Digital Active Outdoor DVB-T/T2
Antenna SRT ANT 15 ECO
User Manual
Manuel d’utilisateur
Bedienungsanleitung
Istruzioni d’uso
Manual de usuario
Manual do Usuário
Használati útmutató
Návod k obsluze
Bruksanvisning
Podręcznik Użytkownika
Uputstvo za upotrebu
Руководство пользователя
Ръководство на потребителя
PART 12
Sadržaj
1.0 UVOD
2.0 SADRŽAJ PAKOVANJA
3.0 SIGURNOSNI PROPISI
4.0 PRIKLJUČIVANJE ANTENE
5.0 INSTALACIJA ANTENE
1
2
2
3
5
1.0 UVOD
Hvala što ste izabrali STRONG SRT ANT 15 ECO DVB-T/T2 antenu. Ova antena je specializovana za prijem
signala digitalne zemaljske televizije. Može se priključitina bilo koji prijemnik digitalne zemaljske televizije
(DVB-T/T2), I to specialno grđen za spoljašno korišćenje. Kućište antene zaštićuje od UV zračenja i zaštićuje
od vremenskih neprilika. Zahvaljujući multi funkcionalnom montažnom sistemu antenu možete montirati
na bilo kioji spoljašn zid, balkon, stub ili šipku na tvorištu.
Specifikacije:
Opseg frekvencije
VHF 47-230 MHz, UHF 470-870 MHz
Gain
45 dB za VHF i UHF
Otpor RF izlaza
75 Ohm
Zahtev energije: 2 načina
5 V DC/40 mA preko “ANTENNA” izlaza digitalnog prijemnika ili
12 V DC/250 mA preko Externog adaptera 230 V AC na DC sa
injektorom
Specialne karakteristike
„„Načini insatliranja antene: “na zid” ili “Na šipku”
„„Ugrađen VHF/UHF i FM filter
„„Sa kućištem koji zaštićuje unutrašnjost od UV zračenja vremenskih
neprilika
„„Ugrađen pojačivač
„„Veoma usmerena antena pomoću čega se lakše izbegavaju
neželjeni signali i smetnje.
Srpski
Ova DVB-T/T2 antena je “Aktivna” antena, ima ugrađen pojačivač koji pojačava primljen signal da bi došlo
do kvalitetnije slike . Antena zahteva napajanje od 5 V preko vašeg prijemnika ili preko drugog izvora
energije (Adapter za snabdevanje je uključen u paket).
Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre što instalirate antenu. Ovo će Vam
pomoći da podesite antenu na najbolji mogući način.
PART 12
2.0 SADRŽAJ PAKOVANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Aktivna DVB-T/T2 Spolašna Antena
Višesmerna baza
Elementi za zidnu montažu
Elementi za stubnu montažu
Koaksialni kabal
Power Injector
AC Adapter
Silka 1
2
5
3
4
6
7
3.0 SIGURNOSNI PROPISI
„„Budite oprezni tokom rada sa spoljašnim kablovima pod naponom da izbegnete strujni udar.
„„Koristite samo originalni pribor.
„„Pre nego što priključite bilo šta: Isključite uređaj iz struje da ne bi došlo do strujnog udara.
„„Kratak spoj u koaksialnom kablu može ugroziti Vaš digitalni prijemnik.
„„Ne koristitie AC Adaptere sa ne zadovoljavajućim karakteristikama. To MOŽE da ugrozi Vašu
antenu ili digitalni prijemnik. Uvek kontolišite napon I polarizaciju pre priključivanja..
2
PART 12
4.0 PRIKLJUČIVANJE ANTENE
Silka 2
1. Proverite dali se digitalni signal u Vašem regionu emituje horizontalno ili vertikalno.
2. Fiksirajte antenu u višesmerni položaj.
3. U zavisnosti kako je signal emitovan (horizontalno ili vertikalno) okrenite Vašu antenu da bi
dobili najbolji kvalitet signala.
4. Vaša atena zahteva napajanje od 5V. Proverite u glavnom meniju Vašeg digitalnog
prijemnika dali postoji mogućnost snabdevanja antene preko uređaja.
Silka 3
Srpski
PRIPREMA
H
V
„„V: (Vertikalno emitovanje) antena u položaju
„„H: (Horizontalno emitovanje) antena u položaju
4.1 Snabdevanje Antene preko digialnog prijemnika
1. Uključite Vaš TV i digitalni prijemnik.
2. Pritisnite “MENU” dugme na daljinskom upravljaču Vašeg digitalnog prijemnka. Proverite
dali je u određenom meniju napajanje za antenu uključeno. (obično se ovo podešavanje
nalazi pod meniju “ANT napajanje”, “Ext Antena napajanje” ili “Active antena napajanje”.)
Proverite u uputstvu za rukovanje Vašeg digitalnog prijemnika.
