BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA PROVEDENIM U CILJU SANACIJE
NASELJA TOPČIĆ POLJE KOJE JE STRADALO U POPLAVAMA U
MAJU MJESECU 2014.
ZENICA, JANUAR 2015.
I
Općina Zenica je jedna od općina koje su pretrpjele najveće štete koje su izazvane poplavama, bujicama,
odronima, klizištima i nanosima iz rijeka nakon poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u maju
2015.
Naselje koje je najviše stradalo tokom poplava u maju 2014. godine na području Općine Zenica, i jedno
od naselja koje je najviše stradalo na području cijele Bosne i Hercegovine, je Topčić polje. Naselje Topčić
polje je bilo zatrpano velikim količinama naplavina i nanosa iz 3 rijeke (Ciganski potok, Starinska rijeka
i Švabin potok) koje protiču kroz mjesto Topčić polje. Ova tri bujična potoka su donijela milione tona
pješčanog nanosa šljunka i kamena sa okolnih planina i naplavina usljed aktiviranja klizišta i bukvalno
zatrpala preko 50 kuća u ovom naselju. Neki objekti su zatrpani djelimično, neki u visini jednog sprata, a
neki do krova. Osim ovih 50 zatrpanih objekata više od drugih 50 objekata bilo je poplavljeno u manjoj
ili većoj mjeri, dok je šest objekata bilo potpuno srušeno.
Svi putevi i kompletna infrastruktura je bila zatrpana naplavinama i nanosima ili potpuno uništena.
Visina nanosa šljunka i kamena je u centralnom dijelu mjesta, u blizini Ciganskog potoka i Starinske
rijeke bila visine preko 6 metara.
Nakon što su predstavnici Općine Zenica i Štaba civilne zaštite uspjeli da otvore komunikaciju do
naselja koja je bila prekinuta, prvi prioritet u preduzetim aktivnostima je bio spriječiti dalje zatrpavanje
stambenih objekata i infrastrukture, kao i održati prohodne saobraćajnice i komunikacije do naselja.
Sva raspoloživa građevinska mehanizacija je angažovana u realizaciji ovih aktivnosti. Štab civilne zaštite
Ze Do kantona je u prvih 15 dana pomogao u ovim aktivnostima angažmanom dijela građevinske
mehanizacije, a nakon toga sve aktivnosti su preduzete i realizovane od strane Štaba civilne zaštite
Općine Zenica. Hitne intervencije koje su provođene u prvih nekoliko dana imale su za cilj prevenciju
i sprečavanje poplava i daljnjeg destruktivnog djelovanja vodene stihije na sigurnost ljudi i imovine,
komunikacija i kompletne infrastrukture.
2
Građevinska mehanizacija je u početku bila angažovana na očuvanju prohodnosti željezničke pruge
Sarajevo – Vrhpolje kao i magistralnog puta M17 Sarajevo - Brod, te na čišćenju riječnih korita i
izvlačenju enomnih količina kamenog i pješčanog nanosa iz riječnih korita da bi se spriječilo daljnje
gomilanje materijala i zatrpavanje stambenih objekata i okolnog zemljišta.
Nakon što su ove rijeke stavljene pod kontrolu, te nakon što je stavljeno pod kontrolu daljnje gomilanje
naplavina i nanosa u koritima i oko njih, pristupilo se čišćenju riječnih korita i nanosa koji su potpuno
zatrpali dvije trećine saobraćajnica i stambenih objekata u ovom naselju.
Nakon što su otvorene komunikacije i nakon što se moglo pristupiti u naselje mnoge delegacije,
predstavnici svih nivoa vlasti, predstavnici raznih fondacija, humanitarnih organizacija i ljudi dobre volje
koji su željeli da pomognu nakon prirodne nesreće su posjetili ovo naselje.
3
SLIKE TOPČIĆ POLJA 17. maja i 31 decembra 2014.
4
Naselje je nakon poplava izgledalo kao da je pogođeno vulkanskom erupcijom i svi, doslovce svi, koji su
posjetili ovo naselje su prelagali predstavnicima Općine Zenica da ne ulaze u projekat čišćenja i vraćanja
u život ovog mjesta već da se okrenu planiranju izgradnje alternativnih stambenih jedinica i preseljenju
stanovnika ovog mjesta na druge lokalitete. Sve analize potrebnih sredstava, energije, vremena i resursa
koji trebaju biti utrošeni u vraćanje života u ovo naselje i sanaciju nanesenih šteta govorile su u prilog
odustajanja od sanacije naselja i preseljenja stradalih porodica na potpuno drugi lokalitet.
Ipak predstavnici lokalne vlasti nisu prihvatili ovakav način rješavanja problema. Čišćenje korita rijeka,
čišćenje naplavina i nanosa u naselju, otvaranje komunikacija, čišćenje kuća i prostora oko kuća te
sanacija svih stambenih objekata, sanacija i obnova lokalne infrastrukture te vraćanje života u naselje je
označeno kao prioritet broj jedan lokalnih vlasti, te su sve aktivnosti vođene u skladu s ovim prioritetom.
5
SLIKE TOPČIĆ POLJA juni i decembar 2014.
6
Tokom intervencija na čišćenju i uklanjanju nanosa i naplavina šljunka, kamena i mulja iz ova tri riječna
korita izvučeno je i očišćeno 300.000 m3 nanosa i naplavina, i to na način da je dobar dio ovog materijala
prevožen više puta od korita do deponije zbog teškog pristupa i ograničenog fronta rada za angažovane
građevinske mašine. Prilikom čišćenja objekata, saobraćajnica u naselju i zemljišta oko objekata od
nanosa i naplavina šljunka, kamena i mulja očišćeno je i izvučeno 1.200.000 m3 nanosa i naplavina.
U središtu sela, oko Starinske rijeke i Ciganskog potoka visina nanosa je prelazila visinu od 6 metara.
Ukupno je u periodu od 15. maja do 20. juna na čišćenju nanosa i naplavina bilo angažovano 16
građevinskih mašina (8 bagera - rovokopača veća, 2 bagera - rovokopača manja, 1 kombinovana mašina
- skip, 4 utovarivača - ulta, 1 buldozer) i 22 kamiona nosivosti do 25 tona. Nakon toga, u periodu od 20.
juna do 21. augusta na čišćenju nanosa i naplavina bilo angažovano 16 građevinskih mašina (8 bagera rovokopača veća, 1 kombinovana mašina -skip, 6 utovarivača - ulta, 1 buldozer) i 30 kamiona nosivosti
do 25 tona. U periodu od 21. augusta do 7. septembra 4 građevinske mašine (3 bagera - rovokopača
veća, 1 utovarivač -ult) i 15 kamiona nosivosti do 25 tona.
U periodu od 15. maja do 7. septembra, prilikom čišćenja naplavina i nanosa, angažovana građevinska
mehanizacija je realizovala 22.799 radnih sati. Pomoćni radnici su u istom periodu ostvarili 826 radnih
sati na čišćenju šiblja, drveća i drugih naplavina organskog porjekla. Ukupna vrijednost realizovanih
radova na uklanjanju štetnih uticaja poplava iznosi 1.649.746,80 KM (sa uračunatim PDV). Od toga je
143.477,10 KM (sa uračunatim PDV) realizovano od strane Štaba civilne zaštite Ze Do kantona.
Osim ovih građevinskih mašina jedan mali rovokopač - skip i kamion nosivosti 25 tona su donirani
Općini Zenica za rad na čišćenju naplavina i nanosa i u periodu od 1. jula pa do danas su angažovani na
čišćenju posljedica prirodne nepogode. Za to vrijeme su realizovali 1.900 radnih sati, a Općina Zenica je
obezbijedila gorivo za rad ovih mašina.
Također kao pomoć od strane Oružanih snaga BiH, u periodu od početka jula do 25. augusta jedan
rovokopač - bager i tri kamiona su angažovani na čišćenju posljedica prirodne nepogode. Za to vrijeme
su realizovali 2.200 radnih sati, a Općina je obezbijedila gorivo za rad ovih mašina i kamiona.
Paralelno sa procesom čišćenja naplavina i nanosa predstavnici Općine Zenica su početkom juna
mjeseca pokrenuli aktivnosti oko obezbjeđenja sredstava za sanaciju poplavljenih i oštećenih
stambenih objekata, te za izgradnju uništenih stambenih objekata. Projekat stambenog zbrinjavanja
stanovnika Topčić polja je planiran na način da se pokušaju pronaći sredstva za sanaciju SVIH oštećenih
i poplavljenih objekata istovremeno. Predstavnici Općine Zenica su insistirali na ovom teritorijalnom
principu obnove oštećenih i poplavljenih objekata, koji podrazumijeva uključivanje svih stambenih
objekata istovremeno, jer na taj način se sa sanacijom svim oštećenih objekata kreće istovremeno,
sve porodice se u projekat obnove uključuju istovremeno, nijedna porodica neće biti izostavljena iz
projekta i niko se neće osjećati napušteno ili zaboravljeno nakon prirodne nepogode. Na taj način se
ponovo budi nada ljudima koji su preživjeli traume u novi početak, vraća se nada za normalan nastavak
života bez obzira na preživljene traume, gubitak imovine i materijalnih dobara.
Na osnovu liste oštećenih i poplavljenih objekata koja je pripremljena od strane MZ Topčić polje, stručna
ekipa formirana od strane JP za prostorno planiranje i uređenje grada je obišla sve oštećene objekte
i počela sa pripremom tehničke dokumentacije sa specifikacijom svih građevinskih materijala koji su
potrebni da bi se objekti sanirali i vratili u stanje prije prirodne nepogode.
Nakon obilaska svih objekata predloženih od strane MZ Topčić polje pripremljene su pojedinačne
specifikacije građevinskog materijala potrebnog za sanaciju svake kuće. Princip koji je korišten prilikom
pripreme specifikacija materijala je da se saniraju oštećenja na objektima koristeći standardne
građevinske materijale koji se koriste u individualnoj stanogradnji. Osim tehničke specifikacije potrebnog
građevinskog materijala, za svaki objekat pripremljene su fotografije kako je objekat izgledao prije
sanacije kao i tehničke skice objekta koji se sanira. Također pripremljena je zbirna specifikacija ukupno
potrebnog materijala za sanaciju svih oštećenih objekata na osnovu koje je pripremljena okvirna
procjena ukupno potrebnih sredstava za nabavku građevinskog materijala potrebnog za sanaciju
objekata.
Projektom stambenog zbrinjavanja su obuhvaćeni objekti čija konstruktivna stabilnost nije ugrožena,
odnosno objekti koji su se mogli obnoviti. Objekti koji su bili potpuno uništeni ili je njihova stabilnost
bila ugrožena nisu bili obuhvaćeni ovim projektom. Ovi objekti su u projekte obnove uključeni po
principu angažovanja građevinskih kompanija koje bi izvodile kompletne radove na izgradnji objekata.
7
Svi stanovnici Topčić polja su nakon prvih razgovora prihvatili projekat stambenog zbrinjavanja koji je
podrazumijevao da se obezbijedi kompletan građevinski materijal za sanaciju objekata, a da ugradnju
materijala obave vlasnici objekata sami.
Nakon toga su predstavnici Općine Zenica pokušali pronaći partnere za realizaciju projekta stambenog
zbrinjavanja stanovnika Topčić polja. Prijedlog projekta sa izabranom metodologijom obnove objekata
je dostavljen svim predstavnicima viših nivoa vlasti, predstavnicima drugih gradova ili država, svim
potencijalnim donatorima, predstavnicima fondacija ili udruženja koji su posjetili ili obišli ovo područje.
Projekat stambenog zbrinjavanja je podrazumijevao sanaciju stambenih objekata po principu isporuke
kompletnog građevinskog materijala koji je potreban za sanaciju svakog objekta ponaosob, dok su
vlasnici objekata trebali izvršiti ugradnju materijala u vlastitom aranžmanu. Ovaj princip ugradnje
materijala od strane vlasnika objekata je izabran jer uključuje i svojevrsnu terapiju koja je trebala
pomoći stanovnicima Topčić polja da se što prije vrate u svakodnevni život i da kroz rad i angažman na
obnovi vlastitih objekata što prije prevaziđu traume koje su doživjeli prilikom prirodne katastrofe.
Predloženi termin plan je podrazumijevao da projekat obnove objekata počne čim prije, najdalje
sredinom jula mjeseca, a da se završi prije teških jesenjih kiša, odnosno da u svakom slučaju svi objekti
budu obnovljeni i da stanovnici ne dočekaju zimu bez krova nad glavom.
Nakon što su predstavnici Općine uspjeli pronaći investitore - partnere spremne da se uključe u
projekat obnove oštećenih objekata, 6. augusta je potpisan Protokol o realizaciji projekta stambenog
zbrinjavanja stanovnika naselja Topčić polje čiji su stambeni objekti oštećeni i zatrpani riječnim nanosima
i naplavinama. Potpisnici Protokola koji su obezbijedili sredstva za nabavku građevinskog materijala
za obnovu oštećenih i poplavljenih objekata su Općina Zenica, Crveni polumjesec UAE zajedno sa
Crvenim križom/krstom FBiH, HO Merhamet MDD, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica
i izbjeglice Ze Do kantona, Džananović transport d.o.o Zenica.
Svi partneri potpisnici Protokola su proveli odgovarajuće tenderske procedure i izabrali isporučioce
materijala koji su krenuli sa isporukom od 15. augusta 2014. Općina Zenica je preuzela isporuku kompletne
unutrašnje, stolarije, vanjske stolarije i sanitarija za obnovu objekata (vrijednost isporučenog materijala
194.489,90 KM sa PDV), HO Merhamet MDD je preuzeo isporuku drvene građe, materijala za krovove
i podove, vodovodnih i kanalizacionih instalacija (vrijednost isporučenog materijala 84.600,00 KM sa
PDV), Crveni polumjesec UAE je preuzeo isporuku standardnog građevinskog materijala (vrijednost
isporučenog materijala 208.427,00 KM sa PDV), Džananović transport je preuzeo isporuku materijala
za elektroinstalacije (vrijednost isporučenog materijala 14.960,00 KM sa PDV).
Osim glavnih partnera potpisnika Sporazuma sredstva za realizaciju projekta su obezbijedili više pravnih
osoba i privatnih donatora koji su podržali realizaciju ovog projekta.
Tokom pripreme Protokola Nihad Mahalbašić, vlasnik preduzeća SAND BAU, podržao je realizaciju
projekta na način da je obezbijedio radnu snagu za ugradnju materijala za porodice koje nisu u stanju
da građevinski materijal ugrade sami. Na taj način je finansirao ugradnju materijala za 12 stambenih
objekata, od čega su dva objekta izgrađena iz temelja.
Nakon početka isporuke građevinskog materijala za sanaciju oštećenih i poplavljenih stambenih
objekata nekoliko privatnih donatora, privrednika i ljudi dobre volje se uključilo u akciju izgradnje
uništenih stambenih objekata vlastitim sredstvima. Tako je preduzeće DSM Trade Kakanj obezbijedilo
finansiranje izgradnje jednog totalno uništenog stambenog objekta, preduzeće Elko Marić je obezbijedilo
finansiranje izgradnje dva totalno uništena stambena objekta, dok je televizija TV1 obezbijedila
finansiranje izgradnje jednog totalno uništenog stambenog objekta. Općina Zenica je obezbijedila
finansiranje izgradnje preostala dva totalno uništena stambena objekta u naselju Topčić polje.
Nakon početka isporuke materijala jedan dio stanovnika Topčić polja je odbio da potpiše tripartitne
ugovore o isporuci materijala kojima su trebali preuzeti obavezu ugradnje materijala u određenom
vremenskom roku. Stoga je sedam porodica odustalo od pomoći koju su trebali dobiti kroz projekat
stambenog zbrinjavanja.
Tokom realizacije projekta stručni tim JP Zenica je koordinirao isporuku građevinskog materijala i pratio
progres izvođenja radova. Pošto su specifikacije materijala pripremane dok su stambeni objekti još
bili u dobroj mjeri zatrpani, pojavila se potreba da se na nekim objektima isporuče dodatne količine
građevinskog materijala za sanaciju. Stručni tim je pratio sanaciju stambenih objekata i zavisno od
potreba koordinirao narudžbu dodatnih količina građevinskog materijala.
8
Stručni tim JP Zenica je po potrebi predlagao i drugačiju metodologiju izvođenja radova na sanaciji
objekata gdje se pojavila potreba za tim. Tako je jedan od objekata koji je bio zatrpan nanosima u većoj
mjeri, nakon čišćenja dodatno pregledan i konstatovano je da se taj objekat ne može sanirati zbog
ugrožene konstruktivne stabilnosti. Nakon toga je prebačen u grupu potpuno uništenih objekata te je
umjesto starog izgrađen novi objekat na postojećim temeljima i u postojećim gabaritima.
Sredstva koja su obezbijedili Crveni polumjesec UAE i HO Merhamet MDD su bila limitirana, pa je
Općina Zenica obezbijedila nedostajuća finansijska sredstva za kompletiranje projekta. Tako je Općina
obezbijedila sredstva za finansiranje isporuke materijala za sanaciju pet stambenih objekata koji se nisu
uklapali u kriterije i procedure Crvenog polumjeseca UAE, te sredstva za dodatni neophodni građevinski
materijal za završetak sanacije oštećenih objekata koji su premašili iznos koji je Crveni polumjesec UAE
obezbijedio za sufinansiranje projekta.
Ukupna vrijednost isporučenog građevinskog materijala zaključno sa 31.12.2014. je 524,826,90 KM.
Ukupno je u projekat sanacije i izgradnje objekata koji su zatrpani i poplavljeni u mjestu Topčić polje
uključeno 101 stambena objekta, od čega je 95 objekata uključeno u projekat sanacije po metodologiji
isporuke građevinskog materijala za sanaciju objekata (od ovih 95 objekata ugradnja materijala je
obezbijeđena na 13 objekata za porodice koje nisu mogle ugraditi materijal sami), dok je šest objekata
koji su potpuno uništeni uključeno u projekat izgradnje novih objekata po metodologiji angažovanja
građevinskih kompanija koje su izvodile sve potrebne radove.
Procenat završetka svih predviđenih radova na sanaciji oštećenih i izgradnji novih objekata je 90%.
Paralelno sa čišćenjem naplavina i nanosa realizovan je i projekat sanacije niskonaponske elektro mreže,
tako da su stanovnici Topčić polja dobili električnu energiju početkom juna 2014.
Nakon što su se potpuno očistile glavne saobraćajnice i stvorili preduslovi za sanaciju sistema javne
rasvjete, početkom novembra 2014. rekonstruisano je 70% sistema javne rasvjete i pušteno u rad.
Posebno treba naglasiti je da su sve aktivnosti na čišćenju naplavina i nanosa, otvaranju saobraćajnica,
sanaciji infrastrukture, izgradnji i sanaciji stambenih objekata vođene od strane lokalnih vlasti
iako su svi ostali predlagali da se naselje zatvori, a stanovnici presele. Sve navedene aktivnosti su
realizovane zahvaljujući kvalitetnim procjenama i vizionarstvu vodećih predstavnika lokalne vlasti koji
su kvalitetnim pripremama i prezentacijama projekata, ličnim angažmanom, iskustvom, kroz ogromnu
uloženu energiju uspjeli pronaći partnere za realizaciju projekata i obezbjediti izvore za finasiranje svih
realizovanih aktivnosti.
Druga važna napomena je da su ovo projekti pomoći stanovništvu koje je stradalo u prirodnoj nepogodi,
a nisu projekti koji predstavljaju naknadu štete ili isplatu vrijednosti koju su stanovnici izgubili tokom
prirodne nepogode. Svi ljudi dobre volje koji su se uključili u realizaciju nabrojanih aktivnosti su to
uradili da bi pomogli nastradalom stanovništvu kojem je potrebna pomoć da se vrati u svakodnevni
život. To znači da je pomoć pružana u skladu sa utvrđenim ciljevima, a osnovni cilj je bio da se naselje
očisti te da se stanovništvu kojem je pomoć potrebna obezbijedi krov nad glavom prije početka kiša i
zimskog perioda.
Problemi koji su pratili realizaciju projekta su kašnjenje u isporuci određenih građevinskih materijala
zbog problema sa procedurama koje su provodili partneri koji su uključeni u realizaciju projekta, što je
za rezultat imalo kašnjenje ugradnje materijala.
Drugi problem je vezan za objekte koji nisu uključeni u projekte sanacije. To su objekti koji nisu niti
predloženi za sanaciju od strane predstavnika MZ Topčić polje koji su pripremili listu objekata za sanaciju
(uglavnom se radi o objektima koji nisu bili jedini stambeni objekti za njihove vlasnike, već su ih koristili
povremeno kao vikend objekte ili kao rezervne stambene objekte.
Posebnu prepisku i mnoštvo razgovora su predstavnici lokalnih vlasti imali sa Kovačević Safetom koji
je vlasnik objekta koji još nije uključen u projekat sanacije. Vlasnik objekta nakon prirodne nepogode
uopće nije želio da objekat očisti i cijelo vrijeme je tražio da mu se obezbijedi izgradnja stambenog
objekta na drugoj lokaciji. Objekat je prije prirodne nepogode bio u vlasništvu jedne osobe, a sada
vlasnik uporno traži da mu se obezbijede dvije stambene jedinice na drugoj lokaciji. Nakon silnog
odugovlačenja i nakon što je pokazao totalnu nezainteresovanost za sanaciju postojećeg objekta, pošto
nije uspio dobiti odobrenje za ono što je naumio, niti je naišao na razumijevanje za iskazani stav i
ponašanje vlasnik je ipak očistio oštećeni objekat a ciljem da ipak istraje u traženju izgradnje novog
objekta na novoj lokaciji.
9
Stručni tim JP Zenica je pripremio elaborat prema kojem se može izvršiti sanacija objekta, ali vlasnik ne
želi da prihvati sanaciju postojećeg objekta, jer ne želi da se vrati u objekat u kojem je ranije živio, već
želi da svoje stambeno pitanje riješi na drugom mjestu.
Promjena lokaliteta je lična odluka svakog pojedinačno, ali ta odluka ne obavezuje nikoga da obezbijedi
sredstva za njenu realizaciju. Projekti stambenog zbrinjavanja su projekti pomoći za stanovništvo koje
treba pomoć za sanaciju svojih objekata, a nisu projekti koji trebaju ispunjavati želje pojedinaca bez
obzira o kome se radi. Svi objekti koji su uključeni u projekte stambenog zbrinjavanja su oštećeni ili
uništeni usljed prirodne nepogode. Ovo nisu projekti naknade štete ili projekti naknade izgubljenih
materijalnih vrijednosti već projekti pomoći ljudima koji pomoć žele i koji se uklapaju u principe dodjele
pomoći, dok svi oni koji ne žele prihvatiti te principe vlastite želje vezane za rješavanje stambenih pitanja
trebaju rješavati vlastitim sredstvima.
10
II
IZVJEŠTAJ O PROGRESU SANACIJE I IZGRADNJE OŠTEĆENIH ILI UNIŠTENIH OBJEKATA
podna obloga
5%
10%
X
3 Medžić Mirsad
X
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Medžić Salih
Medžić Abdulah
Dedić Zahid
Dedić Derviš
Kozlić Smajo
Dedić Sidika
Mulabdić Mehmed
Mulabdić Mubera
Mulabdić Hamzalija
Kovačević Izet
Kovačević Zumreta
Neslanović Vahid
Neslanović Vasvija
Muratović Edvin
Kozlić Amir
Hazić Nazif
Jahić Safija
Hazić Asim
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
100%
X
X
X
X
X
X
X
d
100%
80%
X
X
X
X
X
X
100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
broj familija u kući
fina montaža
elektroinstalacije
5%
X
X
Broj članova
porodice
elektroinstalacije
5%
X
X/2
Žive li u kući
sanitarije
5%
Procenat završenih
radova
vik
20% 20% 20% 10%
malterisanje
stolarija
procenat u konstrukciji > >
1 Jusić Mensur
2 Medžić Mersudin
krov
Prezime i ime
nosivi zidovi i ploče
Redni broj
IZVJEŠTAJ O PROGRESU SANACIJE I IZGRADNJE OŠTEĆENIH ILI UNIŠTENIH OBJEKATA U MJESTU TOPČIĆ POLJE
cijena sanacije
(bez ugradnje)
X
2
4
1
1
2.868,96 KM
12.027,91 KM
8.1.2015.
4
1
24.806,78 KM
8.1.2015.
1
2
4
6
3
2
3
3
4
5
5
6
3
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.713,78 KM
6.942,98 KM
7.440,47 KM
10.261,07 KM
19.580,66 KM
8.851,43 KM
25.457,84 KM
6.943,26 KM
7.228,99 KM
6.026,07 KM
7.511,61 KM
5.630,08 KM
5.973,46 KM
2.026,67 KM
3.627,97 KM
1.578,47 KM
4.108,40 KM
5.571,52 KM
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
X
X
X
X
X
X
X/2
X/2
X
X
X/2
X
X/2
X
X
X
Kraj
projekta
(datum)
NAPOMENA
općina kompletna sanacija “ključ u
ruke”
ugradnja materijala SAND BAU
ugradnja materijala SAND BAU
ugradnja materijala SAND BAU
ugradnja materijala SAND BAU
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
ugradnja materijala SAND BAU
samo stolarija montirana
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
11
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Menzilović Esad
Kovačević Muhamed
Baki Sabahudin
Ćosić Asim
Kozlić Mehrid
Menzilović Derviš
Ahmetspahić Sefir
Hibić Sabahudin
Hasičić Salko
Ahmetspahić Vehid
Krnjić Hajrudin
Ahmetspahić Šerif
Derlić Zajko
Telalović Rifet
Gračić Fikret
Ahmetspahić Hajrudin
IZ
Ahetspahić Ređib
Kahriman Nermin
Halilović Remzija
Skopljak Omer
Skopljak Fatka
Skopljak Derviš
Skopljak Zajim
Ajanović Rabija
Ajanović Rešida
Ajanović Halil
Ajanović Aldin
Skopljak Muris
Skopljak Besim
Skopljak Rašid
X
d
d
d
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
d
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
3
8
2
3
6
4
5
4
4
4
4
2
3
3
6
4
4
4
2
1
4
4
1
4
4
4
4
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.122,22 KM
3.387,41 KM
21.748,68 KM
4.913,27 KM
3.270,48 KM
5.960,51 KM
6.128,75 KM
5.130,53 KM
3.578,21 KM
1.497,03 KM
2.771,03 KM
5.402,70 KM
3.311,07 KM
3.501,88 KM
4.615,11 KM
6.243,44 KM
3.411,95 KM
5.424,69 KM
3.542,65 KM
4.186,31 KM
1.689,13 KM
4.339,96 KM
2.187,26 KM
1.936,61 KM
6.624,56 KM
4.967,43 KM
3.388,73 KM
1.351,43 KM
1.885,02 KM
1.617,29 KM
3.163,50 KM
isporučen mat. nije ugrađen
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
ugradnja materijala SAND BAU
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
ugradnja materijala SAND BAU
isporučen mat. nije ugrađen
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
12
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Skopljak Hazim
Zahirović Almir
Delić Refik
Fejzić Omer
Dedić Fuad i Suad
Dedić Sabra
Telalović Alija
Telalović Nusret
Kobilica Refika
Pivić Osman
Nadžaković Mirsad
Čolaković Esad
Gračić Dževad
Kahriman Ramiza
Skopljak Suad
Skopljak (Seada) Amar
Garanović Nermin
Garanović Adnan
Garanović Suad
Kozlić Uzeir
Skopljak Fehim
Dedić Ibrahim
Kahriman (Munir) Sakib
Gračić Osman
Skopljak Sejad
Alihodžić Muhedin
Horić Fatima
Zahirović Munir
Skopljak Enes
Skopljak Omer
Skopljak Zejnira
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X/2 X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
d
X X/2
X/2 X
d
d
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
X
d
d
d
X
d
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
d
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X/2
X
d
X
X
X
X
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
0%
95%
90%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X/2
X
X
X
X
4
4
4
4
7
6
3
3
3
1
1
4
4
2
3
1
2
4
8
8
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.403,57 KM
4.260,95 KM
5.024,67 KM
2.832,98 KM
9.179,32 KM
8.884,26 KM
3.183,54 KM
3.543,00 KM
4.526,86 KM
4.489,83 KM
4.498,69 KM
5.701,19 KM
6.343,97 KM
8.683,25 KM
1.311,88 KM
2.671,26 KM
4.036,72 KM
4.405,62 KM
4.493,69 KM
2.680,57 KM
3.176,61 KM
6.034,77 KM
8.164,04 KM
5.248,44 KM
4.051,09 KM
2.743,24 KM
5.102,41 KM
2.002,08 KM
5.681,48 KM
2.535,51 KM
5.084,60 KM
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
ugradnja materijala SAND BAU
isporučen mat. nije ugrađen
isporučen mat. nije ugrađen
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
isporučen mat. nije ugrađen
ugradnja materijala SAND BAU
ugradnja materijala SAND BAU
ugradnja materijala SAND BAU
ugradnja materijala SAND BAU
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
13
Klobodanović Salem
Čosić Rasim
Mlivić Sefir
Hibić Muhamed
Skopljak Hakija
Skopljak Hadžo
Skopljak Velid i Šefik
Skopljak Ibrahim
Hećimović Sabit
Kahriman (Sakib) Muris
Jusufović Emina
Fejzić Fikret
Skopljak Mujo
Skopljak Ramiz
Gračić Šerif
Skopljak Ramiz
Medžić Mirsad
Čosić Safet i Sanela
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
d
d
d
X
d
X
X
X
X
X
X
STATUS PROJEKTA
Broj saniranih objekata po metodologiji isporuke materijala za sanaciju
Broj izgrađenih objekata po metodologiji kompletne izgradnje (ključ u ruke)
Ukupan broj saniranih ili izgrađenih objekata
Ukupan broj domaćinstava
Ukupan broj članova domaćinstava
X =završeno sa ugradnjom d= isporučeno i neugrađeno X/2= pola ugrađeno
100%
100%
90%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
95%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
93%
95
6
101
104
355
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
4
2
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.701,95 KM
3.340,48 KM
4.348,31 KM
1.123,48 KM
2.570,48 KM
4.653,97 KM
2.902,74 KM
4.725,35 KM
1.945,70 KM
26.847,77 KM
7.419,78 KM
789,43 KM
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
9.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
8.1.2015.
