Tarkett parket
VODIČ ZA GARANCIJE
TARKETT TRADE DOO
Industrijska zona bb, 21400 Bačka Palanka, Srbija
Tel: +381 (0) 64 8557 622 Fax: +381 (0) 21 7557 637
www.tarkett-easterneurope.com
Kvalitet
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
DOBRODOŠLI U TARKETT SVET
Molimo Vas, pažljivo pročitajte Tarkett parket - vodič za garanciju!
Tarkett parket - vodič za garanciju sadrži opis tridesetogodišnje
garancije koju dajemo za naš višeslojni parket, kao i sve informacije
vezane za postavljanje parketa, njegovo održavanje, i posebne
slučajeve kada garancija ne važi.
SADRŽAЈ
Dobrodošli u Tarkett svet
03
Vreme trajanja i uslovi garancije
04
Tarkett garancija za parket – opis garancije
04
Šta nije osigurano Tarkett garancijom za parket
05
Tarkett vodič za ugradnju parketa
08
Tarkett vodič za negu i održavanje parketa
14
Odabirom Tarkett parketa napravili ste pravi izbor. Širok asortiman
Tarkett parketa za stambenu upotrebu omogućava Vam da izaberete
parket koji najviše odgovara Vama, Vašem stilu i budžetu. Kvalitet i vek
trajanja garancije su veoma bitni kriterijumi pri izboru parketa, i uz
važne faktore kao što su pravilna ugradnja i održavanje, omogućavaju dug
vek korišćenja Vašeg Tarkett parketa.
Znanje i iskustvo koje kompanija Tarkett poseduje od svog osnivanja,
1886 godine, preneto je na parket koji se danas pravi i obezbeđuje Vam
jednu od najboljih garancija u industriji podnih obloga.
Uz naš Tarkett parket - vodič za garanciju ugradnja i održavanje vašeg parketa nikada nije bilo lakše. Sa našim
jednostavnim uputstvima za ugradnju i održavanje – bićete u mogućnosti da očuvate prvobitan izgled i otpornost Vašeg parketa još od prvog dana.
Najčešća pitanja u vezi postavljanja i održavanja Tarkett parketa 16
03
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
VREME TRAJANJA I USLOVI GARANCIJE
Garancija važi od datuma kupovine, prikazanog na računu kupovine, kao način
zaštite kupca sa tačno navedenim informacijama i pokrivenim uslovima garancije.
Popunjen garantni list, sa pečatom i potpisom prodavca, zajedno sa računom, treba
biti sačuvan sve do isteka vremena trajanja garancije.
Napomena:
Preporučujemo da originalni fiskalni račun kopirate ili skenirate i sačuvate u slučaju
reklamacije.
Proizvodna garancija za Tarkett parket uslovljena je adekvatnom ugradnjom parketa
u saglasnosti sa instrukcijama kompanije Tarkett. Greške izazvane pogrešnom
ugradnjom nisu obuhvaćene Tarkett garancijom za parket.
Ko je nosilac prava na garanciju?
Ova garancija se odnosi na Vas isključivo:
(1) Ako ste originalni maloprodajni kupac Tarkett parketa
Napomena: Pravi kupac u maloprodajnom objektu je osoba koja se izjašnjava
kao kupac na garantnom listu.
(2) Ako ste u potpunosti izmirili obaveze plaćanja za kupljen parket.
(3) Ako ste kupili Tarkett parket za ličnu upotrebu, a ne za dalju prodaju.
Takođe, ova garancija se odnosi samo na prvu ugradnju parketa.
Tarkett garanciju za parket nije moguće preneti ili prepisati i ova garancija se ne
odnosi na parket ugrađen u javnim objektima ili objektima koji se iznajmljuju.
04
TARKETT GARANCIJA ZA PARKET OPIS GARANCIJE
Garancija za stambene prostore
Garantujemo Vam 30 godina upotrebe Tarkett parketa u Vašem stambenom prostoru,
pod uslovom da se primenjuju instrukcije u vezi ugradnje i održavanja parketa iz
Tarkett parket – vodiča za garanciju.
Garancija za štete nastale pre ugradnje
Garantujemo Vam 30 godina korišćenja Tarkett parketa prve klase, proizvedenog
prema najvišim standardima kvaliteta. Garancija za štete nastale pre ugradnje
prestaje da važi nakon postavljanja parketa.
Vaša obaveza, odnosno obaveza Vašeg ugrađivača parketa je da pažljivo pregledate
parket pre postavljanja radi uočavanja eventualnih oštećenja, neodgovarajućih
dimenzija ili vidljivih nedostataka. Vidljivi nedostaci su oni nedostaci koji se nalaze
na lameli ili površini proizvoda.
Tarkett NIJE odgovoran za bilo kakve troškove povezane sa reparacijom ili zamenom
dasaka sa vidljivim nedostacima nakon ugradnje parketa.
Garancija strukturne ispravnosti
Garantujemo Vam 30 godina strukturne ispravnosti parketa, bez proizvodnih defekata,
uz uslov da se Tarkett parket koristi u redovnim stambenim uslovima. Redovni stambeni
uslovi i korišćenje se odnose na sve svakodnevne aktivnosti koje se povezuju sa
rezidencijalnom upotrebom.
Proizvodnim nedostacima se smatraju poprečna iskrivljenja ili izvijanja jedne ili
više parketnih dasaka na ugrađenoj površini, kao i situacije kada se slojevi parketa
razdvoje zbog lošeg međusobnog spajanja.
Garancija otpornosti na vlagu
Garantujemo Vam 30 godina otpornosti na vlagu jer je Tarkett parket posebno dizajniran
da podnese efekte uticaja normalne vlažnosti vazduha. Posebna konstrukcija i način
spajanja daju mu izvanrednu dugotrajnost i strukturnu stabilnost. Ukoliko je Tarkett
parket ugrađen i održavan u strogoj saglasnosti sa instrukcijama koje su deo Tarkett
parket vodiča za garanciju, garantujemo da naš parket neće imati nedostatke
izazvane normalnim uslovima sredine. Podloga koja ima problem vlažnosti ne
podleže ovoj garanciji.
Ukoliko Tarkett parket pokaže defekte u slučaju normalnih uslova vlažnosti, mi ćemo
popraviti ili zameniti oštećeni parket (samo jednom), ne uključujući troškove ponovnog
lakiranja. Ono što prethodi ugradnji Vašeg parketa je pregled podloge na koju se
postavlja parket i testiranje na sadržaj vlage, a sve prema uputstvima datim u Tarkett
parket - vodiču za garanciju. Da bi Vaša garancija bila važeća, sačuvajte dokaz
rezultata testa za ispitivanje vlažnosti podloge pre ugradnje.
Garancija za lak
Garantujemo Vam 30 godina postojanosti i i strukturne povezanosti završnog sloja
Proteco laka kada su u prostorijama u kojima je ugrađen parket normalni stambeni
uslovi, propisani iz garancije i kada se parket održava u skladu sa Tarkett uputstvom
za negu i održavanje parketa. U veoma retkim slučajevima, kada je identifikovan
problem sa lakom, Tarkett će izvršiti besplatnu reparaciju ili zamenu (prema sopstvenoj
proceni) dela parketa sa uočenim defektima.
Garancija za podno grejanje
Garantujemo Vam da se Tarkett parket, ugrađen u
skladu sa instrukcijama proizvođača za postavljanje
na podlogu sa podnim grejanjem, neće izviti ili
stvoriti pukotine, sve dok temperatura na površini
parketnih dasaka ne prelazi 27 oC tokom korišćenja
parketa i dok se relativni nivo vlažnosti u prostoriji održava u rasponu između 30%-60%.
30-60% RH
> +18°C
ŠTA NIJE OSIGURANO TARKETT
GARANCIJOM ZA PARKET?
Tarkett Parket garancija ne važi u sledećim slučajevima:
a) Redovne varijacije
Drvo je prirodan materijal i varijacije u strukturi i boji su normalna pojava. Promena
boje drveta se može očekivati kako drvo stari i nije obuhvaćena garancijom. Izlaganje
suncu dela ili celog postavljenog parketa može uzrokovati varijacije u boji, i takve
varijacije u boji nisu pokrivene garancijom. Karakteristike drveta kao prirodnog
materijala (tragovi minerala, mali čvorovi, promenljivost i nepravilnost u strukturi i
sl.) su uobičajene pojave i ne mogu se smatrati defektima. Priroda ne može da načini
dva identična parčeta drveta, te su stoga promene u boji, nijansi i strukturi između
dasaka pojave koje se mogu očekivati. Ne možemo dati garanciju da neće biti prirodnih
varijacija niti uobičajenih razlika između boje uzorka i postavljenog parketa, razlika
između parketa i njegovih ilustracija na ambijentalnim fotografijama, te razlika
u boji, nijansi i strukturi između originalnog parketa i dela parketa koji se zamenjuje
u slučaju reparacije. Takođe, Tarkett parket garancija isključuje varijacije u boji
između dasaka i/ili uzorka drugog poda ili proizvoda od drveta koji su već deo
(ili tek treba da postanu deo) stambenog prostora (npr. ormari, stepenišna ograda,
pultovi, zidne i podne lajsne i sl.)
b) Nepravilna ugradnja i/ili održavanje
Kvalitet parketa u mnogome zavisi od kvaliteta ugradnje. Stoga ugradnja mora biti
u strogoj saglasnosti sa instrukcijama i preporukama za ugradnju parketa, navedenim
u Tarkett parket – vodiču za garancije. Garancija ne važi u slučaju postavljanja
Tarkett parketa u javne objekte ili u kupatila opremljena tušem ili kadom u stambenim
objektima.
05
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
Neadekvatno skladištenje, rukovanje i nepravilna ugradnja parketa nisu pokriveni
ovom garancijom. Neadekvatna priprema ili defekti u podlozi uključujući i nepravilno
postavljanje parketa, neravna ili neodgovarajuća podloga nisu pokrivene garancijom.
Upotreba gitova za reparaciju mehaničkih oštećenja nastalih u toku ugradnje
parketa ali i tokom perioda upotrebe ugrađenog poda smatra se uobičajenom i ne
može biti povod za reklamaciju. Takođe, održavanje parketa mora biti u skladu
sa instrukcijama i preporukama koje možete pročitati u Tarkett uputstvu za negu
i održavanje parketa.
Samo Tarkett sredstva za čišćenje i održavanje Vašeg parketa su u potpunosti
odgovarajuća i preporučujemo da samo njih redovno koristite. Korišćenje sredstava
za čišćenje i održavanje koja nisu odobrena od strane Tarkett-a ili korišćenje sredstava
na bazi sapuna, amonijaka, kiselina ili abraziva učiniće ove garancije nevažećim.
c) Neadekvatna upotreba
Garancija za Tarkett parket ne važi kada je parket postavljen u prostorijama u
kojima ne borave vlasnici ili stanari. Tarkett ne preuzima odgovornost za bilo koju
štetu nanetu podu uzrokovanu nepažnjom, neadekvatnom upotrebom, zloupotrebom,
nesrećnim slučajevima ili okolnostima uzrokovanim događajima van naše kontrole.
Garancija ne važi za štetu uzrokovanu visokim potpeticama ili usecanjem oštrih i
zaoštrenih predmeta, pomeranjem nameštaja i ogrebotinama nastalim pomeranjem
predmeta. Takođe, garancija se isključuje u slučaju habanja, smanjenja sjaja,
ogrebotina ili ureza nastalih unošenjem peska, šljunka ili drugih abraziva,
ogrebotina kućnih ljubimaca i/ili insekata, štete uzrokovane iznošenim cipelama,
stolicama i/ili nameštajem sa točkićima, neodgovarajućom upotrebom nastavaka
usisivača.
d) Ekstremni eksterni uslovi u okruženju
Tarkett ne može biti odgovoran za ekstremne uslove kao što su izlaganje parketa
prekomernoj toploti, vlažnosti vazduha ili naglim promenama istih.
06
Tarkett parket garancija se isključuje u slučaju oštećenja parketa ili njegovog odvajanja
od podloge kao rezultat širenja i skupljanja drveta ili šteta prouzrokovanih niskom
ili prekomernom vlagom podloge i/ili vlažnim bočnim zidovima u prostoriji.
Dalje, garancija isključuje situacije kada je prekomerna vlažost podloge izazvana prirodnim
vremenskim uslovima uključujući (ali, ne ograničavajući se na njih) - prekomerne
padavine, poplave, požari, zemljotresi i ostale prirodne i druge nepogode ne mogu biti
razlog za reklamaciju. Garancija ne važi u slučajevima prekomerne vlage podloge
uzrokovane vodom iz pokvarenih cevi ili cevi koje cure ili suviše natopljenih krpa.
e) Izloženost direktnoj sunčevoj svetlosti
Tarkett parket garancija ne podrazumeva štetu uzrokovanu preteranom ili kontinuiranom
izlaganju parketa direktnim sunčevim zracima. Stoga, posvetljivanje ili diskoloracija
parketnih dasaka usled izloženosti direktnim sunčevim zracima nije pokrivena
ovom garancijom.
f) Promene / popravke
Tarkett garancija ne uključuje izmene (uključujući lakiranje) ili popravke na parketu.
Korišćenje laka različitog od onog koji se koristi u proizvodnji (od strane vlasnika
ili instalatera) za naknadno lakiranje ili hoblovanje nije pokriveno garancijom za
Tarkett parket.
g) Habanje parketa
Tarkett obaveza zamene pravilno ugrađenih parketnih dasaka sa potencijalnim defektima
ne uključuje bilo kakvu obavezu ponovnog hoblovanja i troškova rada. Garancija za
Tarkett parket važi samo za prvu originalnu kupovinu i ugradnju i nemoguće je prenositi
pravo korišćenja garancije. Sva prava iz garancije nisu važeća ukoliko je podna obloga
preprodata ili ukoliko je promenjena prvobitna lokacija ugrađenog parketa. Pomenuta
Tarkett garancija se odnosi na Tarkett parket za rezidencijalnu upotrebu u propisanim
normalnim uslovima unutar prostorija i normalnom frekvencijom ljudi unutar prostorija.
h) Defekti i greške prilikom pripremanja podloge, korišćenje neodgovarajućih
materijala za pripremu podloge i/ili postojanje pukotina u podlozi nije uključeno
u garanciju za Tarkett parket. Nekorišćenje zaštitne šperploče prilikom pomeranja
teških predmeta ili uređaja, te korišćenje prljavih i neodgovarajućih točkića na stolicama
nije pokriveno ovom garancijom. Garancija za Tarkett parket se isključuje u slučaju
zvukova (škripanje parketa itd.) koji nisu povezani sa kvalitetom samog parketa.
i) Neadekvatne drvne vrste korišćene za podno grejanje
Ako se u uslovima korišćenja podnog grejanja ugrađuje parket od Javora ili Bukve
sve garancije biće nevažeće.
Šta treba uradite u slučaju da imate problem?
Mi želimo da budete zadovoljni Vašim izborom parketa. Ukoliko niste, prvo pozovite
Vašu prodavnicu. Oni mogu odgovoriti na Vaša pitanja i, ukoliko je potrebno, mogu
pokrenuti proces reklamacije.
U slučaju reklamacije u garantnom periodu određenom za Vaš kupljen parket, Tarkett
će izvršiti ponovno lakiranje, reparaciju oštećenih delova ili zamenu istim ili sličnim
podom (iz naše proizvodnje sa sličnim dezenom, modelom i kvalitetom), po našem
izboru. U veoma malom broju slučajeva, kada nismo u mogućnosti da rešimo problem
nakon razumnog broja pokušaja, Tarkett će izvršiti nadoknadu dela odštete za deo
oštećenog parketa. Ukoliko je Vaš parket postavljen u skladu sa pravilima ugradnje,
Tarkett će takođe snositi deo troškova reparacije ili zamene u periodu od 5 godina
od početka trajanja garancije. Ova garancija ne uključuje premeštanje i pomeranje
ormara i drugih delova nameštaja kao i troškove privremenog premeštanja ili selidbe.
Za parket sa Garancijom otpornosti na vlagu, Tarkett će izvršiti zamenu ili popravku
takvog parketa ne više od jedanput, što predstavlja Vaše isključivo pravo koje je
obuhvaćeno ovom garancijom.
Tarkett zadržava pravo stručne analize i testiranja uzorka dela parketa koji je
predmet reklamacije.
Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da nas kontaktirate:
Tarkett Trade d.o.o.
Tehnička služba
Industrijska zona b.b
SRB-21400 Bačka Palanka,
Republika Srbija
MOLIM VAS DA TAKOĐE OBRATITE PAŽNJU da ukoliko želite da podnesete reklamaciju
u okviru ove garancije, sledeći dokazi moraju se dati na uvid Vašem prodavcu, odnosno
kompaniji Tarkett:
1. Dokaz o kupovini (fiskalni račun)
2. Garantni list (uključujući i garantni list ugradnje, ukoliko je parket ugradio
ovlašćeni Tarkett ugrađivač)
Bez takvih dokaza, GARANCIJA ZA TARKETT PARKET ĆE BITI NEVAŽEĆA.
07
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
TARKETT VODIČ ZA UGRADNJU PARKETA
Uslovi stanja podloge na koju se ugrađuje parket
Tarkett parket Vam nudi bogatu raznolikost opcija – od specifičnih drvnih vrsta, boja i strukture, do širine dasaka i različitih mogućnosti završne obrade. Razvili smo
napredni sistem spajanja parketnih dasaka, T-lock , kao i najbolji sistem u industriji lakiranja parketa - Proteco, kako bismo obezbedili brzu ugradnju i mogućnost
trenutne upotrebe parketa.
VAŽNE INFORMACIJE – Odgovornosti ugraivača parketa/vlasnika
Od izuzetnog je značaja da se pre same ugradnje parketa pročitaju i razumeju ove informacije, s obzirom da neadekvatna ugradnja utiče na garanciju u smislu njenog
nevaženja. Molimo Vas da DETALJNO PROČITATE sve navedene informacije pre ugradnje parketa. PAŽLJIVO PREGLEDAJTE parket sa aspekta boje, završne obrade i kvaliteta PRE
same ugradnje parketa. Parket ugraen sa vidljivim defektima ne podleže garanciji i Tarkett ne snosi odgovornost za troškove nastale prilikom ugradnje parketnih dasaka sa već
postojećim, vidljivim defektima. Molimo Vas da imate u vidu da je drvo prirodni materijal koji može da varira u boji, tonu i strukturi. Ukoliko niste zadovoljni parketom pre početka
same ugradnje, jednostavno vratite pakovanje Vašem prodavcu i dobićete Vaš novac nazad. Povraćaj parketa mora biti vezan samo za slučajeve neotpakovanih pakovanja, i, ne
vezuje se za slučajeve vraćanja pojedinačnih parketnih dasaka.
PRIPREMA
Potreban alat i oprema
Sigurnosne naočare
Metar
Merač nivoa vlage
Blok za spajanje profila (Tapping Block)*
Poluga za podešavanje poslednjeg reda (Tarktool)**
Testera (ručna ili električna testera)
Git u boji
Metla ili usisivač
Tarkett set za čišćenje (preporučeni set za čišćenje)
Tarkett podloga (preporučena podloga)
Prelazne ili zidne lajsne
08
* Koristite Tarkett blok za spajanje profila u cilju zaštite ivica parketnih dasaka
prilikom njihovog spajanja – nikad ne koristite odsečeni deo parketne daske kao spoj za
daske, jer će oštetiti ivice.
**Koristite Tarkett polugu za podešavanje poslednjeg reda da bi poslednji red parketa
bio lakše uklopljen.
Skladištenje
Parket čuvajte u originalnom pakovanju, horizontalno položen, na suvom mestu
i obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora izmeu podloge i kutija parketa.
Parket ne treba da bude isporučen sve dok u stambeni objekat nisu postavljeni prozori
i vrata, odnosno, dok se ne završe ostali graevinski radovi. Iako nije neophodno,
preporučujemo da se Tarkett parket postavi u objekat koji je već pripremljen za ugradnju.
Mikroklimatski uslovi unutar prostorija
Odgovornost ugraivača parketa, odnosno vlasnika stambenog prostora je da pre
ugradnje samog parketa obavi sve neophodne aktivnosti – temperatura vazduha u
prostoriji treba da bude rasponu od 18 do 27 oC, uz održavanje vlažnosti vazduha
na nivou od 30% do 60% pre, za vreme i nakon ugradnje parketa. Proizvoač ne prihvata
odgovornost za greške ili nedostatke nastale nakon ugradnje parketa, uzrokovane
neodgovarajućim stanjem podloge i neodgovarajućim uslovima unutar prostorija.
Podloga na koju se postavlja parket mora biti čista, ravna, osušena i zvučno izolovana.
Pod čistom podlogom se podrazumeva odsustvo prljavštine, lepila, boje, voska,
premaznog sloja i drugih materijala koji mogu uticati na kompaktnost podne obloge
ili lepka korišćenog za ugradnju parketa.
Pod ravnom podlogom se podrazumeva podloga
kod koje je maksimalna razlika u nivou 5 mm na 3 m
dužine odnosno 3mm na 2m dužine. Pratite
instrukcije proizvoača za poravnavanje podloge,
ali budite sigurni da je podloga potpuno suva
pre početka ugradnje parketa.
3m
-3mm
+/- 5mm
+2mm
2m
+1,5mm
+/- 3mm
-1,5mm
Pod suvom podlogom se podrazumeva podloga sa nivoom vlažnosti ispod 2%
(izmereno CM metodom).
Podloge sa podnim grejanjem
Napomena: Uvek budite sigurni da proizvod koji ste odabrali ima preporuku za ovaj
vid ugradnje. Tarkett parket napravljen od bukve ili javora se ne preporučuje za
ugradnju na podloge sa podnim grejanjem.
• Sistem podnog grejanja mora biti u funkciji i zagrejan, najmanje 14 dana pre
početka ugradnje.
• Ugasite grejanje i ostavite podlogu da se ohladi na sobnu temperature najmanje
3-4 sata pre početka ugradnje.
• PRE početka ugradnje parketa utvrdite da li je sistem za podno grejanje pogodan
za parket. Ukoliko se ne pridržavate navedenog, može doći do velikog oštećenja
i skupljanja parketnih dasaka.
• Nakon ugradnje, potrebno je odmah uključiti sistem za podno grejanje. Površina
parketa nikada ne sme preći temperaturu od 27°C tokom perioda korišćenja parketa.
• Sistemi podnog grejanja proizvode suv vazduh, što može dovesti do smanjenja
relativne vlažnosti vazduha u prostoriji. Stoga, preporučljivo je korišćenje regulatora
vlažnosti vazduha radi održavanja relativne vlage u prostoriji na zahtevanom nivou
(izmeu 30 i 60%), kako bi se izbegla eventualna oštećenja parketa.
• Parket mora biti zalepljen ukoliko se postavlja na podlogu sa sistemom podnog
grejanja, kako bi se smanjilo uzdužno skupljanje parketnih dasaka. Prilikom
lepljenja, svaki višak lepka potrebno je odmah ukloniti.
UGRADNJA PARKETA NA RAZLIČITE PODLOGE
Tarkett parket se može ugraditi na sledeće površine:
• Beton i cementnu košuljicu
• Keramičke pločice, teraco i mermer
• Parket i brodski pod
• Elastične podne obloge
Betonske podloge
Nove cementne košuljice zahtevaju period sušenja od minimum 30 dana pre
postavljanja parketa, odnosno suše se do neophodne vlažnosti od najmanje 2
procenta.
Ukoliko postoje, pukotine i rupe treba iseći (produbiti), armirati trapezastim limom
ili armaturom i zatvoriti odgovarajućim masama za ispunjavanje (dvokomponentna
epoksidna smola ili masa za ispunjavanje na bazi cementa) tako da su obraena
mesta po završetku ispunjavanja u ravni sa podlogom.
09
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
Keramičke pločice, teraco i mermer
Keramičke pločice i teraco se moraju izravnati, kako bi se omogućila adekvatna
pričvršćenost za podlogu. Lupkanjem možete proveriti da li postoje nepričvršćene
pločice i ukoliko postoje, potrebno ih je zalepiti. Popuniti masom za izravnavanje
visine najmanje 3mm.
Parket i brodski pod
Potrebno je proveriti stanje dasaka, odnosno utvrditi da li su dobro pričvršćene za
podlogu. Ukoliko je stari drveni pod ceo i stabilan i ukoliko nema oštećenih (trulih)
delova, na pod se nanosi specijalan prajmer za podloge od drveta i specijalne masa
za izravnavanje. Podloge od drveta ne smeju sadržati vlagu veću od 13 procenata.
Za merenje sadržaja vlage potrebno je koristiti pouzdane aparate za merenje vlage –
za podlogu i za parket – kako bi se odredio sadržaj vlage. Razlika u sadržaju vlage
između podloge od drveta i parketa ne sme biti veća od 4 procenta.
Elastične podne obloge
Ovi materijali u potpunosti moraju biti rašireni i pričvršćeni za podlogu.
UGRADNJA PARKETA
Superiorna konstrukcija Tarkett višeslojnog parketa omogućava nekoliko metoda
ugradnje u stambenim prostorima – bez lepljenja ili sa lepljenjem za podlogu,
odnosno polaganje na većinu podloga uključujući i beton. Uz vekovno iskustvo u
proizvodnji i ugradnji parketa, Tarkett Vam preporučuje ugradnju parketa bez upotrebe
lepka (“tzv. plivajuća ugradnja”) - jer takav način ugradnje omogućuje mnogobrojne
prednosti: brzo postavljanje parketa, korišćenje neposredno nakon ugradnje i
eliminisanje potrebe za dodatnim troškovima nastalim upotrebom lepka (pogledati
uporedni pregled ugradnje sa i bez lepljenja u tabeli 1.).
Za razliku od lepljenja za podlogu, kod plivajuće ugradnje parketne daske su jednostavno
pričvršćene jedna za drugu i položene na pod. Tarkett parket poseduje T-lock klik
sistem bez lepljenja, pomoću kojeg su parketne daske potpuno pričvršćene i poravnate,
kreirajući savršen izgled parketa. U slučaju da se napravi bilo kakva greška prilikom
ugradnje, parketne daske se jednostavno mogu razdvojiti i ponovo pravilno ugraditi.
Plivajuća ugradnja omogućava postavljanje parketa na većinu suvih i ravnih podloga.
U cilju smanjenja zvučnosti parketa i njegove zaštite od vlage, pre ugradnje je
potrebno postaviti tanku podlogu između parketa i podloge na koju se postavlja
parket. Ukoliko se opredelite za ugradnju parketa lepljenjem, parket se direktno
lepi za podlogu. Lepak se nanese na površinu podloge, koristeći nazubljenu lopaticu,
nakon čega se parketne daske postavljaju na podlogu.
UGRADNJA PARKETA BEZ LEPLJENJA
UGRADNJA PARKETA LEPLJENJEM
Brza i jednostavna ugradnja
Ugradnja zahteva više vremena zbog nanošenja
lepila na podlogu
Maksimalna snaga spojeva postiže se odmah nakon
spajanja
Spojevi postaju potpuno čvrsti tek nakon što se se
lepak potpuno osuši i očvrsne
Parket je odmah nakon ugradnje spreman za upotrebu
Parket može biti spreman za upotrebu najranije za 12 sati,
a redovno korišćenje je moguće tek nakon 1-2 dana
Greške pri ugradnji odmah se mogu ukloniti
Greške pri ugradnji se ne mogu jednostavno ukloniti
Lepak nije potreban
Upotreba lepka je neophodna
Oštećene daske se jednostavno mogu zameniti
Oštećene daske nije moguće lako zameniti nakon
ugradnje
Parket se jednostavnije prilagođava promenama
temperature i vlažnosti u prostoriji
Nivo temperature i vlažnosti u prostoriji ne sme da
varira
Pristup podlozi (u slučaju vanredne potrebe) je brz
i jednostavan
Pristup podlozi je otežan
Brza i jednostavna demontaža
Otežana demontaža
Parket se ponovo može upotrebiti i ugraditi u nekoj
drugoj prostoriji
Parket se ne može ponovo upotrebiti
Ugradnja zahteva upotrebu prelaznih lajsni
Ugradnja ne zahteva upotrebu prelaznih lajsni
Maksimalna površina na koju se može ugraditi parket
bez prelaznih lajsnih je 240m2 – 12x20m
Nema ograničenja u maksimalnoj površini ugradnje
Veoma stabilna konstrukcija
Neznatno stabilnija konstrukcija
Tabela 1. Uporedni prikaz ugradnje parketa bez lepljenja i sa lepljenjem
10
Neposredno pre ugradnje:
- Pakovanja parketa otvoriti i parket iz otvorenih pakovanja postaviti u kontinuiranom
procesu, bez zastoja u radu.
- Otvoriti nekoliko pakovanja parketa i napraviti optimalnu
kombinaciju boja i nijansi parketnih dasaka u kojoj nikada svetle
i tamne daske neće biti neposredno jedna pored druge.
- Unapred izaberite i ostavite sa strane parketnu dasku koja će se najbolje uklopiti
sa prelaznom lajsnom, kako bi se obezbedio ravnomerniji celokupan izgled.
- Prilikom ugradnje parketa ostavite razmake (tzv. „ekspanzioni
razmaci“) i to najmanje 1,5 mm po metru parketa kao i minimum
8 do 10 mm između poda i svih zidova u prostoriji. Takođe,
ekspanzioni razmak potrebno je ostaviti i oko pragova, cevi od
instalacija koje vire iz poda, stepenika, stubova, kamenih podova
i svih drugih čvrstih predmeta koji se nalaze na podlozi na koju
se ugrađuje parket.
X = 1,5 mm
X = 1,5 mm
X = 1,5 mm
X = 1,5 mm
X = 1,5 mm
1m
- Prilikom ugradnje razmak između dva susedna kraća spoja treba da iznosi najmanje
50 cm. Ovo će omogućiti lepši celokupan izgled parketa.
- Ukoliko je poslednja daska uža od 5 cm, podešavanje dužine daske treba umesto
na poslednjoj dasci u redu, obaviti na prvoj parketnoj dasci koja će se ugraditi.
VI I VAŠ UGRAĐIVAČ STE U OBAVEZI DA PREGLEDATE PARKET PRE UGRADNJE. TARKETT
NE PRIHVATA ODGOVORNOST ZA NEIZVRŠENE OBAVEZE, REKLAMACIJE ILI TROŠKOVE,
UKLJUČUJUĆI TROŠKOVE RADA, U SITUACIJAMA KADA JE POSTAVLJEN PARKET SA
VIDLJIVIM OŠTEĆENJIMA.
11
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
UPUTSTVO ZA UGRADNJU PARKETA BEZ LEPLJENJA ZA PODLOGU - „PLIVAJUĆA UGRADNJA”
UPUTSTVO ZA UGRADNJU PARKETA SA LEPLJENJEM ZA PODLOGU
Slika 7: Poslednji red: Kad stignete do poslednjeg reda može se desiti da se daske
Slika 1: Pre nego što postavite prvi red parketnih dasaka odsecite deo profila
žleba koji štrči.
12
ne uklapaju jer su preširoke. U tom slučaju postavite poslednju parketnu dasku tako
da je pero okrenuto prema zidu, ivicu uz ivicu sa pretposlednjom parketnom daskom.
Višak daske treba da se oslanja na prethodno ugrađeni red parketnih dasaka.
Povlačenjem daske duž zida izmerite i obeležite olovkom gde treba da se preseče.
U slučaju da se poslednja parketna daska ne seče, pero mora da se odseče kako bi
se dobio obavezni ekspanzioni razmak od 8 do 10 mm.
Slika 1: Pre nego što postavite prvi red parketnih dasaka, odsecite deo
profila žleba koji štrči.
Slika 7: Postavite sledeću dasku na svoje mesto tako što ćete je povezati
sa prethodnom daskom iz istog reda samo po kraćoj strani. Ovako spojene
daske postavite zajedno u žleb dasaka iz prethodnog reda. Ne pritiskajte
daske prema dole ka lepku. Nastavite po istom principu sve dok ne završite
čitav red.
Slika 2: Prvi red. Vodite računa da je najbolje da se daske postavljaju dužinom
prostorije. Počnite postavljanje iz levog ugla prostorije, tako da strana sa žlebom
bude okrenuta prema zidu i nastavite na desno. Sledeću dasku postavite pod
uglom sa kraće strane prethodne daske tako da sklizne na mesto. Stavite ekspanzione graničnike između poda i zida da se napravi ekspanzioni razmak od 8
do 10 mm.
Slika 8: Ako nema mesta da se poslednja daska postavi pod uglom, ona
može da se ugura tako da sklizne sa strane. Da bi se izvela ovakva ugradnja,
pero mora da bude u ravni sa daskom. Pomoću dleta odstranite deo pera
koji se uzdiže iznad spoljne ivice.
Slika 2: Postavite prvi red parketnih dasaka na pod, izmerite ih i podesite
na potrebnu dimenziju pre nego što nanesete lepak na podlogu.
Slika 8: Ovako završen red parketnih dasaka sada pritisnite na dole ka lepku,
kako biste ga zalepili za podlogu. Zatim, ponavljajte sve navedeno u tačkama
6 do 8.
Slika 3: Na kraju reda postavite poslednju dasku tako da se ona oslanja na
prethodno ugrađenu parketnu dasku “jezik na jezik”. Pomerite dasku tako da
njena kraća strana dođe do zida. Obeležite olovkom mesto sečenja daske 8 do
10 mm dalje od kraće strane prethodno ugrađene daske, kako biste na kraju
imali ekspanzioni razmak kada dasku postavite na mesto.
Slika 9: Naneti tanak sloj lepka za drvo preko gornje ivice skraćenog pera.
Ukucajte dasku sa strane sa polugom za podešavanje poslednjeg reda. Završite
postavljanje ekspanzionog graničnika u ekspanzioni razmak između poda
i zida. Kada je parket postavljen, postavite zidne lajsne i dilatacioni profil
(ukoliko je neophodno).
Slika 3: Na kraju reda, postavite zadnju dasku tako da se ona oslanja na
prethodno ugrađenu dasku „jezik na jezik“. Pomerite dasku tako da njena
kraća strana dođe skroz do zida. Obeležite olovkom mesto sečenja daske 8
do 10 mm dalje od kraće strane prethodno ugrađene daske kako bi ste na
kraju imali ekspanzioni razmak kada dasku postavite na mesto.
Slika 9: Kad stignete do poslednjeg reda može se desiti da se daske ne uklapaju jer
su preširoke. U tom slučaju, postavite poslednju dasku tako da je pero okrenuto prema
zidu, ivicu uz ivicu sa pretposlednjom parketnom daskom. Višak daske treba da se
oslanja na prethodno ugrađeni red parketnih dasaka. Povlačenjem parketne daske
duž zida izmerite i obeležite olovkom gde treba da se preseče. U slučaju da se poslednja
parketna daska ne seče, pero mora se odseče kako bi se dobio obavezni ekspanzioni
razmak od 8 do 10 mm.
Slika 4: Počnite drugi red sa delom presečene daske preostale iz prvog reda.
Položite dasku na mesto u žleb, ali bez pritiskanja na dole. Postavite pod uglom
narednu dasku duž kraće strane. Pritisnite i spojite daske po kraćoj strani, tako
da su im duže strane jezikom spojene sa predhodnim redom. Daske i dalje treba
da su spojene samo po kraćoj strani. Nastavite na isti način sa sledećom daskom,
sve dok ne završite čitav red.
Slika 10: Ako duža strana daske dolazi do cevi za grejanje, izbušite rupu prečnika
16 mm većeg od prečnika cevi da bi se dobio ekspanzioni razmak i oko cevi.
Obeležite olovkom gde treba seći. Presecite deo koji će se staviti iza cevi,
uz zid. Secite pod uglom, kao što je prikazano na slici. Ako se do cevi dođe
kratkom stranom, presecite parketnu dasku pod uglom od 90° u odnosu na rupe.
Slika 4: Sečenje daske na potrebnu dužinu možete obaviti ručnom testerom
(tako da lice parketne daske bude okrenuto prema gore) ili elektronskom
testerom (tako što ćete sečenje vršiti na poleđini parketne daske).
Slika 10: Ukoliko nema mesta da se poslednja daska postavi pod uglom, ona
može da se ugura tako da sklizne sa strane. Da bi se izvela ovakva ugradnja,
pero mora da bude u ravni sa parketnom daskom. Pomoću dleta odstranite
deo pera koji se uzdiže iznad spojene ivice.
