T.C
GÜLNAR KAYMAKAMLIĞI
îlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
23/06/2014
Sayı: 16252823 - 755/ i l ç / /
Konu: İşgaliye Bedeli.
MÜDÜRLÜĞÜNE
GÜLNAR
Î1 Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 03/06/2014 tarih ve 813.01.01.03/2244572 sayılı
‘İşgaliye Bedeli” konulu yazısı yazımız ekindedir.
Bilgilerinizi ve ilgi yazı doğrultusunda gereğinin yapılmasını rica ederim.
Fatih BURGUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
1-) 1 Adet İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı.
DAĞITIM:
Her Tür Dereceli Okul Müd. lerine.
ıflTiMPi«fona
İ T T İ
n*
Hacıpınar Mah. Atatürk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 33700 Gülnar/MERSİN
Telefon
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 751 76 22
E-Posta
: gulnar33@,meb.gov.tr
Elektronik Ağ : gulnar.meb.gov.tr
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 93525931/813.01.01.03/2244572
Koııu: İggaliye Bedeli
03/06/2014
..................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 2197175 sayılı yazısı.
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre
iplem tesis edilmemesi ile ilgili yazı ekte gönderilmiştir. İlgi yazının İlçenizdeki Okul ye
Kurumlara duyurunun yapılması hüsusunda;
Bilgilerinizi ve gereğjni rica ederim.
Kamil ÇELEBIYILMAZ
*
Vali a.
Milli Eğitim M üdür V.
EKİ :İlgi Yazı (4 Sajtfa)
DAĞITIM i
13 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
Hizmet Birimlerine
7rŞ
PV
J
Güvenli Elektronik \mnlı
Aslı ile Aynıdır
jO.U-J.G-t>"! 20..VC,
1İlçe Miifi Eğitim Müdürlüğü
A
v/ b
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İtnza Kanununun 5 inci
Dumlupmar Mah.GMK Bulvarı Y enişehir/MERSİN
Elektronik Ağ: http://mersin.meb.gov.tt
e-poşta: tasimaliegitim33 @ meb.gov.tr
isi geregince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Ayrıntılı bilgi için: Ayşe GÜZEL Şef
Tel : (0 324) 3291481-84
Faks: (0 324)3273518-19
/ A
T.C.
M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdüirlüğü
\
Sayı : 90349432/813.01.01.03/2197175
Konu : Işgaliye Bedeli
30/05/2014
D A G I T I M L I
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 22/05/2014 tarihli ve 15182 sayılı
yazısı.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında; 27/03/2012 tarihli ve
28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17/02/2012 tarihli ve 2012/2835 sayılı Bakanlar Kurulu
Karan ile kamu konutunda oturmakta iken süresi dolan veya oturma hakkı ona erdiği halde
konutlan tahliye etmeyenlere getirilen “işgaliye bedeli” uygulamasının, Tolunay BOZBAY’ı
temsilen Türk Eğitim Çalışanları Sendikası vekili Av. Abdullah KULBAY tarafından, Danıştay 2.
Dairesinin 2013/5756 esas sayısında Başbakanlık ve Bakanlığımız aleyhine açılan dava sürecinde;
“yürütmesinin durdurulduğu” ve söz konusu karar gereği “Kamu Konutlan Yönetmeliğinin
34’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem tesis edilmemesi”nin gerektiği hususu
bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve lojman tahliyelerinde ekte gönderilen ilgi yazının göz önünde
bulundurulması, diğer kurum ve okullanmıza da duyurulması hususlannda gereğini arz/rica
ederim.
B&hattin GOK
Bakan a.
Genel Müdür V.
Ek: 1 İlgi Maliye Bakanlığı yazısı ( 3 Sayfa)
DAĞITIM:
Gereği
B Planı
Bilgi
A Planı
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntılı bilgi için : K Y ^ L N IZ -Şef T e l: (0 3 1 2 )413 19 27
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği
28/05/2014
Sayı : 14168703/641.0433.[2013/8618]/2139710
Konu: TOLUNAY BOZBAY
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: 29/04/2014 tarih ve 90349432/313.01.01.03/1712781 sayılı yazınız.
Tolunay Bozbay tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davaya ilişkin Maliye
Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 22.05.2014 tarih ve 15182 sayıli yazısı ilişikte
gönderilmektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Handan ERDEM
Hukuk Mücaviri
Eki : Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün
22.05.2014 tarih ve 15J82 sayılı yazısı
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOY AD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0312) XXX XX XX
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
MİMİ Emlak Gtne) MBdflılttp
Sayı 133685449.0.08.00.00-310/06 [3121-24384]
Km u :Karar
SÜRELİDtR/TELEFAKS
22.05.14 15183
Bilindiği üzere 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17/2/2012 tarihli
ve 2012/2835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konuJkn Kamu Konutları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34’ilncü haddenin üçüncü
fıkrası; “20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece konutta oturmasına izin
verilenler hariç olmak üzere, 33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu veya
konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu cm beş gün içerisinde
tahliye ederek boşaltması, aksi takdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgal iye bedeli alınacağına ilişkin
olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmay anlardan, yeni bir tebligata
gerek olmaksızın, konutun tahliye târihine kadar geçecek süreler İçin ödenmesi gereken kira bedeli
yerine işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edihneai gereken tarihten sonraki üç ay
için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik, su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise
dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan sureler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan
sûrelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.” şeklinde
düzenlenmiştir.
Ancak, Tolunay BOZBAY’ı temsilen Türk Eğitim Çalışanlan vekili Av,Abdullah KOLBAY
tarafından; Kamu Konutları Yönetmeliğinin 27/3/2012 tarihli Resmi Ga2cte’de yayımlanan
Yönetmelikle değişik 34Tüncü maddesinin üçüncü fıkrasının iptali ile Milli Eğitim Bakanlığının (Pcstek
Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 30/4/2013 tarihli ve 793541 sayılı İşlemlerinin iptalleri ve
yürütülmelerinin durdurulmasıyla istemiyle, Danıştay 2JDaire$inin 2013/5756 esas numarasında Milli
Eğitim Bakanlığına ve Başbakanlığa karşı açılan davada; anılan Mahkemece verilen 20/3/2014 tarihli
ve Esas No:2013/5756 sayılı kararla; Mdava konusu Yönetmeliğin 34'üncü maddesinin üçüncü fıkrası
hükmünün yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.
Buna göre; Danıştay 2.Dairesinin anılan Karan gereğince Kamu Konutları Yönetmeliğinin
34?üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem tesis edilmemesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini* gereğini ve konu hakkında bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınıza bilgi
verilmesini aız ederim.
BA&TIM
?
Ekli listede bulunan Bakanlıklara
Dikmen Cad. Bakanlıklar 06100 ANKARA
Telefon: (0 312)415 19 30
e-posta: m il«[email protected] icmfok.go v,It
Faks: (0312)425 09 00
Elektronik Ağ: www«miIIiemlak.gov.tr
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü