Postupak carinskog skladištenja
Pravna osnova za “carinska skladišta” predviđena je članovima 103 do 117 Zakona o Carini. Dalje
informacije pružene su članovima 174 do 180 “Administrativnog uputstva br. 11/2009 koje predviđa
odredbe za primenu Zakona o Carini”.
Postupak carinskog skladištenja omogućava čuvanje sledećih artikala u carinskom skladištu:
a) Uvezena roba (odnosno roba koja ne vodi poreklo sa Kosova), sa time da ova roba nije
podložna uvoznim dažbinama ili merama trgovinske politike;
b) Kosovska roba, sa time da kosovsko zakonodavstvo koje uređuje konkretna polja predviđa da se
smeštanje u carinsko skladište proprati primenom mera koje se uobičajeno odnose na izvoz date
robe.
Carinsko skladište može biti javno skladište ili privatno skladište:
a) ‘Javno skladište’ podrazumeva carinsko skladište raspoloživo za upotrebu od strane bilo kog lica
za skladištenje robe;
b) ‘Privatno skladište’ podrazumeva carinsko skladište rezervisano za skladištenje robe od strane
magacionera. “Magacioner” je lice ovlašćeno da upravlja carinskim skladištem.
Lice registrovano na Kosovu mora popuniti zahtev za dobijanje ovlašćenja za uspostavljanje carinskog
skladišta; zahtev mora pokazati ekonomsku potrebu za skladištem. Obrazac zahteva za ovlašćivanje
postupka za carinsko skladištenje predviđen je Aneksom 35B “Administrativnog uputstva br. 11/2009
koje predviđa odredbe za primenu Zakona o Carini”.
Obveznica ili bankovna garancija učinka mora se postaviti od strane vlasnika skladišta i/ili uvoznika kako
bi se Vlada obeštetila u slučaju da se roba nepropisno pusti iz skladišta.
Magacioner je odgovoran da:
a) obezbedi da roba koja je u carinskom skladištu neće biti stavljena van nadzora carine;
b) ispuni obaveze koje proizilaze iz skladištenja robe obuhvaćene postupkom carinskog skladištenja;
i
c) postupi u skladu sa konkretnim uslovima predviđenim ovlašćenjem.
U slučajevima pružanja ovlašćenja za javno skladište, odgovornosti u vezi sa bezbednošću robe u
skladištu i garancija isplate bilo kakvih dažbina i poreza plativih na robu, izmiruju se isključivo od strane
deponenta. Deponent u svakom trenutku mora biti odgovoran za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz
podlaganja robe postupku carinskog skladištenja.
Prava i obaveze magacionera mogu se, uz saglasnost carine, preneti na drugo lice (na primer pod
uslovima i rokovima komercijalne prodaje skladišta).
Pod uobičajenim okolnostima, carina Kosova zahteva da magacioner pruži garanciju u vezi sa dažbinama i
porezima izloženim riziku u okviru uskladištene robe.
Lice imenovano od strane Carine mora voditi evidenciju o svoj robi podložnoj postupku carinskog
skladištenja na obrascu odobrenom od strane carine. Evidencija o zalihama neophodna je u slučajevima
kada Carina upravlja javnim skladištem.
Privatni magacioner mora voditi preciznu evidenciju o ulasku robe u skladište, koliko dugo je roba bila u
skladištu i mora marljivo evidentirati svu robu koja je napustila skladište (odnosno u sklopu uvoznog
postupka) podnošenjem carinske robne deklaracije. Deklaracije za postupak carinskog skladištenja
prihvatljive za Carinu Kosova moraju sadržati barem one podatke koji su neophodni da se identifikuje
roba na koju se deklaracija odnosi, uključujući i njenu količinu. Carina može podneti zahtev za vođenje
evidencije o zalihama, ukoliko se odgovornosti za javno skladište nalaze isključivo u rukama deponenta a
roba se podlaže postupku skladištenja na osnovu pismene carinske robne deklaracije.
U slučajevima u kojima postoji ekonomska potreba i carinski nadzor nije štetno pogođeno istom, Carina
Kosova može dozvoliti da:
a) kosovska roba1 sem robe namenjene izvozu, bude uskladištena u prostorijama carinskog
skladišta;
b) nekosovska2 roba bude prerađena u prostorijama carinskog skladišta u skladu sa postupkom
stranim prerade, u skladu sa uslovima predviđenim datim postupkom. Ova usluga važna je za
proizvodnju u obveznicama (za proizvodnju koja je uobičajeno namenjena izvozu);
c) nekosovska roba koja će biti prerađena u prostorijama carinskog skladišta u skladu sa
postupkom za preradu pod uslovima carinske kontrole, shodno uslovima predviđenim datim
postupkom.
1
Roba koja potiče sa Kosova
2
Roba koja potiče van Kosova
Uopšteno, kao usluga koja se pruža uvoznicima, proizvođačima i izvoznicima, ne postoji nikakvo
ograničenje na dužinu vremena koje roba može biti podložna postupku carinskog skladištenja. Međutim,
u izuzetnim slučajevima, Carina može utvrditi vremensko ograničenje u kome deponent u javnom
skladištu mora dodeliti robu za novi postupak ili namenu odobrenu od strane carine.
Uvezena roba u carinskom skladištu može biti podložna uobičajenim vidovima rukovanja sa namerom da
se roba sačuva, da se poboljša njen izgled ili tržišni kvalitet ili da se pripremi za distribuciju ili preprodaju.
Odobreni obrasci rukovanja robom moraju biti odobreni unapred od strane carine Kosova, koja će
obavestiti magacionera o bilo kakvim uslovima pod kojima se mora rukovati robom.
U slučajevima u kojima to okolnosti dozvoljavaju, roba koja je podložna postupku carinskog skladištenja
može se privremeno ukloniti iz carinskog skladišta. Uklanjanje ove robe mora se unapred odobriti od
strane Carine, pod uslovima i u rokovima predviđenim od strane Carine Kosova na osnovu koje se
uklanjanje i može izvršiti.
Odražavajući komercijalne potrebe i stvarnost, Carina Kosova može odobriti da se roba koja je
podložna carinskom skladištenju prenese iz jednog carinskog skladišta u drugo.
U slučajevima u kojima dođe do carinskog dugovanja za uvezenu robu a carinska vrednost date robe se
zasniva na ceni koja je zapravo plaćena ili je plativa, koja obuhvata i cenu skladištenja ili čuvanja robe
tokom njihovog boravka u skladištu, dati troškovi treba da se uračunaju u carinsku vrednost ukoliko su
prikazani zasebno od cene koja je zapravo plaćena ili isplativa za datu robu.
U slučajevima u kojima je roba u carinskom skladištu podložna uobičajenim vidovima rukovanja, priroda
robe, carinska vrednost i količina koji treba da budu uzeti u obzir pri utvrđivanju iznosa uvoza i poreza i
dospelih dažbina, na zahtev deklaranta, podrazumeva one koje se uzimaju u obzir za robu pri podnošenju
deklaracije, kao da nisu bili predmet datog rukovanja. U načelu, priroda robe, carinska vrednost i
količina koji će biti uzeti u obzir prilikom proračunavanja uvoznih dažbina i poreza biće oni koji se
primenjuju na robu u vreme njenog podlaganja postupku carinskog skladištenja. Shvatanje ove politike
od presudnog je značaja u situacijama u kojima su se carinske dažbine i/ili porez promenili u
međuvremenu od trenutka kada je roba ušla u carinsko skladište do trenutka kada roba napusti carinsko
skladište.
Download

Postupak carinskog skladištenja Pravna osnova za “carinska