Slika 5: Kada je ceo red u žlebu predhodnog reda, tek tada pritisnite čitav red
na dole sve dok spoj ne bude ravan i bez razmaka.
Slika 11: Ukucajte dasku na mesto, zalepite nepričvršćeni deo, stavite
ekspanzione graničnike duž zida i pokrijte sa prstenovima za cevi.
Slika 5: Podignite čitav red dasaka koje treba zalepiti. Nanesite lepak na
podlogu i to samo u širini jednog reda koji se lepi. Postavite parketne daske
jednu po jednu i obavezno stavite ekspanzione graničnike do zida kako bi
ste napravili potreban ekspanzioni razmak do zida.
Slika 11: Dovratci se mogu pomeriti ili podići, ali je obično lakše da se skrate
sečenjem. Koristite komad parketne daske kao šablon za visinu i presecite
sa fino ozubljenom testerom. Gurnite parketnu dasku ispod dovratka. Omogućite
da parket ne bude pritisnut dovratkom. Pogledajte već opisano u tački 10.
Slika 6: Savet za jednostavniju i bržu ugradnju: Novi red parketnih dasaka
postavite u prethodni red tako da spojene kraće strane osigurate otpadnim
komadima dasaka, a kad završite čitav red, tek tada ih čvrsto spojite sa
prethodnim redom pritiskanjem na dole.
Slika 12: Dovratci se mogu pomeriti ili podići, ali je obično lakše da se skrate
sečenjem. Koristite komad parketne daske kao šablon za visinu i presecite
sa fino ozubljenom testerom. Gurnite parketnu dasku ispod dovratka.
Omogućite da parket ne bude pritisnut dovratkom.
Slika 6: Ponovite sve korake opisane u tačkama 2. do 4., podignite parketne
daske i nanesite lepak. Drugi red započnite sa parčetom daske koji je preostao
iz prvog reda. Parketnu dasku postavite u žleb daske iz prethodnog reda
bez pritiskanja na dole.
Slika 12: Nanesite lepak na podlogu, postavite poslednji red parketnih
dasaka i postavite ih na mesto pomoću poluge za podešavanje poslednjeg
reda.
13
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
TARKETT VODIČ ZA NEGU
I ODRŽAVANJE PARKETA
•Postavite zaštitne podloške na noge svakog komada nameštaja kako bi se njegovim
pomeranjem izbegle grube ogrebotine. Neka i ovi zaštitni podlošci budu čisti,
a ukoliko se oštete zamenite ih novim.
3. Izbegavajte:
• Čišćenje parketa sa velikom količinom vode – sigurno i permanentno uništava
Vaš parket.
Tarkett parket je veoma jednostavan za održavanje. Kako bi zadržali svu lepotu Vašeg
parketa, pročitajte ove jednostavne savete. Tarkett parket se može kvalitetno održavati
u tri jednostavna koraka.
• Zaštitite Vaš parket ukoliko pomerate nameštaj ili teške predmete. Nikada
nemojte gurati nameštaj po parketu bez prethodne zaštite. Preporučujemo Vam
da nameštaj pomerate prenošenjem.
• Nanošenje sredstava za čišćenje ili nekih drugih tečnosti direktno na površinu parketa.
1. Zaštitite svoju investiciju
Iako je površina Vašeg Tarkett parketa najotpornija na habanje od svih trenutno
poznatih završnih obrada na tržištu, ona ipak nije neuništiva. Regularnom preventivnom
zaštitom bićete u mogućnosti da uživate u lepoti Vašeg parketa tokom godina.
• Čistite otirače i tekstilne podove na Vašem parketu blagovremeno – ne dopustite
da nečistoća kroz njih dospe do parketa jer i na taj način nastaje pogubni abrazivni
(habajući) efekat.
2. Redovno i periodično održavajte Vaš parket
• Brišite suvom krpom ili usisajte Vaš parket kako biste uklonili prašinu i nečistoće
koje mogu delovati abrazivno i oštetiti lak.
• Uklonite što je brže moguće svaku prolivenu tečnost sa Vašeg parketa.
• Vodite računa da visoke potpetice i neke vrste sportske obuće mogu ostaviti trag
nečistoće ili utisnuća. Zapamtite: voda i pesak su, pored visokih potpetica, najveća
opasnost za parket. U suštini, visoke potpetice i drugi slični oštri detalji mogu
uništiti svaku vrstu podne obloge.
• Postavite otirače ispred ulaznih vrata i u hodnik kako biste još na samom ulazu
sprečili unošenje nečistoće u stambeni prostor.
• Postavite otirač ili manji komad zaštite ispred kuhinje kao i u prolaznom delu
kuhinje kako biste parket koji je tu ugrađen zaštitili od kuhinjskih nečistoća,
ispadanja kuhinjskog inventara, prolivanja vode, deterdženata i prosipanja hrane.
• Izbegavajte gumu ili druge abrazivne materijale kao poleđinu na otiračima i
tekstilnim podovima koje postavljate na parket.
14
• Održavajte nivo vlažnosti vazduha u prostoriji između 30 i 60%, ne samo zbog Vašeg
zdravlja, već i zato što taj interval vlažnosti najviše odgovara Vašem parketu i
Vašem nameštaju od drveta. Drvo je prirodni materijal koji će reagovati na relativnu
vlažnost vazduha upijanjem vlage (ako je vazduh suviše vlažan) ili emitovanjem
vlage u vazduh (ako je vazduh suviše suv).
• Sprečite nepotrebno izlaganje Vašeg parketa sunčevim zracima ili intenzivnoj
i jakoj veštačkoj svetlosti jer to neminovno utiče na postepenu promenu boje
Vašeg parketa. To je u potpuno normalna i prirodna reakcija koja se ne može
izbeći.
• Boja parketa ispod Vašeg tepiha biće drugačija
jer je parket na tom mestu prekriven i nije izložen
zracima Sunca ili veštačke svetlosti – kako bi ste i
ovo izbegli uklonite tepih s vremena na vreme i
koristite minimalni broj jakih izvora svetlosti da
bi boja Vašeg parketa tokom vremena bila ujednačena.
Imajte u vidu da je izmena boje u potpunost prirodna
reakcija na koju se ne može značajnije uticati.
• Korišćenje voska, deterdženata, uljanih rastvora i drugih kućnih hemikalija u svrhu
održavanja Vašeg parketa jer takvi proizvodi mogu oštetiti površinu parketa,
ostaviti masne tragove i učiniti parket klizavim.
• Postavljanje saksija i drugih sličnih posuda direktno na parket – prelivanje vode
ili kondenzacija takođe mogu ostaviti štetne tragove na parketu.
• Povećavanje ili smanjivanje temperature podnog grejanja za više od 2,8 °C dnevno
kada uključujete ili isključujete sistem grejanja. Temperatura površine parketa u
uslovima podnog grejanja nikada ne sme preći 27 °C, mereno čak i ispod tepiha.
PRVA POMOĆ ZA PARKET
U slučaju nepredviđenih situacija, evo nekoliko saveta kako da i u tom slučaju reagujete
i sačuvate lepotu Vašeg parketa:
PROBLEMI / NEZGODE
REŠENJE PROBLEMA
Hrana, bezalkoholna pića, alkohol i sl.
