Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Tuzlanskog kantona
INFORMACIJA O
PROJEKTIMA I KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTAVA
TUZLANSKOG KANTONA KOJI SE IMPLEMENTIRAJU ILI SU
FINALIZIRANI TOKOM PERIODA MART - OKTOBAR 2014. GODINE
Tuzla, Oktobar 2014. godine
Sadržaj
Uvod ........................................................................................................................................................................... 7
1. Ministarstvo finansija ........................................................................................................................................... 8
1.1.
Priprema i izrada prijedloga Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za
period 2015.-2017. godine................................................................................................................. 8
1.2.
Priprema i izrada DOB-a Tuzlanskog kantona za period 2015.- 2017. godine ...................... 8
1.3.
Priprema i izrada Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu ............... 9
1.4.
Priprema i izrada prijedloga Odluka o preraspodjelama u budžetu TK za 2014. godinu
između budžetskih korisnika ............................................................................................................. 9
1.5.
Priprema i izrada prijedloga rješenja o preraspodjelama sredstava u budžet TK za 2014.
godinu unutar budžetskog korisnika ................................................................................................. 9
1.6.
Priprema mišljenja po zahtjevima budžetskih korisnika na nacrte/prijedloge Zakona,
pravilnike, programe i zapošljavanja u pogledu potrebnih finansijskih sredstava za implementaciju
istih
.......................................................................................................................................... 10
2.
1.7.
Izrada planova novčanih tokova i instrukcije o izradi operativnih planova rashoda i izdataka .
.......................................................................................................................................... 10
1.8.
Donošenje Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu ............................................. 11
1.9.
Zakon o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon .................................. 11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva ..........................................................................................13
2.1.
Elaborat o sporazumnom razrješenju sanacije posljedica slijeganja zemljišta u gradu Tuzli
uslijed nekontrolisane eksploatacije slane vode i Zakona o osnivanju Fonda TK-a za sanaciju
posljedica eksploatacije slanice ........................................................................................................ 13
2.2.
Pokretanje proizvodnje (eksploatacije) magnezita u „Rudnicima nemetala Kladanj“ d.o.o.
Kladanj 14
2.3.
Zdravstveno osiguranje zaposlenika u privrednim društvima iz resorne nadležnosti koji u
održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje ........................ 14
2.4.
3.
Intervencije u privrednim društvima iz oblasti hemijske industrijske grane u cilju revitalizacije
.......................................................................................................................................... 15
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta....................................................................................16
3.1.
Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje ............................................................ 16
3.2.
„Obrazovanje po mjeri djeteta u TK- BiH na putu ka EU“. Pod projekat: Rani rast i razvoj
17
2
4.
3.3.
„Obrazovanje po mjeri djeteta u TK” – Bosna i Hercegovina na putu ka EU..................... 18
3.4.
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju .......................................................................... 20
3.5.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju........................ 21
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ............................................................................22
4.1.
Optimizacija sistema odvodnje i tretmana komunalnih otpadnih voda u slivu akumulacije
Modrac 22
4.2.
5.
Poboljšanje kvaliteta vode akumulacije Modrac primjenom mjera ekoremedijacije.............. 24
Ministarstvo pravosuđa i uprave .................................................................................................................29
5.1.
Rekonstrukcija objekta Doma armije za potrebe Općinskog suda u Tuzli ......................... 29
5.2.
Nacrt Zakona o robnim rezervama ................................................................................... 29
5.3.
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći ................ 30
5.4.
Aktivnosti u okviru Strategije za reformu pravde u BiH 2014.-2018. posebno u strateškim
oblastima: 1. Pravosuđe 2. Izvršenje krivičnih sankcija 3. Pristup pravdi ......................................... 30
5.5.
Aktivnosti na obezbjeđenju materijalnih i tehničkih uslova za funkcionisanje pravosudnih
institucija ........................................................................................................................................ 31
6.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice...................................................................................32
6.1.
Izrada Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2012. – 2018. godine .......... 32
6.2.
Izrada Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2013. – 2018. godine 32
6.3.
Projekat unapređenja Sistema za praćenje kvalitete zraka na području TK i poboljšanje
praćenja izvještavanja kvalitete zraka ............................................................................................... 33
6.4.
Zeleni ekonomski razvoj/Institucionalizacija upravljanja energijom i Akcijski plan za
energetsku efikasnost ...................................................................................................................... 34
6.5.
Prijedlog izmjena i dopuna propisa donesenih od strane Federacije BiH koji predstavljaju
smetnju za brži razvoj poduzetništva i investicija u Tuzlanskom kantonu........................................ 34
7.
Ministarstvo razvoja i poduzetništva ..........................................................................................................36
7.1.
Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina ................................ 36
7.2.
Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima ............... 36
7.3.
„Podrška razvoju kantona“ za 2014. godinu ....................................................................... 37
7.4.
Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona....................................... 38
7.5.
Unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih
investicija ........................................................................................................................................ 39
3
8.
7.6.
Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2015 - 2017. godine ................................... 39
7.7.
Medijski projekat „Tragom uspješnih“ ............................................................................... 40
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja ...............................................................................................42
8.1.
Analiza voznog parka Vlade TK sa prijedlogom racionalizacije .......................................... 42
8.2.
Kategorizacija lokalnih cesta na području Tuzlanskog kantona ........................................... 43
8.3.
Međunarodni aerodrom Tuzla (MAT)-Regionalni CARGO Centar sa Airparkom .............. 43
8.4.
Operativni plan mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području
Tuzlanskog kantona TK ................................................................................................................. 45
8.5.
Program utroška namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke
preglede vozila ................................................................................................................................ 46
8.6.
Unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih
investicija ........................................................................................................................................ 47
8.7.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne Ustanove Direkcija regionalnih
cesta Tuzlanskog kantona ............................................................................................................... 48
8.8.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća Međunarodni
aerodrom Tuzla .............................................................................................................................. 49
9.
