FIZ106
Arasınav
19 Temmuz 2014
Soyad
Ad
e-posta
˙
Imza
Grup Numarası
Liste Numarası
¨ grenci Numarası
O˘
Tip
M
ONEMLI˙ UYARILAR: Her soru i¸
cin yalnızca bir do˘
gru cevap vardır ve her do˘
gru cevap 1 puan de˘
gerindedir. Sadece cevap formu u
¨ zerinde
i¸
saretledi˘
giniz cevaplar de˘
gerlendirilecektir.
L¨
utfen t¨
um cevaplarınızı cevap formu u
¨ zerinde bir kur¸
sun kalem (t¨
ukenmez veya dolma kalem
olamaz) kullanarak i¸
saretleyiniz.
1. A¸sa˘
gıdakilerden hangisi kayma mod¨
ul¨
un¨
un birimidir?
(a) N/m2
(b) Pa/s
(c) kg/m2
(d) Pa/N
(e) N/s
2. Ucuna k¨
utle takılmı¸s bir yay tavandan sarkmaktadır. K¨
utle a¸sa˘gı ¸cekilerek basit harmonik salınım yapması sa˘
glanmı¸stır.
A¸sa˘
gıdakilerden hangileri salınımın frekansını arttırır?
I) Bir ucu tavana di˘
ger ucu k¨
utleye ba˘
glı ikinci ¨
ozde¸s bir yay ba˘glamak.
II) Bir ucu yere di˘
ger ucu k¨
utleye ba˘
glı ikinci ¨
ozde¸s bir yay ba˘glamak.
III) K¨
utleti arttırmak
(a) I ve II
(b) sadece I
(c) sadece II
(d) sadece III
(e) II ve III
˙
3. Ipteki
gerilme iki katına c¸ırkarılırsa ipteki duran dalganın bile¸senlerinin hızı nasıl de˘gi¸sir?
√
˙ katına ¸cıkar (c) D¨
ort katına ¸cıkar (d) 21 katına c¸ıkar (e)
(a) 2 katına ¸cıkar (b) Iki
√1
2
katına c¸ıkar
˙
4. Titre¸stirilen bir telde u
¨¸c karın noktalı duran dalga olu¸smu¸stur. Ipteki
gerilme 4 katına c¸ıkarılırsa karın sayısı
(a) aynı kalır.
(b) iki katına ¸cıkar.
(c) d¨
ort katına c¸ıkar.
(d) yarıya d¨
u¸ser.
(e) d¨ortte birine d¨
u¸ser.
5. 20 N luk kuvvet ile gerilmi¸s bir ipteki enine dalgalar 50 m/s hızla ilerliyorsa aynı ipte dalgaların 30 m/s hızla ilerlemesi i¸cin
gerilme kuvveti ne kadar olmalıdır?
(a) 7.2 N
(b) 33 N
(c) 45 N
(d) 12 N
(e) 40 N
6. Hoparl¨
orden 3 m uzaktaki ses ¨
ol¸cer 80 dB ¨
ol¸cu
¨yor. Ses kısılarak ilk de˘gerinin 1/100 u
¨ne d¨
u¸su
¨r¨
ul¨
urse ses ¨ol¸cer ka¸c dB i g¨
osterir?
(a) 60 dB
(b) 70 dB
(c) 40 dB
(d) 44 dB
(e) 66 dB
7. Bir havuzdaki teknede kayalar vardır. Kayalar suya atılırsa havuzdaki suyun seviyesi nasıl de˘gi¸sir?
(a) D¨
u¸ser.
(b) Y¨
ukselir.
(c) De˘
gi¸smez.
(d) Anlık y¨
ukselir ve kaya dibe oturunca d¨
u¸ser.
(e) Bilinemez.
8. A¸sa˘
gıdakilerden hangisi 70 cm boyundaki bir ucu kapalı borunun harmoniklerinden birine kar¸sılık gelen dalga boyudur?
(a) 40 cm
(b) 60 cm
(c) 70 cm
(d) 90 cm
(e) 140 cm
9. Bir ucu kapalı borunun 3. harmonik frekansı a¸cık bir borunun temel frekansına e¸sitse boruların boylarının oranı Lkapalı /Lacık ?
(a) 3/2
(b) 3
(c) 1/2
(d) 2/3
(e) 2
Questions 10-13
¨
Lineer k¨
utle yo˘
gunlu˘
gu 0.01 kg/m olan ip sin¨
uzoidal dalga u
¨retecine ba˘glanmı¸stır. Urete¸
c 100 Hz frekansta salınmaktadır.
¨
˙
Uretilen enine dalgaların dalga boyu 0.5 m dir. Ipteki bir par¸cacı˘gın en b¨
uy¨
uk hızı 2π m/s dir.
10. A¸sa˘
gıdakilerden hangisi −x y¨
on¨
unde ilerleyen dalgayı temsil eder?
(a) y(x, t) = 0.01sin(4πx + 200πt)
(b) y(x, t) = 0.02sin(4πx + 200πt)
(c) y(x, t) = 0.04sin(2πx − 200πt)
(d) y(x, t) = 0.02sin(4πx − 200πt)
(e) y(x, t) = 0.01sin(4πx − 200πt)
˙
11. Ipteki
gerilme ne kadardır?
