Свесни значаја реке Саве за привредни, друштвени и културни развој регије,
Са жељом да се развије унутрашња пловидба реком Савом,
Узимајући у обзир Регионални споразум о радио везама у унутрашњој пловидби
(Базел 2000.),
Верујући да јавне власти могу значајно допринети побољшању безбедности пловидбе
кроз успоставу уједначених прописа у подручју радио везе у унутрашњој пловидби на
пловним путевима у сливу реке Саве,
У складу сa чланом 16. ставовима 1.(а) и 2. Оквирног споразума о сливу реке Саве (у
даљем тексту: Оквирни споразум), Међународна комисија за слив реке Саве (у даљем
тексту „Савска комисија“) на 27. седници одржаној 12.-13. октобра 2011. године доноси
ОДЛУКУ –16/11
о доношењу
ПРИРУЧНИКА О РАДИО ТЕЛЕФОНСКОЈ
СЛУЖБИ НА СЛИВУ РЕКЕ САВЕ
1.
Текст Приручника о радио телефонској служби на сливу реке Саве је приложен
овој Одлуци и представља њен саставни дeо.
2.
Стране Оквирнога споразума ће донети мере неопходне за спровођење ове Одлуке
и о истима обавестити Савску комисију.
3.
Ова Одлука је обавезујућа за стране Оквирнога споразума осим ако било који од
чланова Савске комисије повуче свој глас у року од 30 дана од дана доношења
Одлуке или обавести Савску комисију да Одлука подлеже одобрењу надлежног
тела његове државе.
Уколико било који од чланова Савске комисије повуче свој глас у року од 30 дана
од дана доношења Одлуке или обавести Савску комисију да Одлука подлеже
одобрењу надлежног тела његове државе, Секретаријат Савске комисије ће о томе
обавестити остале чланове Савске комисије.
4.
Уколико нико од чланова Савске комисије не повуче свој глас нити не обавести
Савску комисију да Одлука подлеже одобрењу надлежног тела његове државе,
одлука ступа на снагу 13. новембра 2011. године, а примењује се од 1. јуна 2012.
године.
5.
Након ступања на снагу, ова Одлука постаје у потпуности обавезујућа и директно
се примењује у свим странама Оквирног споразума.
6.
Секретаријат Савске комисије ће обавестити стране Оквирног споразума о
ступању на снагу ове Одлуке.
Док. Бр: 1S-27-D-11-1/1-2
Загреб, 13. oktobrа 2011. године
Г. Александар Продановић
Председавајући Савске комисије
Док. бр.: 1S-27-D-11-1/2-2
2011. године
Оригинал: (BiH) Bosanski
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРИРУЧНИК О РАДИОТЕЛЕФОНСКОЈ
СЛУЖБИ НА СЛИВУ РЕКЕ САВЕ
ПРЕДГОВОР
У досадашњој пловидби на сливу реке Саве није постојао адекватан, и са међународне
тачке гледања, усклађен приручник о радио телефонској служби који би користили сви
учесници у пловидби.
Секретаријат Међународне комисије за слив реке Саве је у складу с Планом рада
Савске комисије направио овај приручник са намером да се на пловном путу реке Саве
и њеним пловним притокама значајно подигне ниво безбедности пловидбе, те остваре
успостављени стандарди у тој области на европским водним путевима.
Приручник о радио телефонској служби на сливу реке Саве усаглашен је са темељним
принципима Регионалног споразума о радио везама у унутрашњој пловидби (Базел
2000.) коју је до сада потписало 15 уговорних страна (Немачка, Аустрија, Белгија,
Хрватска, Француска, Мађарска Луксембург, Молдавија, Холандија, Пољска, Румунија,
Словачка, Швајцарска, Чешка Република и Србија) заједно са Дунавском комисијом,
Комисијом за реку Мозел и Централном комисијом за пловидбу реком Рајном. Исто
тако, овај Приручник је усаглашен и са Приручником о радио везама у унутрашњој
пловидбикоји је издат од стране горе наведене три комисије.
Приручник о радио телефонској служби на сливу реке Саве састоји се од:
Општег дела, који садржи опште одредбе, податке и упутства који су важни за
одвијање радио службе у унутрашњој пловидби на сливу реке Саве,
Регионалних делова (уводе се по потреби), који за одређено подручје на сливу реке
Саве прописује специфичне стандарде у смислу опреме, пописа радио телефонских
служби које су стално активне, те препоручене фразе и слично и
Анекса који употпуњују приручник и дају одређене информације ради његовог лакшег
коришћења те се по потреби могу ажурирати и додавати нови.
Приручник је урађен на темељу:
-
Правилника о радио службама, издатим од стране Међународне
телекомуникационе уније (ИТУ)
Регионалног споразума о радио вези у унутрашњој пловидби (Базел, 6. април
2000. г.)
Регионални делови Приручника (ако постоје) ажурирају се сваке године.
Надамо се да ће овакав Приручник пружити практичну помоћ у радио телефонској
комуникацији у унутрашњој пловидби.
Глава 1
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.1 – Подручје примене
Овај Приручник ће се примењивати на унутрашњим пловним путевима реке Саве од
речног километра 0,00 до Брежица, на реци Колубари од речног километра 0,00 до
речног километра 5,00, на реци Дрини од речног километра 0,00 до речног километра
15,00, на реци Босни од речног километра 0,00 до речног километра 5,00, на реци Врбас
од речног километра 0,00 до речног километра 3,00, на реци Уни од речног километра
0,00 до речног километра 15,00, и на реци Купи од речног километра 0,00 до речног
километра 5,00.
Члан 1.2 – Сврха
Овим Приручником уређује се начин VHF и UHF комуникације у подручју примене
узимајући у обзир специфичности које владају дуж пловног пута.
Овај Приручник важи за све учеснике у радиотелефонској служби на унутрашњим
пловним путевима.
Овај Приручник се, за време пловидбе, мора стално налазити на пловилима која
поседују бродску радио станицу.
Стране Оквирног споразума о сливу реке Саве (у даљем тексту: стране) ће према својим
прописима издавати дозволе за поседовање и коришћење уређаја комуникације.
Члан 1.3 – Дефиниције и поједини појмови
У смислу овог Приручника:
a) ''надлежно тело'' је тело овлашћено у страни за издавање дозвола за поседовање
и коришћење VHF иUHF уређаја комуникације;
b) ''радиотелефонска служба на унутрашњим пловним путевима'' је међународна
мобилна VHF и UHF радиотелефонска служба на унутрашњим пловним
путевима путем које је могуће успостављање радиокомуникације за посебне
намене коришћењем договорених канала и усаглашеног поступка;
c) категорија службе ''пловило-пловило'' је радиокомуникација између станица на
пловилима;
d) категорија службе ''наутичке информације'' је радиокомуникација између
станица на пловилима и станица тела надлежних за безбедност пловидбе.
Станице ових тела могу бити стабилне или мобилне;
e) категорија службе ''пловило-служба у луци'' је радиокомуникација између
станица на пловилима и оперативне лучке службе. По правилу, станица лучке
службе је стабилна;
f) категорија службе ''интерна комуникација'' је радиокомуникација на пловилу
или саставу у систему заповедања;
g) категорија службе ''јавна комуникација'' је радиокомуникација између станица
на пловилима и јавних домаћих и међународних телекомуникационих мрежа;
h) ''ATIS'' (Automatic Transmitter Identification System) је Аутоматски систем
идентификовања емитера у унутрашњој пловидби;
i) ''Блок-канал'' је канал који у појединој земљи може да се користи од стране
бродских радио станица и радио станица саобраћајних контролних центара за
j)
k)
l)
m)
n)
o)
пренос вести о заштити особа и безбедности пловидбе. Тај блок-канал вреди
унутар одређених подручја истовремено као радио веза за комуникацију
пловило-пловило (нпр. договори око смера и сл.) као и за потребе наутичких
информација;
''Дуплекс-радио веза'' је начин рада при коме је могућ истовремени пренос у оба
смера радио везе. Као и код телефонских разговора, у исто време се може
примати и слати. Дуплекс радио веза је могућа само у подручју рада за потребе
наутичких информација. Осим код релејног начина рада, код блок-канала
емитовање из једне станице на пловилу до друге се можда неће чути;
''Радио станица на пловилу'' је је мобилна радио станица на пловилу и може се
састојати од више радио уређаја;
''Фиксна радио станица'' је радио станица на копну и може се састојати од више
уређаја;
''GMDSS'' (Global Maritime Distress and Safety System) је Глобални поморски
систем за несреће и безбедност;
''Радио веза на преводници'' је коришћење радио везе у категорији службе
„наутичке информације“ ради регулације саобраћаја у акваторији преводнице;
''Саобраћајни центри'' су центри за надзор и управљање саобраћајем путем
речних информацијских сервиса.
Глава 2
ОПИС И НАЧИН РАДА КАТЕГОРИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ
Члан 2.1 Опште одредбе
Канали и фреквенције који се користе у радиотелефонској служби унутрашње пловидбе
подлежу одредбама Прописа за радиотелефонску службу (Radio refulations) ITU-е.
Канали, фреквенције, еквивалентна снага емитовања (ERP) или излазна снага (ОP)
радио уређаја и подручја рада су наведени у прилогу 2 Регионалног споразума о радио
телефонској служби у унутрашњој пловидби (RAINWAT). Прилог је дат у наставку.
Члан 2.2 Прилог 2 RAINWAT-а
Табеле канала, фреквенција, еквивалентне снаге емитовања (ERP), излазне снаге (ОП) и
подручја рада за радиотелефонску службу у унутрашњој пловидби (Базел 2000):
1. Фреквенциона табела 1
Посебне
примедбе
Канал
60
01
61
02
62
а)
а)
а)
а)
а)
Предајна
фреквенција (MHz) Са пловила на Са пловила
пловило
до луке
На
На обали
пловилу
156.025
160.625
156.050
160.650
156.075
160.675
156.100
160.700
156.125
160.725
Наутичке
информације
X
X
X
X
X
03
63
04
64
05
65
06
66
07
67
08
68
09
69
10
а)
а)
а)
а)
а)
а)
а)б)
а)
а)
а)ц)
а)q)
а)
а)б)д)
а)
е)
156.150
156.175
156.200
156.225
156.250
156.275
156.300
156.325
156.350
156.375
156.400
156.425
156.450
156.475
156.500
160.750
160.775
160.800
160.825
160.850
160.875
156.300
160.925
160.950
156.375
156.400
156.425
156.450
156.475
156.500
70
а)с)т)
156.525
156.525
156.550
156.575
156.600
156.625
156.650
156.675
156.700
156.725
156.750
156.775
156.800
156.825
156.850
156.875
156.900
156.925
156.950
156.975
157.000
157.025
157.050
157.075
157.100
157.125
156.550
156.575
156.600
156.625
156.650
156.675
156.700
156.725
156.750
156.775
156.800
156.825
156.850
156.875
161.500
161.525
161.550
161.575
161.600
161.625
161.650
161.675
161.700
161.725
11
71
12
72
13
73
14
74
15
75
16
76
17
77
18
78
19
79
20
80
21
81
22
82
а)к)р)у)
ф)
ф)г)
q)
а)
х)
о)
и)
ј)д)о)
х)
а)к)
а)
а)
а)
л)м)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Дигитални селективни позив у случају
опасности и несреће
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
83
24
84
25
85
26
86
27
87
28
88
AIS 1
AIS 2
м)
а)м)
м)
м)
м)
а)м)
м)
а)м)
м)
а)д)
м)
а)п)
а)н)
а)н)
157.150
157.175
157.200
157.225
157.250
157.275
157.300
157.325
157.350
157.375
157.400
157.425
161.975
162.025
161.750
161.775
161.800
161.825
161.850
161.875
161.900
161.925
161.950
157.375
162.000
157.425
161.975
162.025
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1 Опште напомене за табелу 1:
1.1.1 Канале за категорије служби са пловила на пловило и наутичке информације могу
такође да користе саобраћајни контролни центри за пловила у систему контроле
саобраћаја.
1.1.2 У неким земљама, одређени канали се користе за другу категорију службе или у
другим радио службама. Те земље су: Аустрија (канали 08, 16, 72, 73 И 77), Бугарска
(канал 72), Хрватска (канал 72), Мађарска (канал 72), Молдавија (канал 72), Румунија
(канал 72), Руска Федерација (канал 72), Словачка Република (канал 72), Чешка
Република (канали 08, 09, 72, 74 и 86), Украјина (канал 72) и Србија (канал 72).
Администрације тих земаља треба да учине све како би ови канали у најкраћем
могућем року, постали доступни радиотелефонској служби на унутрашњим пловним
путевима.
1.2 Објашњење посебних напомена за табелу 1:
а) коришћење овог канала је строго забрањено у земљама поменутим у тачки 1.1.2.;
б) није дозвољено коришћење овог канала на реци Рајни и то од 150. до 350.
километра;
ц) овај канал се у Холандији користи за комуникације за време операција спасавања на
Северном мору, Ијселмеру, Ваддензеу, Остеранд Вестерхелдеу;
д) овај канал може да се користи за вођење, сидрење, вучу пловила и за друге наутичке
сврхе;
е) док надлежно тело не одреди други канал, овај канал је први канал за комуникацију
у категорији службе пловило-пловило;
ф) у земљама поменутим у тачки 1.1.2. овај канал се користи за категорију службе са
пловила до службе у луци;
г) овај канал у Холандији користи национална обална стража за комуникације током
операција услед загађења Северног мора нафтом и за поруке при спасавању људи на
Северном мору, Ијселмеру, Ваддензеу, Остеранд Вестерхелдеу;
х) овај канал може да се користи само за категорију службе комуникација на пловилу;
и)
овај канал може да се користи само за комуникацију пловила која плове морем
и која су укључена у рад копнених станица у случајевима опасности и комуникацију за
потребе спасавања у поморским подручјима. У земљама поменутим у тачки 1.1.2. овај
канал може да се користи само за случај опасности, операције спасавања и позива за
помоћ;
ј) излазна снага ће се аутоматски смањити на вредност између 0,5 - 1 W;
к) овај канал може да се користи за комуникације друштвеног карактера;
л) овај канал у Холандији и Белгији може да се користи за емитовање порука које се
односе на транспорт угља и хране. Излазна снага се мора ручно смањити на вредност
између 0,5 - 1 W;
м) овај канал такође може да се користи за јавну кореспонденцију;
н) овај канал ће се користити за аутоматско идентификовање пловила и систем
надгледања (AIS) који може да функционише на свим морима и унутрашњим пловним
путевима у свету;
о) овај канал може да се користи на добровољној основи. Сва постојећа опрема треба
да буде оспособљена тако да ради на овом каналу и то за раздобље од десет година од
датума ступања на снагу Споразума;
п) по добијању дозволе надлежног тела, овај канал може да се користи само у
посебним случајевима на привременој основи;
q) овај канал се користи у Чешкој Републици за категорију службе наутичке
информације;
р) овај канал се користи у Чешкој Републици за категорију службе са пловила до
службе у луци;
с) у радио телефонској служби у унутрашњој пловидби није дозвољен дигитални
селективни позив;
т) на унутрашњим пловним путевима, који се користе и од стране поморске пловидбе,
по правилу је допуштена употреба дигиталног селективног позива. Подручја примене
уређују се националним прописима и објављују у Регионалном делу Приручника;
у) у Холандији се тај канал користи за акције спасавања и тегљења пловила, а сме да
се користи и за везе друштвеног карактера.
2. Табела 2
Предајне фреквенције (МХз) Напомене
457.525
а)ц)
457.5375
б)ц) д)
457.550
а)ц)
457.5625
б)ц)д)
457.575
а)ц)
467.525
а)ц)
467.5375
б)ц)
467.550
467.5625
467.575
а)ц)
б)ц)
а)ц)
2.1. Објашњења напомена за табелу 2:
а) Ове фреквенције могу да се користе за категорију службе комуникација на пловилу.
