KARAKTERISTIKI NA SUBVENCIONIRAN STANBEN KREDIT PREKU STOPANSKA BANKA AD-SKOPJE
Promotivna ponuda
Komparativni
prednosti
Namena na kreditot
Iznos na kredit
Valuta
Rok na otplata
Otplata
Tro{oci
Godi{ni kamatni
stapki
Obezbeduvawe
Za vremetraeweto na Javniot povik, odnosno za site primeni aplikacii za subvencioniran
stanben kredit vo periodot od 25.01.2012 do 01.03.2012 godina, Stopanska banka AD-Skopje }e
gi pokrie 50% od to{ocite za izgotvuvawe na Notarskiot akt
•
Niski mese~ni anuiteti kako rezultat na dolgi periodi na otplata do 30 godini
•
BEZ provizija za predvremena otplata so sopstveni sredstva
•
BEZ depozit, BEZ `iranti, BEZ administrativni zabrani, BEZ menica
•
Mo`nost da se stavi pod hipoteka istiot stan koj se kupuva
•
Ko-kreditobarateli mo`e da bidat i lica koi ne se ~lenovi na potesnoto semejstvo
•
So sekoja odobrena aplikacija- predodobrena kreditna karti~ka so limit vo zavisnost od iznosot na
kreditot
-Kupuvawe na stan direktno od investitorot ili od izveduva~ot na grade`nite raboti
-Gradba na ku}a
Do 50.000 evra
Denarski so klauzula vo evra
Od 20 do 30 godini
Еднакви месечни ануитети
 Целосна или делумна предвремена отплата со сопствени средства е БЕЗ провизија
 За рефинансирање на станбени кредити од СБ во други Банки 3% провизија од рефинансираниот износ
 За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:
 со траен налог, преку е-банкинг системот на СБ , преку банкоматите на СБ или преку системот за телефонско
банкарство
-Aplikativni tro{oci 500,00 denari
-Administrativni tro{oci:
• 1,00% od iznosot na odobreniot kredit, ednokratno (za klienti koi platata ja primaat preku SB)
• 1,50% od iznosot na odobreniot kredit, ednokratno (za klienti koi platata ne ja primaat preku SB)
-Tro{oci za procenka 2.000,00 denari
-Tro{oci za osiguruvawe na imotot koj se stava pod zalog
-Notarski tro{oci za registracija na hipotekata i upis vo Agencija za katastar na nedvi`nostite
-Notarski tro{oci za Izjavite po barawe na Ministerstvoto za finansii
Vid na subvencija
polovina mese~en anuitet
polovina u~estvo
4,99% fiksno za prvite tri godini
6,14%
5,49% fiksno za 4-tata i 5-tata godina
(6 mese~en EURIBOR + 4,50
6,90% promenliva po 5-tata godina (za klienti koi platata ja primaat
procentni poeni za celoto
preku SB)
vremetraewe na kreditot)
7,67% promenliva po 5-tata godina (za klienti koi platata ne ja
primaat preku SB)
Zalog na nedvi`en imot vo vrednost od 133%-200% od iznosot na kreditot vo zavisnost od lokacijata na imotot
ponuden kako obezbeduvawe
Pokraj kriteriumite propi{ani so Zakonot za subvencioniran stanben kredit, potrebno e da bidat ispolneti i
slednive kriteriumi:
-minimalni mese~ni primawa:
12.000 denari za kreditobaratelot
8.100 denari za ko-kreditobaratelot
Kako ko-kreditobaratel, pokraj bra~niot drugar mo`e da se javi i drugo lice. Dokolku kokreditobaratelot ne e
~len na potesnoto semejstvo, samo 50% od negovite primawa }e vlezat vo presmetkata na raspolo`livite
mese~ni primawa
-maksimalniot vkupen iznos na mese~nite primawa na kreditobaratelot i ko-kreditobaratelite (bez ogled
dali se raboti za bra~en drugar ili drugo lice), koj vleguva vo presmetkata na raspolo`livite mese~ni
primawa, ne mo`e da nadmine 900 evra vo denarska protivvrednost.
Kriteriumi za kredit
-vozrast na kreditobaratelot / kokreditobaratelot minimum 20 godini na denot na aplicirawe, maksimum 70
godini na denot na otplata na kreditot
-maksimalnata zadol`enost e dozvolena do 40% od mese~nite primawa
-sopstveno u~estvo
najmalku 10% od proda`nata vrednost na stanot dokolku kako obezbeduvawe se nudi imot so Imoten
list
najmalku 25% od proda`nata vrednost na stanot dokolku kako obezbeduvawe se nudi imot so List za
predbele`uvawe na gradba
-dokolku se bara stanben kredit za gradba na ku}a, pri {to kako obezbeduvawe se nudi ku}ata koja e predmet na
gradba zaedno so zemji{teto, fazata na zavr{enost na gradbata potrebno e da bide najmalku 25%.
