KOREKCIJA CENA STOMATOLOŠKIH USLUGA ODOBRENA NA UO DOMA ZDRAVLJA
17.01.2014. GODINE
ŠIFRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
NAZIV USLUGE
STOMATOLOŠKI PREGLED
STOM,PREGLED KONTROLNI
SISTEMATSKI STOM PREGLED
CILJANI PREGLED
SPEC PREGLED
SPEC PREGLED KONTROLNI
IND ZDR VASP RAD
UKLANJANJE NASLAGA
ZALIVANJE FISURA PO ZUBU
LOKALNA APLIK KOC FLUORIDA
PREVENTIVNI ISPUN
PRVA POMOĆ KOD DENTALGIJE
TERAPIJA DUBOKOG KARIJESA
ISPUN OD G J CEMENTA
AM ISPUN NA I POVRŠINI
AM ISPUN NA II POVRŠINE
AM ISPUN NA III POVRŠINE
NADOGRADNJA FRAKT ZUBA
VITALNA AMPUTACIJA
VIT AMP.EKST KOD FRAKT ZUBA
ZBRINJAVANJE POVREDA ZUBA
KOMPOZITNI ISPUN NA PREDNJIM ZUBIMA
KOMPOZITNI ISPUN NA BOČNIM ZUBIMA
NADOGRADNJA OD ESTET MATER
ENDODONSKA TERAPIJA NEINF PULPE
ENDODONSKA TERAPIJA INF PULPE
RETRETMAN KANALA KORENA
LIVENI METALNI ISPUN
IZBELJIVANJE ZUBA PO VILICI
IZBELJIVANJE AVITALNIH ZUBA
UKLANJANJE KRUNICE
CEMENTIRANJE STARE KRUNICE
FUNKCIJSKA ANALIZA OKLUZIJE
PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA
TOTALNA PROTEZA
TERMOPLASTIČNA PROTEZA
TOTALNA PROTEZA SA METALNOM BAZOM
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA
IMEDIJANTNA PROTEZA
REPARATURA PROTEZE PRELOM
DODATAK ZUBA U PROTEZI
DODATAK KUKICE U PROTEZI
LEPLJENJE ZUBA U PROTEZI
PODLAGANJE PROTEZE DIREKTNO
PODLAGANJE PROTEZE INDIREKTNO
PODLAGANJE PROTEZE SA MEK.POD.
OKLUZALNI STABILIZAC.SPLINT
LIVENA NADOGRADNJA
PRIVREMENA KRUNICA
LIVENA KRUNICA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
CENA USLUGE
400.00
300.00
400.00
400.00
600.00
450.00
600.00
900.00
900.00
750.00
800.00
900.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
2000.00
900.00
1000.00
4000.00
1000.00
1200.00
2000.00
1000.00
1400.00
1400.00
1300.00
6000.00
2500.00
500.00
500.00
1000.00
10.000.00
12.000.00
15.000.00
13.500.00
13.000.00
8.000.00
1000.00
1.100.00
1.100.00
400.00
1.500.00
3.500.00
2.500.00
6.000.00
2.100.00
800.00
2.000.00
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
METALOKERAMIČKA KRUNICA
REPARATURA FESETE
OKLUZALNI RITEJNER
NOĆNI ŠTITNIK ZA BRUKSISTE
ŠTITNIK ZA ZUBE
VAKUM FOLIJA ZA IZRADU
SELEKTIVNO BRUŠENJE ZUBA
NADOGR.SA FABR.KOČIĆEM
FREZOVANA INDIVIDUALNA PREČ.
UTVRĐ.STANJA POTPORNIH TKIVA
ANALIZA DEJSTVA BIOMEH.SILA
IDENTIFIKAC.UKL.DENT.PLAKA
UKLANJ. MEKIH NASLAGA I POLIR. Z..PO VI.
UKLANJANJE SUPRA.GINGIV.KAM.PO VI.