8.9.
Kupujmo-koristimo domaće .............................................................................................. 49
8.10.
Osnove strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona ................................... 50
8.11.
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Tuzlanskom kantonu ................. 51
8.12.
Zakon o turističkoj djelatnosti Tuzlanskog kantona ............................................................ 52
Ministarstvo unutrašnjih poslova ................................................................................................................53
9.1.
Donošenje Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima TK-a ....... 53
9.2.
Imenovanje policijskog komesara ....................................................................................... 53
9.3.
Formiranje jedinice policije za javni red i mir...................................................................... 54
9.4.
Efikasnije suprotstavljanje policije teškim krivičnim djelima ............................................... 54
9.5.
Okvirni plan postupanja Uprave policije MUP TK-a u slučaju nastanka kriznih situacija .... 55
9.6.
Plan sigurnosti na području TK u toku turističke sezone 2014. godine ............................... 56
9.7.
Rješavanje spornih predmeta na referatu oružja u Policijskoj upravi Tuzla, za period 2008.2012. godina ................................................................................................................................... 56
9.8.
Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK-a.................................. 56
4
9.9.
Vodič većih javnih događaja i Strateški operativni plan za sprječavanje narušavanja javnog
reda i mira u većem obimu na sportskim manifestacijama i drugim javnim skupovima visokog rizika
na području FBiH ........................................................................................................................... 57
9.10.
Kampanja „Budi na pravoj strani – izaberi život bez oružja” .............................................. 58
9.11.
Operativni plan “Srebrenica 2014.” .................................................................................... 58
9.12. Sporazum o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih
tijela i tužilaštava ............................................................................................................................. 59
9.13.
Rješavanju problema penzijskog osnova za policijske službenike ........................................ 59
9.14.
Racionalizacija utroška sredstava ........................................................................................ 59
9.15. Javni konkurs-oglas za prijem 30 kandidata u čin „policajac“ i 10 kandidata u čin „Mlađi
inspektor“....................................................................................................................................... 60
9.16.
10.
Operativni plan osiguranja Općih izbora 2014. godine ....................................................... 60
Ministarstvo za boračka pitanja ..............................................................................................................62
10.1. Utvrđivanje jedinstvenih kriterija i pravila za zapošljavanje branilaca i članova njihovih
porodica u institucijama Tuzlanskog kantona .................................................................................. 62
10.2.
Stambeno zbrinjavanja socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica .............. 62
10.3.
Stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona .......... 63
10.4.
Obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica ......... 63
10.5.
Zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona......... 64
11.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak ................................................................................66
11.1. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo; Sufinansiranje zapošljavanja –
Prilika za sve ................................................................................................................................... 66
11.2.
Sufinansiranje sezonskog zapošljavanja .............................................................................. 66
11.3.
Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao ............................. 66
11.4.
Sufinansiranje zapošljavanja Roma ..................................................................................... 67
11.5.
Program raspodjele sredstava jednokratne novčane pomoći ............................................... 67
11.6.
Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe ..... 67
11.7.
Program raspodjele sredstava za subvenciju prijevoza djece, učenika i studenata ................ 68
11.8.
Program raspodjele sredstava prevencije ovisnosti o drogama ............................................ 68
11.9. Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će
podržati odrastanje djece u porodicama .......................................................................................... 69
5
11.10. Izrada projekta i sprovođenje pripremnih aktivnosti za izgradnju Centra za autizam Tuzla .....
.......................................................................................................................................... 70
11.11. Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta
Tuzlanskog kantona za 2014.godinu - Podrška povratku raseljenih lica ........................................... 70
11.12. Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu
Tuzlanskog kantona za 2014. godinu .............................................................................................. 71
11.13. Izmjene i dopune Stauta JU Služba za zapošljavanje TK .................................................... 71
11.14. Izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Služba za
zapošljavanje TK ............................................................................................................................ 71
11.15. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ............................................................................................ 72
11.16. Primjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja
prava na naknadu umjesto plate ženi-majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme
odsusutvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta ....................................................... 73
11.17. Projekat održivog povratka ................................................................................................ 73
12.
Ministarstvo zdravstva..............................................................................................................................74
12.1.
Pozitivna lista lijekova TK.................................................................................................. 74
12.2.
HSEP-Jačanje zdravstvenog sektora ................................................................................... 74
12.3.
Informatizacija zdravstvenog sektora ................................................................................. 74
12.4.
Rani rast i razvoj djece ....................................................................................................... 75
12.5.
Novi izgled recepta ............................................................................................................ 75
6
Uvod
Dokument „Informacija o projektima i ključnim aktivnostima ministarstava Tuzlanskog kantona
koji se implementiraju ili su finalizirani tokom perioda mart – oktobar 2014. godine“ (u daljem
tekstu: Informacija) sadrži sažete podatke o najznačajnijim aktivnostima i projektima koje su
ministarstva Tuzlanskog kantona provodila u navedenom periodu. Dati su opisi
aktivnosti/projekata, njihov značaj i efekti za ciljnu grupu i druge stakeholdere, naveden je period
implementacije, te naznačeni vrijednost aktivnosti/projekta i donator ukoliko je to primjenjivo.
Strukturu Informacije čini 12 poglavlja, pri čemu svako poglavlje daje prikaz projekata i ključnih
aktivnosti pojedinačnog ministarstva. U izvještajnom periodu od strane ministarstava je
realizovana ili je započeta realizacija ukupno 92 aktivnosti/projekta, od čega: 9 u Ministarstvu
finansija; 4 u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva; 5 u Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta; 2 u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; 5 u Ministarstvu
pravosuđa i uprave; 5 u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice; 7 u Ministarstvu
razvoja i poduzetništva; 12 u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja; 16 u Ministarstvu
unutrašnjih poslova; 5 u Ministarstvu za boračka pitanja; 17 u Ministarstvu za rad, socijalnu
politiku i povratak; i 5 u Ministarstvu zdravstva.
Informacija je kreirana na temelju dostavljenih podataka od strane svih 12 ministarstava
Tuzlanskog kantona, te je izradom koordinirao Ured premijera Tuzlanskog kantona.
7
1. Ministarstvo finansija
1.1.
Priprema i izrada prijedloga Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog
kantona za period 2015.-2017. godine
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Priprema i izrada prijedloga Smjernica ekonomske i fiskalne
politike Tuzlanskog kantona za period 2015.-2017. godine
Maj 2014. godine
Navedeni dokument nije predložen Vladi kantona u zakonom
predviđenom roku, s obzirom da su revidirane preliminarne procjene
prihoda za period 2015.-2017. godine od strane Federalnog ministarstva
finansija dostavljene u mjesecu julu, a takođe krajem mjeseca jula
Skupština TK je usvojila Izmjene i dopune budžeta TK za 2014. godinu.
Izrada navedenog dokumenta je u toku.
Donator/partner na
projektu
Vrijednost
implementacije
projekta
Opis projekta
Značaj projekta
1.2.
Projekcije okvira prihoda i primitaka , ako i rashoda i izdataka budžeta
TK za trogodišnji period 2015.-2017. godine
Smjernice predstavljaju osnovu za izradu DOB-a TK za period 20152017. godine
Smjernice sadrže:
- strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike,
- osnovne makroekonomske pokazatelje FBiH i TK,
- procjenu prihoda budžeta TK,
- predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim
dugom,
- pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i
naredne dvije godine.
Priprema i izrada DOB-a Tuzlanskog kantona za period 2015.- 2017. godine
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Priprema i izrada DOB-a Tuzlanskog kantona za period 2015.2017. godine
Juni 2014.godine
Navedeni dokument nije predložen Vladi kantona u zakonom
predviđenom roku, s obzirom da su revidirane preliminarne procjene
prihoda za period 2015.-2017. godine od strane Federalnog ministarstva
finansija dostavljene u mjesecu julu, a takođe krajem mjeseca jula
Skupština TK je usvojila Izmjene i dopune budžeta TK za 2014. godinu.
Izrada navedenog dokumenta je u toku.
Donator/partner na
projektu
Vrijednost
implementacije
projekta
Projekcije okvira prihoda i primitaka , ako i rashoda i izdataka budžeta
TK za trogodišnji period 2015.-2017. godine
8
Opis projekta
Značaj projekta
1.3.
Priprema i izrada Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
Naziv aktivnosti
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost
implementacije projekta
Opis projekta
Značaj projekta
1.4.
Utvrđivanje gornje granice rashoda za trogodišnji period 2015.-2017.
godine.
Osnova za izradu budžeta za 2015. godinu.
Priprema i izrada Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona
za 2014. godinu
Juli 2014. godine
U Izmjenama i dopunama budžeta TK za 2014. godinu primici od
domaćeg zaduživanja iznose 48.465.000,00 i isti su smanjeni za
19.485.000,00, odnosno za navedeni iznos je smanjen početni planirani
deficit.
Skupština TK je usvojila Izmjene i dopune budžeta TK za 2014. godinu
na sjednici održanoj dana 25.07.2014. godine i iste su objavljene u
službenim novinama TK broj 10/14.
Smanjenje deficita
Priprema i izrada prijedloga Odluka o preraspodjelama u budžetu TK za 2014.
godinu između budžetskih korisnika
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost
implementacije projekta
Priprema i izrada prijedloga Odluka o preraspodjelama u budžetu
TK za 2014. godinu između budžetskih korisnika
Kontinuirano
Omogućavanje da se unutar odobrenog Budžeta TK obezbijede novčana
sredstva iz unutarnjih rezervi između korisnika.
Opis projekta
Značaj projekta
1.5.
Obezbijeđenje nedostajućih sredstava za pojedine namjene unutar
odobrenog budžeta za 2014. godinu
Priprema i izrada prijedloga rješenja o preraspodjelama sredstava u budžet TK za
2014. godinu unutar budžetskog korisnika
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Priprema i izrada prijedloga rješenja o preraspodjelama sredstava u
budžet TK za 2014. godinu unutar budžetskog korisnika
Kontinuirano
9
Vrijednost
implementacije projekta
Omogućavanje da se unutar odobrenog Budžeta Tk obezbijede novčana
sredstva iz unutarnjih rezervi korisnika.
Opis projekta
Značaj projekta
1.6.
Priprema mišljenja po zahtjevima budžetskih korisnika na nacrte/prijedloge
Zakona, pravilnike, programe i zapošljavanja u pogledu potrebnih finansijskih
sredstava za implementaciju istih
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost
implementacije projekta
Opis projekta
Značaj projekta
1.7.
Obezbijeđenje nedostajućih sredstva za pojedine namjene unutar
odobrenog budžeta za 2014. godinu.
Priprema mišljenja po zahtjevima budžetskih korisnika na
nacrte/prijedloge Zakona, pravilnike, programe i zapošljavanja u
pogledu potrebnih finansijskih sredstava za implementaciju istih
Po zahtjevima
Aktivnost propisana Zakonom o budžetima u FBiH ( „Službene novine
FBiH“ broj 102/13) i Zakonom o izvršenju budžeta TK za 2014. godinu
( Službene novine TK“Broj 10/14).
Procjena fiskalnih posljedica na budžet po osnovu donesenih Zakona,
propisa i drugih akata.
Izrada planova novčanih tokova i instrukcije o izradi operativnih planova rashoda
i izdataka
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost
implementacije projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Izrada planova novčanih tokova i instrukcije o izradi operativnih
planova rashoda i izdataka
Kvartalno
Plan novčanih tokova je osnova za odobravanje sredstva u operativnom
planu budžeta TK.
Ograničavanje rashoda i izdataka u skladu sa ostvarenim prihodima i
primicima za period donošenja.
10
1.8.