(a) 25 N
(b) 30 N
(c) 20 N
(d) 60 N
(e) 10π N
˙
12. Ipteki
bir par¸cacı˘
gın en b¨
uy¨
uk ivmesi ne kadardır?
(a) 400π 2 m/s2
(b) 200 m/s2
(c) 400 m/s2
(d) 200π 2 m/s2
(e) 100π 2 m/s2
13. Dalganın aktardı˘
gı ortalama g¨
uc¸ ne kadardır?
(a) π 2 watt
Sınav Tipi M
(b) π watt
(c) π/2 watt
(d) 2π 2 watt
(e) π 2 /4 watt
Sayfa 1 / 2
FIZ106
Arasınav
19 Temmuz 2014
Questions 14-17
S¸ekildeki boru sisteminin 1,2 ve 3 ile numaralanmı¸s b¨ol¨
umlerinin kesit alanları sırasıyla A1 = 7 cm2 , A2 = 1.4 cm2 ve A3 = 3 cm2
olarak verilmi¸stir. Sistemde su kararlı akmaktadır. Suyun yo˘gunlu˘gu ρ = 103 kg/m3 , g = 10 m/s2 , ortam basıncı
po = 100 kPa, h3 = 8 m. Sistemin 1 ve 3 u¸cları a¸cıktır. A¸sa˘gıdaki soruları h1 = 10 m oldu˘gu an i¸cin cevaplayınız.
14. 3 numaralı borudaki suyun hızı nedir?
(a) 7 m/s
(b) 3 m/s
(c) 15 m/s
(d) 5 m/s
(e) 7/5 m/s
15. 2 numaralı borudaki suyun hızı nedir?
(a) 15 m/s
(b) 3 m/s
(c) 7 m/s
(d) 5 m/s
(e) 7/5 m/s
16. 2 numaralı borudaki g¨
osterge basıncı ne kadardır?
(a) −8 kPa
(b) 92 kPa
(c) 108 kPa
(d) 20 kPa
(e) 120 kPa
(d) 20 kPa
(e) 92 kPa
17. S¸ekilde g¨
osterilen p4 basıncı ne kadardır?
(a) 120 kPa
(b) 80 kPa
(c) 20 kPa
Questions 18-21
S¸ekideki her iki ambulansın sireni 1116 Hz lik frekansta ses u
¨retmektedir. Sesin durgun
havadaki hızı 340 m/s dir, v1 = 30 m/s, v2 = 20 m/s.
18. Polis 1 numaralı ambulansın sirenini hangi frekansta duyar?
(a) 1224 Hz
(b) 1085 Hz
(c) 1054 Hz
(d) 1088 Hz
(e) 1258 Hz
19. Polis 2 numaralı ambulansın sirenini hangi frekansta duyar?
(a) 1054 Hz
(b) 1085 Hz
(c) 1224 Hz
(d) 1088 Hz
(e) 1258 Hz
20. 1 numaralı ambulans ¸s¨
of¨
or¨
un¨
un duyaca˘
gı vuru frekansı nedir?
(a) 31 Hz
(b) 32 Hz
(c) 36 Hz
(d) 37 Hz
(e) 34 Hz
21. Sa˘
ga do˘
gru 50 m/s hızla r¨
uzgar eserse polis 1 numaralı ambulansın sirenini hangi frekansta duyar?
(a) 1209 Hz
(b) 961 Hz
(c) 1030 Hz
(d) 1404 Hz
(e) 1326 Hz
Questions 22-25
S¸ekildeki 4 kg lık cisim, P noktası etrafında periodu 0.2π olan k¨
u¸cu
¨k genlikli salınımlar yapıyor. A˘gırlık
merkezinin p noktasına uzaklı˘
gı 0.05 m dir. Sarkacın en b¨
uy¨
uk kinetik enerjisi 0.04 J dur. θ 1 i¸cin
2
sinθ ≈ θ ve cosθ ≈ 1 − θ2 . g=10 m/s2 . θ = Acos(ωt + φ).
22. Salınımın a¸cısal frekansı a¸sa˘
gıdakilerden hangisidir?
(a) 10 rad/s
(b) 8 rad/s
(c) 6 rad/s
(d) 10π rad/s
(e) π rad/s
23. What is the moment of inertia of the physical pendulum with respect to the axis of rotation?
(a) 0.02 kg m2
(b) 0.01 kg m2
(c) 0.03 kg m2
(d) 0.04 kg m2
(e) 0.05 kg m2
24. The amplitude of the oscillations is
(a) 0.2 rad
(b) 0.1 rad
(c) 0.3 rad
(d) 0.4 rad
(e) 0.5 rad
25. Maximum torque acting on the pendulum with respect to the pivot is
(a) 0.4 Nm
Sınav Tipi M
(b) 0.1 Nm
(c) 0.2 Nm
(d) 0.3 Nm
(e) 0.5 Nm
Sayfa 2 / 2
Download

FIZ106 Arasınav 19 Temmuz 2014