PROJEKAT ZA UNAPREDJENJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE
OTPADOM PREMA ZDRAVOM DRUŚTVU
Bilten
Br.1
Ministarstvo źivotne sredine i prostornog planiranja
(MZSPP), Opśtina Prizren i Ekoregion, pokrenuli su
projekat unapredjenja kapaciteta za upravljanje
otpadom prema zdravom druśtvu (Projekat’) u saradnji
sa Japanskom Agencijom za Medjunarodnu Saradnju
(JICA) u Opśtini Prizren u Avgustu 2011. Projekat će biti
uradjen u Prizrenu do Avgusta 2014. Ovo je naś prvi
bilten, i uvodimo pozadinu projekta kao i aktivnosti.
Prizren
Pozadina: Republika Kosova zatrazila tehnićku pomoć u oblasti źivotne sredine od vlade Japana. U
odgovoru toga, JICA sprovela istraźivanja o “ upravljanja sa zivotnom sredinom (Mart 2010) i anketu o
upravljnanjem sa cvrstim otpadom “,(Juli 2011). Kroz rezultate ovih istrazivanja, JICA priznaje da upravljanje
cvrstim otpadom je jedna od najkritićnijih pitanja na Kosovo. Stopa sakupljanja je veoma niska, i sakupljanje
nije dovoljno. Potrebno je poboljśanje sanitarnih uslova. U Prizrenskoj Opśtini, stopa sakupljanja otpada je
samo 60 %. Opśti broj stanovnika je udvostrucen od 2003 (od 120,000 u 2003 na 177,260 prema popisu
stanovnistva /2011), zatim sistem za sakupljanje otpada mora se poboljsati.
Vlada Kosova je formulisala strategiju upravljanja sa otpadom za
period od 10 godina (2010-2020) kao razvojne politike za
upravljanje cvrstim otpadom. Strategija opominje ostvarivanje
smanjenja zagadjivanja zivotne sredine koji je prouzrok otpada,
poboljsanje usluga za sakupljanje otpada u celoj zemlji,
ostvarivanje zdravog drustva realizacijom 3 R (ponovno koriscenje
i reciklaze otpada). U skladu sa strategijom, Kosovo je zatraźilo od
vlade Japana grant pomoć za projekat i takodje tehnićku saradnju
“projekat za unapredjenje kapaciteta za upravljanje otpadom
prema zdravom druśtvu”. Nakon toga, JICA je uradila ispitivanja
o tome śta treba da se radi u projektu ( komponente projekta) kao i
znaćaj realizacije projekta u Decembru 2010. Sadrźaj projekta je
dogovoren i potpisan od strane MZSSP na zapisnik razgovora
(Z/R) 26 Januara 2011. Nakon potpisivanja projekat je pokrenut u
Avgustu.
Scena R/D u Pristini 26 Januar 2011,
odmah posle posle ceremonije
potpisivanja
(http://www.jica.go.jp/balkan/office/
information/event/110208.html)
Izazovi: Kao i śto je pomenuto u pozadini, ’povećanje stopa sakupljanja otpada’ i ‘ realizacija zdravog
ciklusa kroz 3R (ponovno koriśćenje i reciklaźa otpada)’ to su izazovi za situaciju u Prizren.
I. Kratak Pregled Projekta
Ovo je prvi projekat tehnićke saradnje od strane
JICA na Kosovu. Projekat se zajednićki upravlja
odgovarajućim osobljem imenovanom od strane
Kosova i od strane eksperata poslani od JICA.
Svrha Projekta: Svrha Projekta je jaćanje
kapaciteta za upravljanje ćvstim otpadom
(UCO) u Opśtini Prizren. U tehnićkom saradnji,
JICA teźi ka ’tehnolośkim transferom’ od Japaskih
eksperata na C/P partnere imenovanih od strane
zemlje primaoca. JICA oćekuje da kapacitet
povezanih lica (n.p.partneri) kao i srodne
organizacije (n.p. Ekoregion Prizren), za UCO bice
ojaćana pomocu takvog tehnolośkog transfera.
Rezultati: Ćetiri rezultata kao na slici dole,
osnivani su da se postigne svrha projekta.
Rezultat 1: Analiza trenutne situacije i problem sa
cvrstim otpadom u Opstini Prizren.
Rezultat 2: Nacrt plana za upravljanje ćvrstim
otpadom i pilot aktivnosti u Opśtini
Prizren su spremni.
Rezultat 3: Opravdanost plana za upravljanje
ćvrstim otpadom, konfirmisan.
Rezultat 4: Poboljśanje javne svesti sto se tiće
upravljanja ćvrstim otpadom u Prizrenu.
Rok Projekta: Avgust 2011- Avgust 2014 (3
godine)
Ciljno Podrućje: Ova prva tehnićka saradnja JICA,
cilja Opśtinu Prizren. Oćekuje se da će projekat
imati pozitivan efekat u Prizrenu u toku projekta.
Ciljni Otpadi: Ćvrsti otpad se prikuplja i nosi od
strane
Ekoregiona,
ukljućujući
otpad
iz
domaćinstva, komercijalni otpad i drugi takozvani
komunalni otpad.
Uprava Projekta: Projekat se zajednićki upravlja
sa partnerima Kosovske strane i eksperata iz
Japana.
Stavise, Zajednicki Koordinacioni Odbor (ZKO) je
osnovan da nadgleda / oceni napredak projekta.
Uprava Projekta
ZKO
Projektni tim
JICA tim eksperata
C/P Team
Glavni Savetnik
Direktor Projekta
Zamenik
Gl.savetnika
Menadjer projekta
Drugi eksperti
Tehnicki partneri
Uvodimo partnere, Eksperti iz Japana i clanovi
ZKO.
1) Partneri (P): Njihove pozicije u projektu,
imena i njihove pozicije
i. Direktor Projekta: g. Muhamet Malsiu,
Odeljenje za zaśtitu źivotne sredine, MSPP.
ii. Menadjer Projekta: g. Hasan Hasani, Direktor
javne Sluźbe, Opstina Prizren
iii. Tehnicki partneri (vidi dole):
-g. Ramadan Tafallari, Koordinator, Odeljenje
za zaśtitu źivotne sredine, Opśtina Prizren
-g.Laura Suka, Profesionalni partner za
arhitekturu, Opśtina Prizren
-g. Muhamet Bajrami, Profesionalni partner za
arhitekturu, Opśtina Prizren
-g. Galip Belallari, Javno obrazovanje,odeljenje
za zaśtitu źivotne sredine, Opśtina Prizren
-g. Shaban Veseli, Regionalni Menadjer
Operacija, EkoRegion
-g. Gezim Berisha, Menadjer jedinice Prizren,
EkoRegion
Raspored Projekta
II. Opis Aktivnost
2) JICA Tim eksperata
JICA poslala strućnjake is Kokusai Kogyo Co.,
Ltd iz Japana. Njihove pozicije u projektu su
imena kao prikazani dole.
-Glavni savetnik / Upravljanje Cvrstim Otpadom:
Mr. Junji Anai
-Zamenik glavnog savetnika / Planiranje
prikupljanja i transportovanje:
Mr. Hiroshi Fujita
-Analiza sastava otpada:
Mr. Masayuki Takazawa
-Planiranje upravljanje deponijom:
Mr. Hideo Sato
-Obrazovanje o zivotnoj sredini / Ocjena
kapaciteta:
Ms. Chiaki Nishi
-Odrźavanje i upravljanje opremom:
Mr. Koji Uzawa
3) Zajednićni Koordinacioni Odbor (ZKO)
ZKO je osnivan da nadgleda / oceni napredak
projekta. ZKO sastoii se od sledećih ćlana.
i. Predesedavajuci: Generalni Sekretar iz MSPP.
ii. Ćlanovi odbora sa strane Kosova
-Rukovodilac, Odsek kemikalija i otpada, MSPP
-Rukovodilac, Odsek Zdravstvene Zaśtite,
MZSPP
-Direktor,DirekcijaJa vne Sluźbe, Opśtina
Prizren
-Koordinator za ambijent, Odsek javne sluźbe,
Opstina Prizren
-Tehnićko osoblje, Odsek Javne Sluźbe, Opstina
Prizren
-Predstavnik(ci) sa sajta pilot projekta u Opśtini
Prizren
-Viśi Sluźbenik, Direkcija za ljudska i fizićki
razvoj, MEI
iii. Ćlanovi odbora od Strane Japana
-Glavni Predstavnik, JICA kancelarija za Ballkan
-Ćlanovi tima eksperata od JICA
Prvi sastanak ZKO 12 Septembra 2011
Napredak tehnićke saradnje JICA, biće praćen /
ocenjivan od strane ocenjivaćke misije poslate
sa centralne kancelarije JICA ubuduće.
Ocenjivaćka misija će paźljivo pogledati koliko je
postignuta svrha projekta. Svrha projekta je
postignuta kada su postignuti rezultati na
zadovoljavajućim nivou. Svaki rezultat ima svoje
aktivnosti. Rezultat je postignut kad su njene
aktivnosti pravilno uradjene. Ako se aktivnosti ne
obavljaju pravilno, svrha projekta se neće postići.
Aktivnosti za svaki rezultat moraju da budu
prilićno dobro upoznavani.
Logika komponenta projekta
(Aktivnosti, Rezultati, Svrha Projekta)
Nadgledano /
Ocenjeno
Ocenjivacka Misija
Svrha Projekta
Rezultati 1
Aktivnosti
Rezultati 2
Aktivnosti
Rezultati 3
Aktivnosti
Rezultati 3
Aktivnosti
Glavne Aktivnosti za postizanje Rezultata 1
Da bi se razumelo trenutno stanje UCO, neko
osnovno istrazivanja treba se sprovesti. Svaka
istrazivanja
ce
biti
sprovedena
posle
raspravljanja izmedju ekpsertima i partnerima za
metodu ankete. Na taj nacin, tehnicni prenos ce
se odrzati.
i) Studija sastava i iznosa otpada (SSIO): Bice
sprovodjeno da bi se studirala stopa
proizvodnje
otpada
(kg/dan/jedinica
od
generisanja).
ii) Studija vremena i kretanja: To
ce
biti
sprovedeno radi sagledavanja stvarnog stanja
praznjenja i sakupljanja i sve probleme koje se
odnose na njih.
iii) Studija javnog mjenja: to ce biti sprovedeno
na nivou istrazivanja svesti ka upravljanjem
otpada medju stanovnicima zajednice.
iv) Studija mjenja poslovnog operatora: Bice
sprevedeno na nivou istrazivanja svesti ka
upravljanju
otpadom
medju
poslovnim
subjektima.
v) Studija o aktivnosti reciklaze: bice sprovedeno
za ispitivanje reciklarnog sakupljanja, trziste
sakupljanja u poslu reciklaze itd.
vi)Studija Kompost Trzista: Bice sprevedeno da
analizira izvodljivost kompostovanja organskog
otpada.
vii) Osmatranje deponije (kapacitet/sredina):
Bice sprovedeno za ispitivanje kapaciteta
deponije kao i kvalitet vode u deponiji i okolini.
Glavne Aktivnosti za Postizanje Rezultata 2
i) Eksperti ce podrzati u razvoju plana za
upravljanje cvrstim otpadom (UCO) za Opstinu
Prizren na osnovu rezultata od gore pomenutih
studija. U okviru UCO ciljni iznos sakupljanja i
strateski plan u svakom procesu generisanja
otpada/praznjenja, sakupljanje, trasnsportovanje,
srednja obrada i konacno odlaganje, bice
prikazan. Eksperti ce podrzati Opstinu Prizren u
izgradnji koncenzusa sa drugim relevantnim
organizacijama na razvoju okvira UCO.
Plan UCO ce ukljuciti mere za poboljsanje
trenutnog ranjivom finansiskom stanju i mere za
jacenje kapaciteta Opstine iz organizacionog
stanovista, imajuci u vidu prebacenje trenutnog
sistema sakupljanja koji zavisi of Ekoregiona u
novi sistem gdje Opstina subjektivno nadgleda
upravljanje komunalnim otpadom.
Da bi se plan UCO glatko formulisao, nekoliko
pilot projekata ce se upravljati da bi se ispitali
izvodljivost sistema za prikupljanje otpada
uvedene kroz plan UCO.
Sledeće prikazuje planove za pilot projekte.
Postoje ćetiri opcije. Svaka opcija se moźe
upravljati koriśćenjem podataka postićenim
putem studija gore navedenih osnovnih studija.
i) Poboljśanje postojećeg sistema sakupljanja:
Ovaj pilot projekat će se koristiti da ispita broj
putovanja za sakupljanje otpada kao i
poboljsanje efikasnosti sakupljaja otpada.
ii) Uvodjenje sakupljanja sa zvonom: To se radi
da bi se ispitalo zaustavljanje rasejanog otpada
i u kojoj meri broj mesta prikupljanja moze se
smanjiti.
iii) Ekspanzija sluzbe prikupljanja: To se radi da
se ispituje nacin prosirivanja oblasti usluga
sakupljanja otpada: kako se moze pokrivati
oblast u kojima nema sakupljanja.
iv) Osmatranje deponije: To se radi da bi se
znalo kapacitet deponije i da se zna koliko jos
godina moze da se koristi. Zatim, bice ispitani
uticaj na okolinu deponije.
Glavne Aktivnosti za postizanje Rezultata 3
Projekat ce analizirati rezultat rada pilot
projekata u Rezultatu 2. Na osnovu takve
analize, izvodljivost plana UCO biće ispitano
formulisanje u Rezultatu 2. Tim eksperata od
JICA ce podrzati partnere na studiji izvodivljosti.
Zavrsen
plan
UCO
biće
distribuiran
predstavnicima gradjana (ćlanovima Opśtinskog
Veća) i drugim opśtinama preko seminara.
Glavne Aktivnosti za Postizanje Rezultata 4
Izvodiće se nekoliko programa obuke za javnu
svest. Glavni cilj programa biće stanovnici
zajednice,
kao studenti iz osnovne/srednje
skole u okviru pilot projekta. Ako je potrebno i
prodavci ce biti ukljuceni.
Material za obuku bice razvijen za koriscenje u
drugim opstinama. Ako je procenjeno da je
neophodno da budu uskladjeni sa postojecim
obrazovnim programima zastite zivotne sredine,
takvi
program
bice
ukljucen.
Uzrast,
nacionalnosti i drugi socijalni aspekti bice uzeti u
obzir, fotografije i ilustracije bice koriscene u
potpunosti. Svi materijali bice pripremljeni na
Engleskom i Albanskom jeziku. Video materijali
bice pripremljeni takodje. Bice prikazani scene
od pilot projekata u video materijalima.
KONTAKT INFORMACIJE
Kontakt osoblje:
-g. Junji ANAI, Glavni Savetnik
-g. Hiroshi FUJITA,Zamjenik Glavnog Savetnika
*kontakt na engleskom
-g. Nehat Bojaxhiu, Asistent Projekta
Broj telefona: 044 191 488
Email: [email protected]
-g. Mimoza Kele, Asistent Projekta
*telefon/email na
Albanskom/Srpskom/Engleskim
Adresa kancelarije:
Kancelarija za Projekat za unapredjenje
kapaciteta za upravljanje sa otpadom prema
zdravom drustvu
Kancelarija br.. 70, 4ti sprat, Zgrada Opstine
(bivsi. Bankos)
Ulica Remzi Ademaj
20000, Prizren, Republika Kosova
Download

projekat za unapredjenje kapaciteta za upravljanje otpadom