Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za
opasne lokacije
Jul 2012.
Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
SAD
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: 408 527-0883
SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE U VEZI SA PROIZVODIMA U OVOM PRIRUČNIKU PODLEŽU PROMENI BEZ OBAVEŠTENJA. POSTOJI UVERENJE DA SU
SVE IZJAVE, INFORMACIJE I PREPORUKE U OVOM PRIRUČNIKU TAČNE, ALI ONE SE IZNOSE BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI
PODRAZUMEVANE. KORISNICI MORAJU DA PREUZMU PUNU ODGOVORNOST ZA PRIMENU BILO KOJIH PROIZVODA.
LICENCA ZA SOFTVER I OGRANIČENA GARANCIJA ZA PRATEĆI PROIZVOD NAVEDENI SU U PAKETU SA INFORMACIJAMA KOJI JE ISPORUČEN SA
PROIZVODOM I UKLJUČENI SU U OVAJ DOKUMENT PUTEM OVE REFERENCE. AKO NE MOŽETE DA PRONAĐETE LICENCU ZA SOFTVER ILI
OGRANIČENU GARANCIJU, ZATRAŽITE PRIMERAK OD PREDSTAVNIKA KOMPANIJE CISCO.
Sledeće informacije odnose se na FCC usaglašenost uređaja klase A: Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase A
u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su utvrđena kako bi se obezbedila razumna zaštita od štetnih smetnji prilikom rada opreme u komercijalnom okruženju.
Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radiofrekventnu energiju. Ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa priručnikom za upotrebu, može da prouzrokuje štetne smetnje
za radio komunikaciju. Upotreba ove opreme u stambenim područjima verovatno će dovesti do štetnih smetnji i u tom slučaju korisnici će o svom trošku morati da uklone
smetnje.
Sledeće informacije odnose se na FCC usaglašenost uređaja klase B: Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B
u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su utvrđena kako bi se obezbedila razumna zaštita od štetnih smetnji kod stambene instalacije. Ova oprema stvara, koristi
i može da emituje radiofrekventnu energiju. Ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje za radio komunikaciju. Međutim,
ne postoji garancija da neće doći do smetnji kod određene instalacije. Ukoliko oprema uzrokuje smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi
uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se savetuje da pokuša da otkloni smetnje primenom nekih od sledećih mera:
•
•
•
•
Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
Priključite opremu na strujnu utičnicu koja se nalazi u drugom strujnom kolu u odnosu na ono u kojem se nalazi utičnica na koju je priključen prijemnik.
Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.
Pravljenje modifikacija na ovom proizvodu koje nije odobrila kompanija Cisco može da poništi FCC odobrenje, kao i vaše pravo da koristite proizvod.
Cisco primena protokola TCP header compression predstavlja adaptaciju programa koji je razvio Kalifornijski univerzitet, Berkli (UCB) kao deo verzije javnog domena
UCB-a za operativni sistem UNIX. Sva prava zadržana. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
UPRKOS BILO KOJOJ DRUGOJ GARANCIJI KOJA JE IZNETA OVDE, SVE DATOTEKE DOKUMENATA I SOFTVER OVIH SNABDEVAČA OBEZBEĐUJU SE
„TAKVI KAKVI JESU“ SA SVIM GREŠKAMA. KOMPANIJA CISCO I GORENAVEDENI SNABDEVAČI ODRIČU SVE GARANCIJE, IZRIČITE
ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJU PODESNOSTI ZA TRGOVINU ILI PRIMENLJIVOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU I PROTIV KRŠENJA ZAKONA ILI NA OSNOVU POSLOVNE PRAKSE, UPOTREBE ILI TRŽIŠNE PRAKSE.
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA CISCO ILI NJENI SNABDEVAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU INDIREKTNU, POSEBNU, POSLEDIČNU ILI
SLUČAJNU ŠTETU UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IZGUBLJENI PROFIT ILI GUBITAK ODNOSNO ŠTETU U VEZI SA PODACIMA DO KOJE
JE DOŠLO USLED UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE OVOG PRIRUČNIKA, ČAK I AKO SU KOMPANIJA CISCO ILI NJENI SNABDEVAČI
OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.
CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco logotip, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, DCE i Welcome to
the Human Network su žigovi; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn i Cisco Store su žigovi usluga; a Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting
To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, Cisco Certified Internetwork Expert logotip, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems,
Cisco Systems Capital, Cisco Systems logotip, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing,
FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQuick Study, IronPort, IronPort logotip, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace
Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum
Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx i WebEx logotip su registrovani žigovi kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih
filijala u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama.
Svi drugi žigovi koji se pominju u ovom dokumentu ili na veb lokaciji predstavljaju vlasništvo svojih vlasnika. Upotreba reči „partner“ ne podrazumeva partnerski odnos
između kompanije Cisco i drugih kompanija. (0812R)
Internet Protocol (IP) adrese i brojevi telefona koji se koriste u ovom dokumentu nisu stvarne adrese i brojevi telefona. Svi primeri, rezultati prikaza komandi, dijagrami
mrežne topologije i druge slike uključene u ovaj dokument prikazani su samo radi ilustracije. Svaka upotreba stvarnih IP adresa ili brojeva telefona u ilustrativnom sadržaju
nenamerna je i slučajna.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
© 2012 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.
S A D R ŽA J
Prolog
vii
Ciljevi
vii
Korisnici
vii
Organizacija
Konvencije
viii
viii
Srodni dokumenti ix
Pronalaženje serijskog broja proizvodažžžžžžx
Dobijanje dokumentacije, podrške i bezbednosnih smernica
POGLAVLJE
1
Pregled
xi
1-1
Osnovni podaci o pristupnoj tački serije 1552
Modeli hardvera 1-2
Regulatorni domeni
1-1
1-3
Karakteristike hardvera 1-3
Konektori 1-4
Rad više radio programa 1-7
Konfiguracije antene 1-8
Cisco Aironet omni-direkciona antena sa dve frekvencije
Cisco Aironet omni-direkciona antena od 2,4 GHz 1-9
Bezbednosna upozorenja 1-10
Višestruki izvori napajanja 1-11
Ethernet (PoE) portovi 1-12
Opcija optičkog kabla 1-13
Metalni dodatak 1-13
Opcionalni hardver 1-13
Primeri primene mreže 1-14
Prenos 1-14
Premošćavanje od tačke do tačke 1-15
Premošćavanje od tačke do više tačaka 1-15
Prepletna mreža od tačke do više tačaka 1-16
Honeywell proces aktivacije glavnog rutera
Operacije na mreži 3. sloja 1-17
1-8
1-17
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3
Sadržaj
POGLAVLJE
2
Instaliranje pristupne tačke
Raspakivanje pristupne tačke
Sadržaj pakovanja 2-2
2-1
2-2
Alatke i hardver 2-2
Opcionalne alatke i hardver 2-2
Opcionalne alatke i hardver koje vi obezbeđujete
Hardver i alatke za instalaciju stuba 2-3
Upozorenja
2-3
2-3
Bezbednosne informacije 2-4
Izjava o FCC bezbednosnoj usaglašenosti
Bezbednosna upozorenja 2-5
2-4
Sprečavanje oštećenja radio-aparata u okruženju za testiranje
Dodatne napomene za opasne lokacije
Upozorenja 2-8
Usaglašenost 2-8
Oznaka usaglašenosti 2-9
2-6
2-7
Smernice za instalaciju 2-11
Pregledi lokacije 2-11
Pre početka instalacije 2-12
Upoznavanje sa komponentama za instaliranje pristupne tačke 2-12
Lokacije konektora tipa N za antenu 2-15
Dodavanje MAC adresa pristupne tačke na listu za filtriranje kontrolera
Konfigurisanje RAP-a 2-15
Konfigurisanje imena grupe za premošćivanje 2-16
Instaliranje pristupne tačke 2-16
Opcija instalacije 2-17
Položaj pristupne tačke pri postavljanju 2-17
Postavljanje pristupne tačke na zid 2-17
Postavljanje pristupne tačke na stub 2-20
Sastavljanje držača tela stuba i držača za postavljanje
Postavljanje stuba 2-22
Otvaranje poklopca na šarkama na pristupnoj tački 2-27
Zatvaranje poklopca na šarkama na pristupnoj tački 2-28
Korišćenje dugmeta za resetovanje 2-29
Ponovno pokretanje pristupne tačke 2-30
Uzemljenje pristupne tačke
2-20
2-30
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552H) 2-31
Povezivanje optičkog kabla sa 1552H pristupnom tačkom 2-32
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
4
2-15
Sadržaj
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552SA i 1552SD) 2-34
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom 1552SA ili 1552SD 2-34
Napajanje pristupne tačke 2-38
Povezivanje pojačivača snage serije 1552H 2-39
Povezivanje Ethernet kabla sa pristupnom tačkom 2-40
Povezivanje kabla za napajanje od 12 VDC sa pristupnom tačkom
Povezivanje kabla za napajanje od 24 VDC sa pristupnom tačkom
Povezivanje uzemljenja i naizmenične struje 2-48
Održavanje 2-50
Povlačenje pristupne tačke iz upotrebe
Obavljanje periodičnih pregleda 2-50
Sledeći koraci 2-51
POGLAVLJE
3
Rešavanje problema
2-43
2-46
2-50
3-1
Smernice za korišćenje pristupnih tačaka
3-2
Važne napomene 3-3
Odlaganja konvergencije 3-3
Petlja u premošćavanju 3-3
DHCP server kontrolera 3-3
MAP saobraćaj podataka 3-3
MAC lista za filtriranje kontrolera
Korišćenje DHCP opcije 43
3-3
3-4
Nadgledanje LED-ova pristupne tačke
Provera povezanosti kontrolera
3-4
3-5
Promena imena grupe za premošćavanje
Lokalno povezivanje sa pristupnom tačkom
3-6
3-6
Pojačivač snage pristupne tačke 3-7
Praćenje LED-ova pojačivača snage 3-8
DODATAK
A
Prevedena bezbednosna upozorenja
DODATAK
B
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
A-1
B-1
Proizvođači - Potvrda Federalne komisije za komunikacije o usklađenosti sa zakonima
Industry Canada B-3
Kanadska izjava o usaglašenosti
B-2
B-3
Deklaracija o usklađenosti za izloženost RF zračenju
B-3
Evropska zajednica, Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn
B-4
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
5
Sadržaj
Deklaracija o usklađenosti sa R&TTE direktivom 1999/5/EC i medicinskom direktivom
93/42/EEC B-4
Deklaracija o usklađenosti za izloženost RF zračenju
SAD B-5
Kanada B-5
Evropska unija B-5
Australija B-5
B-5
Uputstva za rad Cisco Aironet pristupnih tačaka u Japanu
Uputstva na japanskom B-6
Uputstva na engleskom B-6
VCCI izjava za Japan B-7
B-6
Administrativna pravila za Cisco Aironet pristupne tačke na Tajvanu
Uputstva na kineskom B-7
Uputstva na engleskom B-8
Uputstva na kineskom B-8
Uputstva na engleskom B-9
Izjava 371 – kabl za napajanje i AC adapter B-9
Uputstva na engleskom B-9
EU deklaracija o usklađenosti B-9
DODATAK
C
Kanali i nivoi snage
DODATAK
D
Specifikacije za pristupnu tačku
DODATAK
E
Planovi pristupne tačke
DODATAK
F
Konfigurisanje DHCP opcije 43
Pregled
B-7
C-1
D-1
E-1
F-1
F-2
Konfigurisanje opcije 43 za pristupne tačke serije 1100, 1130, 1200, 1240, 1250, 1300, 1520 i
1550 F-3
REÈNIK
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
6
Prolog
Ovaj odeljak opisuje ciljeve, korisnike, organizaciju i konvencije serije Cisco Aironet 1550 za vodič za
instalaciju na opasnim lokacijama.
Ciljevi
Ova publikacija objašnjava korake za instaliranje modela Cisco Aironet 1550 Series Outdoor Mesh
Access Point za opasne lokacije (koji se u daljem tekstu ovog dokumenta naziva pristupna tačka).
Pristupna tačka je dostupna kao model 1552.
Model 1552 je dvostruka radio-platforma koja podržava rad u dva opsega (2,4 i 5 GHz).
Korisnici
Ova publikacija je namenjena osobama koje prvi put instaliraju i konfigurišu pristupnu tačku. Instalater
bi trebalo da bude upoznat s mrežnim strukturama, terminima i konceptima.
Upozorenje
Instaliranje, zamenu ili servisiranje ove opreme treba dozvoliti samo obučenom i kvalifikovanom
osoblju. Izjava 1030
Upozorenje
Ova oprema mora da se instalira na lokacijama sa ograničenim pristupom u Norveškoj, Finskoj i Švedskoj.
Samo je obučenom i kvalifikovanom osoblju dozvoljeno da instalira, zameni ili servisira ovu opremu u
skladu sa uputstvima u ovom vodiču za instalaciju.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
vii
Prolog
Organizacija
Ovaj vodič sadrži sledeće odeljke:
Poglavlje
Naslov
Opis
1. poglavlje
Pregled
Opisuje glavne komponente i funkcije pristupne
tačke.
2. poglavlje
Instaliranje pristupne tačke
Navodi upozorenja i informacije o bezbednosti i
montaži koje su vam potrebne za instalaciju
pristupne tačke. Poglavlje sadrži novi odeljak koji
pruža informacije i procedure za montiranje
pristupne tačke na opasnim lokacijama I klase,
2. odeljenja, zone 2.
3. poglavlje
Rešavanje problema
Pruža osnovne procedure za rešavanje problema
sa pristupnom tačkom.
Dodatak A
Prevedena bezbednosna
upozorenja
Pokazuje kako se pristupa dokumentu koji sadrži
prevode za bezbednosna upozorenja koja se
pojavljuju u ovoj publikaciji.
Dodatak B
Deklaracije o usklađenosti i
informacije o propisima
Opisuje regulatorne konvencije sa kojima je
usklađena pristupna tačka i pruža smernice za rad
sa pristupnim tačkama u Japanu.
Dodatak C
Kanali i nivoi snage
Pokazuje kako se pristupa dokumentu koji navodi
radio-kanale pristupne tačke i maksimalne nivoe
snage koje podržavaju svetski regulatorni domeni.
Dodatak D
Specifikacije za pristupnu tačku Navodi tehničke specifikacije za pristupnu tačku.
Dodatak E
Planovi pristupne tačke
Dodatak F
Konfigurisanje DHCP opcije 43 Opisuje proceduru konfigurisanja DHCP opcije 43.
Opisuje planove konektora za pristupnu tačku.
Konvencije
Ova publikacija koristi sledeće konvencije:
Konvencija
Opis
podebljani font
Komande, opcije komandi i ključne reči su
podebljane.
kurzivni font
Argumenti za koje dajete vrednosti su u kurzivu.
[]
Elementi u uglastim zagradama su opcionalni.
ekranski font
Sesije terminala i informacije koje prikazuje sistem su
u ekranskom fontu.
podebljani ekranski font
Informacije koje morate da unesete su u podebljanom
ekranskom fontu.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
viii
Prolog
Konvencija
Opis
kurzivni ekranski font
Argumenti za koje navodite vrednosti su u kurzivnom
ekranskom fontu.
^
Simbol ^ predstavlja taster sa oznakom „Control“.
Na primer, kombinacija tastera ^D na ekranu znači da
treba da držite taster Control i pritisnete taster D.
<>
Znakovi koji se ne štampaju, na primer lozinke,
prikazani su u uglastim zagradama.
Napomene koriste sledeće konvencije:
Napomena
Znači da čitalac obrati pažnju. Napomene sadrže korisne predloge ili reference na materijale koji se ne
nalaze u ovom vodiču.
Mere opreza koriste sledeće konvencije:
Oprez
Znači da čitalac bude pažljiv. U ovoj situaciji možete da uradite nešto što može da dovede do oštećenja
opreme ili gubitka podataka.
Upozorenja koriste sledeće konvencije:
Upozorenje
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Ovaj simbol upozorenja označava opasnost. U situaciji ste koja može da dovede do telesne povrede.
Pre rada na bilo kojoj opremi, budite svesni opasnosti uključenih u rad sa strujnim kolima i upoznajte
se sa standardnim praksama za sprečavanje nesreća. Koristite broj izjave naveden na kraju svakog
upozorenja da biste pronašli njegov prevod u prevedenim bezbednosnim upozorenjima koja se
dobijaju uz ovaj uređaj. Izjava 1071
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Srodni dokumenti
Ovi dokumenti sadrže kompletne informacije o pristupnoj tački:
•
Napomene uz izdanje za Cisco bežične LAN kontrolere i lake pristupne tačke
•
Vodič za prve korake: Cisco Aironet 1552S spoljne mrežne pristupne tačke
•
Vodič za konfiguraciju Cisco bežičnog LAN kontrolera
•
Uputstva za instalaciju pojačivača snage pristupne tačke za spoljnu mrežu serije Cisco Aironet 1550
Kliknite na ovu vezu da biste potražili matičnu stranicu dokumentacije za Cisco bežične tehnologije:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
ix
Prolog
Da biste potražili dokumentaciju za pristupnu tačku, kliknite na vezu Cisco Aironet 1550 serija navedenu u
okviru „Spoljna bežična tehnologija“. Dokumentaciji možete da pristupite iz polja „Podrška“.
Da biste potražili dokumentaciju za Cisco bežični LAN kontroler, kliknite na vezu Samostalni kontroleri
navedenu u okviru „Bežični LAN kontroleri“. Dokumentaciji možete da pristupite iz polja „Podrška“.
Pronalaženje serijskog broja proizvoda
Serijski broj pristupne tačke nalazi se na donjem delu pristupne tačke (pogledajte Slika 1).
Slika 1
Lokacija nalepnice sa serijskim brojem
331876
SN: NNNNNNNNN
SN: NNNNNNNNN
Nalepnica sa serijskim brojem pristupne tačke sadrži sledeće informacije:
•
Broj modela, na primer AIR-CAP1552S-x-K9.
•
Serijski broj, na primer WCN0636279B (11 alfanumeričkih znakova).
•
MAC adresu pristupne tačke, na primer 68BDABF54600 (12 heksadecimalnih znakova). Nalazi se ispod
serijskog broja.
Potreban vam je serijski broj proizvoda prilikom traženja podrške.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
x
Prolog
Dobijanje dokumentacije, podrške i bezbednosnih smernica
Ova pristupna tačka se prodaje putem Honeywell Process Solutions grupe
(https://www.honeywellprocess.com/en-US/pages/default.aspx) kao deo njihovog OneWireless rešenja.
Za podršku za ovu pristupnu tačku obratite se preduzeću Honeywell putem Veba na adresi:
https://www.honeywellprocess.com/en-US/support/Pages/default.aspx ili putem telefona na broj
1-800-822-7673 (Opcija 1).
Informacije o dobijanju dokumentacije i podrške, davanju povratnih informacija o dokumentaciji,
bezbednosnim smernicama i preporučenim pseudonimima i opštim Cisco dokumentima potražite u
mesečnoj publikaciji Šta je novo u Cisco dokumentaciji za proizvode, koja takođe navodi svu novu i
redigovanu Cisco tehničku dokumentaciju, na adresi:
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
Da biste prikazali svu novu dokumentaciju o bežičnim tehnologijama, kliknite na vezu Bežično.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
xi
Prolog
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
xii
P O G L A V L J E
1
Pregled
Spoljna pristupna tačka prepletne mreže serije Cisco Aironet 1550 za opasne lokacije (u daljem tekstu
pristupna tačka ili AP) je modularizovana, bežična spoljna pristupna tačka kreirana za korišćenje u
prepletnoj mreži. Pristupna tačka podržava i pristup bežičnom klijentu, premošćavanje od tačke do tačke,
premošćavanje od tačke do više tačaka i bežičnu povezanost od tačke do više tačaka.
Osnovni podaci o pristupnoj tački serije 1552
Pristupna tačka serije 1552 podržava dva radija (2,4 GHz i 5 GHz) i obezbeđuje klijentski pristup bez
potrebe za licencom. Radio stanice od 5 GHz namenjene su operacijama prenosa radi dostizanja žične
mreže, a radio od 2,4 GHz se koristi za bežične klijente. U zavisnosti od radija, pristupna tačka može da
podrži brzine podataka od 1 do 300 Mb/s (za određene brzine podataka pogledajte Dodatak D,
„Specifikacije za pristupnu tačku“).
Pristupna tačka serije 1552 podržava modularnost serije 1520 i omogućava fleksibilnost u konfiguraciji
radija. Pored potpune međuoperativnosti sa 802.11n klijentima, pristupna tačka serije 1552 radi zajedno
sa zastarelim klijentima i pruža poboljšane performanse prenosa. Pristupna tačka serije 1552 može biti
konfigurisana sa integrisanim ISA 100 mrežnim prolazom.
Pristupna tačka je samostalna jedinica koja se može postaviti na stub. Pristupna tačka može da radi i kao relejni
čvor za druge pristupne tačke koje nisu direktno povezane sa žičnom mrežom. Inteligentno bežično rutiranje je
obezbeđeno patentiranim protokolom Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP). Ovo omogućava svakoj
pristupnoj tački da identifikuje svoje susede i inteligentno odabere optimalnu putanju do žične mreže
izračunavanjem troška svake putanje u smislu jačine signala i broja preskoka potrebnih da se dostigne kontroler.
Pristupna tačka je konfigurisana, nadgledana i radi preko Cisco bežičnog LAN kontrolera (u daljem tekstu
kontroler) kao što je opisano u Vodiču za konfiguraciju Cisco bežičnog LAN kontrolera. Cisco pristupne
tačke prepletne mreže, uputstvo za dizajn i primenu, izdanje 7.0 opisuje kako da planirate i prvobitno
konfigurišete Cisco mrežu koja podržava primenu bežičnog premošćavanja od tačke do tačke,
premošćavanje od tačke do više tačaka i primenu mreže. Kontroleri koriste sistem upravljanja zasnovan na
pregledaču, interfejs komandne linije (CLI) ili sistem upravljanja mrežom Cisco Wireless Control System
(WCS) za upravljanje kontrolerom i povezanim pristupnim tačkama. Pristupna tačka podržava napredni
standard za šifrovanje zasnovan na hardveru (AES) između bežičnih čvorova radi obezbeđivanja potpune
bezbednosti.
Ovo poglavlje pruža informacije o sledećim temama:
•
Modeli hardvera, stranica 1–2
•
Karakteristike hardvera, stranica 1–3
•
Primeri primene mreže, stranica 1–14
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-1
Poglavlje 1
Pregled
Modeli hardvera
Modeli hardvera
Brojevi modela (ili oznake delova) i konfiguracija za spoljne pristupne tačke prepletne mreže serije Cisco
Aironet 1552 za opasne lokacije opisani su u Tabela 1-1 Detaljna lista komponenti koje podržavaju svi
modeli pristupne tačke serije 1552 prikazana je u Tabela 1-2.
Za detaljan opis deklaracija o usklađenosti i informacija o propisima za pristupne tačke serije 1552
pogledajte Dodatak B, „Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima“.
Tabela 1-1
Brojevi i opisi modela pristupnih tačaka serije 1552
Model (ili oznaka dela)
Konfiguracija
AIR-CAP1552S-x-K9
Modularna verzija dva radija (2,4 GHz i 5 GHz).
Ovaj model podržava tri (3) spoljne kružne antene
sa dve frekvencije. Antene se mogu poručiti uz
model. Ovaj model takođe podržava dva ISA100
radija za veze sa 802.15.4 senzorskim, mrežnim
primopredajnicima. Uz AP se može poručiti i
opcionalni modul optičkog kabla Small Form
Factor Pluggable (SFP). AP ima mogućnosti
prijema i korišćenja SFP modula optičkog ili
bakrenog kabla. Zemlje (regulatorni domeni) koje
su predstavljene promenljivom x opisane su u:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wire
less/ps5679/ps5861/product_data_sheet0900aecd
80537b6a.html
Određene regulatorne domene koje ovaj model
podržava potražite na listu sa podacima na:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wire
less/ps5679/ps5861/product_data_sheet0900aecd
80537b6a.html
AIR-CAP1552H-x-K9
Verzija dva radija (2,4 GHz i 5 GHz) na opasnoj
lokaciji (Haz Loc). Ovaj AP podržava ISA 100
Gateway, 3 spoljne kružne antene sa dve frekvencije i
2 spoljne kružne antene od 2,4 GHz. Antene se mogu
poručiti uz model. Zemlje (regulatorni domeni) koje
su predstavljene promenljivom x opisane su u:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wire
less/ps5679/ps5861/product_data_sheet0900aecd
80537b6a.html
Određene regulatorne domene koje ovaj model
podržava potražite na listu sa podacima na:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wire
less/ps5679/ps5861/product_data_sheet0900aecd
80537b6a.html
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-2
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Tabela 1-2
Komponente svakog modela pristupne tačke serije 1552
1552S
1552H
Spoljna
Spoljna
SFP optički kabl
Da
Da
PoE-Out port1
802.3af (na primer, video)
Da
Da
-
-
Da
Da
-
-
AC, DC
AC, DC, PoE2
Antene
Kablovski modem
DOCSIS 3.0
Euro DOCSIS 3.0
HazLoc
1. klasa, 2. odeljenje/2. zona
Opcija rezervne baterije
Opcije napajanja
1.
Kada se 1552S/H napaja pomoću PoE, PoE-Out port nije aktivan.
2.
PoE-In nije 802.3af; ne radi sa Ethernet svičem omogućenim za PoE 802.3af. On zahteva namenski pojačivač snage
(AIR-PWRINJ1500-2=).
Regulatorni domeni
„-x“ u brojevima modela 1552 predstavlja domen. Na primer, u oznaci AIR-CAP1552H-x-K9 ovo -x
predstavlja regulatorni domen za određenu zemlju.
Određene regulatorne domene koje podržava svaki model pristupne tačke serije 1552 potražite u odeljku
„Status usaglašenosti bežične LAN mreže“ na lokaciji:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps5861/product_data_sheet0900aecd8053
7b6a.html
Da biste našli modele pristupne tačke serije 1552, kliknite na 802.11abgn pristupne tačke prepletne mreže.
Karakteristike hardvera
Ovaj odeljak opisuje karakteristike hardvera modela pristupnih tačaka serije 1552. U ovom odeljku su
opisane sledeće karakteristike hardvera:
•
Konektori, stranica 1–4
•
Rad više radio programa, stranica 1–7
•
Konfiguracije antene, stranica 1–8
•
Višestruki izvori napajanja, stranica 1–11
•
Ethernet (PoE) portovi, stranica 1–12
•
Opcija optičkog kabla, stranica 1–13
•
Metalni dodatak, stranica 1–13
•
Opcionalni hardver, stranica 1–13
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-3
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Konektori
Slika 1-1 preko Slika 1-4 prikazuju konektore pristupne tačke za oba modela. Slika 1-5 i Slika 1-6
prikazuju konektore za spoljne antene tipa N.
Napomena
Ilustracije u ovom dokumentu prikazuju sve dostupne veze za pristupnu tačku. Nekorišćene veze su
zaštićene zatvaračem konektora radi obezbeđenja hermetičnosti pristupne tačke. Nepropusni adapteri su
obezbeđeni za otvore konektora koji se mogu instalirati pre ili posle primene pristupne tačke.
Slika 1-1
Donji konektori modela pristupne tačke AIR-CAP1552H-x-K9
1
2
5
6
282137
4
3
9
Napomena
8
5
4
1
Antenski port 4
6
Port optičkog kabla
2
Antenski port 5
7
PoE-out port
3
Antenski port 6
8
LED-ovi (status, Up Link, RF1, RF2)
4
9
Port ulaza napajanja naizmeničnom strujom
samo za model AIR-CAP1552H-x-K9
ili
Ulaz kablovske uvodnice (1/2-NPT) za kabl za
prenos podataka (spoljni STP kabl kat. 5)
5
Ne koristi se
PoE-in port
Antenski portovi 1, 2 i 3 nisu prikazani u Slika 1-1. Ovi portovi su rezervisani za buduću upotrebu i
nalaze se na vrhu pristupne tačke.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-4
6
7
Pregled
Karakteristike hardvera
Donji konektori modela pristupne tačke AIR-CAP1552S-x-K9
1
2
8
7
3
6
5
4
1
Antenski port 4 (ISA100.11a)
5
Ne koristi se
2
IR prozor
6
PoE-out port
3
Antenski port 6 (ISA100.11a)
7
LED-ovi (status, Up Link, RF1, RF2)
4
AC (1552SA) ili 24 VDC (1552SD) 8
ulazni port za napajanje i port
optičkog kabla za prenos
Slika 1-3
331096
Slika 1-2
Ethernet
Port konzole za model pristupne tačke AIR-CAP1552H-x-K9 i AIR-CAP1552S-x-K9
1
2
282138
Poglavlje 1
1
Port konzole
2
Ne koristi se
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-5
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Slika 1-4
DC konektor za napajanje pristupne tačke i kontakt za uzemljenje (svi modeli)
2
3
4
331098
1
1
DC port za napajanje
3
Otvor za postavljanje držača
2
Otvor za postavljanje držača
4
Mesto kontakta za uzemljenje (veza za
uzemljenje (minimum VD 16 mm, 6 awg)
Slika 1-5 pokazuje lokacije antenskog porta za modele AIR-CAP1552H-x-K9.
Spoljne lokacije antenskog porta za modele pristupne tačke AIR-CAP1552H-x-K9.
3
2
1
6
5
4
255247
Slika 1-5
1
Ne koristi se
4
Antenski port 6- konektor tipa N (sa kapicom) Tx/Rx
2
Ne koristi se
5
Antenski port 5- konektor tipa N (sa kapicom) Rx
3
Ne koristi se
6
Antenski port 4- konektor tipa N (sa kapicom) Tx/Rx
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-6
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Slika 1-6 pokazuje lokacije antenskog porta za modele AIR-CAP1552S-x-K9.
Slika 1-6
Spoljne lokacije antenskog porta za modele pristupne tačke AIR-CAP1552S-x-K9.
2
1
331878
3
5
4
1
Antena povezana sa antenskim portom 1
(konektor tipa N) (WiFi TX/RX)
4
Antenski port 6- konektor tipa N (sa kapicom)
Tx/Rx
2
Antena povezana sa antenskim portom 2
(konektor tipa N) (WiFi RX)
5
Antenski port 4- konektor tipa N (sa kapicom)
Tx/Rx
3
Antena povezana sa antenskim portom 3
(konektor tipa N) (WiFi TX/RX)
Rad više radio programa
Pristupna tačka serije 1552 podržava istovremeni rad dve radio-platforme koristeći radio višestrukog
ulaza/višestrukog izlaza (MIMO) od 2,4 GHz 802.1b/g/n i MIMO radio od 5 GHz 802.11a/n. Radio od 2,4
GHz podržava kanale od 1 do 11 u SAD, od 1 do 13 u Evropi i od 1 do 13 u Japanu. On ima dva predajnika
sa maksimalnom ukupnom izlaznom snagom od 25 dBm za rad 802.11b/g/n protokola. Izlazna snaga se
može konfigurisati do 5 nivoa. Ima tri prijemnika koji omogućavaju optimizaciju odnosa signal-šum putem
kombinovanja (MRC).
Radio od 5 GHz radi u UNII-2 opsegu (5,25 – 5,35 GHz), UNII-2 proširenom/ETSI opsegu (5,47 – 5,725 GHz)
i gornjem ISM opsegu (5,725 – 5,850 GHz). Ima dva predajnika sa maksimalnom ukupnom izlaznom snagom
od 26 dBm za UNII-2 i proširene/ETSI opsege. Ukupna maksimalna izlazna snaga za gornji ISM opseg je
28 dBm. Izlazna snaga se može konfigurisati za 5 nivoa napajanja u koracima od 3 dB. Tri prijemnika
omogućavaju optimizaciju odnosa signal-šum putem kombinovanja (MRC).
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-7
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Konfiguracije antene
Pristupna tačka serije 1552 za opasne lokacije podržava Cisco omni-direkcionu antenu sa dve frekvencije
(AIR-ANT2547V-N-HZ) Cisco Aironet omni-direkcionu antenu od 2,4 GHz (AIR-ANT2450V-N-HZ) koje
se nazivaju i antene „palice“, kao što je prikazano u Slika 1-7 i Slika 1-8. Cisco omni-direkciona antena sa
dve frekvencije je kreirana za spoljnu upotrebu sa radio uređajima koji rade u opsegu frekvencija od 2,4
GHz i 5 GHz. Cisco Aironet omni-direkciona antena od 2,4 GHz je kreirana za spoljnu upotrebu sa radio
uređajima u opsegu frekvencije od 2,4 GHz.
Ove antene se postavljaju na stub (pogledajte odeljak „Instaliranje pristupne tačke“ na stranici 2–16.)
AIR-CAP1552H-x-K9 koristi tri antene sa dve frekvencije. AIR-CAP1552S-x-K9 koristi tri spoljne
antene sa dve frekvencije i dve antene sa jednom frekvencijom od 2,4 GHz. Modeli 1552S i 1552H uvek
moraju raditi sa svim priloženim spoljnim antenama. Slika 1-5 i Slika 1-6 prikazuju lokacije antenskog
porta za modele 1552S i 1552H.
Cisco Aironet omni-direkciona antena sa dve frekvencije
Omni-direkciona antena sa dve frekvencije je kreirana za spoljnu upotrebu sa Cisco Aironet spoljnim
pristupnim tačkama sa radio uređajima koji rade u opsezima frekvencija od 2,4 GHz i 5 GHz (Slika 1-7).
Osnovne radne karakteristike antene su:
•
Omni-direkcioni kolinearni niz
•
Radi u opsezima frekvencija od 2,4 GHz i 5 GHz
•
Dobitak:
–
2400–2483 MHz — 4-dBi
–
5250–5875 MHz — 7-dBi
Antena je dizajnirana za kreiranje obrasca omni-direkcionog emitovanja. Da biste postigli ovaj obrazac,
postavite pristupnu tačku tako da nema nikakve prepreke sa strana elementa emitovanja.
Za detaljne informacije o ovoj anteni pogledajte dokument Cisco Aironet omni-direkciona antena sa dve
frekvencije za opasne lokacije (AIR-ANT2547V-N-HZ). Prilikom instaliranja antena sledite sva
bezbednosna upozorenja. Za informacije o bezbednosti pogledajte odeljak „Bezbednosna upozorenja“ na
stranici 1–10.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-8
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Cisco Aironet omni-direkciona antena od 2,4 GHz
Omni-direkciona antena od 2,4 GHz je kreirana za spoljnu upotrebu sa Cisco Aironet spoljnim pristupnim
tačkama sa radio uređajima koji rade u opsezima frekvencija od 2,4 GHz (Slika 1-8). Osnovne radne
karakteristike antene su:
•
Omni-direkcioni kolinearni niz
•
Radi u opsegu od 2,4 GHz
•
Dobitak: 5,0 dBi
Antena je dizajnirana za kreiranje obrasca omni-direkcionog emitovanja. Da biste postigli ovaj obrazac,
postavite pristupnu tačku tako da nema nikakve prepreke sa strana elementa emitovanja.
Za detaljne informacije o ovoj anteni pogledajte dokument Cisco Aironet omni-direkciona antena od
5 dBi za opasne lokacije (AIR-ANT2450V-N-HZ). Prilikom instaliranja antena sledite sva bezbednosna
upozorenja. Za informacije o bezbednosti pogledajte odeljak „Bezbednosna upozorenja“ na stranici 1–10.
Cisco Aironet omni-direkciona antena sa dve frekvencije – instalirana na modelu
AIR-CAP1552H-x-K9
282145
Slika 1-7
1
2
3
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-9
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Slika 1-8
Cisco Aironet omni-direkciona antena sa dve frekvencije i Cisco Aironet omni-direkciona
antena od 2,4 GHz – instalirana na modelu AIR-CAP1552S-x-K9
2
3
331099
1
5
4
1
Antena povezana sa antenskim portom 1
(konektor tipa N) (WiFi TX/RX)
4
Antena povezana sa antenskim portom 4
(konektor tipa N) (ISA100 RX)
2
Antena povezana sa antenskim portom 2
(konektor tipa N) (WiFi RX)
5
Antena povezana sa antenskim portom 6
(konektor tipa N) (ISA100 TX/RX)
3
Antena povezana sa antenskim portom 3
(konektor tipa N) (WiFi TX/RX)
Bezbednosna upozorenja
Upozorenje
Nemojte postavljati antenu blizu dalekovoda, električnog osvetljenja ili strujnog kola, ili na mesto na
kojem može doći u kontakt sa takvim kolima. Prilikom instaliranja antene, izričito vodite računa da
ne dođete u kontakt sa takvim strujnim kolima zato što mogu izazvati ozbiljnu povredu ili smrt. Za
ispravno instaliranje i uzemljenje antene pogledajte nacionalne i lokalne kodove (npr. SAD: NFPA 70,
nacionalna električna energija, članak 810, Kanada: kanadski zakon o električnoj energiji, odeljak
54). Izjava 280
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-10
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Radi sopstvene bezbednosti pročitajte i pratite ova bezbednosna upozorenja.
1.
Pre nego što instalirate antenu, obratite se predstavniku kompanije Cisco da bi vam objasnio koji
metod postavljanja da koristite za veličinu i tip antene koju planirate da instalirate.
2.
Izaberite lokaciju za instaliranje imajući u vidu bezbednost, kao i performanse. Ne zaboravite da su
strujne i telefonske žice slične. Radi sopstvene bezbednosti imajte na umu da svaki dalekovod može
biti smrtonosan po vas.
3.
Obratite se elektrodistribuciji. Saopštite im svoje planove i zatražite od njih da dođu i pogledaju
predloženu instalaciju.
4.
Pažljivo i potpuno isplanirajte instalaciju pre nego što počnete. Svaka osoba koja učestvuje u
instalaciji trebalo bi da ima određeni zadatak i da zna šta i kada treba da uradi. Jedna osoba bi trebalo
da bude zadužena za izdavanje uputstava i praćenje znakova problema.
5.
Prilikom instaliranja antene pratite ova uputstva:
–
Nemojte koristiti metalne merdevine.
–
Nemojte raditi po kišnom ili vetrovitom vremenu.
–
Adekvatno se obucite – obujte cipele sa gumenim đonovima i petama, stavite gumene rukavice i
obucite majicu dugih rukava ili jaknu.
6.
Ako sklop krene da pada, pomerite se i pustite da padne. Pošto su antena, toranj, kabl i metalne
zatege odlični provodnici električne struje, čak i najblaži dodir bilo kog od ovih delova do strujnih
žica stvara strujni put kroz antenu i instalater.
7.
Ako bilo koji deo sistema sa antenom dođe u dodir sa strujnom žicom, nemojte taj deo dodirivati ili
pokušavati da ga samostalno uklonite. Pozovite elektrodistribuciju da bezbedno ukloni deo.
8.
Ako dođe do nesreće sa strujnim žicama, odmah pozovite kvalifikovanu hitnu pomoć.
Višestruki izvori napajanja
Pristupna tačka serije 1550 za opasne lokacije podržava ove izvore napajanja:
Upozorenje
•
Napajanje naizmeničnom strujom –100 do 240 VAC, model 1552H i pristupne tačke serije 1552SA
•
Spoljni 24 VDC (samo 1552SD)
•
Spoljni 12 VDC
•
Power-over-Ethernet (PoE) – 56 VDC pojačivač snage (AIR-PWRINJ1500-2=), samo na modelu 1552H
Povežite jedinicu samo sa izvorom napajanja jednosmernom strujom koji je usaglašen sa
bezbednosnim zahtevima veoma niskog napona (SELV) u standardima bezbednosti zasnovanim na
direktivi IEC 60950. Izjava 1033
Pristupna tačka serije 1552 za opasne lokacije može se povezati sa više izvora napajanja. Pristupna tačka
otkriva dostupne izvore napajanja i prebacuje se na željeni izvor napajanja koristeći sledeće
podrazumevano davanje prioriteta:
•
Napajanje naizmeničnom strujom (1552H i 1552SA)
•
Spoljni 24 VDC (samo 1552SD)
•
Spoljno napajanje 12 VDC
•
Pojačivač snage PoE
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-11
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Upozorenje
Ova jedinica može imati više veza napajanja. Sve veze moraju biti uklonjene radi prekida napajanja
jedinice. Izjava 1028
Upozorenje
Da biste smanjili rizik od požara, koristite samo „Ne“. 26 AWG ili veći telekomunikacioni kabl. Izjava 1023
Oprez
Da biste obezbedili mrežni PoE, morate koristiti pojačivač snage 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=). Drugi
pojačivači snage, PoE svičevi i 802.3af izvori napajanja ne mogu pružiti adekvatno napajanje što može
izazvati neispravnost pristupne tačke i visoki napon u izvoru napajanja.
Oprez
Pojačivač snage 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=) mora se koristiti samo u unutrašnjem okruženju.
Napomena
Oprez
Ethernet kabl iz pojačivača snage do pristupne tačke (PoE-in port) ne sme biti kraći od 10 stopa (3,1 m).
Kada se pristupna tačka instalira napolju ili na lokaciji koja je mokra ili vlažna, strujno kolo naizmenične
struje koje napaja pristupnu tačku trebalo bi da ima zemljospojni prekidač (GFCI), kao što je zahtevano
članom 210 nacionalne električne energije (NEC).
Ethernet (PoE) portovi
Pristupne tačke serije 1552S i 1552H podržavaju Ethernet uplink port i downlink port (POE-Out).
Pristupna tačka serije 1552H podržava i POE-In. Eth port pristupne tačke koristi RJ-45 konektore
(sa nepropusnim adapterom) za povezivanje pristupne tačke sa mrežom 10/100/1000BASE-T. Ethernet
kabl se koristi za slanje i prijem Ethernet podataka i opcionalno snabdevanje mrežnog napajanja 56-VDC
iz pojačivača snage.
Napomena
Kada se pristupna tačka serije 1552S/H napaja pomoću PoE, PoE-Out port nije aktivan.
PoE-out (10/100/1000BASE-T) port pristupne tačke koristi RJ-45 konektor za obezbeđivanje LAN veze
i IEEE 802.3af napajanja sa jednim perifernim uređajem korisnika, na primer sa kamerom ili senzorskim
mrežnim prolazom. PoE-out port ne bi trebalo da bude povezan sa svičem ili čvorištem. Ethernet MAC
adrese se štampaju na dnu pristupne tačke u okviru LED-ova.
Upozorenje
Da biste smanjili rizik od požara, koristite samo „Ne“. 26 AWG ili veći telekomunikacioni kabl. Izjava 1023
Ethernet kabl mora biti zaštićeni spoljni kabl kategorije 5e (CAT5e) ili bolji kabl. Pristupna tačka očitava
Ethernet i signale napajanja i automatski prebacuje interno strujno kolo u cilju podudaranja sa vezama
kabla.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-12
Poglavlje 1
Pregled
Karakteristike hardvera
Oprez
Da biste obezbedili mrežni PoE, morate koristiti pojačivač snage 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=). Drugi
pojačivači snage, PoE svičevi i 802.3af izvori napajanja ne mogu pružiti adekvatno napajanje što može
izazvati neispravnost pristupne tačke i visoki napon u izvoru napajanja.
Opcija optičkog kabla
Upozorenje
Laserski proizvod klase 1. Izjava 1008
Opcija optičkog kabla koja se može fabrički poručiti obezbeđuje mogućnost ulaznog i izlaznog optičkog
kabla. Podaci optičkog kabla se prenose i primaju preko optičkog kabla sa dva vlakna koji je povezan sa
pristupnom tačkom pomoću ovih SFP modula:
Napomena
•
100BASE-BX10-U small-form factor pluggable (SFP) modul izdržljivog optičkog kabla
•
1000BASELX SFP modul izdržljivog kabla u jednom režimu
•
1000BaseSX SFP modul izdržljivog kabla u više režima
SFP moduli nisu zamenljivi na aktivnom sistemu.
Pristupna tačka ima jednu vezu optičkog kabla koja se nalazi na dnu jedinice (prikazano na Slika 1-1).
Podaci klijenta se prosleđuju u kontroler mreže putem veze optičkog kabla preko sviča koji je omogućen
za optički kabl. Informacije o konfiguraciji se mogu naći u uputstvu konfiguracije kontrolera koji koristite.
Metalni dodatak
Pristupna tačka koristi metalni dodatak koji se prilagođava unutrašnjim i spoljašnjim uslovima rada i
opsegu rada pri industrijskoj temperaturi od –40 do 131°F (–40 do 55°C). Pristupna tačka je usaglašena
sa NEMA 4 i IP67 zahtevima.
Opcionalni hardver
U zavisnosti od toga šta ste poručili, sledeći opcionalni hardver pristupne tačke može biti deo vaše
pošiljke:
•
Omni-direkciona antena sa dve frekvencije (AIR-ANT2547V-N-HZ ili AIR-ANT2450V-N-HZ)
•
Komplet za postavljanje na stub (AIR-ACCPMK1550=)
•
Alat za instalaciju za komplet za postavljanje na zid (AIR-BAND-INS-TL=)
•
Pojačivač snage (AIR-PWRINJ1500-2=)
•
1000BASELX SFP modul izdržljivog kabla u jednom režimu (GLC-LX-SM-RGD=)
•
1000BASESX SFP modul izdržljivog kabla u više režima (GLC-SX-MM-RGD=)
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-13
Poglavlje 1
Pregled
Primeri primene mreže
Primeri primene mreže
Pristupna tačka je bežični uređaj dizajniran za bežični klijentski pristup i premošćavanje od tačke do
tačke, premošćavanje od tačke do više tačaka i bežičnu povezanost od tačke do više tačaka. Pristupna
tačka obezbeđuje mogućnost prenosa od 5 GHz za povezivanje sa drugom pristupnom tačkom radi
dostizanja veze žične mreže ili radi obezbeđivanja operacija repetitora za druge pristupne tačke.
Pristupna tačka ima dve primarne uloge radija: osnovnu pristupnu tačku (RAP) ili pristupnu tačku
prepletne mreže (MAP) (nije osnovna) koja predstavlja podrazumevanu ulogu svih pristupnih tačaka.
Kada pristupna tačka ima optičku ili žičnu Ethernet vezu ili vezu konektora kabla sa kontrolerom
(putem sviča), uloga radija se naziva RAP. Da bi se smatrala RAP-om, pristupna tačka mora biti
konfigurisana kao RAP. RAP je nadređeni čvor za premošćavanje ili prepletnu mrežu. Kontroler može
podržavati jedan ili više RAP-ova koje potiču od iste ili različitih bežičnih mreža. Može postojati više
RAP-ova za istu prepletnu mrežu zbog redundantnosti. RAP-ovi i MAP-ovi mogu podržavati bežične
klijente u opsegu od 2,4 GHz i 5 GHz. Klijentski pristup na 5 GHz se zove univerzalni klijentski pristup.
Kada pristupna tačka nema žični Ethernet, optičku ili kablovsku vezu sa kontrolerom, uloga radija se
naziva MAP. MAP-ovi imaju bežičnu vezu (preko interfejsa prenosa) do drugih MAP-ova i do RAP-a
pomoću Ethernet ili kablovske veze preko sviča do kontrolera. MAP-ovi takođe mogu imati žičnu
Ethernet vezu do lokalne LAN mreže i služe kao krajnja tačka premošćavanja za tu LAN mrežu
(korišćenjem veze premošćavanja od tačke do tačke ili od tačke do više tačaka).
Prenos
Pristupna tačka podržava mogućnost bežičnog prenosa pomoću radio signala od 5 GHz za premošćavanje
do druge pristupne tačke radi dostizanja veze žične mreže do kontrolera (pogledajte Slika 1-9). Pristupna
tačka povezana sa žičnom mrežom se u ovoj konfiguraciji posmatra kao RAP. Udaljena pristupna tačka se
posmatra kao MAP i prenosi saobraćaj bežičnog klijenta do RAP-a za prenos do žične mreže. Kontrolni
saobraćaj Kontrole i uspostavljanja bežičnih pristupnih tačaka (Control And Provisioning of Wireless
Access Points (CAPWAP)) takođe se prenosi preko ove premošćene veze.
Slika 1-9
Primer prenosa pristupne tačke
(2,4 GHz i 5 GHz)
255493
(5 GHz)
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-14
Poglavlje 1
Pregled
Primeri primene mreže
Premošćavanje od tačke do tačke
Pristupne tačke se mogu koristiti za proširenje udaljene mreže pomoću radio prenosa od 5 GHz za
premošćavanje dva mrežna segmenta kao što je prikazano na Slika 1-10. Da biste podržali Ethernet
premošćavanje, morate omogućiti premošćavanje na kontroleru za svaku pristupnu tačku. Ova mogućnost
je podrazumevano isključena za sve pristupne tačke.
Bežični klijentski pristup je podržan; međutim, ako se vrši premošćavanje između visokih zgrada, oblast
bežične pokrivenosti od 2,4 GHz može biti ograničena i nepogodna za direktni bežični klijentski pristup.
Slika 1-10
Primer premošćavanja od tačke do tačke za pristupnu tačku
255495
(5 GHz)
Premošćavanje od tačke do više tačaka
Pristupne tačke se mogu koristiti kao RAP za povezivanje više udaljenih MAP-ova sa njihovim povezanim
žičnim mrežama. Ova mogućnost je podrazumevano isključena za sve pristupne tačke.
Da biste podržali Ethernet premošćavanje, morate omogućiti premošćavanje na kontroleru za svaku
pristupnu tačku. Bežični klijentski pristup se može obezbediti preko veze premošćavanja; međutim,
ako se vrši premošćavanje između visokih zgrada, oblast bežične pokrivenosti od 2,4 GHz može biti
ograničena i nepogodna za direktni bežični klijentski pristup. Slika 1-11 ilustruje primer premošćavanja
od tačke do više tačaka.
Primer premošćavanja od tačke do više tačaka
(5 GHz)
(5 GHz)
255494
Slika 1-11
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-15
Poglavlje 1
Pregled
Primeri primene mreže
Prepletna mreža od tačke do više tačaka
Pristupna tačka se obično primenjuje u konfiguraciji prepletne mreže. U tipičnoj primeni prepletne
mreže, neki RAP-ovi imaju vezu žične mreže preko sviča do kontrolera. Ostali udaljeni MAP-ovi bez
veza žične mreže koriste funkciju prenosa za optimalno povezivanje sa RAP-om koji je povezan sa
žičnom mrežom. U prepletnoj mreži, veze između pristupnih tačaka se nazivaju vezama prenosa.
Inteligentno bežično rutiranje je obezbeđeno protokolom Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP).
Ovo omogućava svakom MAP-u da identifikuje svoje susede i inteligentno odabere optimalnu putanju do
RAP-a sa vezom žične mreže izračunavanjem troška svake putanje u smislu jačine signala i broja
preskoka potrebnih da se dostigne kontroler sa datim prioritetom jačine signala pošto jačina signala
utvrđuje brzinu podataka koja je dostupna za prenos.
Slika 1-12 ilustruje tipičnu konfiguraciju prepletne mreže koristeći MAP-ove i RAP-ove.
Slika 1-12
Tipična konfiguracija prepletne mreže koja koristi Cisco pristupne tačke serije 1552S sa
senzorima
WLC
RAP
Mreža
NCS
MAP 1
MAP 2
MAP 3
MAP 4
MAP 5
MAP 6
MAP 7
MAP 8
MAP 9
WDM
Wi-Fi mrežna veza
332347
ISA100 mrežna veza
Cisco 1552S je univerzalna i multifunkcionalna spoljna bežična prepletna mreža koja podržava ne samo
WI-FI uređaje i aplikacije, već i I/Os bežičnog polja i aktivatore na ISA100.11a protokolu.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-16
Poglavlje 1
Pregled
Primeri primene mreže
Zajedno sa jakom i pouzdanom Cisco spoljnom WI-FI bežičnom prepletnom mrežom, kreira i paralelnu
industrijsku bežičnu i automatizovanu mrežu radi podrške senzora polja i aktivatora koji rade na ISA100.11a
protokolu. Honeywell One Wireless glavni ruter je prvi upravljao industrijskim bežičnim saobraćajem
(ISA100.11a) u okviru serije 1552S. Glavni ruter upravlja i udružuje industrijske bežične podatke i prosleđuje
ih preko Cisco bežične prepletne glavne mreže. Cisco bežična prepletna mreža prenosi industrijski bežični
saobraćaj sa najvećim prioritetom (ili QoS) uz minimalno kašnjenje i najveću pouzdanost i usmerava je u
upravljač bežičnim uređajima koji je deo Honeywell One Wireless rešenja infrastrukture.
Pogledajte Cisco dokumentaciju da biste našli uputstva za instaliranje, konfiguraciju, najbolje prakse
i rešavanje problema na lokaciji www.cisco.com.
Više detalja potražite u dokumentaciji Honeywell One Wireless rešenja za postrojenja na lokaciji
www.honeywell.com.
Honeywell proces aktivacije glavnog rutera
Sledeći koraci opisuju samo konceptualni proces i tok. Pogledajte detaljnu dokumentaciju kompanije
Honeywell radi informacija o konfiguraciji.
Korak 1
Ovaj proces pretpostavlja da imate instaliran Honeywell One Wireless. On uključuje, ali se ne ograničava
na Honeywell WDM i Honeywell senzore ili druge kompatibilne ISA100 senzore. Honeywell WDM bi
trebalo konfigurisati u skladu sa dokumentacijom kompanije Honeywell.
Korak 2
Pošto ste konfigurisali WDM i drugu infrastrukturu u skladu sa Honeywell dokumentacijom, aktivirajte
obezbeđeni uređaj kompanije Honeywell u WDM-u tako što ćete ga povezati sa WDM USB portom u
skladu sa Honeywell dokumentacijom.
Korak 3
Kreirajte ključeve na WDM-u i preuzmite/prenesite ih na ručni uređaj.
Korak 4
Pokrenite obezbeđenu aplikaciju na ručnom uređaju. Postavite ručni uređaj prema Wrigley AP /
infracrvenom senzoru na Wrigley i pritisnite dugme za aktiviranje u Honeywell obezbeđenoj aplikaciji.
Ručni uređaj će preneti / dostaviti ključeve u Honeywell BBR i dobiti status ako je uspešno aktiviran.
Korak 5
Isti proces se mora primeniti za aktiviranje senzora i uključivanje u industrijskom bežičnom senzoru Mreža.
Korak 6
Svi ovi uređaji se mogu konfigurisati i nadgledati u Honeywell WDM-u pošto postanu deo bežične mreže.
Operacije na mreži 3. sloja
Pristupna tačka podržava operaciju na mreži 3. sloja. Pristupne tačke i kontroleri u konfiguracijama 3.
sloja koriste IP adrese i UDP pakete koji se mogu usmeravati preko velikih mreža. Operacija 3. sloja je
prilagodljiva i Cisco je preporučuje.
Slika 1-13 ilustruje tipičnu konfiguraciju bežične mreže 3. sloja koja sadrži pristupne tačke i kontroler.
Primer tipične konfiguracije mreže pristupne tačke 3. sloja
148458
Slika 1-13
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-17
Poglavlje 1
Primeri primene mreže
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
1-18
Pregled
P O G L A V L J E
2
Instaliranje pristupne tačke
Ovo poglavlje opisuje kako se instalira pristupna tačka 1552 za opasne lokacije i sadrži sledeće odeljke:
•
Raspakivanje pristupne tačke, stranica 2–2
•
Alatke i hardver, stranica 2–2
•
Upozorenja, stranica 2–3
•
Bezbednosne informacije, stranica 2–4
•
Sprečavanje oštećenja radio-aparata u okruženju za testiranje, stranica 2–6
•
Dodatne napomene za opasne lokacije, stranica 2–7
•
Smernice za instalaciju, stranica 2–11
•
Instaliranje pristupne tačke, stranica 2–16
•
Uzemljenje pristupne tačke, stranica 2–30
•
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552H), stranica 2–31
•
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552SA i 1552SD), stranica 2–34
•
Napajanje pristupne tačke, stranica 2–38
•
Održavanje, stranica 2–50
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-1
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Raspakivanje pristupne tačke
Raspakivanje pristupne tačke
Pri raspakivanju pristupne tačke nemojte uklanjati blokove pene pričvršćene za konektore antene. Pena štiti
konektore antene tokom instalacije.
Da biste raspakovali pristupnu tačku, sledite ove korake:
Korak 1
Otvorite kontejner za otpremanje i pažljivo izvadite sadržaj.
Korak 2
Vratite sav materijal za pakovanje u kontejner za otpremanje i sačuvajte ga.
Korak 3
Proverite da li su sve stavke navedene u odeljku odeljku „Sadržaj pakovanja“ na stranici 2–2 uključene
u pošiljku. Ako je neka stavka oštećena ili nedostaje, obavestite predstavnika prodaje.
Sadržaj pakovanja
Uobičajeno pakovanje pristupne tačke sadrži sledeće stavke:
•
Pristupnu tačku
•
Cisco dokumentaciju proizvoda i prevedena bezbednosna upozorenja
•
Tri nepropusna adaptera
•
Dvopinski konektor za napajanje jednosmernom strujom
•
Kontakt za uzemljenje (Panduit PLCD6-10A-L) i zavrtnje sa opružnim podloškama
•
Nepropusne kablovske uvodnice za Power-over-Ethernet (PoE) portove (u zavisnosti od modela
pristupne tačke 1552, dostavljaju se 2 ili 3 kablovske uvodnice)
Alatke i hardver
Alatke i hardver koji se koriste za instaliranje pristupne tačke 1552 opisane su u odeljku:
•
Opcionalne alatke i hardver, stranica 2–2
•
Opcionalne alatke i hardver koje vi obezbeđujete, stranica 2–3
•
Hardver i alatke za instalaciju stuba, stranica 2–3
Opcionalne alatke i hardver
Opcionalne alatke i hardver koji se mogu dobiti od preduzeća Cisco obuhvataju sledeće:
•
Opcionalni pojačivač snage (AIR-PWRINJ1500-2=)
•
Antene, 2,4/5-GHz (pogledajte odeljku „Konfiguracije antene“ na stranici 1–8)
•
Opcionalni komplet za postavljanje na stub (AIR-ACCPMK1550=)
•
Opcionalna alatka sa trakom za pričvršćivanje (BAND IT) (AIR-BAND-INST-TL=)
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-2
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Upozorenja
Opcionalne alatke i hardver koje vi obezbeđujete
Alatke i materijali koje obezbeđuje korisnik obuhvataju sledeće:
•
Alatka za krimpovanje kontakta za uzemljenje (Panduit CT-720 sa CD-720-1 matricom)
•
6-AWG bakarna žica za uzemljenje
•
Komplet ključeva ili nasadnih ključeva od 13 mm
•
Francuski ključ, naglavak od 22 mm ili Sealcon S-2200-WR nasadni ključ
•
#8 Torx šrafciger
•
Mali ravni šrafciger za konektor za napajanje jednosmernom strujom
•
Opcionalni zaštićeni spoljni Ethernet kabl (CAT5e ili bolji) prečnika od 0,51 do 0,89 cm
(0,20 do 0,35 inča)
•
Opcionalni Ethernet RJ-45 konektor i alatka za instaliranje
•
Opcionalni zaštićeni spoljni kabl za napajanje jednosmernom strujom prečnika od 0,51 do 0,89 cm
(0,20 do 0,35 inča)
•
Opcionalna cev za uzemljenje, u skladu sa zahtevima lokalnih propisa
•
Opcionalne merdevine, dizalica na struju, uže ili druge alatke po potrebi
Hardver i alatke za instalaciju stuba
Da biste instalirali pristupnu tačku na vertikalnom ili horizontalnom metalnom, drvenom stubu ili stubu
od fiberglasa, potreban je sledeći dodatni hardver i alatke:
•
Komplet za postavljanje na stub (AIR-ACCPMK1550=)
–
Držač tela stuba
–
Dva umetnuta držača od trake
–
Jedan držač za postavljanje
–
Dvanaest šestougaonih zavrtnja (M8 x16)
–
Jedna M8 matica sa obodom
–
Šest M8 podloški
–
Deset M8 opružnih podloški
–
Dve šelne za postavljanje od nerđajućeg čelika
•
Alatka sa trakom za pričvršćivanje koju obezbeđuje klijent (BAND IT)—(AIR-BAND-INST-TL=)
•
Komplet ključeva ili nasadnih ključeva od 13-mm i različitih veličina koje obezbeđuje klijent
•
Francuski ključ, naglavak od 22 mm ili Sealcon S-2200-WR nasadni ključ koje obezbeđuje klijent
Upozorenja
Prevedene verzije svih bezbednosnih upozorenja dostupne su u dokumentu sa bezbednosnim upozorenjima
koji ste dobili uz pristupnu tačku ili na lokaciji Cisco.com. Da biste potražili dokument na lokaciji Cisco.com,
pogledajte Dodatak A, „Prevedena bezbednosna upozorenja“ da biste dobili uputstva.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-3
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Bezbednosne informacije
Upozorenje
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Ovaj simbol upozorenja označava opasnost. U situaciji ste koja može da dovede do telesne povrede.
Pre rada na bilo kojoj opremi, budite svesni opasnosti uključenih u rad sa strujnim kolima i upoznajte
se sa standardnim praksama za sprečavanje nesreća. Koristite broj izjave naveden na kraju svakog
upozorenja da biste pronašli njegov prevod u prevedenim bezbednosnim upozorenjima koja se
dobijaju uz ovaj uređaj. Izjava 1071
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Upozorenje
Ovu opremu treba da instalira obučeno i kvalifikovano osoblje, i to prema ovim uputstvima za
instalaciju. Osoba koja vrši instalaciju odgovorna je za pribavljanje potrebnih lokalnih ili nacionalnih
bezbednosnih inspekcija strukturalnog integriteta instalacije lokalnog nadležnog organa ili sektora
za inspekcije.
Upozorenje
Nemojte koristiti jedinicu u blizini nezaštićenih eksplozivnih kapsula ili u eksplozivnom okruženju,
osim ako je uređaj izmenjen tako da se posebno kvalifikuje za takvu upotrebu. Izjava 364
Upozorenje
Kablovi navedeni u ovom vodiču za instalaciju koji se koriste sa određenim nepropusnim adapterima
pružaju zaštitu od prodiranja vlage za dodatak klasifikovan kao tip 4/IP67. Ako se koriste zamenski
kablovi, osoba koja vrši instalaciju mora da proveri da li je veličina (OD) kabla u skladu sa
prihvatljivim opsegom koji omogućava nepropusni adapter.
Upozorenje
Ova oprema mora da se uzemlji spolja pomoću žice za uzemljenje koju obezbeđuje klijent pre nego
što se priključi na napajanje. Obratite se odgovarajućem nadležnom entitetu za inspekcije ili
električaru ako niste sigurni da li je odgovarajuće uzemljenje dostupno. Izjava 366
Upozorenje
Pročitajte uputstva za instalaciju pre nego što povežete sistem sa izvorom napajanja. Izjava 1004
Upozorenje
Krajnje odlaganje ovog proizvoda mora da se vrši u skladu sa svim nacionalnim zakonima i propisima.
Izjava 1040
Bezbednosne informacije
Pratite smernice iz ovog odeljka da biste obezbedili ispravan rad i bezbednu upotrebu pristupne tačke.
Izjava o FCC bezbednosnoj usaglašenosti
Putem delovanja u okviru ET etikete 96-8, FCC je usvojio bezbednosni standard za izloženost ljudi RF
elektromagnetnoj energiji koju emituje oprema sa FCC certifikatima. Kada se koriste sa odobrenim Cisco
Aironet antenama, Cisco Aironet proizvodi ispunjavaju ograničenja za nekontrolisana okruženja
uspostavljena u okviru standarda OET-65 i ANSI C95.1, 1991. Ispravno korišćenje ovog radio uređaja u
skladu sa uputstvima iz ove publikacije dovode do nivoa izloženosti korisnika koji je značajno niži od
ograničenja koja preporučuje FCC.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-4
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Bezbednosne informacije
Bezbednosna upozorenja
Upozorenje
Radi usaglašenosti sa FCC ograničenjima za izloženost radio frekvenciji (RF) antene bi trebalo da se
nalaze na udaljenosti od najmanje 20 cm (7,9 inča) od tela svih osoba. Izjava 332
Upozorenje
Izvor napajanja naizmeničnom strujom ima dvopolne/neutralne osigurače. Izjava 188
Upozorenje
Nemojte raditi sa sistemom ni povezivati ili iskopčavati kablove tokom oluja. Izjava 1001
Upozorenje
Laserski proizvod klase 1. Izjava 1008
Upozorenje
Ako se baterija ne zameni na ispravan način, postoji opasnost od eksplozije. Bateriju zamenite samo
ekvivalentnim tipom koji preporučuje proizvođač. Odlažite iskorišćene baterije u skladu sa
uputstvima proizvođača. Izjava 1015
Upozorenje
U fiksirane žične vodove mora biti ugrađen lako pristupačan dvopolni uređaj za prekidanje veze.
Izjava 1022
Upozorenje
Da biste smanjili rizik od požara, koristite samo „Ne“. 26 AWG ili veći telekomunikacioni kabl.
Izjava 1023
Upozorenje
Ova jedinica može imati više veza napajanja. Sve veze moraju biti uklonjene radi prekida napajanja
jedinice. Izjava 1028
Upozorenje
Instaliranje, zamenu ili servisiranje ove opreme treba dozvoliti samo obučenom i kvalifikovanom
osoblju. Izjava 1030
Upozorenje
Povežite jedinicu samo sa izvorom napajanja jednosmernom strujom koji je usaglašen sa
bezbednosnim zahtevima veoma niskog napona (SELV) u standardima bezbednosti zasnovanim na
direktivi IEC 60950. Izjava 1033
Upozorenje
Pri instalaciji ili zameni jedinice veza sa uzemljenjem uvek mora prva da se uspostavi i poslednja da
se prekine. Izjava 1046.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-5
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Sprečavanje oštećenja radio-aparata u okruženju za testiranje
Upozorenje
Oprez
Nemojte postavljati antenu blizu dalekovoda, električnog osvetljenja ili strujnog kola, ili na mesto na
kojem može doći u kontakt sa takvim kolima. Prilikom instaliranja antene posebno vodite računa da
ne dođete u kontakt sa takvim strujnim kolima zato što mogu dovesti do ozbiljne povrede ili smrti. Za
ispravno instaliranje i uzemljenje antene pogledajte nacionalne i lokalne zakone (na primer SAD:
NFPA 70, Nacionalna električna energija, članak 810, Kanada: Kanadski zakon o električnoj energiji,
odeljak 54). Izjava 1052
Pre priključivanja ili iskopčavanja kabla za napajanje morate da prekinete jednosmernu struju u kablu
pomoću odgovarajućeg sklopa za isključenje.
Pročitajte sledeća bezbednosna upozorenja radi bezbednosti i ispravne instalacije:
•
Izaberite lokaciju za instaliranje imajući u vidu bezbednost, kao i performanse. Imajte u vidu da
električne i telefonske žice izgledaju slično. Imajte u vidu da svaki dalekovod može smrtonosan po
vas, radi vlastite bezbednosti.
•
Obratite se elektrodistribuciji. Saopštite im svoje planove i zatražite od njih da dođu i pogledaju
predloženu instalaciju.
•
Pažljivo i potpuno isplanirajte instalaciju pre nego što počnete. Uspešno podizanje tornja u velikoj meri
predstavlja pitanje koordinacije. Svaka osoba treba da ima određeni zadatak i da zna šta i kada treba da
uradi. Jedna osoba bi trebalo da bude zadužena za izdavanje uputstava i praćenje znakova problema.
•
Pri instalaciji pristupne tačke i antena imajte u vidu sledeće:
–
Nemojte koristiti metalne merdevine.
–
Nemojte raditi po kišnom ili vetrovitom vremenu.
–
Adekvatno se obucite—obujte cipele sa gumenim đonovima i petama, stavite gumene rukavice i
obucite majicu dugih rukava ili jaknu.
•
Za podizanje pristupne tačke koristite uže. Ako sklop počne da pada, pomerite se i pustite da padne.
•
Ako bilo koji deo sistema sa antenom dođe u dodir sa strujnom žicom, nemojte taj deo dodirivati ili
pokušavati da ga samostalno uklonite. Obratite se lokalnoj elektrodistribuciji. Oni će ga bezbedno ukloniti.
Ako dođe do nezgode, odmah pozovite kvalifikovanu hitnu pomoć.
Sprečavanje oštećenja radio-aparata u okruženju za testiranje
Radio-aparati na spoljnim jedinicama (mostovima) imaju veće nivoe prenosa snage nego radio-aparati na
unutrašnjim jedinicama (pristupnim tačkama). Pri testiranju radio-aparata visokog napona u okviru veze
morate voditi računa da ne dođe do prekoračenja maksimalnog nivoa prijema ulaznog napona u
prijemniku. Pri nivoima iznad normalnog radnog opsega smanjuju se performanse brojača grešaka u
paketu (PER). Pri izuzetno visokim nivoima može doći do trajnog oštećenja prijemnika. Da biste izbegli
oštećenje prijemnika i smanjenje performansi PER brojača, možete koristiti neku od sledećih tehnika:
•
Udaljite omni-direkcione antene jednu od druge najmanje 0,6 m (2 stope) kako biste izbegli oštećenje
prijemnika ili najmanje 7,6 m (25 stopa) da biste izbegli smanjenje performansi PER brojača.
Napomena
Ove razdaljine podrazumevaju slabljenje jačine signala na otvorenom i predstavljaju optimalne
procene. Razdaljine potrebne za nivoe oštećenja i smanjenja performansi u stvarnoj primeni
manje su ako uslovi ne podrazumevaju prostiranje talasa van linije vidljivosti.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-6
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Dodatne napomene za opasne lokacije
•
Smanjite konfigurisanu snagu prenosa na minimalni nivo.
•
Koristite direkcione antene i držite ih dalje jednu od druge.
•
Povežite radio-aparate kablovima pomoću kombinacije oslabljivača, kombinatora ili razdelnika da
biste postigli ukupno slabljenje od najmanje 60 dB.
Za platformu za testiranje zračenja sledeća jednačina opisuje odnose između snage prenosa, dobitka antene,
slabljenja i osetljivosti prijemnika:
txpwr + tx gain + rx gain - [slabljenje uslovljeno udaljenošću među antenama] < max rx
input level
Pri čemu:
txpwr = nivo snage prenosa radio-aparata
tx gain = dobitak antene predajnika
rx gain = dobitak antene prijemnika
Za platformu za testiranje sprovođenja sledeća jednačina opisuje odnose između snage prenosa, dobitka
antene i osetljivosti prijemnika:
txpwr - [slabljenje zbog koaksijalnih komponenti] < max rx input level
Oprez
Ni pod kojim okolnostima ne smete da povezujete port antene jedne pristupne tačke sa portom antene druge
pristupne tačke bez korišćenja RF oslabljivača. Ako povezujete portove antena, ne smete da premašite
maksimalni nivo održivog prijema od 0 dBm. Nikada nemojte premašivati 0 dBm kako ne bi došlo do
oštećenja pristupne tačke Korišćenjem oslabljivača, kombinatora i razdelnika koji ukupno ostvaruju
najmanje 60 dB slabljenja sprečava se oštećenje prijemnika i smanjenje performansi PER brojača.
Dodatne napomene za opasne lokacije
Ovaj odeljak opisuje posebne napomene za pripremu pristupnih tačaka 1552H i 1552S za instalaciju na
opasnim lokacijama I klase, 2. odeljenja, 2. zone.
Napomena
Ovaj dokument ne pruža posebne procedure za instaliranje vodova. Morate voditi računa da tehnike i
procedure instalacije budu u skladu sa propisima za instalaciju na opasnim lokacijama I klase, 2.
odeljenja, 2. zone za vaše geografsko područje.
Opcija pristupnih tačaka za opasne lokacije usaglašena je sa bezbednosnim standardima za opasne lokacije
I klase, 2. odeljenja, 2. zone na kojima u normalnim radnim uslovima obično ne postoji zapaljiva količina
zapaljivih gasova, isparenja ili tečnosti.
Kada izaberete opciju za opasne lokacije u okviru procesa naručivanja, Cisco konfiguriše sistem tako da
sadrži nove komponente. Dva adaptera za vodove i uputstva za sklapanje sadržana u kutiji za otpremanje
uključuju informacije i procedure za sklapanje. Opcija za opasne lokacije konfiguriše pristupnu tačku na
sledeći način:
•
Pakovanje za bateriju se uklanja zato što sklop baterije ne ispunjava zahteve za opasne lokacije.
•
Nikada ne instalirajte bateriju (AIR-1520-BATT-6AH=) u AIR-CAP1552H-x-K9 pristupnu tačku .
•
Veze za naizmeničnu struju premeštaju se unutar pristupne tačke instaliranjem ulazne table za
naizmeničnu struju koja sadrži priključni blok. Naizmenična struja mora da se instalira na priključni
blok kroz čvrst metalni provodnik kako bi bila u skladu sa zahtevima za opasne lokacije.
Oprez
Pri spajanju komponenti provodnika nemojte koristiti nikakve zaptivne smese.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-7
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Dodatne napomene za opasne lokacije
Oprez
Gradiranje električne struje za instalacije na opasnim lokacijama ima manji nivo napona
(100-240 VAC, 50/60 Hz, 1A) nego za instalaciju koja nije za opasne lokacije (100-480
VAC).
Napomena
Da bi se obezbedio odgovarajući zaptivač, za usmeravanje energije i povezivanje kablova za
podatke do pristupne tačke mora se koristiti provodnik na navoju.
•
Kada se koristi na opasnim lokacijama, pristupna tačka se gradira samo između 100 i 240 VAC.
Upozorenja
Upozorenje
Ne prekidajte veze sa ovom opremom dok se ne prekine struja ili dok ne potvrdite da područje nije
opasno. Učvrstite sve spoljne veze koje se uparuju sa ovom opremom pomoću šrafova, pomičnih reza,
konektora sa navojem ili drugim delovima koji se dostavljaju uz ovaj proizvod. Zamena komponenti
može da pogorša podobnost za I klasu, 2. zonu, 2. odeljenje. Izjava 1062
Upozorenje
Kada se koristi na opasnim lokacijama I klase, 2. zone, 2. odeljenja, ova oprema mora da se postavi
pomoću odgovarajućeg metoda razvođenja koji je u skladu sa vladajućim zakonima o električnoj
energiji. Izjava 1069
Upozorenje
Ako povežete ili iskopčate kabl konzole dok u jedinici ili bilo kojem uređaju na mreži ima struje, može
doći do električnog luka. Ovo može dovesti do eksplozije u instalacijama na opasnim lokacijama. Pre
nego što nastavite, uverite se da nema struje ili da područje nije opasno.
Da biste proverili rad jedinice, izvršite POST na uređaju na lokaciji koja nije opasna pre instalacije.
Izjava 1080
Usaglašenost
Pristupne tačke 1552H i 1552S usaglašene su sa sledećim verzijama certifikacije za opasne lokacije:
•
IEC 60079-0: 2004
•
IEC 60079-15: 2005
•
CAN/CSA E60079-0: 2007
•
CAN/CSA E60079-15: 2002
•
UL 60079-0: izdanje 4
•
UL 60079-15: izdanje 1
•
EN 600079-0: 2006
•
EN 60079-15: 2006
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-8
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Dodatne napomene za opasne lokacije
Oznaka usaglašenosti
Slika 2-1, Slika 2-2 i Slika 2-3 prikazuju primere oznaka usaglašenosti za pristupne tačke 1552H i 1552S
za opasne lokacije.
Oznaka usaglašenosti za opasne lokacije za model AIR-CAP1552H-E-K9
See Manual before Use
AIR-CAP1552H-E-K9
47-23578-01-B0
802.11n Outdoor Mesh Access Point
Power Input:
100-240V~,50/60Hz, 1.0A
PoE In: 56 V
, 1.5A
SIRA 11ATEX4253
20
II 3 G Ex nA II T5
-40 < Ta < +55C
http://cisco-returns.com
IP67
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
USA
WARNING-DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT
Slika 2-2
Oznaka usaglašenosti za opasne lokacije za model AIR-CAP1552H-A-K9
Slika 2-3
Oznaka usaglašenosti za opasne lokacije za model AIR-CAP1552SA-E-K9
See Manual before Use
AIR-CAP1552SA-E-K9
802.11n Outdoor Mesh Access Point
Power Input:
100-240V~,50/60Hz, 1.0A
PoE In: 56 V
, 1.5A
SIRA 11ATEX4253
20
II 3 G Ex nA II T5
CERTIFIED
-40° < Ta < +55°C
http://cisco-returns.com
IP67
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
USA
!
WARNING-DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT
47-24456-01_A0
!
332313
CERTIFIED
332314
Slika 2-1
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-9
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Dodatne napomene za opasne lokacije
Tabela 2-1 tumači informacije o oznakama usaglašenosti.
Tabela 2-1
Tumačenje oznaka usaglašenosti za opasne lokacije
Tekst oznake
Opis
I klasa, 2. odeljenje,
grupe A, B, C, D
Definiše okruženje u kojem pristupna tačka može da se koristi:
I klasa, 2. zona, II grupa
Ex nA II T5
CSA certifikat 1945576
•
I klasa—okruženje koje sadrži zapaljive gasove, isparenja ili
tečnosti
•
2. odeljenje—klasifikacija okruženja koja se koristi u SAD i Kanadi
•
Grupe A, B, C, D—identifikacija gasova za SAD i Kanadu:
–
A—acetilen
–
B—vodonik
–
C—etilen
–
D—propan
Definiše okruženje u kojem pristupna tačka može da se koristi:
•
I klasa—okruženje koje sadrži zapaljive gasove, isparenja ili
tečnosti
•
2. zona—klasifikacija okruženja koja se koristi u Severnoj Americi
•
II grupa—identifikacija gasova za II zonu koja obuhvata:
–
IIa—propan
–
IIb—etilen
–
IIc—acetilen i vodonik
Definiše parametre sa kojima je proizvod usaglašen za SAD
Certifikacija:
•
Ex—označava eksplozivnu atmosferu
•
nA—bez varničenja
•
II = II grupa kao što je već definisana
•
T5 = propis za temperaturu < 100 stepeni C, maksimalna
temperatura površine
Identifikuje broj certifikata Kanadske asocijacije za standarde (CSA).
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-10
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Smernice za instalaciju
Tabela 2-1
Tumačenje oznaka usaglašenosti za opasne lokacije (nastavak)
Tekst oznake
Opis
-40 < Ta < +55C
Opseg radne temperature za pristupnu tačku u svim zemljama.
Napomena
Tip 4, IP67
Aktuelne bezbednosne certifikacije
obuhvataju samo rad ove spoljne opreme na
temperaturama do -40C.
Definiše stepen zaštite dodatka (tip 4 = unutrašnja ili spoljna
upotreba prvenstveno radi obezbeđivanja određenog stepena zaštite
od prašine koju nanosi vetar i kiše, prskanja vode, vode iz creva i
oštećenja usled stvaranja leda u spoljnim uslovima. IP67 = otporno
na prašinu (prašinu, prljavštinu, pesak i tako dalje) i zaštićeno od
snažnih mlazeva vode. Takođe, jedinica može da se potopi u vodu u
visini od najviše 1m tokom kraćeg vremenskog perioda (30 min).
Smernice za instalaciju
Budući da je pristupna tačka radio uređaj, osetljiva je na uobičajene uzroke smetnji koji mogu da umanje
propusnu moć i opseg. Sledite ove osnovne smernice da biste obezbedili najbolje moguće performanse:
Napomena
•
Informacije o planiranju i početnom konfigurisanju Cisco prepletne mreže potražite u Cisco vodiču
za pristupne tačke bežične prepletne mreže, dizajn i primenu, izdanje 7,0.
•
Pogledajte FCC smernice za instaliranje spoljnih bežičnih LAN uređaja i rad sa njima na lokaciji
http://www.cisco.com/en/US/partner/prod/collateral/routers/ps272/data_sheet_c78-647116_ps1145
1_Products_Data_Sheet.html.
•
Obavite pregled lokacije pre nego što počnete sa instalacijom.
•
Instalirajte pristupnu tačku na području na kojem građevine, drveće ili brda ne ometaju radio signale
koji idu do pristupne tačke i od nje.
•
Pristupne tačke je moguće instalirati na bilo kojoj visini, ali najbolja propusna moć se postiže kada
se sve pristupne tačke postave na istu visinu. Preporučujemo instaliranje pristupnih tačaka na
visinama od najviše 40 stopa kako bi se omogućila podrška za bežične klijente na tlu.
Da biste izračunali slabljenje jačine signala i da biste utvrdili na kolikoj međusobnoj razdaljini treba da
instalirate pristupne tačke, konsultujte se sa stručnjakom za RF planiranje.
Pregledi lokacije
Svaka mrežna aplikacija predstavlja jedinstvenu instalaciju. Pre instalacije većeg broja pristupnih tačaka
trebalo bi da obavite pregled lokacije kako biste utvrdili optimalnu upotrebu mrežnih komponenti i uvećali
opseg, pokrivenost i performanse mreže.
Pri pregledu lokacije uzmite u obzir sledeće radne uslove i uslove okruženja:
•
Brzine prenosa podataka—osetljivost i opseg su obrnuto proporcionalni brzinama prenosa podataka.
Maksimalni opseg radio signala postiže se pri najnižoj obradivoj brzini prenosa podataka.
Sa povećavanjem radio podataka dolazi do smanjenja osetljivosti prijemnika.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-11
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Smernice za instalaciju
•
Tip i položaj antene—ispravna konfiguracija antene predstavlja ključni faktor u povećavanju opsega radio
signala. Po opštem pravilu opseg se povećava proporcionalno visini antene. Međutim, nemojte postavljati
antenu na veću visinu nego što je potrebno zato što se na prevelikoj visini takođe povećavaju potencijalne
smetnje od drugih nelicenciranih radio sistema i smanjuje se bežična pokrivenost sa zemlje.
•
Fizičko okruženje—čista i otvorena područja pružaju bolji opseg radio signala od zatvorenih i
popunjenih područja.
•
Smetnje—fizičke prepreke kao što su zgrade, drveće ili brda mogu ometati performanse bežičnih
uređaja. Izbegavajte postavljanje uređaja na lokacijama na kojima postoje prepreke između antena
za slanje i prijem.
Pre početka instalacije
Pre nego što započnete proces instalacije:
•
Uverite se da je obavljen pregled lokacije.
•
Uverite se da uređaji mrežne infrastrukture rade i da su ispravno konfigurisani.
•
Uverite se da su kontroleri povezani sa magistralnim portovima sviča.
•
Uverite se da je svič konfigurisan pomoću neoznačenih pristupnih portova za povezivanje sa
pristupnim tačkama.
•
Uverite se da pristupne tačke mogu da pristupe DHCP serveru sa konfigurisanom opcijom 43 ili
konfigurišite informacije o kontroleru u pristupnoj tački (dodatne informacije potražite u članku
Dodatak F, „Konfigurisanje DHCP opcije 43“).
•
Upoznajte se sa komponentama za instaliranje pristupne tačke (pogledajte odeljku „Upoznavanje sa
komponentama za instaliranje pristupne tačke“ na stranici 2–12).
Upoznavanje sa komponentama za instaliranje pristupne tačke
Pristupna tačka je dizajnirana za instalaciju u spoljnom okruženju kao što je spoljni ispust na krovu visoke
zgrade ili stub ulične svetiljke. Pažljivo pogledajte sledeće slike da biste se upoznali sa komponentama
sistema, konektorima, indikatorima, kablovima, međusobnim vezama unutar sistema i uzemljenjem:
Napomena
•
Komponente u okviru uobičajene instalacije pristupne tačke (pogledajte Slika 2-4)
•
Instalacija za postavljanje na stub (pogledajte Slika 2-5)
Ilustracije u ovom dokumentu prikazuju sve dostupne veze za pristupnu tačku. Nekorišćene veze se
moraju zaštititi zatvaračem konektora radi obezbeđenja hermetičnosti pristupne tačke. Nepropusni
adapteri su obezbeđeni za otvore konektora koji se mogu instalirati pre ili posle primene pristupne tačke.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-12
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Smernice za instalaciju
Slika 2-4
Komponente u okviru uobičajene instalacije pristupne tačke
1
2
9
10
8
3
5
281938
4
7
6
1
Ispust na krovu zgrade
6
Uzemljenje
2
Zaštićeni spoljni Ethernet
kabl (CAT5e ili bolji)1
7
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom2
3
Petlja za kapanje vode
8
Pojačivač snage3
4
6-AWG bakrena žica za uzemljenje 1
9
Zaštićeni Ethernet kabl (CAT5e ili bolji)1
5
Cev za uzemljenje1
10 Kontroler (kroz svič)
1. Obezbeđuje korisnik.
2. Bezbednosna žica za uzemljenje u kablu za naizmeničnu struju mora da ima put kroz zemlju do cevi za uzemljenje.
3. Zaštićeni Ethernet kabl ima put kroz zemlju kroz pojačivač snage i bezbednosnu žicu za uzemljenje u kablu za napajanje
naizmeničnom strujom.
Napomena
Pristupna tačka 1552 dizajnirana je imajući u vidu otpornost na dejstvo oluja na elektroniku pristupne
tačke. Pristupna tačka 1552 sadrži strujno kolo za odvodnik napona u portovima za Ethernet i napajanje.
Gasne cevi sa pražnjenjem (GDT) koriste se za modul sa utičnicom za napajanje (PEM) kako bi se
izbegao uticaj groma u ulaznom portu za Ethernet. Pr napajanju naizmeničnom strujom GDT-ovi se
koriste zajedno sa osiguračima kako bi se izbeglo stanje visoke struje. Za jednosmernu struju se koristi
osigurač kako bi se izbeglo stanje visoke struje.
Iako to nije uobičajena praska, korisnik će možda radi dodatne zaštite želeti da koristi odbranu od udara
groma na portovima antene. Kako bi se ispunili zahtevi standarda EN/IEC60950-22 (klauzula 4,2), osoba
koja vrši instalaciju mora da obezbedi dodatnu zaštitu izvan ove opreme kako bi se smanjili skokovi
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-13
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Smernice za instalaciju
napona sa prenapona IV na prenapon II kategorije pri ulaznoj naizmeničnoj struji pristupne tačke.
Komponente za zaštitu od prenapona i padova struje koje se koriste za postizanje ove zaštite moraju biti
usaglašene sa IEC 61643 grupom standarda. Da bi se ispunili zahtevi CAN/CSA-C22.2 br.
60950-22-07/UL60950-22, osoba koja vrši instalaciju za obezbeđivanje dodatne zaštite može da koristi
alternativne komponente. Te komponente mogu biti usaglašene sa standardom ANSI/IEEE C62.11, CSA
obaveštenje o certifikaciji br. 516, CSA C22.2 br. 1 ili UL 1449. Za planiranu instalaciju mora se utvrditi
podobnost komponenti za aplikaciju. (Na primer, neki uređaji su pogodni samo za instalaciju na izlaznoj
strani servisnih vrata, a neki su pogodni za upotrebu samo sa opremom povezanom kablovima.)
Upozorenje
Instalacija opreme mora biti usaglašena sa lokalnim i nacionalnim zakonima o električnoj energiji.
Izjava 1074
Slika 2-5
Instalacija za postavljanje na stub
1
5
1
2
255239
3
4
4
4
1
Šelne za postavljanje od nerđajućeg čelika
(deo kompleta za postavljanje na stub)
4
Cisco Aironet omni-direkcione antene sa dve
frekvencije. Antena sa dve frekvencije pokriva i
frekvenciju od 2,4 GHz i frekvenciju od 5 GHz.
2
Stub (drveni, metalni ili od fiberglasa)
5,1 do 40,6 cm (2 do 16 inča)
5
Pristupna tačka serije 1552, modeli:
3
Držač za postavljanje (deo kompleta za
postavljanje na stub)
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-14
•
AIR-CAP1552S-x-K9 ili
•
AIR-CAP1552H-x-K9
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Smernice za instalaciju
Lokacije konektora tipa N za antenu
Konektori tipa N za antenu pristupne tačke nalaze se na donjoj strani na modelu AIR-CAP1552H-x-K9
i na gornjoj i donjoj strani na modelu AIR-CAP1552S-x-K9. Konektori tipa N podržavaju Cisco Aironet
AIR-ANT2547V-N-HZ omni-direkcione antene sa dve frekvencije i Cisco Aironet omni-direkcione
antene od 2,4-GHz. Slika 1-5 i Slika 1-6 prikazuju lokacije portova antene sa strane poklopca za RF.
Dodavanje MAC adresa pristupne tačke na listu za filtriranje kontrolera
Pre instaliranja pristupnih tačaka konfigurišite kontroler dodavanjem MAC adresa pristupnih tačaka na
listu za filtriranje. Filtriranje MAC adresa podrazumevano je omogućeno. Ovo omogućava kontroleru da
se odazove navedenim pristupnim tačkama. Da biste dodali stavku filtriranja MAC adrese u kontroler,
sledite ove korake:
Korak 1
Prijavite se u kontroler pomoću Veb pregledača.
Korak 2
Odaberite stavke BEZBEDNOST > Filtriranje MAC adresa > Novo.
Korak 3
Unesite MAC adresu pristupne tačke na listu za filtriranje MAC adresa; na primer, 00:0B:91:21:3A:C7.
Napomena
MAC adresa pristupne tačke nalazi se na donjoj strani jedinice. Kada su navedene dve MAC
adrese, koristite gornju MAC adresu.
Korak 4
Iz iskačućeg menija „ID WLAN-a“ izaberite stavku „WLAN ID“ ili Bilo koji WLAN.
Korak 5
Unesite opis (maksimalno 32 znaka) pristupne tačke u polje „Opis“; na primer,
Fisher_Street_00,0B.91,21.3A.C7 prikazuje lokaciju i MAC adresu pristupne tačke.
Korak 6
U iskačućem meniju „Ime interfejsa“ odaberite interfejs, a zatim kliknite na dugme Primeni.
Korak 7
Ponovite korake od 2. do 6. da biste dodali druge pristupne tačke na listu.
Korak 8
Odjavite se iz kontrolera i zatvorite Veb pregledač.
Konfigurisanje RAP-a
Pristupna tačka usklađuje podrazumevane vrednosti sa ulogom radija mrežne pristupne tačke (MAP).
Najmanje jedna pristupa tačka mora da se prekonfiguriše kao osnovna pristupna tačka (RAP). RAP-ovi
se povezuju sa žičnom Ethernet vezom putem sviča do kontrolera. MAP-ovi koriste svoj bežični interfejs
prenosa za povezivanje sa RAP-om radi pristupa kontroleru.
Da biste konfigurisali RAP u okviru GUI kontrolera, sledite ove korake:
Korak 1
Prijavite se u kontroler pomoću Veb pregledača.
Korak 2
Izaberite stavku Bežična veza. Kada se pristupna tačka poveže sa kontrolerom, ime pristupne tačke se
pojavljuje na listi „AP ime“.
Korak 3
Kliknite dvaput na ime pristupne tačke.
Korak 4
Pronađite informacije o mreži, a zatim odaberite stavku Osnovni AP tako što ćete kliknuti na strelicu
padajućeg menija u polju „Uloga AP“.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-15
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Korak 5
Kliknite na dugme Primeni.
Korak 6
Ponovite korake od 2. do 5. za svaki RAP.
Korak 7
Odjavite se iz kontrolera i zatvorite Veb pregledač.
Konfigurisanje imena grupe za premošćivanje
Ime grupe za premošćavanje (BGN) kontroliše povezanost pristupnih tačaka sa RAP-om. BGN-ovi mogu
da se koriste za logičko grupisanje radio-programa kako bi se izbegla međusobna komunikacija različitih
mreža na istom kanalu. Ova postavka je takođe korisna ako imate više RAP-ova na mreži u istoj oblasti.
Ako na mreži u istoj oblasti imate dva RAP-a (radi većeg kapaciteta), preporučujemo da konfigurišete
dva RAP-a sa istim BGN-om, ali na različitim kanalima.
BGN je niska od najviše deset znakova. Fabrički podešeno ime grupe za premošćavanje (BEZ VREDNOSTI)
dodeljuje se tokom proizvodnje. Vi ne možete da ga vidite, ali ono omogućava novim radio uređajima na
pristupnoj tački da se pridruže mreži novih pristupnih tačaka. BGN može ponovo da se konfiguriše iz CLI-ja
i GUI-ja kontrolera. Nakon konfigurisanja BGN-a, pristupna tačka se ponovo pokreće.
BGN treba konfigurisati veoma pažljivo na mreži uživo. Uvek treba da počnete od najudaljenijeg čvora
(poslednjeg čvora) od RAP-a i krećete se ka RAP-u. Ako počnete da konfigurišete BGN na nekoj drugoj
lokaciji, pristupne tačke iza te tačke (dalje) ispuštaju se jer imaju drugačiji BGN.
Da biste konfigurisali BGN za pristupnu tačku pomoću GUI-ja, sledite ove korake:
Korak 1
Prijavite se u kontroler pomoću Veb pregledača.
Korak 2
Izaberite stavku Bežična veza. Kada se pristupne tačke povežu sa kontrolerom, ime pristupne tačke se
pojavljuje na listi „Ime AP“.
Korak 3
Kliknite dvaput na ime pristupne tačke.
Korak 4
Pronađite informacije o mreži i unesite novi BGN u polje za ime grupe za premošćavanje.
Korak 5
Kliknite na dugme Primeni.
Korak 6
Ponovite korake od 2. do 5. za svaku pristupnu tačku.
Korak 7
Odjavite se iz kontrolera i zatvorite Veb pregledač.
Instaliranje pristupne tačke
Ovaj odeljak pruža uputstva za instaliranje pristupnih tačaka. Osoblje koje instalira pristupnu tačku mora
da poznaje bežične pristupne tačke i tehnike premošćavanja, kao i metode uzemljenja.
Oprez
Metodi instaliranja za postavljanje pristupne tačke na bilo koju zidnu površinu zahteva odobrenje lokalne
nadležnosti.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-16
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Opcija instalacije
Pristupna tačka za spoljne mreže Cisco Aironet serije 1550 za opasne lokacije instalira se pomoću
opcionalnog kompleta za instalaciju sa postavljanjem na stub, koji se koristi za instalacije na stubu ili na
zidu
Upozorenje
Instaliranje, zamenu ili servisiranje ove opreme treba dozvoliti samo obučenom i kvalifikovanom
osoblju. Izjava 1030
Upozorenje
Instalacija opreme mora biti usaglašena sa lokalnim i nacionalnim zakonima o električnoj energiji.
Izjava 1074
Oprez
Da biste obezbedili mrežni PoE, morate koristiti pojačivač snage (AIR- PWRINJ1500-2=) naveden za
ovu pristupnu tačku. Drugi pojačivači snage, PoE svičevi i 802.3af izvori napajanja ne pružaju adekvatno
napajanje što može izazvati neispravnost pristupne tačke i visoki napon u izvoru napajanja. Morate se
uveriti da port sviča koji je povezan sa pristupnom tačkom ima isključen PoE.
Detalje instalacije potražite u sledećim odeljcima:
•
Položaj pristupne tačke pri postavljanju, stranica 2–17
•
Postavljanje pristupne tačke na zid, stranica 2–17
•
Postavljanje pristupne tačke na stub, stranica 2–20
Položaj pristupne tačke pri postavljanju
Kada postavljate pristupnu tačku na horizontalnu ili vertikalnu površinu, morate se uveriti da je pristupna
tačka u položaju u kojem su LED indikatori okrenuti nadole (pogledajte Slika 2-4 i Slika 2-5). Ovakav
položaj omogućava vidljivost LED indikatora za nekoga ko se nalazi na zemlji, ispod pristupne tačke.
Takođe se morate uveriti da je pristupna tačka postavljena tako da je pristupni poklopac sa šarkama okrenut
ka spolja.
Napomena
Omni-direkcione antene su vertikalno polarizovane i trebalo bi da se postavljaju vertikalno.
Postavljanje pristupne tačke na zid
Opcionalni komplet za postavljanje na stub sadrži držač za postavljanje na zid. Držač za postavljanje
možete koristiti kao predložak da biste označili mesta za rupe za postavljanje instalacije. Zatim instalirate
ploču za postavljanje i, kada budete spremni, pričvršćujete pristupnu tačku. Tabela 2-2 navodi materijal
koji će biti potrebno da obezbedite pored kompleta za postavljanje na stub.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-17
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Tabela 2-2
Materijal potreban za postavljanje pristupne tačke na vertikalni zid
Potreban materijal
Oprez
Komplet za
instalaciju
•
Kontakt za uzemljenje i zavrtnji (dobijaju se uz pristupnu tačku)
Da
•
Alatka za krimpovanje kontakata za uzermljenje, Panduit CT-720 sa Ne
CD-720-1 matricom (http://onlinecatalog.panduit.com)
•
Četiri zavrtnja veličine M8 ili 31 mm (5/16 inča)
Ne
•
Četiri zidna tipla (navedena za zidni materijal)
Ne
•
Burgija za zidne tiplove
Ne
•
Električna bušilica i standardni šrafciger
Ne
•
Žica za uzemljenje #6-AWG
Ne
•
Zaštićeni kabl za spoljni Ethernet (CAT5e ili bolji)
Ne
•
Blok za uzemljenje
Ne
•
Cev za uzemljenje
Ne
•
Komplet ključeva ili nasadnih ključeva od 13 mm ili različitih veličina Ne
Površina za postavljanje, zavrtnji za pričvršćivanje i opcionalni zidni tiplovi moraju biti u stanju da izdrže
22,7 kg (50 libri) statičke težine.
Da biste postavili pristupnu tačku na vertikalni zid, sledite ova uputstva:
Korak 1
Koristite držač za postavljanje kao predložak za označavanje lokacija rupa za zavrtnje na površini na
kojoj postavljate. Pogledajte Slika 2-6 da biste saznali više o lokacijama rupa za postavljanje. Po želji
možete koristiti pojedinačne rupe ili otvore za postavljanje.
Slika 2-6
Držač za postavljanje na zid
2
2
3
255253
1
1
1
Urez na pristupnoj tački za brzo postavljanje 3
2
Rupe za postavljanje
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-18
Otvori za postavljanje (omogućavaju rotiranje
držača)
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Korak 2
Koristite četiri zavrtnja koja obezbeđuje klijent i opcionalne tiplove za zavrtnje kako biste pričvrstili ploču
za postavljanje na površinu.
Napomena
Korak 3
Ako je potrebno, koristite odgovarajuće tiplove i ploču od iverice za spoljne uslove da biste
postavili pristupnu tačku na gipsani malter, cement ili gips.
Zavijte šraf veličine M8 x16 u rupu za gornji pomoćni šraf na svakoj strani pristupne tačke
(pogledajte Slika 2-7). Šraf nemojte zavijati do kraja; ostavite oko 0,635 cm (0,25 inča) prostora.
Slika 2-7
Lokacija rupe za gornji pomoćni šraf na pristupnoj tački
3
2
1
331879
Poglavlje 2
1
Šraf veličine M8 x16 (dobija se uz komplet za 3
postavljanje na stub)
2
Šraf veličine M8 x16 (dobija se uz komplet za
postavljanje na stub)
Lokacija kontakta za uzemljenje
Korak 4
Postavite dva šrafa na pristupnoj tački u ureze za brzo postavljanje sa svake strane držača za postavljanje
(pogledajte Slika 2-5). Uverite se da su vratanca na šarkama okrenuta ka spolja.
Korak 5
Zavijte šraf veličine M8 x16 (pomoću podloški i opružnih podloški) u rupu za drugi šraf sa svake strane
pristupne tačke.
Korak 6
Uverite se da prednja strana pristupne tačke stoji vertikalno, a zatim zategnite četiri šrafa do 13 do 15
stopa funti (17,6 do 20,3 Nm).
Korak 7
Kada koristite Cisco Aironet omni-direkcione antene sa dve frekvencije, povežite ih sa pristupnom
tačkom kao što je prikazano u odeljku Slika 2-5. Ručno pričvrstite antene za pristupnu tačku.
Korak 8
Nastavite sa koracima odeljku „Uzemljenje pristupne tačke“ na stranici 2–30 i odeljku „Napajanje pristupne
tačke“ na stranici 2–38.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-19
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Postavljanje pristupne tačke na stub
Pri instaliranju pristupne tačke na vertikalni stub, toranj ili uličnu svetiljku, trebalo bi da koristite opcionalni
Cisco komplet za postavljanje na zid. Komplet podržava stubove od metala, drveta ili fiberglasa prečnika od
2 do 16 inča.
Sastavljanje držača tela stuba i držača za postavljanje
Pri instaliranju pristupne tačke na stub, toranj ili uličnu svetiljku, trebalo bi da koristite opcionalni Cisco
komplet za postavljanje na zid. Komplet podržava stubove od metala, drveta ili fiberglasa prečnika od
2 do 16 inča.
Komplet za postavljanje na stub sadrži nekoliko delova koje morate sastaviti pre postavljanja na stub.
Prvo morate da sastavite dva držača od trake na držaču tela stuba koji su postavljeni za prečnik stuba koji
koristite za postavljanje pristupne tačke. Slika 2-8 prikazuje indikatore prečnika stuba i rupe za šrafove
na držaču tela stuba.
Slika 2-8
1
Lokacije rupa za prilagođavanje na držaču tela stuba
Indikatori veličine stuba
•
2 do 6 inča
•
6 do 11 inča
•
11 do 16 inča
2
Da biste sastavili držač tela stuba, sledite ove korake:
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-20
Rupe za šrafove za prečnike stuba
(naznačeno je 11 do 16 inča)
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Korak 1
Postavite držače od trake na držač tela stuba za prečnik koji koristite i pričvrstite svaki držač od trake
pomoću dva M8 x16 šrafa (sa opružnim podloškama) (pogledajte Slika 2-9). Zategnite šrafove od 13 do
15 stopa funti (17,6 do 20,3 Nm).
Slika 2-9
Sastavljeni držač tela stuba i držači od trake
1
M8 x1,25 x 16 šrafovi (sa opružnim
podloškama)
2
Držač tela stuba
3
Držač od trake (prikazani u položaju za
stub prečnika od 11 do 16 inča)
Korak 2
Zavijte M8 maticu na pomoćni šraf za držač tela stuba i zategnite je toliko da šraf ne ispadne.
Korak 3
Idite do odeljku „Postavljanje stuba“ na stranici 2–22.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-21
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Postavljanje stuba
Pristupna tačka može da se instalira tamo gde ima dostupnog napajanja, bez potrebe za žičnom LAN vezom.
Pristupna tačka koristi inteligentno bežično rutiranje zasnovano na protokolu Adaptive Wireless Path
Protocol (AWPP). AWPP omogućava udaljenoj pristupnoj tački da dinamički optimizuje najbolju putanju
do žične LAN mreže pomoću druge pristupne tačke.
Pristupna tačka 1522 koristi radio frekvencije 5 GHz za mrežni prenos i veze. Radio frekvencija od 2,4 GHz
koristi se za pristup lokalnim bežičnim klijentima.
Da biste postavili pristupnu tačku na vertikalni stub ili uličnu svetiljku, oko stuba morate da instalirate
dve metalne trake koje će podržati pristupnu tačku. Ovaj proces zahteva dodatni alat i materijal koji se
ne dobija u kompletu za postavljanje na stub (pogledajte Tabela 2-3).
Tabela 2-3
Materijal potreban za postavljanje pristupne tačke na stub
Metod postavljanja
Vertikalni stub ili ulična svetiljka
Potreban materijal
Komplet za
instalaciju
•
Dve trake od nerđajućeg čelika širine 1,9 cm (0,75 inča) Da
•
Alatka sa trakom za pričvršćivanje (BAND IT)
(Cisco AIR-BAND-INST-TL=)
•
Kontakt za uzemljenje (dobija se uz pristupnu tačku) Da
•
Alatka za krimpovanje kontakata za uzemljenje,
Panduit CT-720 sa CD-720-1 matricom
(http://onlinecatalog.panduit.com)
Ne
•
Žica za uzemljenje #6 AWG
Ne
Ne
Da biste postavili pristupnu tačku na vertikalni stub ili uličnu svetiljku, sledite ove korake:
Korak 1
Na stubu izaberite lokaciju na kojoj ćete postaviti pristupnu tačku. Pristupnu tačku možete da pričvrstite
na bilo koji stub prečnika 5,1 do 40,6 cm (2 do 16 inča).
Napomena
Ako ćete koristiti spoljni adapter za napajanje ulične svetiljke, postavite pristupnu tačku ne dalje
od 1 m (3 stope) od kontrole ulične rasvete.
Korak 2
Za stubove prečnika većeg od 8,9 cm (3,5 inča) postavite sklop držača za telo stuba na stub (pogledajte
Slika 2-10) pomoću dve metalne trake. Prateći uputstva koja ste dobili uz alatku sa trakom za
pričvršćivanje (BAND IT) (AIR-BAND-INST-TL=), napravite dvostruku petlju od svake metalne trake
kroz otvore na držaču od trake.
Oprez
Nemojte postavljati metalne trake na veliku otvorenu oblast između držača za telo stuba i držača od trake
zato što se na taj način pristupna traka ne pričvršćuje dovoljno.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-22
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Slika 2-10
Korak 3
Sklop držača postavljen na stubove veće od 8,9 cm (3,5 inča)
1
Držač tela stuba
3
Metalna traka za postavljanje
2
Otvor za traku u držaču od trake
4
Stub
Za stubove prečnika 8,9 cm (3,5 inča) i manje postavite sklop držača tela stuba na stub pomoću dve metalne
trake uvezane u petlju kroz držač tela stuba i metalne trake (pogledajte Slika 2-11) da biste obezbedili
maksimalnu snagu držanja za ekstremna okruženja. Prateći uputstva koja ste dobili uz alatku sa trakom za
pričvršćivanje (BAND IT) (AIR-BAND-INST-TL=), napravite dvostruku petlju od svake metalne trake.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-23
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Slika 2-11
1
Oprez
Korak 4
Slobodan prostor na metalnoj traci za stubove od 8,9 cm (3,5 inča) i manje
Slobodan prostor na metalnoj traci
Nemojte postavljati metalne trake na veliku otvorenu oblast između držača za telo stuba i držača od trake
zato što se na taj način pristupna traka ne pričvršćuje dovoljno.
Po potrebi postavite držač tela stuba na stub pre pričvršćivanja metalnih traka.
Napomena
Kada su metalne trake potpuno zategnute, držač tela stuba nije moguće prilagoditi osim ako se
metalne trake preseku ili rasklope.
Korak 5
Zategnite metalne trake pomoću alatke sa trakom za pričvršćivanje (BAND IT)
(Cisco AIR-BAND-INST-TL=) prateći uputstva za rad koja ste dobili u kutiji sa alatkom. Uverite se da
su metalne trake zategnute do kraja.
Korak 6
Postavite držač za postavljanje na pomoćni šraf za držač tela stuba (pogledajte Slika 2-12).
Korak 7
Za vertikalne stubove postavite držač za postavljanje kao što je prikazano na slici Slika 2-12. Za horizontalne
stubove uličnih svetiljki rotirajte držač za postavljanje za 90o u odnosu na položaj prikazan na slici Slika 2-12.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-24
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Korak 8
Instalirajte četiri M8 x16 šrafa (pomoću podloški i opružnih podloški) u rupe za šrafove.
Slika 2-12
Lokacije rupa za zavrtnje na držaču za postavljanje i sklopu držača tela stuba
1
2
4
3
3
3
281940
Poglavlje 2
1
Sklop držača tela stuba
3
Rupe za šrafove
2
Pomoćni šraf pristupne tačke
(nije prikazana M8 matica sa obodom)
4
Držač za postavljanje
Korak 9
Ručno zategnite šrafove i maticu (nemojte preterati sa zatezanjem).
Korak 10
Podesite gornju ivicu držača za postavljanje dok ne dođe u horizontalan položaj, a zatim zategnite šrafove
i maticu sa obodom (pogledajte Slika 2-12) od 13 do 15 stopa funti (17,6 do 20,3 Nm).
Napomena
Korak 11
Držač za postavljanje moguće je prilagoditi do 45o kako bi se nadoknadilo iskošenje horizontalnih
stubova uličnih svetiljki.
Zavijte M8 x16 šraf (bez podloške ili opružne podloške) u rupu za gornji pomoćni šraf na svakoj strani
pristupne tačke (pogledajte Slika 2-13). Ne zavijajte šraf do kraja. Ostavite oko 0,635 cm (25 inča)
slobodnog jaza.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-25
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Slika 2-13
Lokacija rupa za gornje pomoćne šrafove na pristupnoj tački
1
2
255254
3
Korak 12
1
Lokacija rupa za zavrtnje kontakta za uzemljenje 3
2
Rupa za M8 x16 šraf (šrafovi se dostavljaju uz
komplet za postavljanje na stub; instaliraju se
bez podloški ili opružnih podloški)
Postavite dva šrafa na pristupnoj tački u urez za brzo postavljanje na držaču za postavljanje
(pogledajte Slika 2-14).
Napomena
Pristupna tačka bi trebalo da se postavi tako da LED indikatori budu sa donje strane, kako bi se
omogućilo da se vide sa zemlje, i sa poklopcem na šarkama okrenutim ka spolja.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-26
Lokacija rupe za drugi M8 x16 šraf
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Pristupna tačka pričvršćena na držač za postavljanje
255256
Slika 2-14
Korak 13
Zavijte šraf veličine M8 x16 (pomoću podloški i opružnih podloški) u rupu za drugi šraf sa svake strane
pristupne tačke (pogledajte Slika 2-14).
Korak 14
Uverite se da prednja strana pristupne tačke stoji vertikalno, a zatim zategnite četiri šrafa od 13 do 15
stopa funti (17,6 do 20,3 Nm).
Korak 15
Kada koristite Cisco Aironet omni-direkcione antene sa dve frekvencije, povežite ih sa pristupnom
tačkom kao što je prikazano na slici Slika 2-14. Ručno pričvrstite antene za pristupnu tačku.
Korak 16
Nastavite sa odeljku „Uzemljenje pristupne tačke“ na stranici 2–30 i odeljku „Napajanje pristupne tačke“
na stranici 2–38.
Otvaranje poklopca na šarkama na pristupnoj tački
Poklopac na šarkama na pristupnoj tački potrebno je da otvorite da biste pristupili priključnom bloku sa
utičnicom za naizmeničnu struju ili priključnom bloku za napajanje od 24 VDC, kao i pri instalaciji optičkog
SFP modula i namotaja optičkog kabla.
Da biste otvorili poklopac na šarkama na pristupnoj tački, sledite ove korake:
Korak 1
Koristite komplet ključeva ili nasadnih ključeva veličine 13 mm (0,5 inča) da biste odvili i uklonili četiri
šrafa na prednjem poklopcu jedinice. Odvijte šrafove koji drže poklopac samo za dva kruga dok ne budu
mogli lako da se odviju i rukom i ne uklanjajte šrafove sa šarki (Slika 2-15).
Korak 2
Poklopac je pričvršćen šarkama sa donje strane. Pažljivo otvorite poklopac i uklonite ga.
Napomena
Ako se poklopac ne otvara bez teškoća, ponovo pažljivo otpustite šrafove šarke.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-27
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Slika 2-15
Prikaz poklopca na šarkama na pristupnoj tački sa prednje strane
1
1
1
255250
1
2
1
M8 x32 šrafovi
2
2
M8 x32 šrafovi poklopca na šarkama
Zatvaranje poklopca na šarkama na pristupnoj tački
Da biste zatvorili poklopac na pristupnoj tački, sledite ove korake:
Korak 1
Pri zatvaranju poklopca pristupne tačke vodite računa da ne priklještite unutrašnje žice.
Korak 2
Pažljivo postavite poklopac tako da ga poravnate sa svim stranama pristupne tačke, a zatim polako rukom
zategnite svaki šraf.
Korak 3
Kada rukom zategnete sve šrafove, koristite ključ ili nasadni ključ sa zatvorenim krajem od 13 mm da biste
delimično zategli šrafove u sekvenci zatezanja prikazanoj na slici Slika 2-16. Zategnite svaki šraf od 3 do
4 stope funte (0,34 do 0,45 Nm).
Korak 4
Ponovite Korak 3 pomoću iste sekvence zatezanja da biste potpuno zategli svaki šraf od 6 do 7 stopa funti
(0,68 do 0,79 Nm).
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-28
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Instaliranje pristupne tačke
Slika 2-16
Sekvenca zatezanja šrafova na poklopcu na šarkama
1
3
5
255257
6
4
1-6
2
Zategnite šrafove prikazanim numeričkim redosledom, počevši od 1.
Korišćenje dugmeta za resetovanje
Pristupna tačka ima dugme za resetovanje koje se nalazi na donjoj strani jedinice (pogledajte Slika 2-17).
Dugme za resetovanje je udubljeno u malu rupu zapečaćenu zavrtnjem i gumenim zaptivačem. Dugme za
resetovanje je moguće koristiti za izvršavanje sledećih funkcija:
•
Resetovanje pristupne tačke—pritisnite dugme za resetovanje i držite ga kraće od 10 sekundi.
•
Onemogućavanje rezervnog napajanja sa baterije—pritisnite dugme za resetovanje i držite ga duže
od 10 sekundi.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-29
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Uzemljenje pristupne tačke
Slika 2-17
Lokacije dugmeta za resetovanje - modeli AIR-CAP1552S-x-K9 i AIR-CAP1552H-x-K9
1
5
6
255242
4
1
Dugme za resetovanje
Ponovno pokretanje pristupne tačke
Da biste ponovo pokrenuli pristupnu tačku (isključili napajanje i ponovo ga uključili), sledite ove korake:
Korak 1
Koristite Phillips šrafciger da biste uklonili zavrtanj dugmeta za resetovanje (Slika 2-17). Vodite računa da
ne izgubite zavrtanj.
Korak 2
Pomoću ispravljene spajalice pritisnite dugme za resetovanje i držite ga kraće od 10 sekundi. Ova radnja
dovodi do ponovnog pokretanja pristupne tačke (isključivanja i ponovnog uključivanja napajanja),
isključivanja svih LED indikatora na oko 5 sekundi, a zatim njihovog ponovnog aktiviranja.
Korak 3
Zamenite zavrtanj dugmeta za resetovanje i koristite Phillips šrafciger da biste ga zategli na 22 do 24 inča
funti (2,49 do 2,71 Nm).
Uzemljenje pristupne tačke
Pristupna tačka mora da bude uzemljena pre povezivanja sa napajanjem.
Upozorenje
Ova oprema mora da se uzemlji spolja pomoću žice za uzemljenje koju obezbeđuje klijent pre nego
što se priključi na napajanje. Obratite se odgovarajućem nadležnom entitetu za inspekcije ili
električaru ako niste sigurni da li je odgovarajuće uzemljenje dostupno. Izjava 366
Upozorenje
Instalacija opreme mora biti usaglašena sa lokalnim i nacionalnim zakonima o električnoj energiji.
Izjava 1074
U svim spoljnim instalacijama i pri napajanju pristupne tačke naizmeničnom strujom morate pratiti sledeća
uputstva kako biste pravilno uzemljili kućište:
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-30
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552H)
Korak 1
Ako koristite izolovanu 6-AWG bakarnu žicu za uzemljenje, po potrebi uklonite izolaciju za kontakt za
uzemljenje.
Korak 2
Koristite odgovarajuću alatku za krimpovanje da biste postavili ogoljenu 6-AWG bakarnu žicu za
uzemljenje u obezbeđeni kontakt za uzemljenje (Panduit PLCD6-10A-L).
Napomena
Kontakt za uzemljenje i hardver koji se koriste moraju biti usaglašeni sa lokalnim i nacionalnim
zakonima o električnoj energiji.
Korak 3
Otvorite smesu za električne spojeve (dostavlja se) i nanesite veću količinu na metalnu površinu na kojoj
se nalaze rupe za zavrtnje za traku za uzemljenje (pogledajte Slika 2-13).
Korak 4
Povežite kontakt za uzemljenje sa rupama za zavrtnje za uzemljenje (pogledajte Slika 2-13) pomoću dva
obezbeđena Phillips zavrtnja (M4 x10 mm) sa opružnim podloškama. Zategnite zavrtanj za uzemljenje
od 22 do 24 inča funti (2,49 do 2,71 Nm).
Korak 5
Ako je neophodno, ogolite i drugi kraj žice za uzemljenje i povežite ga sa pouzdanim uzemljenjem kao
što je cev za uzemljenje (pogledajte Slika 2-4).
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552H)
Komplet sa optičkom opremom (AIR-1520-FIB-REEL=) omogućava pristupnoj tački 1552H da podrži
optičke mrežne veze. Komplet sadrži sledeće delove:
•
Osam zavrtnja (#2-56 x .75 inča) za namotaje
•
Dva mala namotaja
•
Dva velika namotaja
•
Jedan nepropusni adapter – prihvata kabl prečnika od 0,51 do 0,89 cm (0,20 do 0,35 inča)
Napomena
SFP modul je stavka koja se zasebno poručuje. Pogledajte vodič za poručivanje za primenljive SFP
opcije.
Upozorenje
Laserski proizvod klase 1. Izjava 1008
Napomena
Potreban vam je spoljni optički kabl koji obezbeđuje klijent sa LC konektorom. Prečnik kabla mora biti
0,51 do 0,89 cm. (5,1 do 8,9 mm). Prečnik obloge koja okružuje svaki pojedinačni optički kabl mora biti
0,040 inča. (1,0 mm) ili manje.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-31
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552H)
Povezivanje optičkog kabla sa 1552H pristupnom tačkom
Da biste povezali optički kabl sa 1552H pristupnom tačkom, sledite ove korake:
Korak 1
Upozorenje
Uverite se da su svi izvori napajanja iskopčani iz pristupne tačke.
Ova jedinica može imati više veza napajanja. Sve veze moraju biti uklonjene radi prekida napajanja
jedinice. Izjava 1028
Korak 2
Otvorite poklopac na šarkama (uputstva potražite u odeljku „Otvaranje poklopca na šarkama na
pristupnoj tački“ na stranici 2–27).
Korak 3
Postavite dva velika namotaja sa malim namotajima iznad njih, kao što je prikazano na Slika 2-18.
Korak 4
Poravnajte rupe za zavrtnje na malim i velikim namotajima i ubacite četiri zavrtnja za pričvršćivanje u
svaki par namotaja. Zategnite zavrtnje od 3 do 4 inča funti (0,34 do 0,45 Nm).
Korak 5
Uklonite utikač iz kraja SFP modula i ubacite modul u SFP utičnicu (pogledajte Slika 2-18).
Slika 2-18
Komponente optičkog kabla (1552H)
1
Ne koristi se
4
Četiri zavrtnja za svaki sklop
2
Konektor za SFP modul
5
Port za optički konektor (1552H)
3
Namotaji optičkog kabla (veliki namotaj sa
malim namotajem iznad njega)
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-32
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552H)
Korak 6
Otpustite okrugli kraj nepropusnog konektora tako što ćete ga okrenuti u smeru kazaljki na satu, ali nemojte
ga ukloniti (pogledajte Slika 2-19).
Slika 2-19
1
Nepropusni adapter
2
Kraj sa navojem
Okrugli kraj
Korak 7
Pažljivo navijte kraj adaptera sa navojem na pristupnu tačku i ručno zategnite.
Korak 8
Koristite francuski ključ, naglavak od 22 mm ili Sealcon S-2200-WR ključ za zatezanje kraja adaptera
sa navojem od 6 do 7 stopa funti (8,1 do 9,5 Nm).
Korak 9
Pažljivo uklonite otprilike 30,5 cm (1 do 2 stope) spoljnog obmotača sa optičkog kabla i ogolite unutrašnja
vlakna.
Korak 10
Pažljivo umetnite konektor LC optičkog kabla u okrugli kraj nepropusnog adaptera (pogledajte Slika 2-19)
i gurnite ga kroz adapter.
Korak 11
Obmotajte višak optičkog kabla oko namotaja sa kablom po obrascu sa slike osam (8).
Korak 12
Umetnite konektor LC optičkog kabla u SFP modul.
Korak 13
Koristite francuski ključ ili ključ sa otvorenim krajem da biste zategli okrugli kraj adaptera od 2,7 do 3,2
stope funte (3,66 do 4,34 Nm).
Korak 14
Zatvorite poklopac na šarkama (pogledajte odeljku „Zatvaranje poklopca na šarkama na pristupnoj tački“
na stranici 2–28).
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-33
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552SA i 1552SD)
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552SA i
1552SD)
Komplet sa optičkom opremom (AIR-1550S-FIB-KIT=) omogućava pristupnim tačkama 1552S i
1552SD da podrže optičke mrežne veze. Komplet sadrži sledeće delove:
•
Dva velika namotaja
•
Jedan žreb za podršku namotaja
•
Osam zavrtnja (#2-56 x .31 inča) za namotaje
•
Osam zavrtnja (#4-40 x .25 inča) za žreb
•
Jedan adapter porta (5/8-24 do 1/2-14 NPT)
•
Jedna petlja
Napomena
SFP modul je stavka koja se zasebno poručuje. Pogledajte vodič za poručivanje za primenljive SFP
opcije.
Upozorenje
Laserski proizvod klase 1. Izjava 1008
Napomena
Potreban vam je spoljni optički kabl koji obezbeđuje klijent sa LC konektorom. Prečnik kabla mora biti
manji od 0,40 inča. (10,0 mm). Prečnik obloge koja okružuje svaki pojedinačni optički kabl mora biti
manji od 0,040 inča. (1,0 mm).
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom 1552SA ili 1552SD
Da biste povezali optički kabl sa pristupnom tačkom 1552SA ili 1552SD, sledite ove korake:
Korak 1
Uverite se da su svi izvori napajanja iskopčani iz pristupne tačke.
Upozorenje
Ova jedinica može imati više veza napajanja. Sve veze moraju biti uklonjene radi prekida napajanja
jedinice. Izjava 1028
Korak 2
Otvorite poklopac na šarkama (uputstva potražite u odeljku odeljku „Otvaranje poklopca na šarkama na
pristupnoj tački“ na stranici 2–27).
Instalacija hardvera kompleta optičke opreme
Korak 3
Poravnajte žreb namotaja sa pristupnom tačkom i pričvrstite pomoću dva zavrtnja (#4-40 x .25 inča).
Zategnite zavrtnje do 5,5 do 6,0 inča. funti (0,62 do 0,68 Nm). (Pogledajte Slika 2-20.)
Korak 4
Poravnajte oba namotaja sa instaliranim žrebom. Spojite svaki namotaj sa žrebom pomoću četiri zavrtnja
(#2-56 x .31 inča). Zategnite zavrtnje do 3 do 4 inča. funti (0,34 do 0,45 Nm). (Pogledajte Slika 2-20.)
Korak 5
Uklonite postojeći priključak i zamenite ga adapterom porta ½-NPT. Pažljivo navijte kraj adaptera sa
navojem na pristupnu tačku i ručno zategnite. Pomoću šestougaonog ključa na adapteru zategnite adapter
6 do 7 ft. funti (8,1 do 9,5 Nm). (Pogledajte Slika 2-20.)
Korak 6
Uklonite utikač na kraju SFP modula i ubacite modul u SFP utičnicu. (Pogledajte Slika 2-20.)
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-34
Instaliranje pristupne tačke
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552SA i 1552SD)
Slika 2-20
Komponente kompleta sa optičkom opremom (prikazan je 1552SD)
4
3
4
3
2
1
5
6
333826
Poglavlje 2
Korak 7
1
Žreb namotaja
2
Dva zavrtnja za spajanje žreba namotaja sa
pristupnom tačkom (#4-40 x .25 inča)
3
Dva optička namotaja
4
Osam zavrtnja, četiri za spajanje svakog
namotaja sa žrebom (#2-56 x .31 inča)
5
Adapter 1/2-NPT porta
6
Konektor za SFP modul
(samo 1552SA) Koristite Phillips šrafciger da biste otpustili tri držeća zavrtnja koji obezbeđuju poklopac
modula sa utičnicom za naizmeničnu struju. Skinite i sklonite sa strane poklopac modula sa utičnicom za
naizmeničnu struju. Pogledajte Slika 2-21.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-35
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552SA i 1552SD)
Skidanje poklopca modula sa utičnicom za naizmeničnu struju (1552SA)
333824
Slika 2-21
Instalacija optičkog kabla
Korak 8
Korak 9
Instalirajte hardver sa ulazom za kabl koji je obezbedio klijent (cev ili kablovska uvodnica) u adapter
½-NPT kabla.
Napomena
Osoba koja vrši instalaciju ili integraciju dužna je da obezbedi odgovarajuće certifikovane
komponente kao deo celokupno dizajniranog sistema i mora da održava ekološki integritet
pristupne tačke ocene IP67.
Napomena
Hermetični optički uređaj koji je izabrala osoba koja vrši instalaciju ili integraciju mora biti
jednak ili veći (bolji) od specifikacija navedenih za uređaj referenciran kao Sealcon
CD-13AR-EX sa gumicom Buna-N O-ring.
Napomena
Specifikacija obrtne sile za veze u ½-NPT adapter je 6 do 7 ft funti (8,1 do 9,5 Nm).
Pažljivo uklonite otprilike 30,5 cm (1 do 2 stope) spoljnog obmotača sa optičkog kabla i ogolite
unutrašnja vlakna.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-36
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Povezivanje optičkog kabla sa pristupnom tačkom (1552SA i 1552SD)
Korak 10
Pažljivo ubacite optički kabl kroz port za ulaz kabla, postavljajući prelaz ogoljenog kabla blizu
unutrašnjeg zida kućišta (i unutar modula sa utičnicom za naizmeničnu struju za 1552SA). (Pogledajte
Slika 2-22.)
Korak 11
(samo 1552SA) Navijte optičke kablove (ogoljeni deo) preko gumene petlje i postavite petlju unutar
uparenog slota poklopca utičnice za naizmeničnu struju. (Pogledajte Slika 2-22.)
Instalacija optičkog kabla (1552SA sa leve strane; 1552SD sa desne strane; dužine kablova su prikazane samo radi ilustracije)
3
2
1
2
1
333827
Slika 2-22
Napomena
1
Optički kabl koji obezbeđuje klijent
2
Hardver sa ulazom za kabl koji obezbeđuje klijent (prikazana je ½ NPT cev).
3
Gumena petlja (samo 1552SA; ne koristi se za 1552SD)
Kada instalirate cevnu uvodnicu ½ NPT ili kablovsku uvodnicu, obavezna je upotreba plombe (na primer
Loctite® 565).
Korak 12
Umotajte višak optičkog kabla oko velikih namotaja koristeći metode industrijskog standarda i
usmeravanja kablova.
Korak 13
Umetnite konektor LC optičkog kabla u SFP modul.
Korak 14
Obezbedite optički kabl unutar dodatka pomoću odgovarajućih metoda da biste izbegli oštećenje kabla.
Korak 15
(samo 1552SA) Zamenite poklopac modula sa utičnicom za naizmeničnu struju tako što ćete prvo ukopčati
gornji deo petlje sa donjom ivicom poklopca, a zatim pažljivo postaviti poklopac u prvobitni položaj.
Petlja će imati duguljasti oblik u odgovarajućoj rupi u zidu modula obezbeđujući zaštitu za optičke
kablove pošto oni prolaze kroz zid modula sa utičnicom za naizmeničnu struju. Budite pažljivi da ne
stegnete ili na neki drugi način oštetite optičke kablove prilikom ponovnog spajanja modula sa utičnicom
za naizmeničnu struju. Zategnite šrafove do 5,5 do 6,0 stopa funti (0,62 do 0,68 Nm). Pogledajte
Slika 2-23.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-37
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Završena instalacija optičkih kablova (prikazan je 1552SA; optički i drugi kablovi nisu
prikazani)
333825
Slika 2-23
Korak 16
Zatvorite poklopac na šarkama (pogledajte odeljku „Zatvaranje poklopca na šarkama na pristupnoj tački“
na stranici 2–28).
Napajanje pristupne tačke
Pristupna tačka može dobijati napajanje na neki od sledećih načina:
•
•
PoE – 56 VDC; za 1552H pristupne tačke
–
Povezivanje pojačivača snage serije 1552H, stranica 2–39
–
Povezivanje Ethernet kabla sa pristupnom tačkom, stranica 2–40
Naizmenična struja
–
•
Spoljni 12 VDC
–
•
100 do 240 VAC za 1552S/1552H pristupne tačke
Povezivanje kabla za napajanje od 12 VDC sa pristupnom tačkom, stranica 2–43
Spoljni 24 VDC (samo 1552SD)
–
Povezivanje kabla za napajanje od 24 VDC sa pristupnom tačkom, stranica 2–46
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-38
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Napomena
U svim gorenavedenim slučajevima grana kola sa naizmeničnom strujom koja napaja pristupnu tačku
mora da se ograniči na najviše 20 A sa uređaja sa osiguračima koji obezbeđuje korisnik. Ova zaštita grane
napajanja mora biti u skladu sa svim lokalnim i nacionalnim zakonima o električnoj energiji.
Povezivanje pojačivača snage serije 1552H
Pojačivač snage snabdeva pristupnu tačku sa 56 VDC preko Ethernet kabla i podržava ukupnu dužinu
Ethernet kabla od 100 m (328 stopa) od sviča do pristupne tačke.
Napomena
Kabl koji ide od pojačivača snage do pristupne tačke (PoE-in port) mora imati najmanje 3,05 m (10 stopa)
dužine.
Napomena
PoE-Out port je onemogućen kada se pristupna tačka napaja pomoću pojačivača snage.
Pri napajanju pristupne tačke pomoću opcionalnog pojačivača snage sledite ove korake da biste dovršili
instalaciju:
Korak 1
Pre nego što primenite 1PoE na pristupnu tačku, uverite se da je pristupna tačka uzemljena (pogledajte
odeljku „Uzemljenje pristupne tačke“ na stranici 2–30).
Korak 2
Pogledajte Slika 2-5 da biste identifikovali komponente potrebne za instalaciju.
Napomena
Korak 3
Upozorenje
Pojačivač snage 1550 može da se koristi samo u unutrašnjem okruženju; zato kabl iz pojačivača
mora da se sprovede od zaštićene lokacije do pristupne tačke koja je postavljena napolju.
Povežite Ethernet kabl CAT5e ili bolji između žične LAN mreže i pojačivača snage.
Da biste smanjili rizik od požara, koristite samo „Ne“. 26 AWG ili veći telekomunikacioni kabl. Izjava
1023
Za pristupnu tačku koristite samo pojačivač snage 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=). Pojačivač snage je
dizajniran tako da ispunjava zahteve za napajanje pristupne tačke i predstavlja ograničeni izvor napajanja
(LPS) 2. klase.
Napomena
Osoba koja vrši instalaciju dužna je da proveri da li je napajanje pristupne tačke pomoću ovakvog tipa
pojačivača snage dozvoljeno u okviru lokalnih i/ili nacionalnih standarda za bezbednost i
telekomunikacionu opremu.
Savet
Da biste omogućili saobraćaj preko premošćene veze, ubacite svič između pojačivača snage
i kontrolera. Više informacija potražite u Cisco vodiču za pristupne tačke prepletne mreže,
dizajn i primenu, izdanje 7,0.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-39
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Korak 4
Uverite se da su antene povezane i da je uzemljenje povezano sa pristupnom tačkom pre nego što priključite
napajanje.
Korak 5
Povežite zaštićeni spoljni Ethernet kabl (CAT5e ili bolji) između pojačivača snage i PoE-in konektora
pristupne tačke (pogledajte Slika 2-24).
Korak 6
Povežite Ethernet kabl sa PoE-In portom pristupne tačke (pogledajte odeljku „Povezivanje Ethernet kabla
sa pristupnom tačkom“ na stranici 2–40).
Napomena
Korak 7
Kada se pristupna tačka serije 1552S/H napaja pomoću PoE, PoE-Out port nije aktivan.
Nastavite sa odeljku „Sledeći koraci“ na stranici 2–51.
Povezivanje Ethernet kabla sa pristupnom tačkom
Potrebno je da obezbedite sledeće alatke i materijale:
•
Zaštićeni spoljni Ethernet kabl (CAT5e ili bolji) prečnika od 0,51 do 0,89 cm (0,20 do 0,35 inča)
Napomena Ethernet kabl koji ide od pojačivača snage do pristupne tačke mora biti dug najmanje 3,05
m (10 stopa). PoE-out port je onemogućen kada se pristupna tačka napaja pomoću
pojačivača snage.
•
RJ-45 konektor i alat za instalaciju
•
Francuski ključ
Da biste povezali zaštićeni Ethernet kabl sa pristupnom tačkom, sledite ove korake:
Korak 1
Upozorenje
Isključite napajanje pojačivača snage i uverite se da su svi izvori napajanja pristupne tačke isključeni.
Ova jedinica može imati više veza napajanja. Sve veze moraju biti uklonjene radi prekida napajanja
jedinice. Izjava 1028
Korak 2
Uverite se da je 6 AWG žica za uzemljenje povezana sa pristupnom tačkom (pogledajte odeljku
„Uzemljenje pristupne tačke“ na stranici 2–30).
Korak 3
Koristite francuski ključ, naglavak od 22 mm ili Sealcon S-2200-WR ključ da biste uklonili utikač Ethernet
konektora iz pristupne tačke (lokaciju potražite u okviru Slika 2-24).
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-40
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Slika 2-24
Lokacija Ethernet nepropusnih adaptera (samo na modelima AIR-CAP1552S-x-K9 i
AIR-CAP1552H-x-K9)
4
5
1
1
Korak 4
2
ETH port (1552S) ili PoE-in port (1552H)
Napomena
6
255260
Poglavlje 2
2
PoE-out port
Informacije o ulazu za kabl za prenos podataka potražite u odeljku Slika 1-1 na stranici 1–4
Otpustite okrugli kraj nepropusnog adaptera tako što ćete ga okrenuti u smeru kazaljki na satu, ali nemojte
ga ukloniti (pogledajte Slika 2-25).
Slika 2-25
1
Nepropusni adapter
Kraj sa navojem
2
Okrugli kraj
Korak 5
Ubacite neterminisani kraj Ethernet kabla u okrugli kraj nepropusnog adaptera (pogledajte Slika 2-25),
a zatim povucite nekoliko inča kabla kroz adapter.
Korak 6
Instalirajte RJ-45 konektor na neterminisani kraj Ethernet kabla pomoću alatke za instalaciju Ethernet kabla.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-41
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Upozorenje
Korak 7
Da biste smanjili rizik od požara, koristite samo „Ne“. 26 AWG ili veći telekomunikacioni kabl. Izjava
1023
Pažljivo ubacite RJ-45 konektor za kabl u otvor Ethernet porta na pristupnoj tački, a zatim ga povežite
sa unutrašnjim konektorom za Ethernet (pogledajte Slika 2-26).
Slika 2-26
Ubacivanje RJ-45 konektora u otvor Ethernet porta na kućištu
1
Nepropusni adapter
2
Otvor Ethernet porta na kućištu pristupne tačke 4
RJ-45 konektor
Zaštićeni kabl za spoljni Ethernet (CAT5e ili
bolji)
Korak 8
Povucite nepropusni adapter prema pristupnoj tački, zavijte kraj adaptera sa navojem na pristupnu tačku
i zategnite rukom.
Korak 9
Koristite francuski ključ, naglavak od 22 mm ili Sealcon S-2200-WR ključ za zatezanje kraja adaptera
sa navojem od 6 do 7 stopa funti (8,1 do 9,5 Nm).
Korak 10
Koristite francuski ključ da biste zategli okrugli deo adaptera od 2,7 do 3,2 stope funte (3,66 do 4,34 Nm).
Korak 11
Uverite se da su antene povezane sa pristupnom tačkom pre nego što je povežete sa napajanjem.
Korak 12
Sprovedite Ethernet kabl i odsecite višak kabla.
Korak 13
Instalirajte RJ-45 konektor na neterminisani kraj kabla i ubacite ga u pojačivač snage. Uobičajene komponente
za instalaciju potražite u odeljku Slika 2-5.
Korak 14
Uključite napajanje pojačivača snage.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-42
3
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Povezivanje kabla za napajanje od 12 VDC sa pristupnom tačkom
Pri napajanju pristupne tačke strujom od 12 VDC, morate obezbediti prikladno prekidanje jednosmerne
struje iz jedinice. Struja ne bi trebalo da se prekida isključivanjem konektora za napajanje jednosmernom
strujom na jedinici.
Upozorenje
U fiksirane žične vodove mora biti ugrađen lako pristupačan dvopolni uređaj za prekidanje veze.
Izjava 1022
Upozorenje
Povežite jedinicu samo sa izvorom napajanja jednosmernom strujom koji je usaglašen sa
bezbednosnim zahtevima veoma niskog napona (SELV) u standardima bezbednosti zasnovanim na
direktivi IEC 60950. Izjava 1033
Da biste povezali kabl za napajanje od 12 VDC, potrebno je da obezbedite sledeći alat i materijale:
•
Zaštićeni spoljni kabl za napajanje jednosmernom strujom prečnika od 0,51 do 0,89 cm (0,20 do 0,35
inča).
•
Francuski ključ ili ključ sa otvorenim krajem
•
Mali ravni šrafciger
•
Dvopinski konektor za napajanje jednosmernom strujom (obezbeđuje Cisco)
Da biste povezali kabl za napajanje jednosmernom strujom sa pristupnom tačkom, sledite ove korake:
Korak 1
Pre nego što povežete napajanje od 12 VDC sa pristupnom tačkom, uverite se da je uzemljenje povezano
sa pristupnom tačkom (pogledajte odeljku „Uzemljenje pristupne tačke“ na stranici 2–30).
Korak 2
Isključite sve izvore napajanja pristupne tačke, uključujući i izvor napajanja jednosmernom strujom.
Upozorenje
Ova jedinica može imati više veza napajanja. Sve veze moraju biti uklonjene radi prekida napajanja
jedinice. Izjava 1028
Oprez
Kada instalirate napajanje jednosmernom strujom na pristupnoj tački, uvek PRVO povežite kraj kabla koji
ide u pristupnu tačku. Pri uklanjanju konektora za napajanje jednosmernom strujom, uvek POSLEDNJI
isključite kraj kabla koji ide u pristupnu tačku.
Korak 3
Koristite francuski ključ, naglavak od 22 mm ili Sealcon S-2200 -WR ključ za uklanjanje utikača iz
otvora konektora za napajanje jednosmernom strujom (pogledajte Slika 2-27 da biste videli lokaciju
konektora za napajanje od 12 VDC).
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-43
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Slika 2-27
Lokacija nepropusnog adaptera za napajanje od 12 VDC
2
3
4
331098
1
Korak 4
1
Konektor za napajanje jednosmernom strujom 3
sa nepropusnim adapterom
2
Otvor za postavljanje držača
1
Nepropusni adapter
Kraj sa navojem
Napomena
2
Okrugli kraj
Nepropusni adapter prihvata kablove prečnika od 0,51 do 0,89 cm (0,20 do 0,35 inča).
Ubacite ogoljeni kraj kabla za napajanje od 12 VDC u okrugli kraj nepropusnog adaptera (pogledajte
Slika 2-28) i povucite oko 6 inča kabla kroz adapter.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-44
Rupe za zavrtnje kontakta za uzemljenje
Otpustite okrugli kraj nepropusnog adaptera tako što ćete ga okrenuti u smeru kazaljki na satu,
ali nemojte ga ukloniti (pogledajte Slika 2-28).
Slika 2-28
Korak 5
4
Otvor za postavljanje držača
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Korak 6
Povucite oko 1 inč obmotača 12 VDC kabla da biste otkrili žice i skinite oko 9,5 mm (3/8 inča) izolacije
sa svake žice.
Korak 7
Stavite sve žice u traku sa kontaktima sa dva položaja (dostavlja se) i zategnite svaku žicu pomoću ravnog
šrafcigera od 0,25 cm (0,1 inča) (pogledajte Slika 2-29).
Slika 2-29
Korak 8
Traka sa kontaktima sa dva položaja za 12 VDC
1
Zavrtnji za pričvršćivanje
2
Otvor za žicu za uzemljenje
(povratna jednosmerna struja)
3
Otvor za žice za DC +
Ubacite traku sa kontaktima sa dva položaja u otvor za napajanje od 12 VDC na kućištu pristupne tačke,
a zatim je pažljivo gurnite u unutrašnji konektor (pogledajte Slika 2-30).
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-45
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Slika 2-30
Ubacivanje trake sa kontaktima u otvor za napajanje od 12 VDC na kućištu pristupne tačke
1
Traka sa kontaktima sa dva položaja
3
Nepropusni adapter
2
Kabl za napajanje jednosmernom strujom
4
Otvor za napajanje od 12 VDC na kućištu
pristupne tačke
Napomena Specifikacije i ograničenja za veze
kablova za napajanje potražite u
odeljku Slika 2-32
Korak 9
Povucite nepropusni adapter prema pristupnoj tački, zavijte kraj adaptera sa navojem na pristupnu tačku
i zategnite rukom.
Korak 10
Koristite francuski ključ, naglavak od 22 mm ili Sealcon S-2200-WR ključ za zatezanje kraja adaptera
sa navojem od 6 do 7 stopa funti (8,1 do 9,5 Nm).
Korak 11
Koristite francuski ključ ili ključ sa otvorenim krajem da biste zategli okrugli deo adaptera od 2,7 do 3,2
stope funte (3,66 do 4,34 Nm).
Korak 12
Uverite se da su antene povezane sa pristupnom tačkom pre nego što je povežete sa napajanjem.
Korak 13
Uključite napajanje od 12 VDC u naznačenim kolima.
Povezivanje kabla za napajanje od 24 VDC sa pristupnom tačkom
Napomena
Kada instalirate vodove, vodite računa o usaglašenosti sa lokalnim zakonima o električnoj energiji za vaše
područje.
Da biste sproveli i povezali kabl za napajanje od 24 VDC sa modelom pristupne tačke 1552S, sledite ove
korake:
Korak 1
Otvorite poklopac na šarkama na pristupnoj tački. Uputstva potražite u odeljku „Otvaranje poklopca na
šarkama na pristupnoj tački“ na stranici 2–27.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-46
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Slika 2-31
Instalacija napajanja od 24 VDC – model AIR-CAP1552S-A-K9
1
2
3
333238
Poglavlje 2
1
1/2 NPT cev (North American/ATEX) ili kabl 2
sa omotačem (samo ATEX) koje obezbeđuje 3
klijent. Osoba koja vrši instalaciju ili
integraciju dužna je obezbedi odgovarajuće
certifikovane komponente kao deo celokupno
dizajniranog sistema i mora da održava
ekološki integritet pristupne tačke ocene IP67.
Oprema koju obezbeđuje klijent
Priključni blok
Korak 2
Sprovedite kabl za napajanje od 24 VDC kroz 1/2-NPT port.
Korak 3
Koristite alatku za guljenje žica da biste uklonili izolaciju sa svake žice. Uklonite samo onoliko žice
koliko je dovoljno za odgovarajuće krimpovanje na kružne kontakte (obezbeđuje Cisco).
Korak 4
Uklonite zavrtanj trake sa kontaktima i četvrtastu podlošku za vezu sa oznakom „RTN“. Povežite liniju
za povratnu jednosmernu struju sa lokacijom na traci sa kontaktima sa oznakom „RTN“. Zategnite
zavrtanj trake sa kontaktima da biste pričvrstili kružni kontakt i žicu.
Korak 5
Uklonite zavrtanj trake sa kontaktima i četvrtastu podlošku za vezu sa oznakom „+24 VDC IN“. Povežite
stalnu +24 VDC liniju sa lokacijom na traci sa kontaktima sa oznakom „+24 VDC IN“. Zategnite zavrtanj
trake sa kontaktima da biste pričvrstili kružni kontakt i žicu.
Korak 6
Pričvrstite kabl za ulaznu jednosmernu struju pomoću dodataka za fiksiranje žice uz traku sa kontaktima.
Korak 7
Prekontrolišite rad.
Korak 8
Zatvorite poklopac na šarkama na pristupnoj tački. Detalje potražite u odeljku „Zatvaranje poklopca na
šarkama na pristupnoj tački“ na stranici 2–28.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-47
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
Povezivanje uzemljenja i naizmenične struje
Napomena
Kada instalirate vodove, vodite računa o usaglašenosti sa lokalnim zakonima o električnoj energiji za vaše
područje.
Da biste sproveli i povezali kablove za uzemljenje i naizmeničnu struju sa modelima pristupnih tačaka
1552H ili 1552S, sledite ove korake:
Upozorenje
Pri instalaciji ili zameni jedinice, veza sa uzemljenjem uvek mora prva da se uspostavi i poslednja da
se prekine. Izjava 1046
Oprez
Uvek instalirajte žicu za uzemljenje pre nego što povežete kablove za napajanje naizmeničnom strujom.
Korak 1
Otvorite poklopac na šarkama na pristupnoj tački. Uputstva potražite u odeljku „Otvaranje poklopca na
šarkama na pristupnoj tački“ na stranici 2–27.
Korak 2
Koristite Phillips šrafciger da biste otpustili tri držeća zavrtnja koji obezbeđuju poklopac modula sa
utičnicom za naizmeničnu struju. (Slika 2-32).
Slika 2-32
Instalacija napajanja naizmeničnom strujom – model AIR-CAP1552H-A-K9
4
5
3
2
343734
1
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-48
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Napajanje pristupne tačke
1
1/2 NPT cev (North American/ATEX) ili kabl 4
sa omotačem (samo ATEX) koje obezbeđuje
klijent.
2
Oprema koju obezbeđuje klijent
5
3
Povežite žicu za uzemljenje sa kružnim
kontaktom. Povežite kružni kontakt sa
kućištem kao što je prikazano.
Poklopac utičnice za naizmeničnu struju
•
Otpustite držeće zavrtnje (3x) da biste
skinuli poklopac.
•
Vratite ga kada instalirate opremu.
Priključni blok
Beleške:
1
Osoba koja vrši instalaciju ili integraciju dužna je da obezbedi odgovarajuće
certifikovane komponente kao deo celokupno dizajniranog sistema i mora da
održava ekološki integritet pristupne tačke ocene IP67.
2
Hermetični optički uređaj koji je izabrala osoba koja vrši instalaciju ili integraciju
mora biti jednak ili veći (bolji) od specifikacija navedenih za uređaj referenciran
kao Sealcon CD-13AR-EX sa gumicom Buna-N O-ring.
3
Specifikacija uvrtanja za hermetične uvodnice je 6 do 7 ft funti (8,1 do 9,5 N.m).
Korak 3
Skinite poklopac i odložite ga sa strane.
Korak 4
Sprovedite kabl za napajanje naizmeničnom strujom kroz 1/2-NPT port.
Korak 5
Koristite alatku za guljenje žica da biste uklonili izolaciju sa svake žice. Skinite samo onoliko žice koliko
je potrebno za čvrstu vezu unutar priključnog bloka. Žice pod naponom ne smeju da budu ogoljene i
izložene kada se uspostavi veza.
Korak 6
Umetnite žicu za uzemljenje u obezbeđeni kontakt za uzemljenje i koristite alatku za krimpovanje da biste
učvrstili vezu.
Korak 7
Instalirajte kontakt za uzemljenje i zategnite vezu pomoću Phillips šrafcigera. Nemojte zatezati prejako
da ne biste oštetili navoje zavrtnja.
Korak 8
Umetnite sve žice pod naponom u priključni blok sa utičnicom za naizmeničnu struju.
Korak 9
Koristite Phillips šrafciger da biste zategli zavrtnje i učvrstili žice u priključnom bloku.
Korak 10
Uverite se da nijedna ogoljena žica nije izložena. Ako je neka žica izložena, uklonite je iz priključnog bloka,
prilagodite joj dužinu i ponovo je instalirajte.
Korak 11
Prekontrolišite rad.
Korak 12
Vratite gornji poklopac modula sa utičnicom za naizmeničnu struju i zategnite držeće zavrtnje. Nemojte
prejako zatezati.
Korak 13
Zatvorite poklopac na šarkama na pristupnoj tački. Detalje potražite u odeljku „Zatvaranje poklopca na
šarkama na pristupnoj tački“ na stranici 2–28.
Korak 14
Instalirajte kabl za prenos putem Ethernet mreže. Uputstva potražite u sledećem odeljku.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-49
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Održavanje
Održavanje
Pristupna tačka ne zahteva mnogo periodičnog ili preventivnog održavanja budući da nema pokretne
delove, filtere, maziva ili mehaničke komponente za kontakt. Međutim, kada se instalira na opasnoj
lokaciji, potrebno je izvršavati periodične preglede kako bi se održao zadovoljavajući rad pristupne tačke.
Ovaj odeljak sadrži informacije o održavanju pristupne tačke instalirane na opasnoj lokaciji.
Dodatne informacije o održavanju možete pronaći u članku Poglavlje 3, „Rešavanje problema“ i u Vodiču
za rešavanje problema sa prepletnim mrežama. Dokument sa informacijama o rešavanju problema
dostupan je na lokaciji cisco.com na sledećoj URL adresi:
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/1520/troubleshooting/guide/TrbleshtMesh.html
Upozorenje
Ne prekidajte veze sa ovom opremom dok se ne prekine struja ili dok ne potvrdite da područje nije
opasno. Učvrstite sve spoljne veze koje se uparuju sa ovom opremom pomoću šrafova, pomičnih reza,
konektora sa navojem ili drugim delovima koji se dostavljaju uz ovaj proizvod. Zamena komponenti
može da pogorša podobnost za I klasu, 2. zonu, 2. odeljenje. Izjava 1062
Upozorenje
Ako povežete ili iskopčate kabl konzole dok u jedinici ili bilo kojem uređaju na mreži ima struje, može
doći do električnog luka. Ovo može dovesti do eksplozije u instalacijama na opasnim lokacijama. Pre
nego što nastavite, uverite se da nema struje ili da područje nije opasno.
Da biste proverili rad jedinice, izvršite POST na uređaju na lokaciji koja nije opasna pre instalacije.
Izjava 1080
Upozorenje
Pri instalaciji ili zameni jedinice veza sa uzemljenjem uvek mora prva da se uspostavi i poslednja da
se prekine. Izjava 1046
Povlačenje pristupne tačke iz upotrebe
Pri povlačenju pristupne tačke iz upotrebe obavezno uklonite napajanje iz pristupne tačke pre nego što
otvorite poklopac i raskinete žične vodove za ulaznu naizmeničnu struju. Pri uklanjanju žičnih vodova za
naizmeničnu struju veza sa uzemljenjem treba poslednja da se prekine.
Obavljanje periodičnih pregleda
Pristupnu tačku je potrebno pregledati periodično kako bi se obezbedio normalan i postojan rad u
opasnom okruženju. Tabela 2-4 navodi rutine tokom pregleda i njihovu učestalost.
Tabela 2-4
Tabela periodičnih pregleda
Rutina pregleda
Učestalost
Pregled kružnih zaptivača i spoljnih električnih veza radi provere dotrajalosti,
korozije i oslabljenog otpora uzemljenja.
Svake 3 godine
Pregled poklopca i provera hermetičnosti zaptivača nepropusnog adaptera.
Svakih 5 godina
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-50
Poglavlje 2
Instaliranje pristupne tačke
Održavanje
Sledeći koraci
Kada uključite napajanje na mrežnoj pristupnoj tački koja nije povezana sa kontrolerom putem žične Ethernet
mreže, optičke ili kablovske mreže, pristupna tačka koristi protokol Cisco Adaptive Wireless Path Protocol
(AWPP) da bi se povezala sa drugom mrežnom pristupnom tačkom (MAP) koristeći najbolju putanju do
osnovne pristupne tačke (RAP) povezane sa kontrolerom putem žične mreže. Kada dobije napajanje,
pristupna tačka šalje zahtev za otkrivanje. Ako ste ispravno konfigurisali pristupnu tačku u kontroleru,
on šalje odgovor za otkrivanje nazad u pristupnu tačku. Kada se to desi, pristupna tačka šalje kontroleru
zahtev za pridruživanje, a kontroler šalje odgovor sa potvrdom za pridruživanje. Zatim pristupna tačka
uspostavlja sa kontrolerom vezu za kontrolu i obezbeđivanje bežičnih pristupnih tačaka (CAPWAP) i dobija
šifru za potvrdu identiteta konfigurisanu u kontroleru.
Pogledajte Vodič za konfigurisanje kontrolera za Cisco bežične LAN mreže da biste dobili više informacija
o konfigurisanju i nadgledanju pristupnih tačaka i radu sa njima.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-51
Poglavlje 2
Održavanje
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
2-52
Instaliranje pristupne tačke
P O G L A V L J E
3
Rešavanje problema
Ovo poglavlje navodi procedure za rešavanje osnovnih problema sa pristupnom tačkom. Najažurnije,
detaljne informacije o rešavanju problema potražite na Veb lokaciji za Cisco tehničku podršku i
dokumentaciju na sledećoj URL adresi:
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
Odeljci u ovom poglavlju obuhvataju:
•
Smernice za korišćenje pristupnih tačaka, stranica 3–2
•
MAC lista za filtriranje kontrolera, stranica 3–3
•
Korišćenje DHCP opcije 43, stranica 3–4
•
Nadgledanje LED-ova pristupne tačke, stranica 3–4
•
Provera povezanosti kontrolera, stranica 3–5
•
Promena imena grupe za premošćavanje, stranica 3–6
•
Lokalno povezivanje sa pristupnom tačkom, stranica 3–6
•
Pojačivač snage pristupne tačke, stranica 3–7
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3-1
Poglavlje 3
Rešavanje problema
Smernice za korišćenje pristupnih tačaka
Smernice za korišćenje pristupnih tačaka
Ove smernice bi trebalo da imate na umu kad koristite pristupne tačke:
•
Pristupna tačka može da komunicira samo sa kontrolerima i ne može nezavisno da radi.
•
Pristupna tačka ne podržava Wireless Domain Services (WDS) i ne može da komunicira sa WDS uređajima.
Međutim, kontroler pruža funkcionalnost ekvivalentnu WDS-u kad je s njim povezana pristupna tačka.
•
Pristupna tačka podržava samo CAPWAP komunikaciju 3. sloja sa kontrolerima.
U radu 3. sloja pristupna tačka i kontroler mogu da budu na istim ili različitim podmrežama.
Pristupna tačka komunicira s kontrolerom pomoću standardnih IP paketa. Pristupna tačka 3. sloja na
drugačijoj podmreži u odnosu na kontroler zahteva DHCP server na podmreži pristupne tačke i
putanju ka kontroleru. Putanja ka kontroleru mora da ima otvorene odredišne UDP portove 12222 i
12223 za CAPWAP komunikaciju. Putanja ka primarnim, sekundarnim i tercijarnim kontrolerima
mora da dozvoljava fragmente IP paketa.
•
Pre primene pristupnih tačaka, uverite se da je urađeno sledeće:
–
Kontroleri su povezani sa portovima sviča koji su konfigurisani kao magistralni portovi.
–
Pristupne tačke su povezane sa portovima sviča koji su konfigurisani kao neoznačeni pristupni
portovi.
–
DHCP serveru može da se pristupi putem pristupnih tačaka i konfigurisan je sa opcijom 43.
Opcija 43 daje IP adrese upravljačkih interfejsa vaših kontrolera. DHCP server obično je
moguće konfigurisati na Cisco sviču.
–
Opcionalno je moguće konfigurisati DNS server tako da omogući
CISCO-CAPWAP-CONTROLLER. Koristite lokalni domen da biste razrešili IP adresu
upravljačkog interfejsa vašeg kontrolera.
–
Kontroleri su konfigurisani i pristupne tačke mogu da im pristupe.
–
Kontroleri su konfigurisani sa MAC adresama pristupnih tačaka i MAC lista za filtriranje
je omogućena.
–
Svič mora da prosleđuje DHCP zahteve.
•
PoE izlazni port pristupne tačke trebalo bi da bude povezan samo sa jednim perifernim uređajem
korisnika, na primer sa kamerom ili senzorskim mrežnim prolazom. Preporučujemo da PoE izlazni port
ne bude povezan sa svičem ili čvorištem.
•
Pošto se pristupne tačke povežu sa kontrolerom, trebalo bi da promenite ime grupe za premošćavanje
(BGN) iz podrazumevane vrednosti. Sa podrazumevanim BGN-om, mrežne pristupne tačke (MAP)
potencijalno mogu da pokušaju da se povežu sa drugim mrežama i uspore konvergenciju mreže.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3-2
Poglavlje 3
Rešavanje problema
Važne napomene
Važne napomene
Odlaganja konvergencije
Za vreme primene kod pristupnih tačaka može da dođe do odlaganja konvergencije iz različitih razloga.
Sledeća lista identifikuje neke uslove rada koji mogu da dovedu do odlaganja konvergencije:
•
Osnovna pristupna tačka (RAP) pokušava da se poveže sa kontrolerom koristeći neki od žičnih portova
(kablovski, optički, PoE ulazni ili PoE izlazni). Ako su žični portovi operativni, RAP potencijalno može
da provede nekoliko minuta na svakom portu pre povezivanja sa kontrolerom.
•
Ako RAP ne može da se poveže sa kontrolerom preko žičnih portova, pokušava da se poveže preko
bežične mreže. To dovodi do dodatnih odlaganja kad je dostupno više potencijalnih bežičnih putanja.
•
Ako MAP ne može da se poveže sa RAP-om preko bežične veze, pokušaće da se poveže preko bilo kog
dostupnog žičnog porta. Pristupna tačka potencijalno može da provede nekoliko minuta za svaki metod
veze pre nego što ponovo pokuša da se poveže preko bežične mreže.
Petlja u premošćavanju
Pristupna tačka podržava paketno premošćavanje između žičnih i bežičnih mrežnih veza. Ista mreža
nikad ne sme da se poveže sa više žičnih portova na jednoj bežičnoj tački ili na dve premošćene bežične
tačke. Petlja u premošćavanju može da dovede do problema u usmeravanju na mreži.
DHCP server kontrolera
DHCP server kontrolera dodeljuje IP adrese samo lakim pristupnim tačkama i bežičnim klijentima
povezanim sa pristupnom tačkom. On ne dodeljuje IP adresu drugim uređajima, uključujući Ethernet
klijente za premošćavanje na mrežnim pristupnim tačkama.
MAP saobraćaj podataka
Ako signal na prenosnom kanalu pristupne tačke ima visok odnos signala i šumova, MAP može da se
poveže sa kontrolerom preko nadređenog čvorišta, ali neće moći da prenosi saobraćaj podataka,
na primer da pinguje pristupnu tačku. Do toga može da dođe zbog toga što je podrazumevana brzina
prenosa podataka za kontrolne pakete prenosa podešena na 6 Mb/s, a korisnik je postavio brzinu prenosa
podataka na automatsku.
MAC lista za filtriranje kontrolera
Pre nego što aktivirate pristupnu tačku, morate da se uverite da je MAC adresa pristupne tačke dodata na
MAC listu za filtriranje kontrolera i da je ta Mac lista za filtriranje omogućena.
Napomena
MAC adresa pristupne tačke i bar kôd se nalaze na donjem delu jedinice. Kada su navedene dve MAC
adrese, koristite gornju MAC adresu.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3-3
Poglavlje 3
Rešavanje problema
Korišćenje DHCP opcije 43
Da biste prikazali MAC adrese dodate na MAC listu za filtriranje kontrolera, možete da koristite CLI ili
GUI kontrolera:
•
CLI kontrolera—koristite komandu za CLI kontrolera show macfilter summary (prikaži rezime mac
filtriranja) da biste prikazali MAC adrese dodate na listu za filtriranje kontrolera.
•
GUI kontrolera—prijavite se u Veb interfejs kontrolera pomoću Veb pregledača i odaberite stavke
SECURITY (BEZBEDNOST) > AAA > MAC Filtering (MAC filtriranje) da biste prikazali MAC
adrese dodate na listu za filtriranje kontrolera.
Korišćenje DHCP opcije 43
DHCP opciju 43 možete da koristite za navođenje liste IP adresa kontrolera za pristupne tačke, čime se
pristupnoj tački omogućava da pronađe kontroler i poveže se s njim. Uputstva za konfigurisanje DHCP
opcije 43 potražite u dokumentaciji proizvoda za DHCP server. Dodatne informacije potražite u članku
Dodatak F, „Konfigurisanje DHCP opcije 43“.
Nadgledanje LED-ova pristupne tačke
Ako pristupna tačka ne funkcioniše ispravno, pogledajte LED-ove na donjem delu jedinice. Njih možete
da koristite da biste brzo procenili status jedinice. Slika 3-1 prikazuje lokaciju LED-ova pristupne tačke.
Slika 3-1
LED-ovi pristupne tačke – prikazani na donjem delu modela AIR-CAP1552S-x-K9
1
3
2
5
6
331806
4
4
Napomena
1
RF-2 LED – status za 5 GHz MIMO prenos
radio-programa
2
RF-1 LED – status za 2,4 GHz MIMO pristupni 4
radio
Uplink LED – status Etherneta, kabla ili
optičkog vlakna
Statusni LED – status pristupne tačke i
softvera
Može se očekivati da će na različitim jedinicama doći do manjih varijacija u intenzitetu i nijansi boje
LED-a. To spada u normalan opseg specifikacija proizvođača LED-ova i ne predstavlja oštećenje.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3-4
3
Poglavlje 3
Rešavanje problema
Provera povezanosti kontrolera
LED signali pristupne tačke navedeni su u dokumentu Tabela 3-1.
Tabela 3-1
LED signali pristupne tačke
LED
Boja1, 2
Značenje
Status
Crna
Nema struje ili je LED isključen.
Stabilna zelena
Pristupna tačka je operativna.
Zelena koja treperi
Preuzimanje ili nadogradnja Cisco IOS datoteke slike su u toku.
Stabilna žuta
Otkrivanje mrežne susedne pristupne tačke je u toku.
Žuta koja treperi
Potvrda verodostojnosti mreže je u toku.
Crvena/zelena/žuta koje trepere
CAPWAP otkrivanje je u toku.
Stabilna crvena
Otkazivanje firmvera. Obratite se organizaciji za podršku za pomoć.
Crna
Nijedan mrežni port ne radi ili je LED isključen.
Stabilna zelena
Port za uplink je operativan (kablovski, optički ili Ethernet).
Crna
Radio je isključen ili je LED isključen.
Stabilna zelena
Radio je operativan; mreža je ispravna.
Stabilna crvena
Otkazivanje firmvera. Obratite se organizaciji za podršku za pomoć.
Crna
Radio je isključen ili je LED isključen.
Stabilna zelena
Radio je operativan; mreža je ispravna.
Stabilna crvena
Otkazivanje firmvera. Obratite se organizaciji za podršku za pomoć.
Uplink
RF-1
RF-2
1. Ako su svi LED-ovi isključeni, pristupna tačka nema struje.
2. Kada se napajanje pristupne tačke uključi, u početku su svi LED-ovi žuti.
Provera povezanosti kontrolera
Da biste se uverili da je pristupna tačka povezana sa kontrolerom, sledite ove korake:
Korak 1
Prijavite se u mrežni interfejs kontrolera pomoću Veb pregledača.
Takođe možete da koristite komandu show ap summary (prikaži rezime pristupne tačke) sa porta konzole
kontrolera.
Korak 2
Izaberite stavku Wireless (Bežična veza) i uverite se da je MAC adresa pristupne tačke navedena u okviru
Ethernet MAC.
Korak 3
Odjavite se iz kontrolera i zatvorite Veb pregledač.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3-5
Poglavlje 3
Rešavanje problema
Promena imena grupe za premošćavanje
Promena imena grupe za premošćavanje
Ime grupe za premošćavanje (BGN) kontroliše povezanost pristupnih tačaka sa RAP-om. BGN-ovi mogu
da se koriste za logičko grupisanje radio-programa kako bi se izbegla međusobna komunikacija različitih
mreža na istom kanalu. Ova postavka je takođe korisna ako imate više RAP-ova na mreži u istoj oblasti.
Ako na mreži u istoj oblasti imate dva RAP-a (radi većeg kapaciteta), preporučujemo da konfigurišete
dva RAP-a sa različitim BGN-ovima i na različitim kanalima.
BGN je niska od najviše deset znakova. Fabrički podešeno ime grupe za premošćavanje (BEZ VREDNOSTI)
dodeljuje se tokom proizvodnje. Vi ne možete da ga vidite, ali ono omogućava novim radio uređajima na
pristupnoj tački da se pridruže mreži novih pristupnih tačaka. BGN može ponovo da se konfiguriše iz CLI-ja
i GUI-ja kontrolera. Nakon konfigurisanja BGN-a, pristupna tačka se ponovo pokreće.
Nakon primene i povezivanja pristupnih tačaka sa kontrolerom, BGN bi trebalo promeniti iz
podrazumevane vrednosti kako bi se sprečili pokušaji MAP-ova da se povežu sa drugim mrežama.
BGN treba konfigurisati veoma pažljivo na mreži uživo. Uvek bi trebalo da počnete sa najudaljenijom
pristupnom tačkom (poslednje čvorište) od RAP-a i da se krećete prema RAP-u. Ako počnete da
konfigurišete BGN na nekoj drugoj lokaciji, pristupne tačke iza te tačke (dalje) ispuštaju se jer imaju
drugačiji BGN.
Da biste konfigurisali BGN za pristupne tačke pomoću GUI-ja kontrolera, sledite ove korake:
Korak 1
Prijavite se u kontroler pomoću Veb pregledača.
Korak 2
Izaberite stavku Bežična veza. Kad se pristupne tačke povežu sa kontrolerom, ime pristupne tačke
pojavljuje se na listi imena pristupnih tačaka.
Korak 3
Kliknite na ime pristupne tačke.
Korak 4
Pronađite odeljak sa informacijama o mreži i unesite novi BGN u polje za ime grupe za premošćavanje.
Korak 5
Kliknite na dugme Primeni.
Korak 6
Ponovite korake od 2. do 5. za svaku pristupnu tačku.
Korak 7
Odjavite se iz kontrolera i zatvorite Veb pregledač.
Lokalno povezivanje sa pristupnom tačkom
Ako je potrebno da lokalno nadgledate pristupnu tačku (bez povezivanja sa žičnim LAN-om),
možete da povežete računar sa portom konzole preko DB-9 u RJ-45 serijskog kabla.
Napomena
Port konzole treba koristiti samo za otklanjanje grešaka u laboratorijskom okruženju.
Sledite ove korake da biste otvorili CLI tako što ćete se povezati sa portom konzole pristupne tačke:
Korak 1
Otvorite poklopac pristupne tačke sa šarkama (uputstva potražite u dokumentu odeljak „Otvaranje
poklopca na šarkama na pristupnoj tački“ na stranici 2–27).
Povežite devetopinski ženski DB-9 u RJ-45 serijski kabl sa RJ-45 portom konzole na pristupnoj tački i
sa COM portom na računaru (lokacije portova konzole potražite u dokumentu Slika 3-2).
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3-6
Poglavlje 3
Rešavanje problema
Pojačivač snage pristupne tačke
Slika 3-2
Lokacija porta konzole na modelima pristupnih tačaka AIR-CAP1552S-x-K9 i
AIR-CAP1552H-x-K9
2
331097
1
1
Port konzole
Napomena
2
Ne koristi se
Cisco broj dela za DB-9 to RJ-45 serijski kabl je AIR-CONCAB1200. Da biste poručili
serijski kabl, potražite lokaciju:
http://www.cisco.com/pcgi-bin/marketplace/welcome.pl
Korak 2
Podesite program za emulaciju terminala na računaru da biste komunicirali s pristupnom tačkom. Koristite
sledeće postavke za vezu emulatora terminala: 9600 boda, 8 bitova podataka, bez pariteta, 1 bit zaustavljanja i
bez kontrole protoka.
Korak 3
Kad završite, uklonite serijski kabl i zatvorite poklopac sa šarkama (uputstva potražite u dokumentu
odeljak „Zatvaranje poklopca na šarkama na pristupnoj tački“ na stranici 2–28).
Pojačivač snage pristupne tačke
Pojačivač snage (AIR-PWRINJ1500-2=) ima tri LED-a na prednjem delu kućišta (pogledajte Slika 3-3).
Detaljne informacije o pojačivaču snage potražite u dokumentu Uputstva za instalaciju pojačivača snage
pristupne tačke za spoljnu mrežu serije Cisco Aironet 1550.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3-7
Poglavlje 3
Rešavanje problema
Pojačivač snage pristupne tačke
Slika 3-3
Konektori i LED-ovi pojačivača snage
231484
211485
1
2
3
4
5
6
1
1
Jezičci za montiranje
4
LED NAPAJANJA NAIZMENIČNOM STRUJOM
2
LED NAPAJANJA
PRISTUPNE TAČKE
5
Konektor pristupna tačka – Ethernet (RJ-45) do pristupne tačke
(10/100/1000BASE-T)
3
LED GREŠKE
6
Konektor SVIČ – Ethernet (RJ-45) do sviča
(10/100/1000BASE-T)
Praćenje LED-ova pojačivača snage
LED-ove pojačivača snage možete da koristite da biste proverili status pojačivača snage. LED-ovi
pružaju sledeće informacije o statusu:
•
NAPAJANJE PRISTUPNE TAČKE – svetli stabilno zeleno nakon uspešnog otkrivanja. Ukazuje na to da
pojačivač snage dovodi napajanje do pristupne tačke.
•
GREŠKA – svetli stabilno crveno kad dođe do greške u režimu otkrivanja ili pojačavanja snage. Proverite
Ethernet kablove i veze pre nego što se obratite organizaciji za podršku za pomoć.
•
NAPAJANJE NAIZMENIČNOM STRUJOM – svetli stabilno zeleno kad pojačivač snage dobija napajanje
naizmeničnom strujom i spreman je da dovede napajanje do pristupne tačke.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3-8
DODATAK
A
Prevedena bezbednosna upozorenja
Za prevedena bezbednosna upozorenja pogledajte dokument o bezbednosnim upozorenjima koji je isporučen
sa pristupnom tačkom ili je dostupan na lokaciji Cisco.com.
Da biste potražili dokument na lokaciji Cisco.com, sledite ove korake:
Korak 1
Kliknite na ovu vezu i idite na matičnu stranicu dokumentacije za Cisco bežične tehnologije:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html
Korak 2
Kliknite na dugme Podrška da bi se prikazala stranica „Podrška i dokumentacija“.
Korak 3
U koloni „Podrška za pronalaženje proizvoda“ kliknite na dugme „Bežične tehnologije“.
Korak 4
Izaberite stavku 1550.
Korak 5
Kliknite na dugme Instalacija i nadogradnja.
Korak 6
Izaberite stavku Vodiči za instalaciju i nadogradnju.
Korak 7
Izaberite stavku Prevedena bezbednosna upozorenja za Cisco pristupne tačke za spoljnu mrežu
serije Aironet 1550.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
A-1
Dodatak A
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
A-2
Prevedena bezbednosna upozorenja
DODATAK
B
Deklaracije o usklađenosti i informacije o
propisima
Ovaj dodatak pruža deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima za Cisco Aironet 1552 spoljašnju
pristupnu tačku prepletne mreže.
Ovaj dodatak sadrži sledeće odeljke:
•
Proizvođači - Potvrda Federalne komisije za komunikacije o usklađenosti sa zakonima, stranica B–2
•
Industry Canada, stranica B–3
•
Evropska zajednica, Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn, stranica B–4
•
Deklaracija o usklađenosti za izloženost RF zračenju, stranica B–5
•
Uputstva za rad Cisco Aironet pristupnih tačaka u Japanu, stranica B–6
•
VCCI izjava za Japan, stranica B–7
•
Administrativna pravila za Cisco Aironet pristupne tačke na Tajvanu, stranica B–7
•
EU deklaracija o usklađenosti, stranica B–9
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-1
dodatakB
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
Proizvođači - Potvrda Federalne komisije za komunikacije o usklađenosti sa zakonima
Proizvođači - Potvrda Federalne komisije za komunikacije o
usklađenosti sa zakonima
Testirano radi
usaglašenosti sa
FCC standardima
ZA KUĆNU ILI
KANCELARIJSKU UPOTREBU
Modeli:
Broj FCC sertifikata:
AIR-CAP1552S-A-K9
LDK102074P
AIR-CAP1552H-A-K9
Proizvođač:
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
SAD
Ovaj uređaj je usaglašen sa pravilima odeljka 15. Rad je uslovljen sledećim dvama uslovima:
1.
Ovaj uređaj ne sme da uzrokuje štetne smetnje i
2.
Ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući i smetnje koje mogu
prouzrokovati neželjeni rad.
Ova oprema je ispitana i potvrđena je njena usaglašenost sa ograničenjima koja se odnose na digitalne
uređaje klase B, u skladu sa odredbama odeljka 15 FCC pravila. Ta ograničenja su utvrđena radi
obezbeđivanja razumne zaštite od štetnih smetnji prilikom rada opreme u stambenim područjima. Ova
oprema generiše, koristi i zrači radiofrekventnu energiju i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa
uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće
pojaviti. Ukoliko ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može
utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se savetuje da pokuša da otkloni smetnje
primenom jedne od sledećih mera:
•
Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
•
Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
•
Priključite opremu na strujnu utičnicu koja se nalazi na drugom strujnom kolu u odnosu na ono u kojem
se nalazi utičnica na koju je priključen prijemnik.
•
Obratite se prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.
Oprez
Radio uređaj iz odeljka 15 funkcioniše bez smetnji sa drugim uređajima koji rade na ovoj frekvenciji
prilikom korišćenja antena koje snabdeva Cisco. Bilo kakve promene ili izmene izvršene na proizvodu koje
kompanija Cisco nije izričito odobrila mogu da ponište pravo korisnika da koristi ovaj uređaj.
Oprez
Pristupna tačka mora biti profesionalno instalirana da bi se ispunila regulatorna ograničenja.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-2
dodatakB
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
Industry Canada
Industry Canada
Modeli:
Broj IC sertifikata:
AIR-CAP1552S-A-K9
2461B-102074P
AIR-CAP1552H-A-K9
Kanadska izjava o usaglašenosti
Ovaj digitalni aparat klase B ispunjava sve zahteve kanadskih propisa o opremi koja izaziva smetnje.
Cet appareil numerique de la classe B respecte les exigences du Reglement sur le material broilleur du
Canada.
Ovaj uređaj je usaglašen sa ograničenjima klase B organizacije Industry Canada. Rad je uslovljen sledećim
dvama uslovima:
1.
Ovaj uređaj ne sme da uzrokuje štetne smetnje i
2.
Ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući i smetnje koje mogu
prouzrokovati neželjeni rad.
Cisco Aironet pristupne tačke su certifikovane u skladu sa zahtevima RSS-210. Upotreba ovog uređaja u
sistemu koji delimično ili potpuno funkcioniše napolju može zahtevati da korisnik pribavi licencu za
sistem u skladu sa kanadskim propisima. Za dalje informacije obratite se lokalnoj kancelariji organizacije
Industry Canada.
Uređaj 1552H je dizajniran za rad sa antenama koje imaju maksimalno pojačanje od 4 dBi za 2,4 GHz i
7 dBi za 5 GHz. Antene koje imaju veće pojačanje su izričito zabranjene za upotrebu sa ovim uređajem.
Potrebna impedansa antene je 50 oma.
Uređaj 1552S je kreiran za rad sa antenama koje imaju maksimalno pojačanje od 4 dBi za 802.11 i 14
dBi za senzorski (802.15.4) radio u opsegu 2,4 GHz i 7 dBi u opsegu 5 GHz. Antene koje imaju veće
pojačanje su izričito zabranjene za upotrebu sa ovim uređajem. Potrebna impedansa antene je 50 oma.
Da biste smanjili potencijalne radio smetnje za druge korisnike, tip antene i njen domet bi trebalo da budu
odabrani tako da ekvivalentna izotropno izračena snaga (EIRP) ne bude veća od one dozvoljene za
uspešnu komunikaciju.
Deklaracija o usklađenosti za izloženost RF zračenju
Ovaj proizvod pristupne tačke je usaglašen sa zahtevima postavljenim u regulativi CFR 47 Odeljak 1.1307
odnosi se na izloženost RF zračenju kao što je definisano u oceni usaglašenosti sa FCC uputstvima za
izloženost ljudi radio-frekventnim elektromagnetnim poljima. Antene bi trebalo postaviti na rastojanju od
20 cm (7,9 inča) od tela svih osoba.
Ova pristupna tačka je takođe usaglašena sa EN 50835 za izloženost RF zračenju.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-3
dodatakB
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
Evropska zajednica, Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn
Evropska zajednica, Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn
Modeli pristupnih tačaka:
AIR-CAP1552S-E-K9
AIR-CAP1552H-E-K9
Deklaracija o usklađenosti sa R&TTE direktivom 1999/5/EC i
medicinskom direktivom 93/42/EEC
Ova deklaracija je važeća samo za konfiguracije (kombinacije softvera, firmvera i hardvera) koje
obezbeđuje i podržava Cisco Systems. Upotreba softvera ili firmvera koje ne obezbeđuje i ne podržava
Cisco Systems može dovesti do toga da oprema više ne bude usaglašena sa zahtevima propisa.
Oprema je u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima direktive 1999/5/EC.
Primenjeni su sledeći standardi:
EMC – EN 301.489-1 v1.8.1; EN 301.489-17 v2.1.1
Zdravlje i bezbednost – EN60950-1: 2005; EN 50385: 2002
Radio – EN 300 328 v 1.7.1; EN 301.893 v 1.5.1
Praćena je procedura procene usklađenosti iz člana 10.4 i aneksa III direktive 1999/5/EC.
Ovaj uređaj odgovara i EMC zahtevima direktive o medicinskim uređajima 93/42/EEC.
Napomena
Ova oprema je namenjena upotrebi u svim EU i EFTA zemljama. Spoljna upotreba može biti ograničena
na određene frekvencije i/ili može zahtevati licencu za rad. Za više detalja obratite se radnoj grupi Cisco
Corporate Compliance.
Proizvod nosi CE oznaku:
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-4
dodatakB
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
Deklaracija o usklađenosti za izloženost RF zračenju
Deklaracija o usklađenosti za izloženost RF zračenju
Sledi deklaracija o usklađenosti za izloženost RF zračenjima za Sjedinjene Države, Kanadu, Evropsku
uniju i Australiju.
SAD
Ovaj sistem je procenjen za izloženost ljudi RF zračenjima u odnosu na ograničenja ANSI C 95.1
(Američki nacionalni zavod za standardizaciju). Procena je zasnovana na ANSI C 95.1 i FCC OET
biltenu 65C rev 01.01. Minimalna udaljenost od antene do posmatrača je 20 cm (7,9 inča) u cilju
ispunjenja usaglašenosti.
Kanada
Ovaj sistem je procenjen za izloženost ljudi RF zračenjima u odnosu na ograničenja ANSI C 95.1
(Američki nacionalni zavod za standardizaciju). Procena je zasnovana na RSS-102 Rev 2. Minimalna
udaljenost od antene do posmatrača je 20 cm (7,9 inča) u cilju ispunjenja usaglašenosti.
Evropska unija
Ovaj sistem je procenjen za izloženost ljudi RF zračenjima u odnosu na ICNIRP ograničenja
(Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja). Procena je zasnovana na EN 50385
standardu za proizvod za prikazivanje usaglašenosti radio baznih stanica i fiksnih terminala za bežične
telekomunikacione sisteme sa osnovnim ograničenjima ili nivoima reference koji se odnose na izloženost
ljudi radio-frekventnim elektromagnetnim poljima od 300 MHz do 40 GHz. Minimalna udaljenost od
antene do posmatrača je 20 cm (7,9 inča). Duple antene korišćene za diverzitet se ne smatraju
kolociranim.
Australija
Ovaj sistem je procenjen za izloženost RG zračenjima za ljude kao referenca u australijskom standardu
za zaštitu od radijacije i procenjen je u skladu sa ICNIRP ograničenjima (Međunarodna komisija za
zaštitu od nejonizujućeg zračenja). Minimalna udaljenost od antene do posmatrača je 20 cm (7,9 inča).
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-5
dodatakB
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
Uputstva za rad Cisco Aironet pristupnih tačaka u Japanu
Uputstva za rad Cisco Aironet pristupnih tačaka u Japanu
Ovaj odeljak daje uputstva za izbegavanje smetnji prilikom rada Cisco Aironet pristupnih tačaka u Japanu.
Ova uputstva su obezbeđena na japanskom i engleskom jeziku.
Model lake pristupne tačke:
AIR-CAP1552S-Q-K9
03-6434-6500
43768
Uputstva na japanskom
Uputstva na engleskom
This equipment operates in the same frequency bandwidth as industrial, scientific, and medical devices
such as microwave ovens and mobile object identification (RF-ID) systems (licensed premises radio
stations and unlicensed specified low-power radio stations) used in factory production lines.
1.
Before using this equipment, make sure that no premises radio stations or specified low-power radio
stations of RF-ID are used in the vicinity.
2.
If this equipment causes RF interference to a premises radio station of RF-ID, promptly change the
frequency or stop using the device; contact the number below and ask for recommendations on
avoiding radio interference, such as setting partitions.
3.
If this equipment causes RF interference to a specified low-power radio station of RF-ID, contact the
number below.
Contact Number: 03-6434-6500
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-6
dodatakB
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
Administrativna pravila za Cisco Aironet pristupne tačke na Tajvanu
VCCI izjava za Japan
Upozorenje
Ovo je proizvod klase B na osnovu standarda VCCI saveta. On može da izazove radio smetnje ukoliko se
koristi blizu radio ili TV prijemnika u domaćinstvu. Instalirajte i koristite opremu u skladu sa
priručnikom za upotrebu.
Administrativna pravila za Cisco Aironet pristupne tačke na
Tajvanu
Ovaj odeljak obezbeđuje administrativna pravila za rad Cisco Aironet pristupnih tačaka na Tajvanu.
Pravila su obezbeđena na kineskom i engleskom jeziku.
Uputstva na kineskom
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-7
dodatakB
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
Administrativna pravila za Cisco Aironet pristupne tačke na Tajvanu
Uputstva na engleskom
Administrative Rules for Low-power Radio-Frequency Devices
Article 12
For those low-power radio-frequency devices that have already received a type-approval, companies,
business units or users should not change its frequencies, increase its power or change its original features
and functions.
Article 14
The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the conditions that no harmful
interference is caused to aviation safety and authorized radio station; and if interference is caused, the user
must stop operating the device immediately and can't re-operate it until the harmful interference is clear.
The authorized radio station means a radio-communication service operating in accordance with the
Communication Act.
The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the interference caused by the
operation of an authorized radio station, by another intentional or unintentional radiator, by industrial,
scientific and medical (ISM) equipment, or by an incidental radiator.
Uputstva na kineskom
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-8
dodatakB
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
Administrativna pravila za Cisco Aironet pristupne tačke na Tajvanu
Uputstva na engleskom
Low-power Radio-frequency Devices Technical Specifications
4.7
Unlicensed National Information Infrastructure
4.7.6
The U-NII devices shall accept any interference from legal communications and shall not interfere the
legal communications. If interference is caused, the user must stop operating the device immediately and
can't re-operate it until the harmful interference is clear.
4.7.7
Manufacturers of U-NII devices are responsible for ensuring frequency stability such that an emission is
maintained within the band of operation under all conditions of normal operation as specified in the user
manual.
Izjava 371 – kabl za napajanje i AC adapter
Uputstva na engleskom
When installing the product, please use the provided or designated connection cables/power cables/AC
adapters. Using any other cables/adapters could cause a malfunction or a fire. Electrical Appliance and
Material Safety Law prohibits the use of UL-certified cables (that have the “UL” shown on the code) for
any other electrical devices than products designated by CISCO. The use of cables that are certified by
Electrical Appliance and Material Safety Law (that have “PSE” shown on the code) is not limited to
CISCO-designated products.
EU deklaracija o usklađenosti
Sve izjave deklaracije o usklađenosti koje se odnose na ovaj proizvod možete pronaći na sledećoj lokaciji:
http://www.ciscofax.com
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-9
dodatakB
Administrativna pravila za Cisco Aironet pristupne tačke na Tajvanu
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
B-10
Deklaracije o usklađenosti i informacije o propisima
DODATAK
C
Kanali i nivoi snage
Za postavke kanala i maksimalnog nivoa snage pogledajte dokument Postavke kanala i maksimalnog nivoa
snage za Cisco Aironet lake pristupne tačke i mostove dostupan na stranici dokumentacije za Cisco bežične
tehnologije na lokaciji Cisco.com.
Da biste potražili dokument, sledite ove korake:
Korak 1
Kliknite na ovu vezu i idite na matičnu stranicu dokumentacije za Cisco bežične tehnologije:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html
Korak 2
Kliknite na dugme Podrška. Prikazuje se stranica „Podrška i dokumentacija“.
Korak 3
Izaberite stavku Bežična veza
Korak 4
Izaberite stavku 1550.
Korak 5
Kliknite na dugme Instalacija i nadogradnja.
Korak 6
Izaberite stavku Vodiči za instalaciju i nadogradnju.
Korak 7
Izaberite dokument Postavke kanala i maksimalne snage za pristupne tačke za spoljnu mrežu serije
Cisco 1550.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
C-1
Dodatak C
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
C-2
Kanali i nivoi snage
DODATAK
D
Specifikacije za pristupnu tačku
Tabela D-1 navodi tehničke specifikacije za Cisco Aironet 1552 pristupne tačke za spoljnu mrežu na
opasnim lokacijama. Detaljne specifikacije potražite na listu sa podacima Pristupne tačke za spoljnu
mrežu serije Cisco Aironet 1550 na lokaciji:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps11451/data_sheet_c78-641373.html
Tabela D-1
Specifikacije za pristupnu tačku
Kategorija
Specifikacije
Veličina
30,48 cm x 19,81 cm x 16,26 cm (12 x 7,8 x 6,4 inča) (uključujući ležište za antenu)
Težina
Konektor
Izvori napajanja
(pogledajte Tabela D-2
da biste videli budžet za
distribuiranje
napajanja)
Radna temperatura
•
1552S (AC): 8,4 kg (18,5 libri)
•
1552S (DC): 7,9 kg (17,5 libri)
•
1552H: 8 kg (17,6 libri)
•
Držač za postavljanje stuba: 2,8 kg (6,1 libri)
•
Tri konektora za antene tipa N za 2,4-GHz radio i 5-GHz 802,11n radio (zavisno od konfiguracije)
•
Dva konektora za antene tipa N (2,4-GHz ISA100 radio)
•
Unutrašnji PoE-in konektor (port za uplink)—RJ-45 konektor
•
Unutrašnji PoE-out konektor (port za downlink)—RJ-45 konektor
•
Opcionalni unutrašnji SFP modul optičkog kabla—LC konektor za optički kabl
•
100 do 240 VAC, 50–60 Hz
•
Power over Ethernet (PoE): 56 VDC procenata (samo 1552H)
•
12 VDC
Pristupna tačka i pojačivač snage
–40 do 55°C (–40 do 131°F) plus solarno opterećenje
Temperatura
skladištenja
Pristupna tačka
–40 do 185oF (–40 do 85oC)
Pojačivač snage
–58 do 185oF (–50 do 85oC)
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
D-1
Dodatak D
Tabela D-1
Specifikacije za pristupnu tačku
Specifikacije za pristupnu tačku (nastavak)
Kategorija
Specifikacije
Vlažnost
Pristupna tačka
0 do 100% kondenzacije—pristupna tačka (režim rada i van rada)
Pojačivač snage
10 do 90% bez kondenzacije—pojačivač snage (režim rada)
Brzine prenosa
podataka
802,11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s
802,11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s
Brzine prenosa podataka za 802,11n (2,4 GHz i 5 GHz) – brzine podataka potražite u okviru Tabela D-3
Ekološke ocene
•
IP67
•
NEMA tipa 4X
Maksimalna visina
2000 m (6.561 stopa) na 131oF (55oC)—u režimu rada
4.877 m (16.000 stopa) na –13oF (–25oC)—van režima rada
Otpornost na vetar
Otpornost na vetar:
• Do 100 milja na čas postojanog vetra
•
RF izlazna snaga
Do 165 milja na čas naleta vetra
2,4 GHz
•
802,11b (CCK)
–
•
802,11g (režim bez HT dupliranja)
–
•
28 dBm sa 2 antene
28 dBm sa 2 antene
802,11n (HT20)
–
28 dBm sa 2 antene
5 GHz
•
802,11a
–
•
802,11n režim bez HT dupliranja (802,11a dupliranje)
–
•
28 dBm sa 2 antene
28 dBm sa 2 antene
802,11n (HT20)
–
27 dBm sa 2 antene
•
802,11n (HT40)
•
27 dBm sa 2 antene
Napomena
Maksimalni izlaz zavisi od regulatornog domena u kojem je pristupna tačka
instalirana. Dodatne informacije potražite u članku Dodatak C, „Kanali i
nivoi snage“.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
D-2
Dodatak D
Tabela D-1
Specifikacije za pristupnu tačku
Specifikacije za pristupnu tačku (nastavak)
Kategorija
Specifikacije
Frekventni opseg i
kanali koji rade na
20-MHz
-A domen:
•
2,400 do 2,4835 GHz; 11 kanala
•
5,725 do 5,850 GHz; 5 kanala
-C domen:
•
2,400 do 2,4835 GHz; 13 kanala
•
5,725 do 5,850 GHz; 5 kanala
-E domen:
•
2,401 do 2,4835 GHz; 13 kanala
•
5,470 do 5,725 GHz; 8 kanala
-K domen:
•
2,400 do 2,4835 GHz; 11 kanala
•
5,250 do 5,825 GHz; 14 kanala
-M domen
•
2,400 do 2,4835 GHz; 13 kanala
•
5,470 do 5,850 GHz; 12 kanala
-N domen:
•
2,400 do 2,4835 GHz; 11 kanala
•
5,725 do 5,850 GHz; 5 kanala
-Q domen:
•
2,400 do 2,4835 GHz; 13 kanala
•
5,470 do 5,725 GHz; 11 kanala
-R domen:
•
2,400 do 2,4835 GHz; 13 kanala
•
5,250 do 5,725 GHz; 11 kanala
-S domen:
•
2,400 do 2,4835 GHz; 13 kanala
•
5,725 do 5,850 GHz; 5 kanala
-T domen:
•
2,400 do 2,4835 GHz; 11 kanala
•
5,470 do 5,850 GHz; 16 kanala
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
D-3
S A D R ŽA J
Prolog
vii
Ciljevi
vii
Korisnici
vii
Organizacija
Konvencije
viii
viii
Srodni dokumenti ix
Pronalaženje serijskog broja proizvodažžžžžx
Dobijanje dokumentacije, podrške i bezbednosnih smernica
POGLAVLJE
1
Pregled
xi
1-1
Osnovni podaci o pristupnoj tački serije 1552
Modeli hardvera 1-2
Regulatorni domeni
1-1
1-3
Karakteristike hardvera 1-3
Konektori 1-4
Rad više radio programa 1-7
Konfiguracije antene 1-8
Cisco Aironet omni-direkciona antena sa dve frekvencije
Cisco Aironet omni-direkciona antena od 2,4 GHz 1-9
Bezbednosna upozorenja 1-10
Višestruki izvori napajanja 1-11
Ethernet (PoE) portovi 1-12
Opcija optičkog kabla 1-13
Metalni dodatak 1-13
Opcionalni hardver 1-13
Primeri primene mreže 1-14
Prenos 1-14
Premošćavanje od tačke do tačke 1-15
Premošćavanje od tačke do više tačaka 1-15
Prepletna mreža od tačke do više tačaka 1-16
Honeywell proces aktivacije glavnog rutera
Operacije na mreži 3. sloja 1-17
1-8
1-17
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
3
Dodatak D
Specifikacije za pristupnu tačku
Tabela D-2
Snaga za distribuiranje napajanja za konfiguracije pristupnih tačaka AIR-CAP1552H-x-K9 i
AIR-CAP1552S-x-K9
Nominalna
snaga
(u vatima)
Element
Apsolutna
“H”/”S”
maksimalna
snaga (u
vatima)
Ukupna snaga za napajanje pri korišćenju izvora napajanja
jednosmernom strujom
34/36
43/45
Ukupna snaga za napajanje pri korišćenju izvora napajanja
naizmeničnom strujom
41/43
52/54
17
17
1
1
67/69
78/80
Opcionalne komponente
povezani 802,3af klijent
korišćenje optičkog kabla za prenos
Ukupna potrošnja energije
Tabela D-3
Brzine prenosa podataka za 802,11n (2,4 GHz i 5 GHz)
GI2 = 800 ns
1
GI = 400 ns
Brzina pri 20 MHz
(Mb/s)
Brzina pri 40 MHz
(Mb/s)
Brzina pri 20 MHz
(Mb/s)
Brzina pri 40 MHz
(Mb/s)
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,4
30
9
26
54
28,9
60
10
39
81
43,3
90
11
52
108
57,8
120
12
78
162
86,7
180
13
104
216
115,6
240
14
117
243
130
270
15
130
270
144,4
300
MCS Indeks
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
D-5
Dodatak D
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
D-6
Specifikacije za pristupnu tačku
DODATAK
E
Planovi pristupne tačke
Ovaj dodatak opisuje signale pinova Ethernet konektora za pristupnu tačku, kao i ulaznih i izlaznih
konektora za pojačivač snage. Tabela E-1 opisuje signale pinova PoE-out konektora za pristupnu tačku.
Tabela E-1
Planovi PoE-Out Ethernet konektora za pristupnu tačku
Broj pina
Ime signala
1
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T)
2
3
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T)
6
4
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T) i 48 VDC (+)
5
7
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T) i 48 VDC povratni
8
Zaštita
Uzemljenje kućišta
Tabela E-2 opisuje signale pinova PoE-in Ethernet konektora za pristupnu tačku.
Tabela E-2
Planovi PoE-In Ethernet konektora za pristupnu tačku
Broj pina
Ime signala
1
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T) i 56 VDC povratni
2
3
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T) i 56 VDC (+)
6
4
Par signala za Ethernet (1000BASE-T) i 56 VDC (+)
5
7
Par signala za Ethernet (1000BASE-T) i 56 VDC povratni
8
Zaštita
Uzemljenje kućišta
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
E-1
Dodatak E
Planovi pristupne tačke
Tabela E-3 opisuje signale pinova ulaznog konektora za pojačivač snage (do sviča).
Tabela E-3
Planovi konektora za pojačivač snage (do sviča)
Broj pina
Ime signala
1
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T)
2
3
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T)
6
4
Par signala za Ethernet (1000BASE-T)
5
7
Par signala za Ethernet (1000BASE-T)
8
Zaštita
Uzemljenje kućišta
Tabela E-4 opisuje signale RJ-45 pinova izlaznog konektora za pojačivač snage (do pristupne tačke).
Tabela E-4
Planovi izlaznog konektora za pojačivač snage (do pristupne tačke)
Broj pina
Ime signala
1
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T) i 56 VDC povratni
2
3
Par signala za Ethernet (10/100/1000BASE-T) i 56 VDC (+)
6
4
Par signala za Ethernet (1000BASE-T) i 56 VDC (+)
5
7
Par signala za Ethernet (1000BASE-T) i 56 VDC povratni
8
Zaštita
Napomena
Uzemljenje kućišta
Izlazni konektor za pojačivač snage (do pristupne tačke) daje samo 56 VDC napajanje kada je Ethernet
kabl povezan sa 1550 PoE-in konektorom.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
E-2
DODATAK
F
Konfigurisanje DHCP opcije 43
Ovaj dodatak opisuje korake neophodne za konfigurisanje DHCP opcije 43 na DHCP serveru, na primer
serije svičeva Cisco Catalyst 3750, za korišćenje sa Cisco Aironet pristupnim tačkama na opasnim
lokacijama. Ovaj dodatak sadrži tri odeljka:
•
Pregled, stranica F–2
•
Konfigurisanje opcije 43 za pristupne tačke serije 1100, 1130, 1200, 1240, 1250, 1300, 1520 i 1550, stranica F–3
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
F-1
Dodatak F
Konfigurisanje DHCP opcije 43
Pregled
Pregled
Ovaj odeljak sadrži primer konfiguracije DHCP opcije 43 na DHCP serveru za korišćenje sa Cisco
Aironet pristupnim tačkama. Za druge primene DHCP servera pogledajte dokumentaciju proizvoda za
DHCP servere da biste dobili informacije o konfigurisanju DHCP opcije 43. U okviru opcije 43 koristite
IP adresu interfejsa za upravljanje kontrolerom.
Napomena
DHCP opcija 43 ograničena je na jedan tip pristupne tačke po DHCP grupi. Za svaki tip pristupne tačke
morate konfigurisati zasebnu DHCP grupu.
Pristupne tačke Cisco Aironet 1000, 1500 i 1552 za DHCP opciju 43 koriste format vrednosti razdvojenih
zarezom. Ostale Cisco Aironet pristupne tačke za DHCP opciju 43 koriste format tip-dužina-vrednost
(TLV). DHCP serveri moraju biti programirani tako da vraćaju opciju na osnovu DHCP identifikatora
klase prodavca (VCI) za pristupnu tačku (DHCP opcija 60). VCI za Cisco pristupne tačke koje mogu da
rade u lakom režimu navedene su u okviru Tabela F-1.
Tabela F-1VCI za lake pristupne tačke
Pristupna tačka
Identifikator klase prodavca (VCI)
Cisco Aironet serije 1000
Airespace.AP1200
Cisco Aironet serije 1100
Cisco AP c1100
Cisco Aironet serije 1130
Cisco AP c1130
Cisco Aironet serije 1200
Cisco AP c1200
Cisco Aironet serije 1240
Cisco AP c1240
Cisco Aironet serije 1250
Cisco AP c1250
Cisco Aironet serije 1300
Cisco AP c1300
Cisco Aironet serije 1500
Cisco AP c15001
Cisco AP.OAP15002, Cisco AP.LAP15102 ili
Cisco AP.LAP15052
Airespace.AP12003
Cisco Aironet serije 1520
Cisco AP c1520
Cisco Aironet serije 1550
Cisco AP c1550
1. Za kontroler 4.1 ili novije izdanje.
2. Za izdanje kontrolera 4.0, VCI zavisi od modela.
3. Za izdanje kontrolera 3.2.
Sledi format TLV bloka za pristupne tačke 1100, 1130, 1200, 1240, 1250, 1300, 1520 i 1552:
•
Tip: 0xf1 (decimalno 241)
•
Dužina: Broj IP adresa kontrolera * 4
•
Vrednost: Lista WLC interfejsa za upravljanje
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
F-2
Dodatak F
Konfigurisanje DHCP opcije 43
Konfigurisanje opcije 43 za pristupne tačke serije 1100, 1130, 1200, 1240, 1250, 1300, 1520 i 1550
Konfigurisanje opcije 43 za pristupne tačke serije 1100, 1130,
1200, 1240, 1250, 1300, 1520 i 1550
Sledite ove korake da biste konfigurisali DHCP opciju 43 za Cisco Aironet pristupne tačke serije 1100,
1130, 1200, 1240, 1250, 1300, 1520 i 1550 na ugrađenom Cisco IOS DHCP serveru:
Korak 1
U okviru Cisco IOS CLI unesite režim konfiguracije.
Korak 2
Kreirajte DHCP grupu, uključujući neophodne parametre kao što su podrazumevani ruter i DNS server.
Komande koje se koriste za kreiranje DHCP grupe su sledeće:
ip dhcp pool ime grupe
network mrežna maska IP mreže
default-router podrazumevani ruter
dns-server DNS server
Pri čemu:
ime grupe predstavlja ime DHCP grupe, na primer AP1550
IP mreža je IP adresa mreže na kojoj se nalazi kontroler, na primer 10.0.15.1
Mrežna maska je podmrežna maska, na primer 255.255.255.0
Podrazumevani ruter je IP adresa podrazumevanog rutera, na primer 10.0.0.1
DNS server predstavlja IP adresu DNS servera, na primer 10.0.10.2
Korak 3
Dodajte red za opciju 60 pomoću sledeće sintakse:
option 60 ascii “VCI niska”
Za VCI nisku koristite vrednost iz Tabela F-1. Morate da uključite znake navoda.
Korak 4
Dodajte red za opciju 43 pomoću sledeće sintakse:
option 43 hex heksadecimalna niska
Heksadecimalna niska se sastavlja ulančavanjem dolenavedenih TLV vrednosti:
tip + dužina + vrednost
Tip je uvek f1(hex). Dužina je broj IP adresa kontrolera za upravljanje pomnožen sa 4 u heksadecimalnim
vrednostima. Vrednost je IP adresa kontrolera sekvencijalno navedena u heksadecimalnim vrednostima.
Na primer, recimo da postoje dva kontrolera sa IP adresama interfejsa za upravljanje, 10.126.126.2 i
10.127.127.2. Tip je f1(hex). Dužina je 2 * 4 = 8 = 08 (hex). IP adresa se prevodi u 0a7e7e02 i 0a7f7f02.
Sastavljanjem niske se tako dobija f1080a7e7e020a7f7f02. Ispod je navedena dobijena Cisco IOS
komanda dodata u DHCP opseg:
option 43 hex f1080a7e7e020a7f7f02
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
F-3
Dodatak F
Konfigurisanje opcije 43 za pristupne tačke serije 1100, 1130, 1200, 1240, 1250, 1300, 1520 i 1550
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
F-4
Konfigurisanje DHCP opcije 43
REČNIK
A
ad hoc mreža
Bežična mreža sačinjena od stanica bez pristupnih tačaka.
AWPP
Adaptive Wireless Path Protocol.
B
BOOTP
Boot Protocol. Protokol koji se koristi za statičku dodelu IP adresa uređajima na
mreži.
BPSK
Dvofazna digitalna modulacija jeste tehnika modulacije koju koriste bežične
LAN mreže koje podržavaju IEEE 802.11b za prenose brzinom od 1 Mb/s.
C
CAPWAP
Kontrola i obezbeđivanje bežičnih pristupnih tačaka
CCK
Complementary Code Keying. Tehnika modulacije koju koriste bežične LAN
mreže koje podržavaju IEEE 802.11b za prenos brzinama od 5,5 i 11 Mb/s.
CCKM
Cisco Centralized Key Management. Koristeći CCKM, ovlašćeni klijentski
uređaji mogu da se kreću od jedne do druge pristupne tačke bez vidljivog
odlaganja za vreme ponovnog povezivanja. Pristupna tačka na mreži pruža
wireless domain services (WDS) i kreira keš bezbednosnih akreditiva za
klijentske uređaje koji podržavaju CCKM na podmreži. WDS keš akreditiva
pristupne tačke u velikoj meri umanjuje vreme potrebno za ponovno povezivanje
kad se klijentski uređaj koji podržava CCKM pomeri na novu pristupnu tačku.
CSMA
Višestruki pristup s otkrivanjem nosioca. Metod bežičnog LAN medijskog
pristupa naveden u okviru specifikacije IEEE 802.11.
D
DFS
Dinamički izbor frekvencije. U nekim regulatornim domenima radio-programi na
5 GHz moraju da koriste DFS da bi izbegli ometanje radarskih signala.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
GL-1
Rečnik
DHCP
Dynamic host configuration protocol. Protokol dostupan sa mnogim operativnim
sistemima koji automatski izdaje IP adrese u okviru navedenog opsega uređajima
na mreži. Uređaj zadržava dodeljenu adresu u određenom periodu koji definiše
administrator.
DNS
Domain Name System server. Server koji prevodi tekstualna imena u IP adrese.
Server održava bazu podataka alfanumeričkih imena hostova i njihovih
odgovarajućih IP adresa.
DSSS
Direktno sekvencijalno širenje spektra. Tip radio-prenosa sa širenjem spektra
koji neprestano širi signal preko opsega široke frekvencije.
E
EAP
Extensible Authentication Protocol. Opcionalna IEEE 802.1x bezbednosna
funkcija savršena za organizacije sa velikom bazom korisnika i pristupom
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) serveru sa omogućenim
EAP-om.
I
infrastruktura
Žična Ethernet mreža.
izotropsko
Antena koja emituje sferni obrazac signala.
M
MAP
Mrežna pristupna tačka
MBSSID
Višestruki osnovni SSID. Svakom višestrukom osnovnom SSID-u se dodeljuje
jedinstvena MAC adresa. Višestruke BSSID-ove koristite da biste dodelili
jedinstvenu DTIM postavku za svaki SSID i da biste emitovali SSID-e u
monitorima (jedan SSID po monitoru).
MIMO
Višestruki ulaz/višestruki izlaz
monitor
Bežični LAN paket koji signalizira dostupnost i prisutnost bežičnog uređaja.
Pakete monitora šalju pristupne tačke i bazne stanice. Međutim, klijentske
radio-stanice šalju monitore kad rade u režimu prenosa od jednog do drugog
računara (Ad Hoc).
O
OFDM
Ortogonalni multipleks po frekvencijama jeste tehnika modulacije koju koriste
bežične LAN mreže koje podržavaju IEEE 802.11a za prenos brzinama od 6, 9,
12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
GL-2
Rečnik
opseg
Linearna mera udaljenosti na koju predajnik može da pošalje signal.
osetljivost prijemnika
Mera najslabijeg signala koji prijemnik može da primi, a da ga i dalje ispravno
prevede u podatke.
P
paket
Osnovna jedinica poruke za komunikaciju na mreži. Paket obično obuhvata
poruke o usmeravanju, podatke i ponekad informacije o otkrivanju grešaka.
paket usmeravanja na
više adresa
Jedna poruka sa podacima (paket) poslata na više adresa.
povezano
Stanica je ispravno konfigurisana da bi mogla bežično da komunicira sa
pristupnom tačkom.
prošireni spektar
Tehnologija radio prenosa koja širi korisničke informacije preko mnogo šireg
propusnog opsega nego što je inače potrebno kako bi se dobile pogodnosti poput
povećane tolerancije na smetnje i nelicencirani rad.
Q
QPSK
Četvorofazna digitalna modulacija jeste tehnika modulacije koju koriste bežične
LAN mreže koje podržavaju IEEE 802.11b za prenose brzinom od 2 Mb/s.
R
RAP
Osnovna pristupna tačka
RF
Radio-frekvencija. Generički termin za radio-tehnologiju.
RP-TNC
Tip konektora jedinstven za Cisco Aironet radio-aparate i antene. Deo 15.203
FCC pravila koji pokriva uređaje sa proširenim spektrom ograničava tipove
antena koji mogu da se koriste sa opremom za emitovanje. U skladu s ovim
pravilom, Cisco Aironet, kao i svi drugi dobavljači bežičnih LAN mreža, oprema
radio-aparate i antene jedinstvenim konektorom kako bi sprečio povezivanje
neodobrenih antena sa radio-aparatima.
S
SSID
Identifikator skupa usluga (naziva se i ime radio-mreže). Jedinstveni identifikator
koji se koristi za identifikovanje radio-mreže i stanica koje moraju da se koriste
da bi bila moguća međusobna komunikacija ili komunikacija sa pristupnom
tačkom. SSID može da bude bilo koja alfanumerička stavka od najviše 32 znaka.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
GL-3
Rečnik
U
unicast paket
Jedna poruka sa podacima (paket) poslata na određenu IP adresu.
UNII
Nelicencirana nacionalna informativna infrastruktura – propisi za UNII uređaje
koji rade u frekventnim opsezima od 5,15 do 5,35 GHz i 5,725 do 5,825 GHz.
UNII-1
Propisi za UNII uređaje koji rade u frekventnom opsegu od 5,15 do 5,25 GHz.
UNII-2
Propisi za UNII uređaje koji rade u frekventnom opsegu od 5,15 do 5,25 GHz.
UNII-3
Propisi za UNII uređaje koji rade u frekventnom opsegu od 5,725 do 5,825 GHz.
V
više putanja
Odjeci koji se stvaraju kad se radio-signal odbija od fizičkih objekata.
višesmerno
Ovo se obično odnosi na obrazac emitovanja primarno kružne antene.
W
WDS
Wireless Domain Services. Pristupna tačka koja obezbeđuje WDS na bežičnom
LAN-u održava keš akreditiva za klijentske uređaje koji podržavaju CCKM na
bežičnom LAN-u. Kad klijent koji podržava CCKM prelazi s jedne pristupne
tačke na drugu, WDS pristupna tačka prosleđuje akreditive klijenta na novu
pristupnu tačku pomoću ključa za usmeravanje na više adresa. Samo dva paketa
prolaze između klijenta i nove pristupne tačke, čime se u velikom meri smanjuje
vreme ponovnog povezivanja.
WEP
Wired Equivalent Privacy. Opcionalni bezbednosni mehanizam definisan u okviru
standarda 802.11 dizajniran da učini integritet veze bežičnih uređaja jednak
integritetu kod kablovske veze.
WLSE
Mašina za bežična LAN rešenja. WLSE je specijalizovana alatka za upravljanje
Cisco Aironet bežičnim LAN infrastrukturama. Ona centralno identifikuje i
konfiguriše pristupne tačke u korisnički definisanim grupama i izveštava o
propusnoj moći i vezama klijenata. Centralizovane mogućnosti upravljanja
WLSE dodatno su poboljšane integrisanom alatkom za konfiguraciju
zasnovanom na predlošcima koja dodatno pojednostavljuje konfiguraciju i
unapređuje produktivnost.
WNM
Upravljač bežičnom mrežom.
WPA
Wi-Fi Protected Access je međuoperativno bezbednosno poboljšanje zasnovano
na standardima koje u velikoj meri povećava nivo zaštite podataka i kontrolu
pristupa za postojeće i buduće bežične LAN sisteme. Izvodi se i biće unapred
kompatibilan sa budućim standardom IEEE 802.11i. WPA koristi TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) za zaštitu podataka i 802.X za upravljanje
ovlašćenim ključem.
Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije
GL-4
Download

Vodič za instalaciju Cisco Aironet 1550 serije za opasne lokacije