2010-10-22
Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939)
Czech Republic
Kopie: Servodata, a.s.
Vážený zákazníku,
Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft® Select
Plus
Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178
Číslo smlouvy: 6526657
Děkujeme vám, že jste pro svou organizaci zvolili multilicenční program
Microsoft® Select Plus. Věříme, že v něm naleznete nákladově efektivní řešení pro
správu budoucích softwarových potřeb své organizace.
Účelem tohoto dopisu je sdělení, že registrace přidružené společnosti do vaší
smlouvy programu Select Plus byla společností Microsoft přijata a zpracována. Níže
jsou uvedeny stručné pokyny a informace týkající se vaší licenční smlouvy, které
vám pomohou spravovat licence na software po dobu platnosti této smlouvy. Dále
věnujte pozornost tabulce na druhé straně, kde naleznete shrnutí podrobností a
podmínek své licenční smlouvy.
Web MVLS (Microsoft Volume Licensing Services) – Pro správu a sledování
svých nákupů licencí na produkty společnosti Microsoft doporučujeme používat
web MVLS. Jedná se o zabezpečený server, který vám poskytne online přístup k
informacím o vašich licenčních smlouvách. Údaje o tomto webu byly zaslány emailem primárnímu kontaktu pro vaši smlouvu i osobě určené jako kontakt pro
zasílání oznámení. Pokud jste tyto údaje dosud neobdrželi, můžete jejich přijetí
očekávat v nejbližší době. Poznámka: Pokud jsou ve shrnutí vaší smlouvy uvedeny
Kontakt pro výhody programu Software Assurance či Kontakt pro program MSDN,
navštivte po obdržení registračních informací web MVLS a udělte těmto kontaktním
osobám příslušná přístupová oprávnění. Pokud jste zakoupili nebo plánujete
zakoupit Online služby a pokud máte nárok na výhody programu Software
Assurance, aktivujte své služby a výhody prostřednictvím tohoto webu. Požadujeteli jakékoli další informace o používání webu MVLS, obraťte se e-mailem na naše
centrum podpory na adrese: [email protected]
Kódy Volume Licensing Product Key – K instalaci některých licencovaných
produktů budete potřebovat příslušný kód Volume License Product Key (VLK).
Tento kód je vystaven k výhradnímu používání vaší organizací. Zavazujete se s
maximálním úsilím chránit tento aktivační kód a neposkytovat jej neoprávněným
třetím stranám. Kódy VLK pro tuto prováděcí smlouvu získáte na webu MVLS na
adrese https://licensing.microsoft.com nebo telefonicky od zástupce zákaznických
služeb. Úplné informace o tomto procesu včetně celosvětového seznamu telefonních
čísel
aktivačních
center
naleznete
na
webu
na
adrese
http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/default.mspx
Elektronické stahování softwaru pro programy Student Option a Work at
Home Rights – Jako reakci na požadavky zákazníků na snížení nákladů na
distribuci fyzických médií nyní nabízíme možnost elektronického stahování
softwaru (Electronic Software Download, ESD) pro programy Student Option a
Work at Home Rights.
Tato možnost ESD nijak nemění licenční podmínky. Další možnosti distribuce jsou
zajištěny prostřednictvím dopisu Electronic Software Download Grant Letter, který
je k dispozici zde:
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/
Chcete-li se zaregistrovat k možnosti ESD, obraťte se na E-Academy na adrese
http://www.e-academy.com/msesd nebo případně na svého distribučního partnera,
který registraci provede za vás.
Program Software Assurance – Umožňuje maximálně využít všech možností
aktuálních technologií prostřednictvím několika klíčových výhod, které vám ušetří
čas i prostředky. Díky dokonalé kombinaci školení, podpory, nástrojů a přístupu k
nejnovějšímu softwaru v rámci programu Software Assurance získá vaše společnost
flexibilitu potřebnou pro udržení konkurenceschopnosti. Seznam rozšíření programu
Software Assurance, na která má nárok vaše organizace, můžete zobrazit po
přihlášení k webu MVLS, kde naleznete podrobnosti o všech vašich výhodách.
Web s podpůrnými smluvními dokumenty – Na tomto veřejném webu naleznete
důležité informace týkající se smluv, jako práva na používání produktů, seznam
produktů a další podpůrné dokumenty. Tento web naleznete na adrese
http://www.microsoft.com/licensing/contracts .
Aktualizace kontaktních údajů – Pokud nejste správnou osobou, na kterou
bychom se měli obracet s informacemi a oznámeními týkajícími se této licenční
smlouvy, nebo se v budoucnu změní kterékoli z vašich kontaktních údajů, sdělte
správné údaje svému distribučnímu partnerovi, společnosti Servodata, a.s.
. V průběhu doby trvání vaší licenční smlouvy vás budeme průběžně informovat o
stavu vaší licenční smlouvy. V příloze naleznete list Přehled termínů oznámení od
společnosti Microsoft, na kterém jsou uvedeny podrobné informace, kdy od nás
můžete během trvání této smlouvy očekávat různá oznámení.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se vaší smlouvy nebo uvedených údajů, obraťte se
na svého distribučního partnera, který je za vás ve spolupráci se společností
Microsoft vyřeší.