Parket odmah očistite sunđerom ili vlažnom krpom i
dobro obrišite. Potom, površinu tretirajte Tarkett
sredstvom za čišćenje i ponovo obrišite parket.
Lepljive, tvrdokorne i tamne fleke
Nanesite Tarkett sredstvo za čišćenje na vlažnu krpu
i obrišite fleku. Za velike mrlje i fleke direktno nanesite
alkoholno sirće, ostavite da deluje 2-3 minuta i pažljivo
obrišite. Ukoliko fleka još nije nestala, pokušajte
skidanje fleka sa benzinom.
Tragovi obuće, gume i sl.
Nanesite Tarkett sredstvo za čišćenje na krpu i obrišite
fleku.
Masnoća, ulje, ruž za usne, voštane boje i sl.
Nanesite Tarkett sredstvo za čišćenje na krpu i obrišite
fleku.
Žvakaća guma, vosak sveće, krejon i sl.
Tretirajte površinu plastičnom vrećom napunjenom
kockicama leda kako bi mrlja očvrsnula, zatim nanesite
Tarkett sredstvo za čišćenje na krpu i obrišite fleku.
Mastilo
Natopite krpu sa malo benzina sa skidanje fleka i
obrišite fleku.
Ogrebotine ili trag cigarete
Koristite Tarkett set za reparaciju.
Duboke ogrebotine i ozbiljna oštećenja
Zamenite oštećenu dasku.
15
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
• U kojim prostorijama mogu postaviti Tarkett parket ?
Tarkett parket se postavlja u svim prostorijama u Vašem stambenom prostoru sa
izuzetkom kupatila i mokrih čvorova – od hodnika, preko kuhinje do prostorija kao
što su Vaše dnevne i spavaće sobe. Parket Vašem domu daje toplinu, harmoniju i
prirodnu lepotu kombinovanu sa vrhunskim kvalitetom.
• Koliko je vremena potrebno da se postavi Tarkett parket ?
U slučaju adekvatne pripreme prostorije i podloge, te izabranog načina ugradnje,
parket se u Vašem domu može postaviti za jedan dan i odmah biti spreman za korišćenje.
SAVET: Tarkett ovlašćeni i certifikovani ugrađivači će veoma lako i brzo postaviti
Vaš parket. Konsultujte prodajno osoblje u vezi termina koji Vam najviše odgovara za
procenu potrebnih radova vezanih za ugradnju parketa.
• Da li moram izmeriti površinu poda na koji će biti postavljen parket ?
Ne, u slučaju da se angažovali Tarkett ovlašćenog ugrađivača. Tarkett ovlašćeni
ugrađivač će besplatno izmeriti površinu Vaših prostorija i izvršiti procenu potrebnih
radova za ugradnju parketa.
• Koliki su troškovi postavljanja Tarkett parketa?
Proračun će uključiti sve troškove rada kao i Tarkett proizvode iz pratećeg asortimana
(Tarkoflex podlogu ili lepak u zavisnosti od načina ugradnje, podne i/ili zidne lajsne
svih profila, sredstva za održavanje parketa i sl. ). Ukoliko uporedite troškove postavljanja
parketa u Tarkett ovlašćenim prodavnicama sa istim troškovima u ostalim prodavnicama,
uočićete da Tarkett ovlašćene prodavnice nude najbolju uslugu i vrednost za Vaš
uloženi novac.
16
• Šta je potrebno da uradim kako bih pripremio prostoriju za postavljanje parketa ?
Kako bi osigurali brzo i jednostavno postavljanje parketa u Vašim prostorijama
potrebno je da:
- Uklonite sve lomljive predmete poput stakla, porcelana, vaza i ostalih vrednih predmeta.
- Pomerite ili izmestite nameštaj.
- Isključite sve kablove televizora, audio uređaja, kompjutera i ostalih kućnih
aparata iz utičnica.
Napomena: Tarkett ovlašćeni ugrađivači, uz dodatnu nadoknadu, mogu za Vas,
ukoliko niste u mogućnosti, pomerati nameštaj i ostale predmete, ali ne mogu
preuzeti odgovornost u slučaju bilo kakvih oštećenja.
• Koja je moja odgovornost vezana za postavljanje parketa (sa ili bez pomoći
ugrađivača)?
Vi ili Vaš ugrađivač trebate da pažljivo pregledate boju, lak i kvalitet Vašeg parketa
pre njegovog postavljanja. Sačuvajte parketne daske koje možda nisu prihvatljive
za postavljanje radi eventualnih reklamacija.
• Da li treba da vodim računa o nekim posebnim uslovima?
Veoma je važno da u prostorijama vladaju kontrolisani uslovi vlage i vlažnosti vazduha.
Arhitekte preporučuju vlažnost vazduha u rasponu od 30 do 60 procenata i temperaturu
vazduha od najmanje 18°C u svim prostorijama pre, za vreme i nakon ugradnje.
Obaveza Vašeg ugrađivača, odnosno vlasnika stambenog prostora je da proveri
da li su zadovoljeni neophodni uslovi u jednoj ili više prostorija u kojima se parket
postavlja pre samog postavljanja. Tarkett nije u mogućnosti da uvaži sve probleme
u vezi parketa, koji potiču od neispunjavanja propisanih uslova u prostorijama pre,
za vreme i nakon ugradnje parketa.
• Koja je najveća površina na koju je moguće postaviti Tarkett parket?
U pravougaonim prostorijama, parket bez lepljenja, kao jednu celinu, možete postaviti
na najvećoj površini od 240m2 bez ikakvih problema.
Maksimalna širina postavljenog parketa može biti
12 m a dužina 20 m. Za prostorije većih dimenzija
moraju se planirati ekspanzioni razmaci na sredini
prostorije. Za ugradnju parketa sa lepljenjem, ne
postoje ograničenja u pogledu najveće površine
prostorije u koju je moguće postaviti Tarkett parket.
Parket od javora ili bukve nije pogodan za postavljanje na podloge koje imaju
ugrađeno podno grejanje.
Max 12 m
NAJČEŠĆA PITANJA U VEZI POSTAVLJANJA
I ODRŽAVANJA TARKETT PARKETA
Max 20 m
• Da li postavljanje parketa zavisi od oblika prostorije?
Ako je prostorija kvadratnog oblika, parketne daske se ugrađuju tako da je duža strana
paralelna sa pravcem izvora dnevne svetlosti. Ako je prostorija pravougaonog oblika,
parketne daske se postavljaju tako da njihova duža strana prati dužu stranu prostorije,
kako bi se ispoštovala prirodna pojava “rada” drveta od kojeg je parket napravljen.
• Kako se Tarkett parket postavlja u hodnicima?
Parket se u hodnicima postavlja isključivo i uvek u pravcu dužeg zida hodnika,
nikako poprečno.
• Na koje podloge se može postaviti Tarkett parket?
Tarkett ovlašćeni ugrađivači će izvršiti detaljnu evaluaciju Vašeg stambenog prostora.
Podloge poput betona ili starih podnih pokrivača (izuzev tepiha) su idealne podloge
za postavljanje parketa. U svim slučajevima podloga mora biti čista, čvrsta, ravna
i suva, ispunjavajući ranije navedene uslove vlažnosti vazduha i temperature
vazduha unutar prostorija.
• Kako se vrši ugradnja zidnih lajsni?
Lajsne za parket se postavljaju nakon što je parket ugrađen i imaju dvojaku ulogu.
Kao prvo, treba vizuelno da sakriju ekspanzioni razmak koji obavezno mora postojati
između ugrađenog parketa i zida, i drugo, predstavljaju dobru vizuelnu i estetsku
vezu između poda i zida. Zidnu parket lajsnu nikada nemojte postavljati zakucavanjem
ili pričvršćivanjem za ugrađeni parket. Ugrađen parket se kao jedinstvena površina
tokom vremena pomera, tj. “radi”, pa će se desiti da se pomeranjem parketa
pomera i lajsna što može dovesti do oštećenja i deformacija u podu, kao i do lošeg
vizuelnog izgleda čitavog parketa. Kako bi se ovo izbeglo, zidnu parket lajsnu
treba učvrstiti za zid zavrtnjima, lepljenjem ili najbolje pomoću Tarkett Clipstar
držača lajsni koji Vam omogućava da lajsnu po potrebi uklonite i naknadno vratite
na svoje mesto.
• Kako održavati Tarkett parket u zavisnosti od drvnih vrsta?
Sve nečistoće su vizuelno uočljivije na svetlim dezenima, što zahteva viši nivo
održavanja u odnosu na tamnije dezene. Drvne vrste kao što su orah, bukva i trešnja
poseduju veoma glatku površinu i na njima se lakše stvaraju ogrebotine i tragovi
habanja nego na hrastu. Razmotrite ove činjenice pri izboru Vašeg parketa (pogledajte
tabelu sa Brinel testom tvrdoće drvnih vrsta).
• Da li je moguće postaviti Tarkett parket preko podloge na kojoj je ugrađeno
podno grejanje ?
Moguće je. Tarkett parket je moguće postaviti preko pravilno ugrađenog podnog
grejanja. Ovakvi podovi, ipak, moraju imati postavljenu barijeru koja izoluje vlagu.
Podno grejanje ne sme imati „vruće tačke” čija temperatura prelazi 27°C. Takođe, ni
temperatura vazduha u prostorijama ne bi smela da prelazi 27°C.
17
Kvalitet i lepota u harmoniji sa prirodom
DA LI JE MOGUĆE ZAMENITI UGRAENE OŠTEĆENE PARKETNE DASKE?
Moguće je. Ukoliko je parket postavljen plivajućom ugradnjom - zamena oštećene daske je brza, jednostavna i ekonomična za razliku od sličnog postupka kod klasičnog
parketa. Za zamenu jedne oštećene daske potrebno je najviše 15 do 20 minuta. Savetujemo vam da nakon prvog postavljanja parketa sačuvate nekoliko parketnih
dasaka u rezervi – za potrebe eventualne zamene oštećenih dasaka. Postupak zamene oštećene daske, ukoliko je parket ugraen bez lepljenja za podlogu je sledeći:
18
Slika 1: Odaberite parketnu dasku koja se najbolje uklapa sa
Vašim parketom.
Slika 6: Novu parketnu dasku koja će biti ugraena u nastali otvor
na podu morate prethodno pripremiti. Nakon što ste proverili
veličinu parketne daske koju treba ugraditi – odstranite deo profila
na kraćim i dužim stranama daske, ali tako da se ne ošteti gornja
površina i da se ne odstrani jezičak na parketnoj dasci.
Slika 2: Isecite parketnu dasku kružnom testerom čiju ste dubinu
reza podesili na maksimalno onoliku debljinu kolika je debljina
samog parketa (14 mm). Nakon toga, napravite rez u obliku slova
„V“ na krajevima daske, potom napravite dva reza sa kraja na
kraj parketne daske kako biste povezali ove „V“ rezove.
Slika 7: Pripremite spojeve nanošenjem lepka na tanku laminiranu
foliju ili komad furnira, prvo lepljenjem furnira ispod susednih
ugraenih parketnih dasaka, zatim i nanošenjem lepila na deo
furnira koji treba da pričvrsti novu dasku koja će na njega da
nalegne.
Slika 3: Uklonite središnji veliki deo iz parketne daske. Kako
prilikom rezanja parketne daske ne biste oštetili susedne daske
u podu, ručno uz pomoć dleta produžite rez koji ste napravili
sve do ivica susednih parketnih dasaka.
Slika 8: Nakon toga, nanesite lepak i na slobodne profile na susednim
parketnim daskama kao i na jezičak daske.
Slika 4: Uklonite krajeve na užoj strani parketne daske, a nakon
toga i duže delove daske koji su povezani sa susednim parketnim
daskama.
Slika 9: Na kraju, utisnite novu parketnu dasku na mesto.
Slika 5: Pažljivo usisajte svu drvenu prašinu i manje komadiće
drveta kako bi prostor koji ste oslobodili bio čist i pripremljen
za polaganje nove parketne daske.
Slika 10: Opteretite dasku teškim predmetom i ostavite bar tri
sata kako bi parketna daska bila dobro pričvršćena odnosno
zalepljena za susedne parketne daske.
• Da li je moguće ponovo lakirati Tarkett parket?
• Da li je moguće promeniti boju Tarkett parketa?
Moguće je. Uprkos veoma dugotrajnom i izdržljivom laku, svaki parket će vremenom,
nakon godina upotrebe, pokazati znake habanja. Tarkett preporučuje lakove na bazi
vode jer se jednostavno nanosi, nema snažan miris ili toksična isparenja i vrlo brzo se
osuši - u roku od nekoliko časova. Uz mogućnost da prelakirate čitav parket ili samo jedan
njegov deo, ovaj vid lakiranja je jednostavan i ekonomičan u poreenju sa dubinskim
brušenjem parketa. Obratite pažnju da novi nivo sjaja bude isti kao na ranije ugraenim
parketnim daskama.
Moguće je. Još jedna od prednosti Tarkett fabrički lakiranog parketa jeste da možete
promeniti njegovu boju ili ga ponovo lakirati i vratite mu prvobitan sjaj.
Dubinsko brušenje će eliminisati oborene ivice na parketnim daskama i otkriti
prirodnu boju drveta. Jednostavno nanesite novu boju i 3- 4 sloja laka na bazi vode.
Koraci za ponovno lakiranje parketa su:
1. Parket mora biti čist, bez mrva i masnoća.
2. Ravnomerno izbrusite površinu parketa da biste izjednačili površinu bez oštećenja
drveta i pripremili je za nanošenje laka.
3. Usisajte i vlažnom krpom obrišite parket kako bi uklonili prašinu.
4. Nanesite prajmer pre nanošenja sloja laka (prema uputstvima proizvoača).
5. Nanesite dva sloja laka i ostavite da se osuši.
• Da li je moguće više puta lakirati Tarkett parket?
Moguće je. Vaš Tarkett parket možete lakirati nekoliko puta.Ipak, ukoliko predugo čekate
na prvo lakiranje, lak se može u potpunosti istrošiti, uzrokujući oštećenja samog drveta
i u tom slučaju se preporučuje brušenje parketa. Potreba za brušenjem zavisi od
eksploatacije parketa i njegovog održavanja.
Kontaktirajte Tarkett ovlašćenog ugraivača radi procene stanja Vašeg parketa i obavljanja
potrebnih radnji. On Vam može dati savete vezane za tip laka, potrebno vreme za sušenje
laka i način nanošenja laka. U zavisnosti od doba godine i stanja Vašeg parketa,
može Vas savetovati da sačekate neko vreme pre nego što zaista bude potrebno
lakiranje ili brušenje parketa.
Napomena: Lak se koristi da zaštiti Vas parket, ne da očvrsne njegovu poršinu.
19
Download

30 godina - Galerija Podova