ELKO MARIĆ
komplet izgradnja
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
ELKO MARIĆ
DSM Trade Kakanj
OPĆINA ZENICA
OPĆINA ZENICA
TV1
SUMA SVE: 524.826,75 KM
104
nije tretirano
14
III
SLIKE OBJEKATA IZ TOPČIĆ POLJA PRIJE I POSLIJE SANACIJE ILI IZGRADNJE
1. Jusić Mensur
2. Medžić Mersudin
3. Medžić Mirsad
15
4. Medžić Salih
5. Medžić Abdulah
6. Dedić Zahid
7. Dedić Derviš
16
8. Kozlić Smajo
9. Dedić Sidika
10. Mulabdić Mehmed
11. Mulabdić Mubera
17
12. Mulabdić Hamzalija
13. Kovačević Izet
14. Kovačević Zumreta
15. Neslanović Vahid
18
16. Neslanović Vasvija
17. Muratović Edvin
18. Kozlić Amir
19. Hazić Nazif
19
20. Jahić Safija
21. Hazić Asim
22. Menzilović Esad
23. Kovačević Muhamed
20
24. Baki Sabahudin
25. Ćosić Asim
26. Kozlić Mehrid
27. Menzilović Derviš
21
28. Ahmetspahić Sefir
29. Hibić Sabahudin
30. Hasičić Salko
31. Ahmetspahić Vehid
22
32. Krnjić Hajrudin
33. Ahmetspahić Šerif
34. Derlić Zajko
35. Tetalović Rifet
23
36. Gračić Fikret
37. Ahmetspahić Hajrudin (Šefika)
38. IZ
39. Ahetspahić Ređib
24
40. Kahriman Nermin
41. Halilović Remzija
42. Skopljak Omer
43. Skopljak Fatka
25
44. Skopljak Derviš
45. Skopljak Zaim
46. Ajanović Rabija
47. Ajanović Rešida
26
48. Ajanović Halil
49. Ajanović Aldin
50. Skopljak Muris
51. Skopljak Besim
27
52. Skopljak Rašid
53. Skopljak Hazim
54. Zahirović Almir
55. Delić Refik
28
56. Fejzić Omer
57. Dedić Fuad i Suad
58. Dedić Sabra
59. Telalović Alija
29
60. Telalović Nusret
61. Kobilica Refika
62. Pivić Osman
63. Nadžaković Mirsad
30
64. Čolaković Esad
65. Gračić Dževad
66. Kahriman Ramiza
67. Skopljak Suad
31
68. Skopljak (Seada) Amar
69. Garanović Nermin
70. Garanović Adnan
71. Garanović Suad
32
72. Kozlić Uzeir
73. Skopljak Fehim
75. Kahriman ( Munir ) Sakib
76. Gračić Osman
33
77. Skopljak Sejad
78. Alihodžić Muhedin
79. Horić Fatima
80. Zahirović Munir
34
81. Skopljak Enes
82. Skopljak Omer
83. Skopljak Zejnira
84. Klobodanović Salem
35
85. Čosić Rasim
86. Mlivić Sefir
87. Hibić Muhamed
88. Skopljak Hakija
36
89. Skopljak Hadžo
91. Skopljak Ibrahim
92. Hećimović Sabit
93. Kahriman (Sakib) Muris
37
94. Jusufović Emina
95. Fejzić Fikret
96. Skopljak Mujo
97. Skopljak Ramiz
38
98. Gračić Šerif
99. Skopljak Ramiz
100. Medžić Mirsad
101. Ćosić Safet i Sanela
39
Download

izvještaj o aktivnostima provedenim u cilju sanacije naselja topčić