Њихово коришћење подлеже регулативи заинтересованих надлежних државних тела;
б) У случају потребе, опрема која користи размак канала 12.5 kHz може да користи и
ове додатне фреквенције и то за потребе комуникација на пловилу. Коришћење ових
фреквенција подлеже регулативи надлежног органа поједине државе;
ц) Коришћење ових фреквенција није дозвољено у следeћим земљама: Немачка,
Аустрија, Белгија, Бугарска, Хрватска, Француска, Луксембург, Молдавија, Холандија,
Румунија, Руска Федерација, Словачка Република, Швицарска, Чешка Република,
Украјина и Србија;
д) Само у Холандији тај канал сме да се користи и за приватне разговоре између
пловила која су у непосредној близини.
3.
Снага опреме
3.1. Излазна снага (ОП) за фиксну опрему која користи канале из табеле 1
У складу с Прилогом 3. RAINWAT-а излазна снага за фиксну VHF опрему ће бити
одређена у вредности између 6 и 25W. У вези са наведеним постоје изузеци и то:
а) Излазна снага за фреквенције које се користе за категорије служби: пловилопловило, пловило-служба у луци и интерну комуникацију на пловилу, ће аутоматски
бити ограничена на вредност између 0,5 и 1W;
б) За наутичке информације надлежна тела појединих држава могу да траже смањење
излазне снаге на вредност између 0,5 и 1W и то само за пловила која се налазе на
њиховој територији.
ц) Излазна снага за AIS не треба да буде већа од 25W
3.2. Ефективна снага емитовања (ERP) за преносиву VHF опрему која користи канале
из табеле 1
Ефективна снага емитовања за преносиву VHF опрему ће бити одређена у вредности
између 0,1 и 1W.
3.3. Ефективна снага емитовања (ERP) за преносиву UHF опрему која користи канале
из табеле 2
Ефективна снага емитовања за преносиву UHF опрему ће бити одређена у вредности
између 0,2 и 2W.
Задатак:
Члан 2.3 Категорија службе ''Пловило-Пловило''
успостављање радио веза између радио станица пловила, нпр. договори
око смера
Изузетак:
обавештења друштвеног и приватног карактера допуштена су само на
каналу 77. Ти канали се не смejу употребљавати у свим земљама, види
табеле канала из члана 2.2 овог Приручника
Начин рада: Симплекс: аутоматско смањење снаге на маx. 1W
Садржај:
Задатак:
Смеју се емитовати само таква обавештења која се односе на пловидбу,
безбедност пловила или заштиту особа
Члан 2.4 Категорија службе ''Наутичке информације''
успостављање радио веза између радио станица пловила и фиксних радио
станица надлежних тела задужених за пловни пут и безбедност пловидбе,
нпр. размена информација о стању пловних путева, стању саобраћаја као
и управљање саобраћајем.
Специфичност:
У Белгији и Холандијији ова категорија службе сме да се користи
са излазном снагом од маx. 1W
Начин рада: Дуплекс; Семи-Дуплекс-само код радио станица пловила или Симплекс
Садржај:
Смеју да се емитују само таква обавештења која се односе на пловидбу,
безбедност пловила или заштиту особа
Задатак:
Изузетак:
Члан 2.5 Категорија службе ''Пловило-Служба у луци''
успостављање радио веза између радио станица пловила и фиксне радио
станице службе у луци, нпр. упловљавање, саобраћај у луци, договор око
веза и места за вез.
У Белгији и Холандији ова категорија службе сме да се користи са
излазном снагом од маx. 1W
Начин рада: Симплекс; аутоматско смањивање рада на маx. 1W
Садржај:
Смеју да се емитују само таква обавештења која се односе на пловидбу,
безбедност пловила или заштиту особа
Задатак:
Члан 2.6 Категорија службе ''Интерна комуникација''
успостављање радио веза између радио уређаја на пловилу, радио станица
групе пловила, састава или система заповедања.
Изузетак:
Дозвољена је употреба преносивих радио уређаја
Начин рада: Симплекс; аутоматско смањење рада на маx. 1W
Садржај:
Смеју да се емитују само таква обавештења која се односе на пловидбу,
безбедност пловила или заштиту особа
Глава 3
ОДВИЈАЊЕ РАДИО ВЕЗЕ У УНУТРАШЊОЈ ПЛОВИДБИ
Члан 3.1 Опште одредбе
За одвијање радио комуникације у унутрашњој пловидби важе одредбе Прописа за
радиотелефонску службу ''Radio regulations'' ITU-а.
По правилу смejу да се емитују само таквa обавештења које се односе на пловидбу,
безбедност пловила или заштиту особа.
Обавештења друштвеног и приватног карактера допуштена су само на каналу 77 у
складу с табелама из члана 2.2 овог Приручника.
Фиксне радио станице (на копну) обезбеђују службу пријема (слушања) током унапред
одређеног времена рада на додељеном каналу
Члан 3.2 Припремне мере
Пре сваког емитовања треба обезбедити да не долази до интерференције са другом
радио везом. То се посебно односи на емитовање у случају опасности, које увек има
предност.
Члан 3.3 Редослед првенства у радио комуникацији
Радио станице (на пловилима и фиксне-копнене) морају дати предност обавештењима
која су предмет безбедности људских живота.
Редослед првенства у радио комуникацији:
- Комуникација у случају опасности (MAYDAY)
- Приоритетна комуникација у хитном случају (PAN PAN)
-
Безбедносна комуникација (SECURITE)
Рутински разговор
Како би се остварило право првенства, радио станице морају најавити такву врсту
радио комуникације.
Члан 3.4 Начин одвијања радио комуникације
1. Позивање се врши на следeћи начин:
- назив радио станице која се позива (највише три пута)
- реч ОВДЕ ( или ДЕ код потешкоћа с употребом језика - спелује се као ДЕЛТА
ЕХО)
- назив радио станице која зове (два пута)
У случају добре везе позив може изгледати и овако:
- назив радио станице која се позива (једном)
- реч ОВДЕ
- назив радио станице која зове (два пута)
Уместо назива позиване радио станице могу да се се користе изрази, ''сви низводно'',
''сви узводно'' и слично.
2. Одговор се врши на следeћи начин:
- назив радио станице која зове (највише три пута)
- реч ОВДЕ ( или ДЕ код потешкоћа с употребом језика - спелује се као ДЕЛТА
ЕХО)
- назив радио станице која је позвана(два пута)
У случају добре везе позив може да изгледа и овако:
- назив радио станице која зове (једном)
- реч ОВДЕ
- назив радио станице која је позвана (два пута)
Члан 3.5 Дисциплина током одвијања радио комуникације
Дисциплина, неопходна, за беспрекорно одвијање радио комуникације подразумева:
емитовање само када је то неопходно;
строгу примену начина одвијања радио комуникације;
кратке поруке те јасан и разговетан изговор;
за категорије службе ''Пловило-Пловило'', ''Наутичке информације'', ''ПловилоСлужба у луци'' и ''Интерна комуникација'' вођење само службених разговора;
за приватне разговоре коришћење искључиво канала 77
прекидач за емитовање не држати притиснутим дуже него што је потребно
за категорије службе '''Наутичке информације'' одабрати што мању могућу
снагу емитовања како би се избегла интерференција са другим радио
уређајима;
забрану емитовања музике у радио комуникацији.
Члан 3.6 Пробно емитовање
Када је потребно да нека радио станица изврши пробно емитовање, цели поступак не
треба да траје дуже од 10 секунди. Пробно емитовање по правилу садржи назив радио
станице која позива након чега следи реч ''Проба''. Изговор треба да је јасан
(разговетан) и полаган.
Члан 3.7 Упутства (обавештења) за фиксне радио станице (на копну)
При раду са фиксним радио-станицама треба да се користе њихова упутства. Упутства
могу да буду следећа:
период шутње радио станице;
смањење снаге емитовања за радио станице на пловилима;
прописано дежурство на одређеном каналу
Напомена: У опасним ситуацијама могу да се прескоче Упутства фиксне радио станице.
Фиксна радио станица о томе мора бити обавештена.
Члан 3.8 Потврда дојава (обавештења)
Примљена обавештења морају се потврдити на захтев радио станице која је
обавештење емитовала.
Члан 3.9 Случај опасности
Случај опасности подразумева непосредну опасност за људе и пловила као и опасност
на копну.
За предузимање мера спашавања првенствено се позивају копнене радио станице у
категорији службе ''Наутичке информације''.
Радио станица на пловилу, у случају опасности, информације може да прослеђује на
каналима категорије службе ''Пловило-Пловило''.
Током радио комуникације у случају опасности радио станице које не учествују морају
прекинути емитовање.
Напомена: Никакав пропис не сме бити препрека да се предузму мере спасавања
људског живота и отклањања опасности.
Члан 3.10 Увођење радио комуникације за случај опасности
Најава увођења радио комуникације за случај опасности врши се следeћим позивом:
позив у помоћ MAYDAY (три пута)
ОВДЕ
име пловила које се налази у опасности
Позив у помоћ следи након најаве:
позив у помоћ МАYDАY
име пловила које се налази у опасности
место
моли се помоћ и информација (инструкција) о заштити од опасности
МАYDАY RЕLАY користи радио станица која није у опасности када шаље обавештења
о опасности.
Члан 3.11 Потврда дојаве (обавештења) опасности
Када је сигнал за опасност емитован у категорији службе ''Наутичке информације''
потврда пријема се врши од стране радио станице на копну.
Када је сигнал за опасност емитован у категорији службе ''Пловило-Служба у луци''
потврда пријема се мора чекати од службе у луци. Ако се потврда пријема не добије у
року једног минута тада радио станица на пловилу која се налази у близини мора
преузети разговор за случај опасности.
Када је сигнал за опасност емитован у категорији службе ''Пловило-Пловило'' потврду
пријема врши пловило које се налази у близини.
Позив у помоћ МАYDАY
Назив пловила у опасности
ОВДЕ
Назив радио станице која даје потврду
МАYDАY запримљен
Члан 3.12 Радио шутња
Радио станица у опасности може од радио станица, које проузрокују сметње, затражити
прекид емитовања (радио шутњу) позивом SILENCE МАYDАY.
Радио станица која не учествује у радио комуникацији за случај опасности може од
радио станица, које проузрокују сметње, затражити прекид емитовања (радио шутњу)
позивом SILENCE DETRESSE иза кога следи назив радио станице.
Члан 3.13 Ограничење-обустава радио комуникације у случају опасности
Ограничена радио комуникација објављује се позивом PRUDENCE.
По престанку разлога за увођење ограничења у радио комуникацији свим радио
станицама, које су у томе учествoвале, треба јавити да је радио комуникација за случај
опасности завршена. За то се користи позив SILENCE FINI.
Члан 3.14 Хитан случај
Хитан случај подразумева потребу емитовања вести које се тичу безбедности посаде
или самог пловила, попут нпр. вести о болести које не представљају опасност по живот
или штетама на пловилима, а да притом не постоји непосредна опасност.
Радио комуникација у хитним случајевима треба да се одвија у категорији службе
''Наутичке информације''.
Вест о хитном случају објављује се позивом PAN PAN (изговорено три пута)
Члан 3.15 Безбедносна дојава (обавeштење)
Као вести из области безбедности пловидбе, емитују се обавештења које садрже важна
наутичка упозорења или упозорења у погледу временских прилика.
Вести из области безбедности пловидбе објављују се са SECURITE (изговорено три
пута)
Члан 3.16 Рутински разговор
Смер пловило-копно и пловило-пловило
Смер копно-пловило
назив станице на копну или
назив пловила којем се обраћа или
станице на пловилу
СВИМ
СТАНИЦАМА
НА
-
ОВДЕ
врста пловила
назив пловила
смер пловидбе (непотребно у
луци)
позиција пловила
предмет разговора
-
ПЛОВИЛИМА
ОВДЕ
назив радио станице на копну
предмет разговора
Глава 4
ТАБЛИЦА СПЕЛОВАЊА И ПРИМЕРИ РАЗГОВОРА
Члан 4.1 Таблица спеловања
У случају лоше везе и слабе разумљивости препоручује се спеловање речи у порукама
према кодексу датом у табелама испод. Бројеви се изговарају сваки засебно
Слово
Кључна реч
Изговор кључне речи
A
Alfa
AL FAH
B
Bravo
BRA WO
C
Charlie
TSCHA LI
D
Delta
DEL TAH
E
Echo
ECK O
F
Foxtrot
FOX TROTT
G
Golf
GOLF
H
Hotel
HO TELL
I
India
IN DI AH
J
Juliett
JUH LI ETT
K
Kilo
KI LO
L
Lima
LI MAH
M
Mike
MEIK
N
November
NO WEMM BER
O
Oscar
OSS KAR
P
Papa
PA PAH
Q
Quebec
KI BECK
R
Romeo
RO MIO
S
Sierra
SSI ER RAH
T
Tango
TANG GO
U
Uniform
JU NI FORM
V
Victor
WICK TAR
W
Whiskey
OUISS KI
X
X-ray
EX REY
Y
Yankee
JENG KI
Z
Zoulou
SUH LUH
Бројеви
Кључна реч
Изговор кључне речи
0
NADAZERO
NA DA SEH RO
1
UNAONE
UN NAH WANN
2
BISSOTWO
BIS SO TUH
3
TERRATHREE
TER RA TRIH
4
CARTEFOUR
KAR TE FAUER
5
PANTAFIVE
PAN TA FAIF
6
SOXISIX
SSOCK SSI SSIX
7
SEITESEVEN
SSET TEH SSÄWN
8
OKTOEIGHT
OCK TO ÄIT
9
NOVENINE
NO WEH NAINER
Децимални зарез
DECIMAL
DEH SSI MAL
Тачка
STOP
SSTOP
Члан 4.2 Примери разговора
1. Радио комуникација у случају опасности
Пример 1
Самохотка Феликс позива на каналу
категорије службе ''Наутичке информације''
капетанију Сремска Митровица и моли за
помоћ:
''човек у води'':
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ОВДЕ
Гурач Вега (три пута)
MAYDAY
Гурач Вега
Узводно на километру 335
Човек у води
Зауставити пловидбу
Даље информације следе
Пријем
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ОВДЕ
самохотка Феликс (три пута)
MAYDAY
самохотка Феликс
низводно на сектору Камичак
на километру 85+300
судар са танкером,
цури терет, опасност од пожара
Молимо предузмите неопходне мере
пријем
Одговор капетаније Сремска Митровица:
MAYDAY
Самохотка Феликс
ОВДЕ
Капетанија Сремска Митровица
Примили MAYDAY
Пример 2
Гурач Вега позива на каналу категорије
службе ''Пловило-Пловило'' и обавештава
Након престанка опасности
обавештава циркуларно:
MAYDAY
свим радио станицама (три пута)
ОВДЕ
Гурач Вега (највише три пута)
11:30 сати
Гурач Вега
тада SILENCE FINI
Капетанија
Сремска
Митровица
обавештава циркуларно:
MAYDAY РЕЛАY (три пута)
ОВДЕ
Капетанија Сремска Митровица (највише три
пута)
судар пловила на сектору Камичак код
километра 85+300 између самохотке Феликс и
танкера, танкер губи терет
Пловидба од километра 88 до километра 77 до
гурач
Вега
даљег забрањена
Крај
Након престанка опасности капетанија
Сремска Митровица обавештава циркуларно:
MAYDAY
свим радио станицама (три пута)
ОВДЕ
Капетанија Сремска Митровица (највише три
пута)
17:45 часова
Самохотка Феликс
SILENCE FINI
2. Радио комуникација у хитном случају
Пример:
Тегљачу Денеб треба медицинска помоћ (не постоји опасност по живот) и моли за помоћ на
каналу категорије службе ''Наутичке информације'' капетанију Славонски Брод:
PAN PAN PAN PAN PAN PAN
Капетанија Славонски Брод (највише три пута)
ОВДЕ
Тегљач Денеб (највише три пута)
низводно на километру 335+700
Тражи се медицинска помоћ
повређен члан посаде, вероватан лом потколенице
пријем
Одговор капетаније Славонски Брод:
PAN PAN PAN PAN PAN PAN
Гурач Денеб (највише три пута)
ОВДЕ
Капетанија Славонски Брод (највише три пута)
разумела
Треба хитна медицинска интервенција
Останите на вези
3. Безбедносно јављање (обавештења)
Пример:
Центар безбедности пловидбе Сисак упозорава преко канала категорије службе
''Наутичке информације'' на густу маглу која се протеже од села Крапје километар 533 до ушћа
реке Уне километар 515+200:
SECURITE SECURITE SECURITE
свим радио станицама на пловилима (највише три пута)
ОВДЕ
Центар безбедности пловидбе Сисак (највише три пута)
Густа магла на подручју од села Крапје километар 533 до ушћа Уне километар 515+200
Видљивост 50 метара
Крај
4. Рутински разговор
Пример:
Путнички брод ''Сириус'' се распитује преко канала категорије службе '''Пловилослужба у луци'' да ли је слободно пристајање на путнички пристан луке Брчко:
Лука Брчко (највише три пута)
ОВДЕ
Путнички брод ''Сириус'' (највише три пута)
Да ли је слободао пристајање на путнички пристан
Пријем
Лука Брчко одговара:
''Сириус'' (највише три пута)
ОВДЕ
Лука Брчко
Путнички пристан слободан
Пријем
Потврда од стране путничког брода ''Сириус''
Лука Брчко
ОВДЕ ''Сириус''
разумели
Пристајање слободно
Хвала, крај.
Глава 5
ТАЈНОСТ РАЗГОВОРА
Члан 5.1 Опште одредбе
Све особе које учествују у раду (руковање и надзор) са радио станицом на пловилу
морају да чувају тајност садражаја разговора. Исто вреди и за све особе које, као
запослени, имају информације о садржају или уопште о постојању разговора или вести
добијених путем радио станице на пловилу.
Повреде чувања тајности садржаја разговора могу имати кривичне последице.
Чувању тајности садржаја разговора не подлежу:
Информације ''свим радио станицама'' (циркуларно)
обавештења о временској прогнози од радио станица са других пловила
информације које служе за навигацију на пловном путу (нпр. курс,
препреке,....)
Од обавезе чувања тајности садржаја разговора може ослободити само судско тело.
Глава 6
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДИО СТАНИЦЕ НА ПЛОВИЛУ
Члан 6.1 Опште одредбе
Радио уређаји који се користе у унутрашњој пловидби морају бити конструисани и
произведени у складу с прописима Регионалног споразума о радио везама у
унутрашњој пловидби.
За радио уређаје који се користе на пловилима неопходно је прибавити дозволу од
надлежног тела. Наведена дозвола мора се стално налазити на пловилу и мора да се
предочи на захтев представника надлежних органа.
Антене радио уређаја морају да стоје вертикално и да биду постављене на удаљености
минимално 4 м од свих већих металних објеката која су виша од њих. Највиша тачка
антене не сме бити на висини већој од 12 м мерено од линије уроњења.
Вредности излазне снаге морају се кретати између 6 и 25W
Радио уређаји морају бити опремљени склопком помоћу које се вредност излазне снаге
може смањити на вредности 0,5 и 1W
Забрањено је коришћење Dual-Wаtch поступка
Члан 6.2 ATIS
Све радио станице на пловилима и мобилни радио уређаји на пловилима морају бити
опремљени и способни за кодирање и емитовање ATIS сигнала. Емитовање се врши
аутоматски на свим укљученим каналима након притиска на дугме „СЛАЊЕ“
Члан 6.3 Аутоматско смањење снаге
Излазна снага радио уређаја на пловилима мора се аутоматски смањити на вредност
0,5-1W ако се користи један од канала у категорији службе ''Пловило-Пловило'',
''Пловило-Служба у луци'' и ''Интерна комуникација''
Члан 6.4 Могућност записа
Како би се олакшала истрага и испитивање чињеница у случају хаварија, смejу се
инсталисати уређаји за снимање разговора путем радио уређаја на 10 и 13 каналу,
односно на неком другом каналу који је одобрило надлежно тело.
Исто тако, у сврху документовања, дозвољено је снимање разговора копнених радио
станица.
Глава 7
СЕРТИФИКАТ
Члан 7.1 Обавеза поседовања сертификата
Радио станицу на пловилу сме да користи или контролише лице која поседује дозволу и
које је оспособљено да рукује радио уређајима у систему веза у унутрашњој пловидби у
складу с националним прописима.
Дозволе издате на основу одредби прописа појединих држава признају се међусобно.
Глава 8
ОБАВЕЗА ЈАВЉАЊА ЗА ОДРЕЂЕНА ПЛОВИЛА
Члан 8.1 Опште одредбе
На пловном путу дефинисаном у члану 1. овог Приручника важи обавеза најаве
надлежним телима безбедности пловидбе за пловила која превозе опасни терет,
пловила за специјалне транспорте и слично, као и дојаве другим учесницима у
пловидби у складу с националним прописима.
АНЕКС I
ОРГАНИ БЕЗБЕДНОСТИ ПЛОВИДБЕ И ВАЖНИЈЕ ЛУКЕ
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА
АДРЕСА
ТЕЛ/ФАX
Р-ТЕЛ
Web/Е-mail
БЕОГРАД
1. Лучка капетанија Београд
Карађорђева 6,
11000 Београд
тел: +381 11 202 99
00
фаx: +381 11 202 99
01
канал 16 VHF
www.port-bgd.rs
2. Лука Београд (на Дунаву)
Француска 81,
11000 Београд
тел: +381 11 752
971
фаx: +381 11 764
764
канал 16 VHF
[email protected]
3. Путнички терминал (гранични прелаз
0+350)
Карађорђева 6.,
11000 Београд
тел: +381 11 2183
633
фаx:+381 11 3288
253
канал 16 VHF
www.port-bgd.rs
[email protected]
Променада 13,
22000 Сремска Митровица
тел: +381 22 621
080
фаx: +381 22 621
080
канал 16 VHF
[email protected]
Епископа
Николаја Велимировића 10
76100 Брчко
тел: +387 49 217
589
фаx: +387 49 217
589
[email protected]
Булевар Мира 1,
76100 Брчко
тел: +387 49 216
105
фаx: +387 49 216
[email protected]
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
4. Лучка капетанија Сремска Митровица
БРЧКО
5. Капетанија пристаништа Брчко (РСБиХ)
6. Капетанија Брчко дистрикта
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА
АДРЕСА
ТЕЛ/ФАX
Р-ТЕЛ
Web/Е-mail
канал 16 VHF
[email protected]
030
7. Лука Брчко
Лучка 1, Брчко
76100 Брчко
тел: +387 49 217
803
фаx: +387 49 216
113
ОСТРОЖАЦ
8. Капетанија унутрашње пловидбе
(ФБиХ-БиХ)
88 423 Острожац
тел: +387 36 755
215
фаx: +387 33 667620
Цара Душана 2,
76 230 Шамац
тел: +387 53 611
608
фаx: +387 53 611
150
[email protected]
ШАМАЦ/БОСАНСКИ ШАМАЦ
9. Лука Шамац
[email protected]
СЛАВОНСКИ БРОД
10. Лучка капетанија Славонски Брод
тел: +385 35 446
Шеталиште браће Радић 655
19а фаx: +385 35 447
418
Канал 16 VHF
[email protected]
11. Лучка управа Славонски Брод
тел: +385 35 404
Шеталиште браће Радић 430
19а фаx: +385 35 404
430
Канал 16 VHF
[email protected]
тел: +385 44 526
Римска 16,
711
44000 Сисак
фаx: +385 44 521
Канал 16 VHF
[email protected]
СИСАК
12. Лучка капетанија Сисак
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА
АДРЕСА
ТЕЛ/ФАX
Р-ТЕЛ
Web/Е-mail
611
13. Лучка управа Сисак
тел: +385 44 524
Римска 28 804
44000 Сисак фаx: +385 44 524
809
[email protected]
АНЕКС II
ПРЕГЛЕД ПОДРУЧЈА НАДЛЕЖНОСТИ КАПЕТАНИЈА НА ПЛОВНОМ ПУТУ РИЈЕКЕ САВЕ
Подручје надлежности
Назив
десна обала
до ркм
од ркм
лева обала
до ркм
од ркм
Лучка капетанија Београд
80.00
0.00
48.00
0.00
Лучка капетанија Сремска Митровица
178.00
80.00
210.70
48.00
Капетанија пристаништа Брчко (РС-БиХ)
210.70
314.00
515.36
178.00
312.70
346.75
Капетанија Брчко дистрикта
239.00
210.70
Капетанија унутрашње пловидбе (ФБиХ- БиХ)
312.70
346.75
239.00
314.00
476.00
210.70
594.00
476.00
Лучка капетанија Славонски Брод
Лучка капетанија Сисак
594.00
515.36
АНЕКС III ОБАВЕЗА ПОСЕДОВАЊА И КОРИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ВЕЗЕ НА ПЛОВНОМ ПУТУ РЕКЕ САВЕ
Пловни пут
Тип пловила
Број
уређаја везе
Обавеза поседовања и примене
Према Одлуци Савске комисије 19/10 „Правила пловидбе на сливу реке
Саве“ од, 13. новембра 2007. године-члан 4.05 – Радио-телефонија
Река Сава од ркм. 0,00 до
Брежица, река Колубара
од ркм. 0,00 до ркм. 5,00,
река Дрина од ркм. 0,00
до ркм. 15,00, река Босна
од ркм. 0,00 до ркм. 5,00,
река Врбас од ркм. 0,00
до ркм. 3,00, река Уна од
ркм. 0,00 до ркм. 15,00 и
река Купа од ркм. 0,00 до
ркм. 5,00.
Моторна пловила
(изузев чамаца,
скела и техничких
пловила)
2
Скеле и техничка
пловила са
сопственим
погоном
1
1.
Сви радиотелефонски уређаји који се налазе на пловилу или на плутајућем
објекту морају да буду у складу са одредбама „Регионалног споразума који се
односи на радиотелефонску службу на унутрашњим водним путевима –
RAINWAT“.
2.
Моторна пловила, осим чамаца, скела и техничких пловила, могу да плове
само ако су опремљени са два исправна радиотелефонска уређаја. За време
пловидбе, радиотелефонски уређаји за канале „брод–брод“ и „наутичке
информације“ морају да буду непрестано у стању приправности за емитовање и
пријем. Канал „наутичке информације“ може само краткотрајно да се напусти
ради емитовања или пријема на другим каналима.
3.
Скеле и моторна техничка пловила могу да плове само уколико су
опремљени са исправним радиотелефонским уређајем. За време пловидбе,
радиотелефонски уређај за канал „брод-брод“ мора да буде стално у стању
приправности за емитовање и пријем. Наведени канал може само краткотрајно да
се напусти ради емитовања или пријема на другим каналима. Прва и друга
реченица примењују се на наведена пловила и током извођења радова.
4.
Пловила опремљена радиотелефонским уређајем морају да се јављају на
каналу додељеном за комуникацију „брод-брод“ пре уласка у непрегледна
подручја, уске пловне путеве или отворе мостова као и подручја одређена од
надлежних органа.
5.
Знак Б.11 (Додатак 7) означава да надлежни пргани захтевају коришћење
радиотелефонске комуникације.
Download

Приручник за радио телефонску службу на сливу реке Саве