24.06.2010., Banja Luka
Microsoft eVlada radionica
Sanja Sabljić
Lanaco d.o.o.
Ugovor „Microsoft Enterprise Subscription Agreement for Government“ je
namijenjen velikim državnim organizacijama koje imaju potrebu
standardizacije poslovanja na najnovijoj Microsoft platformi, a po najnižim
cijenama količinskog licenciranja. ESA ugovor daje pravo pristupa, tj.
korištenja Microsoft softverskih licenci za vrijeme trajanja trogodišnjeg
ugovora po principu pretplate.
Program ESA obuhvata:
Benefite ugovora „Enterprise Agreement for Government“ sa nižim
troškovima na početku.
Specijalne cijene za Vladine institucije
Mogućnost promjene broja licenci na godišnjem nivou usljed porasta ili
smanjenja PC-jeva
Pojednostavljeno upravljanje licencama kroz jedan ugovor (uz dodatne
posebne narudžbe)
Microsoft Software Assurance benefiti koji obuhvataju veliki opseg
različitih alata, servisa i solucija za pomoć korisniku da iskoristi
maksimum iz svoje investicije u softverske licence.
1. Niže godišnje uplate od EA , niži početni
troškovi
2. Fiksna (u USD) godišnja cijena za proizvode
iz desktop platforme
3. Fleksibilnost u broju desktop PC-jeva –
promjene tokom godine se računaju na kraju
godišnjeg perioda (naručuju i plaćaju
licence) (minimum 250 desktop PC-jeva).
4. Ugovor baziran na pretplati
5. Niži TCO troškovi i povećana produktivnost
standardizacijom MS licenci unutar cijele
organizacije.
6. Pojednostavljen proces licenciranja,
planiranja i praćenja budžeta kroz jedan
ugovor
7.
Dodatne uštede pri izboru desktop platforme
(u odnosu na pojedinačne komponente)
(professional i enterprise platforma).
8.
Microsoft Software Assurance benefiti pomažu
klijentu u procesima planiranja,
implementacije, korištenja, održavanja i
tranzicije postojećih softverskih rješenja.
9.
Mogućnost licenciranja dodatnih proizvoda
pod uslovima originalnog ugovora – korisno u
uslovima kad se treba brzo odgovoriti na
različite zahtjeve i promjene u poslovanju sa
predvidivim troškovima
10. Podrška lokalnog partnera
Razlika u cijeni „enterprise-wide“ ugovora u odnosu na druge ugovore iznosi
oko 15%, uz dodatnih 15% za „platform-wide“ ugovore.*
Microsoft Professional Desktop
platforma
Microsoft Enterprise Desktop
platforma
UPG
Uključen Software Assurance
*Enterprise-wide = kupljena bar jedna komponenta iz platforme za cijelu organizaciju
Platform-wide = kupljene sve komponente iz platforme
UPG
OneNote
Access
Access
Groove
Publisher
Publisher
Communicator
InfoPath
InfoPath Communicator
Integrated
IntegratedEnterprise
EnterpriseContent
ContentManagement
Management
Integrated
Integrated Electronic
Electronic Forms
Forms
Information
Information Rights
Rights and
and Policy
Policy
Povećana saradnja i mobilnost
Omogućavanje efikasnije saradnje preko geografskih,
oragnizacijskih i mrežnih ograničenja i granica
Dobijanje informacije onda kad je potrebna, online ili
offline
Prednosti za mobilne radnike, razuđene timove, voditelje
projekata, zaposlene koji rade direktno sa klijentima
Sveobuhvatan paket za poslovnu produktivnost:
Najpoznatiji paket Office proizvoda za rad i saradnju
Jasni procesi sa elektronskim formama
Moćan alat za upravljanje i analizu podataka
Integrisano upravljanje sadržajem i poslom
Zaštita dokumenata sa upravljanjem pravima (rights
management)
Integrisan IM i dijeljenje aplikacija
Brže kreiranje sadržaja
Ubrzavanje implementacije i povećavanje
upravljivosti
SoftGrid Application Virtualization
Asset Inventory Services
Diagnostic & Recovery Toolset
Ubrzava implementaciju desktop računara i povećava
upravljivost:
•
•
•
•
•
Ubrzavanje u različitim fazama implementacije OS-a i aplikacija
Upravljanje softverskim inventarom pomoću BI rješenja
Moćni alati za ubrzavanje oporavka PC-jeva
Poboljšanje IT procesa preko upravljanja promjenama
Transformisanje aplikacija u centralno upravljanje servise kad i gdje su
potrebni
Advanced Group Policy Management
Windows Vista Enterprise
Uključuje sve što i Windows Vista Business plus:
Licencu za 4 virtuelna OS-a
Windows BitLocker Drive Encryption
Multi-lingual User Interface (MUI)
Subsystem for Unix-Based Apps (SUA)
• Data Protection with enhanced Data Protection with Windows®
BitLocker™ Drive Encryption
• Kompatibilnost sa raznim aplikacijama
• Prava korištenja licenci do 4 virtuelna OS-a
• Podsistem za UNIX bazirane aplikacije (SUA)
• Multi-lingual User Interface Packs (MUI)
Specifikacija za nabavku novih računara:
• Računar mora imati OEM licencu (za stare računare – GGK, GGWA)
• Npr: Windows Vista Business - ima pravo downgrade-a na Win XP Pro; Win
7 Pro – XP Mode Enabled
• Npr. navesti: U cijenu uključiti instalaciju Windows 7 Enterprise i MS Office
2010 Professional Plus – (Naručilac ima pravo na korištenje licenci kroz
postojeći ESA ugovor između Vlade RS i Microsoft-a, a izabranom ponuđaču
će biti dostavljeni inst. mediji i ključevi za instalaciju navedenih proizvoda).
Enterprise CAL Suite
Core CAL Suite plus
Windows Rights Management Services CAL
Exchange Server Enterprise CAL
Office SharePoint Server Enterprise CAL
Office Communications Server Standard CAL
Office Communications Server Enterprise CAL
System Center Operations Manager Client OML
Forefront Security Suite
Core CAL Suite
Windows Server CAL
Exchange Server Standard CAL
Office SharePoint Server Standard CAL
System Center Configuration Manager CML
Sigurna komunikacija, saradnja i saglasnost
(Communication, Collaboration, Compliance):
Information rights management
Unified Messaging & compliance
Web based forms solutions
Spreadsheet publishing
Business data connector web parts
Presence and synchronous communications (IM)
On premise multi-party audio, video and web
conferencing
Client monitoring and updates
Client, server and edge security
Osnova za IT infrastrukturu:
Platforma, group policy, identity, security
Email, calendaring, contacts
Content management
Enterprise portal and search
Team collaboration sites
Systems management
Microsoft Professional Desktop
platforma
Enrollment ID:
9060977
Parent Program:
A9E60062
MBSA:
U8928555
Status:
Active
Start Date:
2009-05-27
End Date:
2012-05-31
Uključen Software Assurance
Nivo D cijena
Plaćanje u trenutku narudžbe i na
godišnjici ugovora
Način naručivanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cjenovnik u USD – Centar za IT Vlade RS
Ponuda u KM, fakturisanje - Ovlašteni partner
Narudžbenica prema Ovlaštenom partneru
Dopis o narudžbi – dostaviti Centru za IT
Dostavljanje ključeva i/ili medija – Centar za IT
Instalacioni mediji – download / DVD – Centar za IT
Prava na nove verzije
Step-Up licence
Plaćanje na rate
Windows® Fundamentals
za Legacy PC-jeve
Extended Hotfix podrška
24x7 podrška za rješavanje
problema
TechNet pretplata kroz
Software Assurance
Cold Backup za Disaster
Recovery
Packaged Services:
Desktop Deployment
Planning servisi
SharePoint® Deployment
Planning servisi
Exchange Deployment
Planning servisi
Windows Enterprise
Vaučeri za obuku
E-Learning programi
Home Use Program (HUP)
Office Multi-Language Pack
Employee Purchase Program
Kako iskoristiti Software Assurance benefite za uvođenje Microsoft Exchange Servera?
Faza planiranja:
• Preuzmite najnoviji Microsoft Exchange Server software preko „New Product Versions“ benefita.
• Iskoristite Packaged servise „Exchange Deployment Planning Services (EDPS) engagement“ za
pomoć vašem IT timu u planiranju i preporukama za implementaciju.
• Pripremite vaš IT tim omogućavajući im obuku u učionici pomoću benefita „Training Vouchers
„(Kursevi za Exchange 2007: 3910, 3911, 5047 5049, 5050, 5051, 5053, 5054, 5947, 5095;
Exchange 2010: 10135; Office Communications Server 2007: 6755)
Faza implementacije (Deploy):
• Koristite preporuke dobijene iz „Exchange Deployment Planning Services engagement“.
• Iskoristitie E-Learning benefite za obuku krajnjih korisnika (Outlook Course #5261).
• Promovišite „Home Use Program“ benefit širom vaše organizacije da upoznate krajnje korisnike
sa Outlook/Exchange.
Faza korištenja (Use)
• „E-Learning kursevi“ za obuke krajnjih korisnika (Outlook Course #5261).
• Sticanje daljih znanja tima za razvoj i održavanje (Training Vouchers i E-Learning kursevi).
• Promovisanje Home Use Program (Outlook za PC).
• Iskoristite 24x7 Problem Resolution Support za brzo rješavanje iskrslih problema (minimiziranje
vremena kad je sistem nedostupan) – kombinuje se sa Premier Podrškom.
• Koristitie Cold Back-up for Disaster Recovery za očuvanje kritičnih podataja i aplikacija
Generalni sekretarijat – Sektor za informacione tehnologije:
Darko Janković, tel: 051 / 339-286, [email protected]
Ovlašteni partner – Lanaco:
Sanja Milošević, tel: 051 / 33 55 24, [email protected]
Sanja Sabljić, tel: 051 33 55 06, [email protected]
Microsoft tehnička podrška, aktivacija proizvoda:
0800 20 230
Nekoliko primjera...
1. Međusobna zavisnost licenci
Mnogi proizvodi imaju potrebu da pored svoje serverske licence imaju licencu još nekog proizvoda – najčešće SQL
servera. Proizvodi koji koriste Microsoft SQL kao back-end bazu, zahtijevaju posebno licenciranje SQL servera.
Primjer: SQL CAL-ovi — svaki SMS Server 2003 CAL ujedno zahtijeva i SQL Server CAL:
Required
Licenses
•1 SMS 2003 Server License
•1 SQL CAL
SMS 2003
SQL Server
2000
Primary
Site Server
Secondary
Site server
Required
Licenses
•4 SMS CALs
•4 SQL CALs
Secondary
Site server
SMS Repository:
SQL Server 2000
Required
Licenses
1 SQL 2000 Server license
Required
Licenses
•2 SQL CALs
•2 SMS CALs (if managed)
•1 SMS CAL
•1 SQL CAL
Objašnjenje: Svaki proizvod koji koristi SQL bazu zahtijeva licence za SQL (SCCM, SCOM, SharePoint,
OCS, Groove Server, BizTalk Server, Commerce Server, CRM Server ,... )
15
2. Multiplexing Front-end
Za svakog korisnika ili uređaj koji preko aplikacije koristi Microsoft SQL database back-end potreban je
SQL CAL, bez obzira da li se radi o udruženim ili višestrukim konekcijama između aplikacije i Microsoft
SQL servera.
Primjer: SQL CAL — svaki SMS Server CAL traži i SQL Server CAL, čak i ako postoji samo jedna konekcija
između SMS servera i SQL baze i čak ako se podaci ne prenose na SQL bazu u realnom vremenu.
Objašnjenje: Svaki proizvod licenciran pod Server/CAL i Server OS modelom licenciranja zatijeva CALove za “any user or device that accesses the server, files, or data or content provided by the server that is
made available through an automated process”. To znači da su krajnji korisnici obavezni imati
odgovarajuću licencu pristupa bez obzira da li se radi o direktnom ili indirektnom pristupu.
Na primjer, SQL CAL je potreban za svakog korisnika koji dobija informacije preko web-bazirane aplikacije
ili unosi informacije preko nekog sistema „posrednika“.
16
3. Virtulizacija Windows Servera
Windows Server licence su vezane za fizičku
mašinu na koju se instaliraju i njihov broj mora
odgovarati maksimalnom broju na koji licenca
daje pravo (ne mogu se premještati na neki drugi
server (sa Win Entt. licencom koji već ima 4
virtuelne mašine).
17
4. Vanjski konektori - External Connectors
Za aplikacije koje su okrenute prema vanjskim korisnicima potrebna je Windows Server External
Connector licenca.
Primjer: Kad se SharePoint koristi kao Internet portal, EC licenca je potrebna za Windows Server na kom
se nalazi portal. EC se licencira po fizičkom serveru, a ne prema instanci ili OSE.
External User
Access
Access
Access
Access
M
I CROS OF T
CORP ORAT I ON
Windows Server EC
Windows
Server
Windows
Server
Windows
Server
Access
M I CROS OF T
CORP ORAT I ON
Windows Server Ent
Windows Server 2008 Ent
Server “A”
Međutim, Windows Server ne zahtijeva CAL-ove ili EC za korisnike ili uređaje koji pristupaju preko Interneta
tom serveru anonimno (bez autentikacije).
18
5. Dodatni CAL-ovi
Kad se koriste dodatne osobine nekog proizvoda, ponekad su potrebne dvije licence pristupa:
„osnovni“ CAL (Standard) i „dodatni“ CAL (Additive, Enterprise) (dodatne licence ne vrijede bez
osnovnih)
Primjer: Za korištenje naprednih osobina SharePoint –a, potrebne su obe licence: osnovni Standard CAL i
dodatni Enterprise CAL.
Additive CAL
Base CAL
Microsof t Application Virtualization 4.5 f or Terminal Services CAL
(Windows Server 2008 CAL or Core CAL Suite or Enterprise CAL Suite)
AND Windows Server 2008 Terminal Services CAL
Windows Server 2008 Rights Management Services CAL
Windows Server 2008 CAL or Core CAL Suite
Windows Server 2008 Terminal Services CAL
Windows Server 2008 CAL or Core CAL Suite or Enterprise CAL Suite
Dynamics CRM Full Use Additive CAL
Dynamics CRM Limited CAL
Exchange Server 2007 Enterprise CAL
Exchange Server 2007 Standard CAL or Core CAL Suite
Of f ice Communications Server 2007 Enterprise CAL
Of f ice Communications Server 2007 Standard CAL
Of f ice SharePoint Server 2007 Enterprise CAL
Of f ice SharePoint Server 2007 Standard CAL or Core CAL Suite
Napomena: Enterprise CAL Suite uključuje sve komponente Core CAL paketa. Core CAL Suite licence mogu
biti upgrade-ovane pomoću ‘step-up’ licenci u Enterprise CAL Suite.
19
[email protected]
Download

Enterprise Subscription Agreement (ESA)