,f )~.
"
,
T.C. :
MEZiTLi KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
.:
Sayı
: (>~ ı 406699/82 1.06/3191785
Konu: 'Içimdeki Ben" Adlı Çocuk Oyunu
24/03/2015
...................MünÜRLÜGÜNE İlgi
:İI ylilli Eğitim Müdürlüğünün 23/03/20 i 5 tarih ve 3126845 sayılı yazısı.
Mersin Üniversitesi Rektörlüilünün HayalOrganizasyon tarafından sahnelenen
"kimdeki Ben" adlı oyunun okullarınızda sahnelenmemesi ile ilgili yazısı ("kte
gÖ·ıderilrni\>1ir.
Bilgilerinizi ve gereilini önemle rica ederim.
Ahmet YALK1"i
Müdür a.
ŞubeMüdürü
EKLER:
I-Ilgi
Yazı
D,\GI1IM: 1- mm Okul Müdürlükleri i <:
i
~bh_
; M K Buıv:.ı~ı Mezıtlı Sanay:i Sııesi Gırişı Çelik Apt K;ıt 2 MEZlTLI/!Y1ERSIN
,3585464 Fnkn0324JJ597444 e~posttl:nıe.LitlıJJt~~'lTleh.gov tr web:hltp"l/mezııh,meb gov tr
l~i.>ı~}n (3:..ı
\:/rmıılı bı'g i~ıt1 triıbaı
Mesleki "e
Teknİk E~itimŞL.besl
H.ORA}·:U
T.C. . MERSİN VALİLİCİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü :-'ayı
: 935:' 5931/821.0613126845
Koli il : " L;lmdeKi Ben " (ldu Çocuk
23/0312015
0: \;mı
...........................'" .................. KA YMAKAMLlulNA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
i ıgi: \1ersın Üniversitesi Rek1örtüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 24.02.2015
tarih \ e 450
sayılı yazısı.
Mcr,in Cniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ilgi yazıları
e G.ızianıcp'te faaliyet gösteren HayalOrganizasyon tarafından sahnelenen" içimdeki Ben"
;,dlı tıyatro oyunu Mersin Üniversitesi Rektörlüğünce 06·07 Nisan 2015 tarihlerinde Bedensd
Inge i Ii Öğrencilere gösterim yapmak üzere onay \erilmiştir.
i
HayalOrganizasyon tarafından sahnelenen " İçimdeki Ben " adlı oyun bazı
gösterim yaptığı duyumları alınmış olup ,ilçeniz ükullarına 0yunLm
l') na'ılmarnası konusunda duyuru yapılmasını rica ederim.
C'kull,ırımıda
Ahmet A YDOu.~N Vali a. Müdür Yardımcısı pA( ITIM ...................................
Tüm ilçe Kaynıakamlıklanna
'dr\.'s \1crsi:ı il 'vlıl \i Egitim Müdürlüğ.ü Dumluplıı<ır Mnlı. G:vtK. Bulvarı 33[30 Yenişchir/\,1 ER ")ıN
cl O (324)3:!9 !~ g~ -~4
Dahili: 309
Fax: (324) _,~: _~5 ık - 19 t:'posm: kultuI3Ja!Uch.gt'ıur
: i:gi i ıtı: l.t 1\ Şlt-.l::;EK (Şd)
o
h
"r Ü. ,;\c:.li ;kJ..;ırı. ,"h mı '.ı iI,~ Im/_ul,UlI111ŞUC hnp:!h.:\I.ı.bdnp.Lm.:h iÇ;--' Jr ;"drcsi::Jcne 1ab·"33Jb-32a2-95c6~e7 fO !..,ıdu ık
tc) i;
.:.1 kl1d
i
Download

" ,f )~. - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü