2
Borba sa konkurencijom i privredna globalizacija uzrokuju
da brojne firme traže strategije i rešenja koja omogućavaju
optimizaciju poslovnih i proizvodnih procesa u lancu
nabavke, pokušavaju da ograniče troškove i usavrše komunikaciju sa trgovačkim partnerima.
Firme sve češće koriste niz informatičkih alata, na primer
Elektronsku Razmenu Podataka (EDI) u svakodnevnom
radu, sa ciljem efikasnog upravljanja protokom informacija
i optimizacije privrednih procesa.
EDI podržava poslovne procese koji su pomoću tradicionalne
papirne razmene praktično neprimenjivi.
EDI – Elektronska razmena podataka u Tvojoj firmi
Koristi koje proizlaze iz elektronske razmene
podataka
• niži troškovi protoka dokumenata,
• redukcija broja grešaka koje proizlaze iz automatizacije
obrade podataka,
• povećavanje brzine protoka dokumenata,
• efikasni protok informacija i poboljšanje komunikacije sa
poslovnim partnerima,
• skraćivanje vremena trgovačkih procedura.
Comarch ECOD Operator
Comarch ECOD Operator je međunarodna informatička
platfor ma B2B k oja služi za poboljšavanje saradnje i
komunikacije između partnera. To je rešenje tipa EDI
(eng. Electronic Document Interchange) koje omogućava
automatsku razmenu trgovačkih, prevoznih i finansijskih
dokumenata na osnovi komunikacionih standarda ECR/GS1.
Comarch ECOD Operator je prilagođen specifičnosti
i raznovrsnosti subjekata koji sarađuju na tržištu i posebnim
zahtevima klijenata.
• Comarch ECOD za proizvođače,
• Comarch ECOD za veleprodaju,
• Comarch ECOD za trgovačke lance.
Comarch ECOD za proizvođače
Comarch ECOD u verziji za proizvođače je platforma koja
ispunjava zadatke poslovne komunikacije između ostalog sa:
• trgovačkim lancima,
• veleprodajom/distributerima,
• maloprodajom.
Zahvaljujući Comarch ECOD Operator platformi
proizvođač ima mogućnost primanja stanja/izveštaja u
skladištima, narudžbi, otpremnica, izveštaja prodaje i
mnogih drugih dokumenata od svojih partnera. Svaki
proizvođač pomoću Comarch ECOD Operatora ima
takođe mogućnost slanja elektronskih dokumenata u
trgovačke lance. Zahvaljujući tome, dokumenti su brže
dostavljeni, na primer računi, odgovori na porudžbenice
itd. Slanje dokumenata je na odgovarajući način zaštićeno,
što stvara mogućnost potpunog odustajanja od papirnih
potvrda (npr. fakturisanje bez papira).
Comarch ECOD za distributere
Comarch ECOD u verziji za veleprodaju je platforma koja
ispunjava zadatke vezane sa poslovnom komunikacijom
između ostalih sa:
• proizvođačima,
• maloprodajom,
• trgovačkim lancima.
Pomoću aplikacije Comarch ECOD Operator distributerima
pružamo mogućnost primanja i slanja raznih vrsta
dokumenata tokom komunikacije sa njihovim trgovačkim
partnerima, na primer izveštaji o stanju zaliha skladišta,
narudžbe, računi, otpremnice, prodajni izveštaji, potvrde i
mnoge druge poslovne informacije.
Comarch ECOD za trgovačke lance
Comarch ECOD u verziji za trgovačke lance je platforma
koja omogućava poslovnu komunikaciju sa stotinama, pa
čak i hiljadama dobavljača. Pomoću Comarch ECOD
možemo da šaljemo narudžbe, otpremnice, stanje zaliha u
skladištima, račune i mnoge druge trgovačke dokumente.