3. Još jednom se uverite dali Vaš uređaj snabdeva 5V napajanje, zatim izvucite uređaj iz struje.
4. Uzmite kabal koji ste dobili uz antenu “duži” koaksialni I priključite ga na “F konector” na
anteni. Pažljivo pritisnite spajanje za fiksiranje . Motajte priključak RUKOM dok se ne fiksira.
5. Priključite IEC Muški priključak na prijemnik. Obično ulaz za antenu na uređajuje obeležen sa
“ANT” (in) ili “RF” (in). Proverite u uputstvu za upotrebu Vašeg prijemnika.
6. Uključite Vaš digitalni prijemnik u struju I uključite ga kao I Vaš TV aparat.
7. Vidi u 5.0 “Antena instalacije”.
3
PART 12
Silka 4
3
1
1. TV
2. Prijemnik
3. Aktivna DVB-T/T2 Spolašna
Antena
4. HDMI ili SCART kabal
(proizvoljno)
5. Koaksialni kabal
6. Zaštita od vode
(preporučljivo)
4
2
5
6
Ukoliko vaš prijemnik ne snabdeva antenu sa 5V molimo pratite sledeće:
4.2 Snabdevanje Antene preko ekternog izvora energije
1. Isključite Vaš digitalni prijemnik i izvucite ga iz struje.
2. Uzmite kraći koaksialni kabal iz pakovanja (IEC muško na IEC žensko). Priključite IEC muško
na prijemnik. Obično je naznačeno na prijemniku kao “ANT” (in) ili “RF” (in). Proverite u
uputstvu za rukovanje Vašeg digitalnog prijemnika.
3. Priključite drugi kraj na injektor na ulaz koji je obeležen sa “Receiver”
4. Uzmite kabal koji ste dobili uz antenu “duži” koaksialni I priključite ga na “F konector” na
anteni. Pažljivo pritisnite spajanje za fiksiranje . Motajte priključak RUKOM dok se ne fiksira.
5. Priključite drugi kraj na injektor obeležen kao “Antenna”.
6. Utiknite adapter dobijen uz antanu u struju i priključite njen izlaz na injektor – ulaz na
injektoru je obeležen “DC 9-12 V”.
7. Pogledajte poglavlje 5. “Instalacija antene”.
4
PART 12
Silka 5
3
1
5
Srpski
4
2
1. TV
2. Prijemnik
3. Aktivna DVB-T/T2 Spolašna
Antena
4. HDMI кабель или SCART
кабель (опционально)
5. Koaksialni kabal
6. Zaštita od vode
(preporučljivo)
7. Injektor
8. AC Adapter (DC 12 V)
9. DC IN
6
7
8
9
5.0 INSTALACIJA ANTENE
1. Uključite Vaš TV aparat i digitalni prijemnik.
2. Pritisnite “Menu” dugme na Vašem digitalnom prijemniku. Izaberite meni u kojem pokazuje
jačinu primljenog signala. (obično se to nalazi u podmeniju Pretraga kanala.) Proverite u
uputstvu za upotrebu Vašeg digitalnog prijemnika.
3. Sada podesite antenu kako imate najbolji kvalitet signala. Pomeranjem antene ručno
gledajte kad imate naj bolji sinal. Polako pomerajte antenu I fiksirajte ga na poziciji gde Vam
je signal skoro maksimalan.
PAŽNJA:Nije preporučljivo montirati antenu blizu:
Uređaja koji emituju bilo koje talase poput DECT i GSM telefona, predajnika,
mikrotalasne, itd.
Uređaja koji koriste puno električne energije npr. Grejači, klima , itd.
Ukoliko ste našli najbolju poziciju fiksirajte je jako. Antenu možete fiksirati na zid, balkon ili na šiku ili stub.
5
PART 12
5.1 Instalacija na zid
1. Uzmite višesmernu bazu i stavite je na zid.
2. Označte mesta rupa koje se nalaze na njoj
3. Izbušite zid na označenim mestima sa 5.8 mm bušilicom (ubedite se da ste u dobrom
položaju za bušenje i bezbedno obučeni za tu operaciju)
4. Umestite četri tiple u zid
5. Postavite višesmernu bazu na mesto
6. Ušrafite četri šrafa u tiple u zidu.
Silka 6
5.2 Instalacija na šipku ili balkon
1. Izaberite šipku na koju želite da instalirate antenu i proverite dali je ta šipka dovoljno
fiksirana , dali je dovoljno bezbedna za antenu.
2. Uzmite montažni set za šipke
3. Stavite dva “U” profil gvožđa na šipku (ili na metalni deo balkona).
4. Postavite višesmernu bazu na drugu stranu šipke.
5. Potom sa četri šrafa pričvrstite je za istu.
6
Silka 7
Download

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO