UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE I ŠIRENJE KLASIČNE HOMEOPATIJE
”SIMILLIMUM”, BEOGRAD
CARSTVA I SISTEMI
U HOMEOPATIJI
SPECIJALISTIČKE STUDIJE
(IV i V godina)
Kurikulum
Školska 2014/2015 godina
OPŠTI USLOVI
• Specijalističke studije mogu da upišu članovi koji su završili osnovne studije
klasične homeopatije pri ”Simillimumu” ili članovi koji su završili druge
adekvatne homeopatske studije o čemu odlučuje Komisija za proveru-ocenu
kandidata koju formira Stručni savet ”Simillimuma”.
• Školska godina IV i V godine počinje u septembru tekuće i završava se u
junu naredne kalendarske godine.
• Okvir za odvijanje nastave za IV i V godinu:
-­‐ Trajanje je 20 blokova (10 vikenda) po jednoj godini studija
-­‐ U vreme stranih predavača (ukupno dva vikenda po školskoj godini)
odvija se nastava bez posebne naknade.
-­‐ Vreme predavanja i rešavanja slučajeva (papirnih i/ili živih) usklađuje se sa
temama iz kurikuluma i vremenom trajanja predavanja od 9.30 do 17.30
sati.
• Redovne supervizije se obavljaju u terminima rasporeda nastave koji se dobija
na početku školske godine (dve po jednoj školskoj godini). Ove supervizije su
obavezujuće i u slučaju neopravdanog izostanka se posebno naplaćuje dodatni
termin.
• Svaki student IV i V godine može izabrati po svom izboru supervizora za
uzimanje slučaja (mimo redovnih supervizija). Naknada za ovakvo
angažovanje je jedinstvena na nivou ”Simillimuma” i objavljuje se na početku
školske godine za IV i V godinu. Broj ovakvih supervizija nije ograničen od
strane Udruženja.
• Mesečna cena članarine je 100 evra u dinarskoj protiv vrednosti.
• Literatura: Biblioteka ”Simillimum” je snabdevena svom relevatnom
literaturom za učenje. Spisak literature se može nabaviti od bibliotekara. Pored
toga, ”Advaita” je objavila deo literature za potrebe specijalističkih studija. Za
pojedina predavanja su pripremljena učila od strane predavača.
• Specijalističke studije se organizuju ukoliko se formira minimalna grupa od 10
studenata.
1 POSEBNI USLOVI
IV godina - Ispit se sastoji od tri dela:
• Prvi deo se polaže pismenim putem u formi testa pri čemu se za davanje
odgovora ne može koristiti dopunska literatura (Materia Medica i repertorijum).
Fond pitanja nalazi se u ”Vežbanci iz homeopatske prakse isceljenja”.
• Drugi deo ispita su dva papirna slučaja gde se za dobijanje rešenja može
koristiti Materia Medica, repertorijum i druga relevantna literatura.
• Treći deo ispita je u formi primo-predaje projekta (seminarskog rada) sa
obradom 2 teme iz carstava homeopatskih preparata. Projekat se radi u formi
standarda uređen odlukom UO Udruženja, a predaje se pre početka ispita.
• Ispit se polaže u septembru posle okončanja školske godine.
V godina - Ispit se sastoji od dva dela:
• Prvi deo je primo-predaja 10 obrađena slučaja na način koji je opisan odlukom
UO Udruženja o sadržini dokumentacije slučaja. Slučajevi moraju biti predati
sekretaru Udruženja pre početka Letnje škole. Ovi slučajevi će biti dopunski
supervizirani i izveštaj o superviziji dobiće svaki član u formi koja je uređena
odlukom UO Udruženja. Slučajevi se vraćaju članovima sa izveštajem o
superviziji pri dodeli diploma.
• Drugi deo je urađen projekat u formi standarda određen odlukom UO
Udruženja, predat pre početka Letnje škole na lokaciji održavanja Letnje škole
i javno odbranjen pred učesnicima Letnje škole. Član Udruženja koji ne
učestvuje u javnoj odbrani projekta imaće umanjenje ukupnog fonda sati
učenja iskazanog u suplementu diplome.
• Sekretar Udruženja najkasnije do 1. septembra tekuće godine posle Letnje
škole, formira upisnik izdatih diploma, pokreće proceduru izdavanja
diploma ”diplomirani homeopat” uz odgovarajući suplement na način određen
odlukom UO Udruženja te određuje datum svečane podele diploma za
zvanje ”diplomirani homeopat“.
• Termin i lokacija Letnje škole ”Simillimuma” objavljuje se u redovnom
rasporedu na početku školske godine. Letnja škola je otvorenog tipa i ne plaća
se kotizacija sem troškova boravka i ishrane na lokaciji po prethodno datoj
ponudi turističke agencije.
Fokus specijalističkih studija je na osposobljavanju za ISTRAŽIVANJE i proučavanju slučajeva
koji u sebi sadrže Hanemanov pristup (retko, neobično, svojsvteno i čudnovato). Primeri su iz lične
prakse predavača iz Stručnog saveta ”Simillimuma” ili iz relevantne literature. Tokom učenja biće
dati okviri – uvodi u pojedine sisteme kao deo nadgradnje klasične homeopatije sa novim
pristupima raznih autora svetskog nivoa (videti mapu uma u ovom informatoru). Deo edukacije su
papirni slučajevi u formi zadataka koji se rešavaju tokom predavanja ili kao domaći zadaci.
---BLOK
Pod jednim blokom podrazumeva se nastava sa vežbama u trajanju od 9.30 do 17.30 sati
(jedan dan: subota ili nedelja).
2 Ishod specijalističkih studija je osposobljavanje homeopata za potpuno samostalan rad zasnovan na principima najbolje prakse. Osnovni postulati kvalitetne edukacije zasnovani su na prihvatanju preporuka ECCH (European Central Councile of Homeopaths) i iskustvima Indije, kao vodeće zemlje u kojoj se homeopatija masovno koristi. Edukacija je zasnovana na principima ”coaching, mentoring and supervision” tehnika i Blumovoj taksonomiji (videti niže). 3 IV GODINA
1. Carstvo životinja (sisari, insekti, reptili, ptice, morske životinje,
virusi i bakterije, homeopatske supstance od životinja kao što su
Buffa Rana, Moschus, Ambra grisea i sl., porodica Lacs)
Trajanje: 2 bloka
2. Carstvo minerala (Aurum soli, magnezijumove soli, kalijumove soli,
natrijumove soli, kiseline, teški metali, lantanidi, aktinidi, periodni
sistemi elemenata: stadijumi i serije)
Trajanje: 8 blokova
3. Carstvo biljaka (klasifikacija homeopatskih remedija od biljaka po
porodicana)
Trajanje: 8 blokova
4. Imponderabilije, nozode i sarkode
Trajanje: 1 blok
5. Vakcine, detoksikacija i organo-terapijski lekovi
Trajanje: 1 blok
4 V GODINA
1. Dokazivanje homeopatskih remedija (meditativno dokazivanje, po
Hanemanu i C4 protokol)
Trajanje: 2 bloka
2. Mali lekovi
Trajanje: 2 bloka
3. Lečenje bojama
Trajanje: 1 blok
4. Primeri izučavanja remedija (porodice Funghi i Cactacea)
Trajanje: 1 blok
5. Studiranje rubrika uma
Trajanje: 10 blokova
6. AIDS i kancer tretmani
Trajanje: 1 blok
7. Nivoi zdravlja i centralna deluzija (core delusion)
Trajanje: 1 blok
8. Lični razvoj ličnosti
Lični menadžment karijerom; Timski rad; Aktivna komunikacija
(komunikacijske veštine); Asertivnost; Kreativnost (sistemsko –
lateralno razmišljanje); Interpersonalne veštine; Znati kako učiti;
Tacit i organizacijsko znanje (eskternalizacija); Tehnike otvorenog
uma (nepristrasni posmatrač a ne objektivni posmatrač - bez
predrasuda); Upravljanje vremenom; Simboli; Psihodinamika
nesvesnog; ”Ja - Suučesnici – Okolnosti” (Konstelacije), Transfer i
kontra transfer; Refleksija
Trajanje: 2 bloka
5 6 Kontakti
BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 28, II SPRAT
Telefon: + 381 (0) 11 3228.238
(u radno vreme: od ponedeljka do petka, od 16 do 20 sati i subotom od 9 do 13 sati)
Faks: + 381 (0) 11 3228.238 (u radno vreme)
Mobilni: + 381 (0)64 3067465
Sekretar: Jelena Stijak
Bibliotekar: Jelena Cvetković
www.simillimum.edu.rs
e-mail: [email protected]
PRIJAVE ZA UPIS SU POČELE.
7 
Download

IV i V godina