OBRADA PAR.DŽEPA PO ZUBU
DREN.PARADONT.DŽEPA
REMOTIVACIJA I OBUČAVANJE
UKL..GRUBIH POREMEĆ. U OKLUZ..
SMANJENJE OSETL.KORENA ZUBA
ETIOLOŠKA DG KONSEKUT.OBOL.
OTKRIVANJE ORALNIH ŽARIŠTA
FIKSACIJA ZUBA KOMPOZIT. MAT.
GINGIVEKT.I GINGIVEPLA.
MODIFIKOVANA WIDMAN REŽANJ
OSTEOPLAST. I OSTEOTOM.
PRIMENA TRANSPLANTATA
BISEKCIJA ZUBA
PRIMENA KOŠTANOG IMPLANTA
PRODUŽ.KLINIČKE KRUNE
LATERARNO POMEREN REŽANJ
REŽANJ DUPLA PAPILA
PRIMENA SLOB.MUKOGING.AUTO
APIKALNO POMEREN REŽANJ
EDLANMEJCHAROVA OPERACIJA
TESTOVI U DG OBOLJENJA ORAL
INTRALEZ. I PREILEZ.APL..LEKA
UKL.KRUSTA POKROVA BULA
KIRETAŽA ORALNE SLUZOKOŽE
KAUTERIZACIJA TKIVA
ELIMINAC.IRITAC.
IZRADA I ANALIZA STUD.MODELA
ANALIZA EKSTRAORALNE TELE.
AKTIVNI POKRETNI ORTO. APARAT
FUNKCIONALNI ORTO.APARAT
TERAPIJSKA READAPTACIJA
REPARATURA ORTO.APARATA
FIKSNI ORTO.APARAT PO VILICI
FIKSNI ORTO.APARAT ESTETSKI
FIKSNI ORTO.APARAT SEGM.LUK
ZAMENA PRSTENOVA U ORTO.APAR.
ZAMENA BRAVICE U FIKS.APARATU
ZAMENA I ADAPTAC.LUKA U F.AP.
APARAT ZA EKSTRA ORAL.TRAKC.
DELEROVA MASKA
APARAT ZA RAZDV.NEPČANOG ŠA.
APARAT ZA BRZU DESTABILIZ.ZUB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5.500.00
1.500.00
1.200.00
2.000.00
3.000.00
1.400.00
300.00
2.000.00
900.00
800.00
500.00
550.00
600.00
600.00
200.00
500.00
500.00
400.00
300.00
1.000.00
800.00
500.00
900.00
1.800.00
300.00
4.500.00
900.00
3.200.00
2.000.00
2.500.00
2.500.00
3.500.00
2.000.00
4.500.00
1.000.00
300.00
600.00
600.00
600.00
600.00
2.500.00
2.000.00
7.500.00
12.000.00
1.000.00
1.800.00
40.000.00
57.000.00
25.000.00
1.800.00
1.300.00
1.500.00
12.000.00
15.000.00
15.000.00
13.000.00
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
PALATINALNI ILI LINGVALNI APA.
FIKSNI ORT.AP.HERBEST
UKLANJANJE FKSNOG ORTO.APARAT
RETENCIONA FOLIJA JEDNOSLOJ.
RETENCIONA FOLIJA DVOSLOJNA
FOLIJA ZA ORTO.POMERANJE ZUB
FIKSNI RETENCIONI APARAT
RETENCIONI APARAT-POZICIONER
LEČENJE ALVEOLITA
INTRAORALNA INCIZIJA ABSCESA
RESEKCIJA JEDNOKORENIH ZUBA
RESEKCIJA GORNJIH DVOKOREN.Z.
RESEKCIJA TROKORENIH ZUBA
HEMISEKCIJA I DISEKCIJA ZUBA
ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA
ZAUST.KRVARENJA HIR.PUTEM
VAĐENJE ZUBA
KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA
HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA
HIR.TERAP.ZUBA U NICANJU
HIR.VAĐENJE IMPAKT.UMNJAKA
HIR.VAĐENJE IMPAKT.OČNJAKA
PRIMARNA PLASTIKA OAK
PRIM.PLAST.SA VAĐ.KORENA IZ SI.
HIR.TERAP.ZUBA U NICANJU IZVLA
UKLANJANJE MUKOZNIH CISTA
UKLANJANJE MANJIH VILIČ.CISTA
UKLANJANJE VEL.VILIČNIH CISTA
PLASTIKA PLIKA I FRENULUMA
UKLANJANJE HIPERTROF.MUKOZ
VESTIBULOPLASTIKA PO VILICI
NIVELACIJA ALVEOLARNOG GREB.
LOKALNA NADOGRADNJA GREBE.
REVIZIJA SINUSA CALLDWEL-LUC
UKLANJANJE MUKOKELE SINUSA
PRIMARNA OBRADA RANE INTRAORAL
REPLANTACIJA STALNIH ZUBA
REPOZIC.LUKSIR.DONJE VILICE
FIKSAC.TRAUMA.LUKS.ZUBA SPLI
UKLANJANJE SPLINTA-ŠINE
PRIMARNA OBR.RANE BEZ SUTUR
PRIMARNA OBR.RANE SA SUTURO
BIOPSIJA
EKSCIZIJA BENIG./MALIG.KOŽ.TU.
EKSCIZIJA BENIG.I MALIG.KOŽ.TU.
UKLANJANJE TU.TU.SLUZOKOŽE U.D.
MALIGNI TU.USNE“V“EKCIZIJA
MALIGNI TU.USNE“W“EKSCIZIJA
UKLANJANJE KONACA
EKSTRAORALNA INCIZIJA ABSCESA
HIR.LEČ.OSTEOMIJELIT M.F.REGIJE
HIR.LEČ.OSTEOMIJELIT.M.F.REGGIJE
HIR.LEČ.EKSTRAORAL.DENTO.FIS.
NEKREKTOMIJA PO SEANSI
SIJALOGRAFIJA(UBRIZG.KONTRASTA)
UBRIZG.LEKA U PLJUVAČNU ŽLEZ.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9.500.00
10.800.00
1.500.00
2.500.00
3.500.00
4.500.00
3.500.00
2.000.00
1.000.00
1.500.00
3.400.00
4.200.00
5.500.00
3.600.00
1.200.00
2.500.00
300.00
900.00
3.600.00
1.800.00
6.000.00
7.000.00
6.000.00
15.000.00
5.000.00
3.000.00
4.000.00
5.500.00
3.500.00
3.500.00
10.000.00
4.000.00
10.000.00
20.000.00
10.000.00
3.000.00
8.000.00
1.500.00
8.000.00
2.000.00
1..800.00
4.500.00
3.200.00
7.200.00
10.800.00
5.000.00
13.500.00
18.000.00
300.00
3.000.00
7.000.00
8.100.00
8.000.00
1.350.00
900.00
900.00
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
ODSTRANJENJE KALKULUSA
LEKARSKO UVERENJE
RENDGENOGRAFIJA ZUBA
ORTOPANTOMOGRAN
TELERENDGEN
POVRŠ.LOKALNA ANESTEZIJA
INFILTRACIONA ANESTEZIJA
ANESTEZIJA U ORALNOJ HIRURGIJI
ANESTEZIJA U MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI
ANTIŠOK TERAPIJA
ŽABICA
USLUŽNO LIVENJE
PISANI IZVEŠTAJ SA FINANS.KONS.
VAĐENJE STRANOG TELA IZ KAN.
LOK.APL.LEKA-TOXAVIT
OJAČANJE METALNA MREŽICA-LUK
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7.200.00
2.250.00
200.00
900.00
540.00
100.00
200.00
7.650.00
9.000.00
2.250.00
3.000.00
1.000.00
1.000.00
1.400.00
300.00
500.00
Download

KOREKCIJA CENA STOMATOLOŠKIH USLUGA ODOBRENA NA