POTREBNI DOKUMENTI ZA SUBVENCIONIRAN STANBEN KREDIT PREKU STOPANSKA BANKA AD-SKOPJE
Dokumenti potrebni pri aplicirawe za kreditot
Dokumenti po barawe na Ministerstvoto za finansii
-Barawe za subvencioniran stanben kredit
-Potvrda za ostvarenata mese~na plata i dopolnitelnite prihodi vo poslednite 6 meseci, na baratelot i negoviot bra~en
drugar, izdadena od rabotodava~ot (ne postara od 30 dena) i vo koja posebno }e bide navedena posledno isplatenata mese~na plata;
-Potvrda za ostvaren mese~en prihod po drugi osnovi na baratelot i negoviot bra~en drugar vo poslednite 6 meseci;
-Izjava na baratelot i negoviot bra~en drugar deka ne koristat drug stanben kredit na denot na podnesuvawe na baraweto
za subvencioniran stanben kredit, dadena pod polna materijalna i krivi~na odgovornost za vistinitosta zaverena kaj notar;
-Izjava zaverena na notar deka baratelot nema da go izdava stanot, odnosno ku}ata pod zakup, deka nema dopolnitelno da
ja optovari nedvi`nosta so hipoteka i deka nema da go otu|i stanot kupen, odnosno ku}ata izgradena so sredstva od
subvencioniraniot stanben kredit vo period od prvite 5 godini od zapo~nuvaweto so isplatata na kreditot;
-Preddogovor, odnosno dogovor, za proda`ba za stanot, odnosno ku}ata zaveren na notar, vo slu~aj baratelot na
subvencioniraniot stanben kredit ili negoviot bra~en drugar da imaat vo sopstvenost stan, odnosno ku}a, koj go prodavaat zaradi
kupuvawe na pogolem stan/izgradba na ku}a zaradi re{avawe na sopstvenoto domuvawe, a so koj e dogovoreno najdocna vo rok od 1
godina od denot na sklu~uvawe na dogovorot za subvencioniran stanben kredit da se izvr{i kupoproda`bata.
Dokumenti po barawe na Stopanska banka AD-Skopje
-Barawe za stanben kredit (za kreditobaratelot i kokreditobaratelot)
-Za kokreditobaratel (dokolku ne e vo bra~na zaednica so kreditobaratelot), potrebno e:
•
Za kokreditobarateli koi zemaat plata vo SB, potrebno e samo izvod od transakciska smetka za poslednite 3
meseci;
•
Za site ostanati, ^ek od penzija / Potvrda za redovno vrabotuvawe, zaverena i potpi{ana od ovlastenite lica kaj
rabotodava~ot (ne postara od 30 dena), a za lica vraboteni vo privatna firma i obrazec PP53 (Deklaracija za priem od
UJP) za poslednite 3 meseci
-Fotokopija od li~na karta ili paso{ za kreditobaratelot, bra~niot drugar ,kokreditobaratelot i hipotekarniot
dol`nik
-Imoten list za objektot {to se ostava pod zalog ne postar od 6 meseci
-Izvod od mati~na kniga na rodeni (ne postar od 6 meseci) / ven~ani (za kreditobaratelot, kokreditobaratelot i bra~niot
drugar)
-Za obezbeduvawe ku}a, zemji{teto da bide so pravo na sopstvenost ili so pravo na dolgotraen zakup
-Soglasnost za dostavuvawe podatoci od Makedonsko kreditno biro AD Skopje (za kreditobaratelot i kokreditobaratelot)
Dopolnitelno potrebni dokumenti
1. Za subvencioniran stanben kredit so namena kupuvawe stan (dokolku kako obezbeduvawe se ostava imot so Imoten list)
-Preddogovor/dogovor za obezbeden stan
2. Za subvencioniran stanben kredit so namena kupuvawe stan (dokolku kako obezbeduvawe se ostava imot so List za
predbele`uvawe na gradba)
-Preddogovor/dogovor za obezbeden stan
-List za predbele`uvawe na gradba za stanot {to se ostava pod zalog (ne postar od 15 dena), pri vospostavuvawe na zalo`no
pravo
3. Za subvencioniran stanben kredit so namena gradba (vo slu~aj koga kako obezbeduvawe se nudi drug objekt)
-Izvod od Detalen urbanisti~ki plan
-Pravosilno odobrenie za gradewe
-Proekt zaveren vo op{tina
-Predmer, presmetka za poziciite za koi se bara kredit zaveren od Proektantsko biro ili grade`na kompanija
4. Za subvencioniran stanben kredit so namena gradba (vo slu~aj koga kako obezbeduvawe se nudi objektot koj e predmet na
gradba so List za predbele`uvawe na gradba)
Dokumenti potrebni pri aplicirawe
-List za predbele`uvawe na gradba (ne postar od 6 meseci)
-Pravosilno odobrenie za gradewe
-Proekt zaveren od nadle`en organ (op{tina)
-Imoten list za zemji{teto
-Predmer, presmetka za poziciite za koi se bara kredit zaveren od Proektantsko biro ili grade`na kompanija
Dokumenti potrebni za vospostavuvawe zalo`no pravo
-List za predbele`uvawe na gradba (ne postar od 15 dena)
-Potvrda od intabulacionite knigi od Agencija za katastar na nedvi`nosti deka vrz zemji{teto nema zasnovana hipoteka
-Potvrda od op{tina od ovlasten grade`en inspektor deka e izlezen na lice mesto, napraven uvid i deka ne e doneseno
re{enie za:
• zabrana za gradewe i koristewe na objektot so zatvorawe na gradili{teto,
• otstranuvawe na gradba,
• prekin na gradba
-Pravno delo so koe e preneseno pravoto na gradewe od sopstvenikot na zemji{teto na investitorot(dogovor, izjava zaverena
na notar, odluka itn.),
-Dogovor zaveren na notar dokolku ima pove}e investitori,
-Dogovor zaveren na notar pome|u investitorot i izveduva~ot,
-Licenci za proektantot, izveduva~ot i nadzorniot in`ener
-Dokaz deka e izvr{eno osiguruvawe za odgovornost od {teta vo osiguritelna kompanija vo Republika Makedonija
-izjava od izveduva~ot zaverena na notar deka objektot e izgraden vo soglasnost so odobrenieto za gradewe i osnovniot proekt
ili proektot na izvedena sostojba (samo za gradbi nameneti za individualno domuvawe so bruto razviena povr{ina do 300 m2)
Download

karakteristiki na subvencioniran stanben kredit preku stopanska