Comarch ECOD nije samo komunikaciona platforma, ali
kompleksno EDI rešenje u tako razgranatoj logističkoj
strukturi, kakva je na primer trgovačka mreža. EDI projekt
zasniva se na našem velikom implementacionom iskustvu, a
realizovan je u kratkom vremenskom periodu zahvaljujući:
• angažovanom i profesionalnom Call centru,
• odgovarajućim procedurama za realizaciju
masovnih konekcija,
• namenskim aplikacijama koje koordiniraju
masovnim EDI projektima.
3
3
4
Platforma Comarch ECOD je kompleksno rešenje EDI Uložen je veliki trud da bismo osigurali protok informacija u
vidu elektronskih dokumenata između Vaše firme i centralne
zahvaljujući kojem firma dobija niz koristi. Najvažnije su:
• smanjenje troškova generisanja i slanja dokumenata za oko baze podataka – Comarch Data Center. U rešenjima koje nudimo nalazi se znanje naših najboljih konsultanata i inženjera
75 % u odnosu na razmenu papirnih dokumenata,
iz oblasti bezbednosti i sistemskog inženjeringa. Elektronska
• pad broja grešaka koje proizlaze iz automatizacije obrade
komunikacija sa Comarch ECOD Operator-om pomoću Inpodataka,
terneta zaštićena je upotrebom protokola https, koji koristi
• povećanje brzine protoka dokumenata i redukovanje vre- kriptografiju sa 128-bitnim ključem. Firmama koje imaju
mena potrebnog za obradu narudžbi,
veće zahteve nudimo puni asortiman mogućnosti direktne
• kraće vreme placanja i automatsko slanje računa korisniku, komunikacije ili mogućnost korišćenja stranih tehnologija
• porast konkurentnosti firme kroz efikasniju komunikaciju s kao što su na primer; IBM/AT&T/X400 itd.
partnerima.
Comarch ECOD je međunarodna EDI platforma u srednje Rešenje se bazira na komunikacionim standardima koje su
istočnoj Evropi. Naše usluge koriste najveći trgovački lanci odobrile vodeće poljske firme predvođene sa EAN Poljska.
za komunikaciju sa dobavljačima, na primer: Grupa Metro,
Makro Cash&Carry, Real, Saturn Media, Tesco, Jeronimo
Martins, Eurocash, Carrefour, Auchan. Među korisnicima
Comarch ECOD su najveći proizvođači iz branše FMCG,
elektrotehnike i farmacije, na primer: Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Mars, Johnson&Johnson, Coty, Philips, Sony
Comarch ECOD Operator je rešenje koje je potpuno poslovno
i tehnološki nezavisno. To je proizvod koji je stvorila firma
Comarch, izrađen na osnovi jedinstvenog iskustva firme na
poljskom i inostranom tržištu. Nezavisnost Comarch ECOD
to je prvenstveno:
• garancija stabilnog partnera,
• elastičnost i velika razvojna dinamika platforme, najkorisnija ponuda cena za klijente,
• mogućnost realizacije najsloženijih projekata.
EDI – Elektronska razmena podataka u Tvojoj firmi
5
Paketi Comarch ECOD
Comarch ECOD Operator je dostupan u tri verzije, zavisno od
zahteva klijenta: WWW servis, Comarch ECOD Connector i
gotovi sistemi EDI. Comarch ECOD su rešenja za vrlo male
firme, ali i za najzahtevnije klijente. Početak rada sa sistemom
nije vezan za realizaciju komplikovanih informatičkih
projekata. Klijenti odlučuju u kakvom obimu, skali i
vremenskom horizontu žele da počnu da koriste naše usluge.
Paket Medium, dakle automatska
elektronska komunikacija
5
Osnovni Paket, dakle jednostavan način
na EDI
U okviru Paketa Medium korisnik Comarch ECOD dobija na- menski softver
Comarch ECOD Connector. Omogućava auto- matski protok dokumenata
između interfejsa unutrašnjeg sistema klijenta i Elektronskog Centra za
Obradu Dokumenata. Upravljanje potokom slanja i primanja dokumenata
može da se održava u skladu sa vremenskim rasporedom ili može da bude
pokrenuto u skladu sa instrukcijama administratora. Bezbednost transmisije
je garantovana zahvaljujući primeni protokola SSL i 128-bitnog kodiranja.