Děkujeme vám za to, že používáte software od společnosti Microsoft, a doufáme, že
i v budoucnosti se nám bude dařit plnit vaše požadavky na software.
Přehled termínů oznámení od společnosti Microsoft
Dopis
Účel
Příjemce
Kdy dopis obdržíte
Při přijetí vaší licenční smlouvy
Přijetí vaší smlouvy Potvrzení
přijetí
se
společností vaší
licenční
Microsoft (e-mail) smlouvy. Obsahuje
informace,
které
potřebujete
pro
využívání
výhod
smlouvy.
Kontakt
pro 3 dny od přijetí a
zasílání oznámení v zpracování
registrované
smlouvy
přidružené
společnosti
Vítejte na webu
MVLS (Microsoft
Volume Licensing
Services) (e-mail)
Kontakt
pro 1 den od přijetí a
přidruženou
zpracování
společnost
a smlouvy
zasílání oznámení v
registrované
přidružené
společnosti
Poskytuje
registrační
údaje
potřebné
pro
zobrazení informací
o
vašich
objednávkách
na
webu MVLS.
V průběhu životního cyklu vaší licenční smlouvy
Připomenutí
výroční
revize
vašich
nákupů
softwaru zajišťující,
že vám přidělená
cenová
úroveň
odpovídá
skutečným
nákupům licencí na
software
v
jednotlivých
skupinách produktů
Kontakt
pro
zasílání oznámení v
registrované
přidružené
společnosti
10
měsíců
od
počátečního data a
jednotlivých výročí
smlouvy
Oznámení úpravy Oznámení o úpravě
cenové úrovně
cenové úrovně na
základě
objemu
nákupů
Kontakt
pro
přidruženou
společnost
a
zasílání oznámení v
registrované
přidružené
společnosti
V
okamžiku
nákupu, který vede
k nároku na novou
cenovou
úroveň,
nebo při výroční
revizi
cenové
úrovně
Uvítání
do Registrační údaje
programu MSDN pro
program
(Microsoft
MSDN
Developer
Subscriptions
Kontakt
pro 3 dny od přijetí a
zasílání oznámení v zpracování
registrované
objednávky
přidružené
Dopis
od
společnosti
Microsoft
s
připomenutím
výroční
revize
cenové úrovně
Network)
Subscriptions
(pouze pokud je společnosti
program
MSDN
zakoupen
v
průběhu
trvání
smlouvy)
Uvítání
do Registrační údaje Kontakt
pro 3 dny od přijetí a
programu TechNet pro
program zasílání oznámení v zpracování
Plus Subscriptions TechNet
(pouze registrované
objednávky
pokud je program přidružené
TechNet zakoupen společnosti
v průběhu trvání
smlouvy)
Souhrnné informace o multilicenční smlouvě se společností Microsoft
Název zákazníka
Stredni
zdravotnicka
(00637939)
Multilicenční program
Select Plus
Primární kontakt
Pavel Svejda
Kontakt pro zasílání oznámení
Pavel Svejda
Název hlavního zákazníka ve Stredni
zdravotnicka
smlouvě
(00637939)
Kontakt pro výhody programu
Software Assurance
Kontakt pro program MSDN
Distribuční partner
Servodata, a.s.
Číslo smlouvy Microsoft Business 6526657
and Services Agreement*
Číslo smlouvy**
6526657
Datum zahájení účinnosti
2010-10-22
skola
Kromeriz
skola
Kromeriz
* Číslo smlouvy Microsoft Business and Services Agreement (MBSA)
– Zastřešovací smlouva vytvářející vztah vaší organizace a vašich
přidružených společností se společností Microsoft v rámci multilicenčního
programu a ustanovující obecné podmínky, které se v průběhu tohoto
vztahu nemění. Trvání platnosti smlouvy MBSA je neomezené, pokud
není některou ze stran vypovězena.
** Číslo smlouvy – Jedinečné číslo přiřazené vaší smlouvě Select Plus,
které vaší organizaci umožňuje podepisovat prováděcí smlouvy se
společností Microsoft..
Typ licence
Produkt/skupina Úroveň
Členství
v
programu
Počáteční
Software
datum
Assurance
skupiny
Variable
Applications
A
No
2010-10-22
Variable
Servers
A
No
2010-10-22
Variable
Systems
A
No
2010-10-22
Děkujeme
tým
multilicenčních
vám,
služeb
společnosti
Microsoft
(MVLS)
Tato zpráva byla odeslána z nesledované adresy. Neodpovídejte na ni. Máte-li
jakékoli dotazy týkající se této zprávy či informací v ní obsažených, obraťte se
na svého distribučního partnera společnosti Microsoft.
Download

Multilicenční program Microsoft Select Plus