Osnovni Paket je najjednostavnija i najbrža metoda na ulazak
u svet EDI preko Elektronskog Centra za Obradu
Dokumenata.
Paket Centar, dakle namenska EDI
platforma
Servis WWW omogućava korištenje Comarch ECOD pomoću
web sajta. Transmisija se obavlja preko bezbednosnog
protokola https koji koristi kriptografiju sa 128-bitnim
ključem. Ako želimo da koristimo tu funkciju, dovoljno je da
posedujemo PC računar i pristup na Internet. WWW servis
sadrži takođe niz dodatnih funkcija, kao što su:
• obaveštenja putem e-maila ili sms-a na mobilni telefon o
poslanim dokumentima (na primer narudžbenicama u
trgovinskom lancu),
• auto-generisanje dokumenata, dakle automatsko pripremanje
elektronskih dokumenata za klijente na osnovi postojećih
poslovnih dokumenata,
•štampanje dokumenata,
• automatska komunikacija fajlova (integracija) sa logističkim
(FK/ERP) klijentima (upload i download),
• brojne jezične verzije (poljska, engleska, ruska, turska,
rumunska, nemačka) za Comarch ECOD i strane
poslovne partnere.
Comarch ECOD Operator – Servis WWW
Paket Centar namenjen je za najzahtevnije klijente. Sistemi te klase su
najkomplikovanija forma elektronske komunikacije EDI. Projektovani su na
bazi individualnih potreba klijenta, u potpunosti se integrišu sa svim
unutrašnjim aplikacijama u firmi. Njihova funkcionalnost je puno veća od
slanja ili primanja elektronske narudžbe. Možemo da ga slobodno
oblikujemo u skladu sa sistemima monitoringa, konverterima, sistemima za
slanje informacija ne samo vanjskim firmama, ali u i okviru vlastite strukture
skladišta u bilo kakvom formatu, nezavisnom od EDI standarda. Centralni
alat takvog sistema je Microsoft BizTalk.
6
Ako želite da počnete rad sa Comarch ECOD ne morate da do- Platforma Comarch ECOD nudi mogućnost nadogradnje
nosite složene odluke. Najjednostavnija metoda je uvođenje komunikacije EDI sa dodatnim funkcijama zahvaljujući
sistema Comarch ECOD u njegovoj najjednostavnijoj opciji čemu možemo da usavršimo poslovne procese, na primer:
(bez neophodnosti ulaganja).
• Comarch ECOD Tracker: analiza statusa prosleđenih dokuZahvaljujući tome dobija se mogućnost:
menata, • Comarch ECOD Arhiv: arhiviranje elektronskih
dokumenata, uključujući račune, • Comarch ECOD Agent:
•verifikacije poslovnih koristi za vašu firmu koje proizlaze iz
podrška prodaje na terenu za trgovačke predstavnike
korištenja EDI tehnologije,
(SFA),
•proveravanja funkcionalnosti Comarch ECOD,
• Comarch ECOD Data Share: analiza i izveštavanje prodaje
•ocene tehnološkog potencijala, funkcionalne poslovne
i stanja zaliha u skladištima.
elastičnosti pomoću ECOD i Comarcha,
•dokazivanja da Comarch ECOD nije isključivo alat za elektronsku prodaju, nego kompleksno upravljanje procesima
implementacije za grupu više firmi istovremeno,
•ocene kvaliteta podrške za klijenta tokom svakodnevnog
rada i procesa koneksije,
•verifikacije svojih zahteva i mogućnosti iz oblasti EDI.
Download

ECOD EDI - Elektronska razmena podataka u firmi