Donošenje Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost
implementacije projekta
Opis projekta
Značaj projekta
1.9.
Donošenje Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu
2014. godina
Omogućavanje izvršavanja Budžeta TK za 2014. godinu.
Dana 01.01.2014. godine na snagu je stupio i počeo se primjenjivati novi
Zakon o Budžetima u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH”,broj: 102/13)
kojim se na drugačiji način od dosadašnjeg regulišu pojedina pitanja koja
se odnose na donošenje, izvršavanje kontrolu izvršavanja i druga pitanja u
odnosu na dosadašnji Zakon o budžetima u FBiH.
Zbog navedenog, predlaganje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu bilo bi komplicirano i teško za
primjenu zbog obimnosti izmjena, te se predlaže donošenje novog
Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu.
Zakon o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost
implementacije projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Zakon o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
Zakon se primjenjuje do eventualne izmjene ili dopune ili donošenja
novog.
Prijedlogom Zakona omogućilo bi se da svaki privredni subjekt za
registrovanu djelatnost (a ne samo osnovnu) a za čije obavljanje koristi
teretna i putnička motorna vozila ne plaća porez na imovinu. U praksi
ovaj porez nisu ni plaćali obzirom da su kako smo naveli vršili registracije
posebnih poslovnih jedinica i izlagali se novim troškovima. Na ovaj način
ostvaruje se i rasterećenje privrednih subjekata.
Zakonom bi se izbjegla činjenica da privredni subjekti u cilju ostvarivanja
poreznog oslobađanja osnivaju nove poslovne jedinice sa osnovnom
djelatnošću-prevoz roba ili putnika, transport i otpremanje robe- špedicija
a samim tim izbjegavaju dodatne troškove, obzirom da za osnovnu
djelatnost u suštini koriste imovinu (motorna vozila) koja im služi da bi
obavili tu osnovnu djelatnost.
Analizirajući tekst člana 6. u stavu (1) tačka 5. Zakona o porezu na
imovinu, nasljeđe i poklon utvrđeno je da porez na imovinu plaćaju
vlasnici za imovinu koja im služi za obavljanje osnovne djelatnosti a
odnosi se na plaćanje poreza na imovinu za motorna vozila (putnička i
teretna). Imajući u vidu činjenicu da Pravilnikom o primjeni odredaba
Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (“Službene novine
Tuzlanskog kantona” broj: 4/10) nije bilo moguće precizirati sve
djelatnosti koje bi trebale biti oslobođene plaćanja poreza na imovinu za
motorna vozila, te kao i činjenicu da je Zakonom o porezu na promet
11
nepokretnosti i prava (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
11/01, 13/01 i 13/03), utvrđeno je da se porez na promet nepokretnosti i
prava na plaća na promet nepokretnosti kada je porezni obveznik
registrovan za obavljanje građevinske djelatnosti a ne samo kada mu je
građevinska djelatnost utvrđena kao osnovna djelatnost, smatrali smo
osnovanim utvrđivanje poreznog oslobađanja za registrovane djelatnosti
kada se kao imovina pojavljuju putnička i teretna motorna vozila. Ranijim
zakonskim rješenjima porez na imovinu nije plaćan samo kada je vlasniku
služio za obavljanje osnovne djelatnosti i to: djelatnost auto-škola,
autoprevoznici i taksi prevoznici.
12
2. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
2.1.
Elaborat o sporazumnom razrješenju sanacije posljedica slijeganja zemljišta u
gradu Tuzli uslijed nekontrolisane eksploatacije slane vode i Zakona o osnivanju
Fonda TK-a za sanaciju posljedica eksploatacije slanice
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Elaborat o sporazumnom razrješenju sanacije posljedica
slijeganja zemljišta u gradu Tuzli uslijed nekontrolisane
eksploatacije slane vode i Zakona o osnivanju Fonda TK-a za
sanaciju posljedica eksploatacije slanice
Na osnovu navedenog Elaborata i predloženog Zakona Vlada
Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 02.09.2014. godine
donijela je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva da organizuje konsultativni sastanak sa
predstavnicima potencijalnih izvora finansiranja Fonda slijeganja, u
cilju konačnog razrješenja pitanja sanacije posljedica slijeganja zemljišta
u gradu Tuzla.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva dana 11.09.2014. godine
održalo je konsultativni sastanak sa predstavnicima potencijalnih
izvora finansiranja Fonda slijeganja na kojem je donesen Zaključak da
je stav većine negativan zbog predloženog načina prikupljnja
finansijskih sredstava.
Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 09.10.2014. godine
razmatrala je Izvještaj o realizaciji Zaključka od 02.09.2014. godine i
donijela novi Zaključak o prihvatanju istog kao i obustavljanju
aktivnosti na formiranju Fonda slijeganja.
Općina Tuzla, Općina Lukavac, Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla,
„Sisecam soda Lukavac“ d.o.o. Lukavac, „Solana“ d.d. Tuzla, Vlada
Tuzlanskog kantona
114.957.858,00 KM
Razrješenje sanacije posljedica slijeganja zemljišta u gradu Tuzli usljed
nekontrolisane eksploatacije slane vode.
Nekontrolisana eksploatacija slane vode na sonom ležištu Tuzla (soni
bunari) u proteklom periodu, imala je za posljedicu devastaciju (štetu)
urbanog dijela grada Tuzle. Štete koje su nastajale usljed
nekontrolisane eksploatacije slane vode nadokanđivale su se iz „Fonda
tonjenja“ koji je prestao sa radom 1992. godine, a nove štete su
nastajale koje se nisu nadoknađivale. Cilj ovog projekta je da se na
osnovu pravnog i ekonomskog osnova formira Kantonalni Fond za
saniranje rudarskih šteta nekontrolisanom eksploatacijom slane vode
na Tuzlanskom ležištu soli u okviru kojeg će se definisati izvori
finansiranja, iznos utvrđenih šteta, način sanacije šteta. Elaborat
obuhvata i tehno-ekonomske osnove za formiranje Fonda za saniranje
rudarskih šteta. Ciljevi i ideje ovog „Elaborata“ su pretočene u
Zakonske okvire Zakona o osnivanju Fonda TK-a za sanaciju
posljedica eksploatacije slane vode koje treba da donese Skupština TKa.
Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 09.10.2014. godine
donijela je Zaključak o obustavljanju aktivnosti na formiranju Fonda
slijeganja tj. odlukom nadležnog suda u Tuzli će biti razrješen način
13
sanacije posljedica slijeganja zemljišta u gradu Tuzli usljed
nekontrolisane eksploatacije slane vode.
2.2.
Pokretanje proizvodnje (eksploatacije) magnezita u „Rudnicima nemetala
Kladanj“ d.o.o. Kladanj
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
2.3.
Pokretanje
proizvodnje
(eksploatacije)
„Rudnicima nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj
magnezita
u
Septembar 2014. – septembar 2034. godine
„Rudar“ d.o.o. Tuzla, „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj
2.000.000,00 KM
„Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj je privredno društvo čija
je osnovna djelatnost (vađenje) eksploatacija magnezita. Od 1992.
godine ovaj Rudnik je neaktivan usljed ratnih događanja u njegovom
okruženju. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, kao jedini
vlasnik kapitala izvršilo je svu proceduru vezanu za pokretanje
proizvodnje magnezita, koji se u osnovi sastoji od potpisivanja
Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između „Rudara“ d.o.o. Tuzla
i „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj dana 29.08.2014. godine
broj 167/14, u kojem su definisana sva prava i obaveze kada su u
pitanju radnici „Rudnika nemetala Kladanj“ d.o.o., kao i investicione
obaveze„Rudara“ d.o.o.. Takođe, izvršen je i prijenos Ugovora o
koncesiji između „Rudara“ d.o.o. Tuzla i Ministarstva industrije,
energetike i rudarstva TK-a od 29.08.2014. godine broj 03/1-1419554/14, kojim su definisane obaveze novog koncesionara.
Izrađeni projekat omogučit će pokretanje proizvodnje čime bi se
stekli uslovi za novo zapošljavanje oko 60 radnika, nova investiciona
ulaganja u opremu, uređaje, instalacije, izvoza magnezita na europsko
tržište, razvoj privrede Tuzlanskog kantona kroz uplate doprinosa
fondovima.
Zdravstveno osiguranje zaposlenika u privrednim društvima iz resorne
nadležnosti koji u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju
zdravstveno osiguranje
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Zdravstveno osiguranje zaposlenika u privrednim društvima iz
resorne nadležnosti koji u održavanju tekuće likvidnosti nisu u
mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje
Januar – Decembar 2014. godine
118.749,00 KM Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK
11.454,00 KM Vlada TK
130.203,00 KM
Pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz
resorne nadležnosti, koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u
mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje radi osiguranja pristupa
14
Značaj projekta
2.4.
pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenicima i
članovima uže porodice zaposlenika u skladu sa zakonom. Takođe
ovim projektom obezbjeđena je zdravstvena zaštita za zaposlenike u
privrednim društvima koji rade sa poteškoćama.
Obezbjeđen je pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
u skladu sa zakonom za više od 1.000 zaposlenika u periodu januar –
decembar 2014. godine, takođe obezbjeđena je zdravstvena zaštita i
članovima uže porodice zaposlenika.
Intervencije u privrednim društvima iz oblasti hemijske industrijske grane u cilju
revitalizacije
Naziv projekta
Intervencije u privrednim društvima iz oblasti hemijske
industrijske grane u cilju revitalizacije
Period implementacije
projekta
31. decembar 2014. godine
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Finansiranje projekta će se vršiti iz Budžeta TK iz sredstava
ostvarenih u procesu privatizacije, koja su deponovana kod Razvojne
banke Federacije BiH (sredstva na escrow računu).
- Kupovina većinskog paketa od 256.700 dionica što čini
84,0323% od vlasnika „LORA“ d.o.o. Sarajevo, za 1 KM,
- Sanacija i restrukturiranje „Dita“ Industrija deterdženata DD
Tuzla u iznosu od 1.498.469,00 KM,
- Pomoć privrednim društvima u poteškoćama „Dita“ Industrija
deterdženata DD Tuzla u iznosu od 157.686,00 KM.
Promjena vlasničke strukture u svrhu obezbjeđenja zakonitog i
odgovornog djelovanja, stavljanje u funkciju postojećih objekata i
postrojenja vrijednosti preko 30 miliona KM u cilju revitalizacije i
nastavka proizvodnje i prodaje proizvoda, predupređenje otvaranja
stečajnog postupka i/ili likvidacije privrednog društva obzirom da je
već otvoren prethodni stečajni postupak nad imovinom ovog
privrednog društva, očuvanje postojećih radnih mjesta, te novo
upošljavanje, stvaranje nove vrijednosti.
Ovaj projekat je za sada zaustavljen i traže se novi modaliteti u
procesu finansijske konsolidacije privrednog društva.
Vlada kantona je zauzela stav da će se i dalje raditi na ovom projektu u
okviru zakonom dopuštenih mogućnosti, pogotovo imajući u vidu da
se radi o rješavanju radno-pravnog statusa radnika „Dite“ i pokretanju
proizvodnje u jedinoj fabrici praškastih detrdženata u Bosni i
Hercrgovini.
Očuvanje dugogodišnje tradicije i industrijskih kapaciteta u
proizvodnji praškastih i tečnih deterdženata, upošljavanje 117
postojećih zaposlenika i novo upošljavanje u narednim godinama
novih zaposlenika, supstitucija uvoza i povećanje izvoza roba.
15
3. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
3.1.
Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje
Septembar 2013. do maj 2014. godine
UNICEF
54.039,90 KM (UNICEF finansira sa 52.199,90 KM i Vlada –
Pedagoški zavod TK sa 1.840,00 KM)
UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i
sporta i predškolskim ustanovama u pedagoškoj 2013/2014. godini
implementirao Projekat „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano
učenje“ u tri općine, i to općina Gračanica, Tuzla i Živinice.
Svrha projekta je stvaranje jednakih mogućnosti za predškolski odgoj i
obrazovanje za svu djecu.
Cil projekta je bio da se obuhvati veći broj djece iz socijalno ugroženih
porodica i romske djece predškolskim odgojem i obrazovanjem i to
djece koja prethodno nisu bila obuhvaćena predškolskim odgojem i
obrazovanjem
Rad na projektu Ministarstvo je u saradnji sa predškolskim
ustanovama, Pedagoškim zavodom i uz finansijsku podršku
UNICEF-a implementirao od septembra 2013. godine do maja 2014.
godine. Projektom je besplatno obuhvaćeno 532 djece uzrasta od 4 do
6 godina života koja do sada nisu pohađala predškolsko obrazovanje u
tri općine Gračanica, Tuzla i Živinice, i to u JU Dječije obdanište
"Naša djeca" Gračanica 158 djece, JU za predškolski odgoj i
obrazovanje "Naše dijete" Tuzla 159 djece i JU Dječije obdanište
Živinice 215 djece.
Djeca su pohađala predškolski odgoj i
obrazovanje u trajanju od šest mjeseci i to pet dana po tri sata.
Značaj projekta je to što su 532 djeteta u tri predškolske ustanove
prošla proces socijalizacije, druženja i igranja sa vršnjacima, prošla
program od šest mjeseci odgoja i obrazovanja, a koji je primjeren
njihovom uzrastu, spoznala da mogu biti odvojena od roditelja.
Sve tri predškolske ustanove su dobile namještaj i opremu za po jednu
učionicu i didaktički materijal.
Projektom je za rad u 18 odgojnih grupa angažovano u svakoj
predškolskoj ustanovi po 3 nastavnika i 1 saradnik za rad sa djecom sa
posebnim potrebama na period od 6 mjeseci, koje je finansijski
podržao UNICEF, sa cca. 608 KM. Nastavnici su prošli obuku na dva
seminara.
16
3.2.
„Obrazovanje po mjeri djeteta u TK- BiH na putu ka EU“. Pod projekat: Rani rast
i razvoj
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
„Obrazovanje po mjeri djeteta u TK- BiH na putu ka EU“.
Pod projekat: Rani rast i razvoj
Maj 2013.- decembar 2015. godine
Partnerska organizacija Save the Childre
Preko 20.000,00 KM
Projekat ima za cilj pružanje podrške lokalnim zajednicama –
općinama u nastojanjima da se obezbijede realne pretpostavke za
uključivanje i 100% obuhvat djece u osnovnim školama TK te da kao
pilot projekat poluči rezultate aktivnog i kontinuiranog uključivanja
djece u osnovnoobrazovni sistem TK.
U skladu sa Memorandumom o saradnji na projektu „Obrazovanje po
mjeri djeteta u TK – BiH na putu ka EU“ potpisanom 28. maja 2013.
između direktora Pedagoškog zavoda TK i predsjednice Društva
socijalnih radnika TK, dostavljamo Vam Izvještaj o provedenim
aktivnostima na uključivanju djece u obrazovni sistem TK
Istraživanje je provedeno u trinaest općina Tuzlanskog kantona, a
proveli su ga istraživači na Projektu - diplomirani socijalni radnici i
zaposlenici Pedagoškog zavoda TK Tuzla. Na području TK postoji
431 dijete koje nije obuhvaćeno osnovnim obrazovanjem.
Nakon provedenih aktivnosti na terenu i prikupljenih podataka
generalna zapažanja ukazuju na činjenicu izuzetno složene situacija
kada je u pitanju saradnja određenih institucija, saradnja gotovo da i ne
postoji. Pored toga zabrinjavajuća je situacija kada je u pitanju
dokumentiranje određenih informacija tj. (ne)posjedovanje određenih
informacija u svakoj lokalnoj zajednici, niti jedna institucija ne koristi
isti model dokumentiranja i prikupljanja informacija.
Naime partnerska organizacija Save the Children je 2013. godine kao
podrška osnovnom obrazovanju za djecu koja nisu obuhvaćena
osnovnim obrazovanjem, pružila i finansijsku podršku za 8 pilot škola
kako slijedi:
Škola
JU OŠ Kreka Tuzla
JU OŠ Grivice Banovići
JU OŠ Kalesija-Kalesija
JU OŠ Poljice Lukavac
JU II OŠ Gračanica
JU II OŠ Srebrenik
JU II OŠ Živinice
JU OŠ I.G. Kovačić Gradačac
Ukupno:
ciklus
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
6.400,00 KM
Partnerska organizacija Save the Children je 2014. godine kao podrška
osnovnom obrazovanju za djecu koja nisu obuhvaćena osnovnim
obrazovanjem, pružila i finansijsku podršku za 8 pilot škola kako
slijedi:
17
Škola
JU OŠ Kreka Tuzla
JU OŠ Grivice Banovići
JU OŠ Kalesija-Kalesija
JU OŠ Poljice Lukavac
JU II OŠ Gračanica
JU II OŠ Srebrenik
JU II OŠ Živinice
JU OŠ I.G. Kovačić Gradačac
Ukupno:
ciklus
1.500,00 KM
1.500,00 KM
1.500,00 KM
1.500,00 KM
1.500,00 KM
1.500,00 KM
1.500,00 KM
1.500,00 KM
12.000,00 KM
To je ukupno 18.400,00 KM.
Provođenjem navedenog projekta od maja 2013. godine došlo je
naglog povećanja obuhvata djece u osnovnoj školi za 73. učenika.
3.3.
„Obrazovanje po mjeri djeteta u TK” – Bosna i Hercegovina na putu ka EU
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
„Obrazovanje po mjeri djeteta u TK” – Bosna i Hercegovina na
putu ka EU
April 2013. – Decembar 2015.
SAVE THE CHILDREN
Ukupan iznos za Projekt „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK” – Bosna i
Hercegovina na putu ka EU , programski dio, u periodu 2013.-2015. je
951 814 BAM
RRiR = 300 000 BAM; Index Inkluzivnosti = 80000 BAM Ukupno u
2013.: 380 000 BAM
RRiR = 111 558 BAM; Index Inkluzivnosti = 189 072 BAM Ukupno
u 2014.: 303 630 BAM
RRiR = 96 723 BAM; Index Inkluzivnosti = 171 461 BAM
Ukupno u 2015.: 268 184 BAM
=
Opći cilj:
Opis projekta
Poboljšati jednake uvjete u pristupu sve djece kvalitetnom
inkluzivnom obrazovanju koje promovira poštivanje dječijih prava,
uvažava različitosti i promoviše međukulturalne tolerancije, sa
specifičnim ciljevima: Institucionalna izgradnja kapaciteta (Pedagoški
zavod TK i MONKS TK za inkluzivan i jednak pristup kvalitetnom
obrazovanju /predškolsko i osnovno sve djece, s posebnim fokusom
na djecu ranjivih i isključenih grupa; Uvođenje i integriranje
Metodologije Indeksa inkluzivnosti i adresiranje pojava kao što su
nejednakosti, ugroženost dječjih prava i pad kvalitete nastavnog
procesa kroz pažljiva apliciranja i sistemska integriranja koncepta
Inkluzivnosti u redovno obrazovanje u TK; Razvijanje školske
18
kulture, prakse i politike zasnovano na poštivanju drugog i drugačijeg,
interkulturalnom svjetonazoru, demokratskom suživotu i poštivanju
dječijih prava.
Komponenta I; Očekivani rezultati :
- Urađena analiza stanja na području TK (sveobuhvatna baza
podataka trenutno ne postoji) o identificiranju djece koja su
prekinula školovanje ili nisu nikad bila uključena u sistem
obrazovanja, kako bi se stekao cjelovit i objektivan uvid o
prisutnosti problema nepohađanja osnovne škole.
- Organiziranje nastave po Skraćenom NPP-u za minimalno 150 djece
(identifikovane na osnovu provedene analize stanja na terenu) koja
su napustila osnovno obrazovanje starosne dobi od 6 do 15 i od 15
do 18 godina na koji je data saglasnost Ministarstva za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport prvo na području općina koje nemaju
predškolske ustanove, a onda u općinama u kojima zbog razuđenog
područja djeca imaju problema zbog udaljenosti centralnih škola (u
toku projekta bit će obuhvaćene svih 13 općinaTK imajući u vidu
njihovu razuđenost).
- Uključivanje sve djece u Obavezni program predškolskog odgoja i
obrazovanja (implementacija Zakona s rokom implementacije u
školskoj 2014/2015.godini), sa posebnim senzibilitetom na djecu
marginaliziranih skupina, odnosno djece ranjivih grupa.
- Intenzivirana interaktivna obuka odgajatelja/nastavnika kojom se
ojačavaju njihove kompetencije što kao krajnji rezultat ima
poboljšanje rada u ustanovama i školama.
- Planira se obuhvat cca. 4.000 djece predškolskog uzrasta sa
senzibilnijim pristupom djeci ranjivih grupa-Novouspostavljene 80
učionice u ruralnim-razuđenim područjima u cilju podrške
sprovedbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u TK.
- Kroz pojačanu obuku nastavnika i odgajatelja jačati njihove
kompetencije, koja se ogleda u poboljšanoj kvaliteti rada u vrtićima
i školama.
- Potpuni obuhvat sve djece predškolskim obrazovanjem (u dobi pred
polazak u osnovnu školu) i stvaranje jednakih uslova za obrazovanje
za svu djecu.
Očekivani rezultati: Uspostavljen sistem ljudskog potencijala
uspostavljene učionice X 2 nastavno osoblje) educiran o niz tema o
RRiR, POO, zdravlju, ishrani, poticajnom roditeljstvu, zaštiti djece,
dječijih prava ...
Ključne aktivnosti
1. Obuka uposlenika Zavoda, MONKS-a, za primjenu Indeksa
inkluzivnosti i društvene pravde (prva godina projekta).
2. Obuka uposlenika Zavoda na temu Socijalne inkluzije i kohezije
(druga godina projekta).
3. Obuka 87 školskih timova u primjeni metodologije Indeksa
inkluzivnosti i izradi školskog razvojnog plana.
19
Značaj projekta
4. Obuka na temu socijalne inkluzije i kohezije u 19 osnovnih škola na
području TK (9 obuka/2 škole po obuci).
5. Konstantna podrška u izradi i implementaciji školskih razvojnih
planova koji imaju cilj stvaranje inkluzivnije senzibilnije zajednice.
6. Finansijska podrška projektima sa ciljem unapređenja inkluzivnosti
škole, a koji su nastali kao rezultat izbora prioriteta u školskom
razvojnom planu.
Na osnovu realizacije ovog projekta bit će:
1. Podržana Institucionalna izgradnja kapaciteta (Pedagoški
zavod TK i MONKS TK za inkluzivan i jednak pristup
kvalitetnom obrazovanju /predškolsko i osnovno sve djece, s
posebnim fokusom na djecu ranjivih i isključenih grupa).
2. Stvoreni uslovi za obuhvat sve djece u pohađanju nastave pred
polazak u školu (150 sati).
3. U svim osnovnim školama TK bit će sistemski uvedena
procedura izrade, provedbe, praćenja i daljeg razvijanja
Školskog razvojnog planiranja, zasnovano na Metodologiji
Indexa inkluzivnosti, Društvene pravde i Socijalne kohezije
koje ima za cilj adresiranje pojava kao što su nejednakosti,
identificiranje i adresiranje barijera koje priječe da svako dijete
ima jednak pristup kvalitetnom obrazovanju te dalje detektira i
adresira ugroženost dječjih prava i pad kvalitete nastavnog
procesa kroz pažljiva apliciranja i sistemska integriranja
koncepta Inkluzivnosti u redovno obrazovanje u TK.
4. Pilotiran model Otvorene škole-Otvorene zajednice koji promovira
razvijanje školske kulture, prakse i politike zasnovano na
poštivanju drugog i drugačijeg, Razvijanje školske kulture,
prakse i politike zasnovano na poštivanju drugog i drugačijeg,
interkulturalnom svjetonazoru, demokratskom suživotu i
poštivanju dječijih prava.
U 2013. Save the Children, organizacija, opremila je 41 lokaciju (41
učionica u centralnim i područnim osnovnim školama koje se ne
nalaze u blizini predškolske ustanove i 4 učionice u predškolskim
ustanovama TK, te 4 centra za rani rast i razvoj u općinama koje
nemaju predškolsku ustanovu i to: (Sapna i Kalesija). (uložio:
290.000,00 KM). U 2014.: 111.558,00 KM opremivši 16 učionica i
dva Centra u općinama koje nemaju predškolsku ustanovu i to: Čelić i
Teočak. U 2015. godini predviđeno je još opremanje 18 učionica, te je
za opremanje prostora/učionica i obuke odgajatelja i ostale aktivnosti,
planirano da se uloži: 96.723 KM.
3.4.
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
Novembar 2012. do oktobra 2014. godine
/
/
20
Opis projekta
Značaj projekta
3.5.
Formirana Komisija za izradu prijedloga Nacrta Zakona u novembru
2012. godine.
Javna rasprava o Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju održana
je 07.07.2014. godine.
Na sjednici Vlade 15.07.2014. godine usvojen Prijedlog Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju TK.
Zakon razmatran na Sjednici Skupštine TK 24.07.2014. godine
Usklađivanje Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa
jedinstvenim pravilima za izradu propisa u institucijama BiH,
odgovarajućim odredbama Okvirnog zakona o osnovnom odgoju
i obrazovanju, popuna pravnih praznina, preciziranje pojedinih
odredbi.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i
odgoju
Novembar 2012. do oktobra 2014. godine
/
Formirana Komisija za izradu prijedloga Nacrta Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju u novembru
2012. godine,
Javna rasprava o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o
srednjem obrazovanju i odgoju održana je 26.12.2013. godine.
Na sjednici Vlade TK 15.07.2014. godine usvojen Prijedlog Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.
Zakon razmatran na Sjednici Skupštine TK 24.07.2014. godine.
Usklađivanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem
obrazovanju i odgoju sa Jedinstvenim pravilima za izradu propisa u
institucijama BiH, odgovarajućim odredbama Okvirnog zakona o
srednjem obrazovanju i odgoju, popuna pravnih praznina, preciziranje
pojedinih odredbi.
21
4. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
4.1.
Optimizacija sistema odvodnje i tretmana komunalnih otpadnih voda u slivu
akumulacije Modrac
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Optimizacija sistema odvodnje i tretmana komunalnih otpadnih
voda u slivu akumulacije Modrac
Studija izvodljivosti (7 mjeseci), očekivani početak: decembar 2014.,
očekivani završetak juli 2015.
Izgradnja sistema za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda u
naseljima na obali akumulacije Modrac (Lukavac, Živinice, Tuzla), u tri
godine
WBIF, EBRD, SIDA
EUR 1,0 milion grant WBIF za Studiju izvodljivosti, tehničku i
tendersku dokumentaciju za radove, nadzor nad izvođenjem radova
(Tehnička pomoć)
EUR 5,0 milion kredit EBRD uz EUR 2,5 miliona grant SIDA za
radove.
Kreditni uslovi: period do 15 godina, od kojih su 3 godine grejsperioda, uz kamatu po stopi koju čini zbir šestomjesečnog
EURIBOR-a i marže po EBRD-ovoj procjeni ukupnih rizika
projekta.
Cilj projekta je zaštita akumulacije Modrac, u smislu poboljšanja
kvaliteta vode akumulacije, i povećanje izgubljene korisne zapremine,
odnosno raspoložive količine vode u akumulaciji.
Sredstva će se koristiti za izradu Studije izvodljivosti za kompletan sliv
akumulacije Modrac, koja će dati principe optimizacije sistema
odvodnje i tretmana komunalnih otpadnih voda, idejna rješenja
postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, te najprikladniji
način uklanjanja nanosa iz akumulacije.
Proceduralno, za finansiranje WBIF neophodna je podrška jedne od
EFI,te je EBRD, kao jedna od finansijskih institucija koja obezbijeđuje
sredstva za WBIF, podržala aplikaciju Tuzlanskog kantona.
Projekat ''Optimizacija sistema odvodnje i tretmana komunalnih
otpadnih voda u slivu akumulacije Modrac'' predviđa izradu slijedećih
dokumenata:
Studiju izvodljivosti optimizacije sistema odvodnje i tretmana
otpadnih voda u kompletnom slivu akumulacije Modrac, koja će
sadržavati
analizu cijelog sliva akumulacije Modrac, prijedlog
strategije i akcioni plan za uzvodne zagađivače, finansijsku analizu i
način otplate mogućeg kreditnog aranžmana, i definisanje
najprikladnijeg metoda uklanjanja nanosa iz akumulacije Modrac,
Glavni/e projekat/projekte kanalizacionih kolektora za
optimalna rješenja koja definira Studija,
Idejna rješenja postrojenja za tretman otpadnih voda koje
definira Studija, i
U okviru Studije detaljnije će se obraditi područje uz obalu
akumulacije, te ukoliko EBRD ocijeni projekat prihvatljivim za Banku,
slijedi kreditni angažman, koji prema Predfinansijskom ugovoru
22
Značaj projekta
potpisanom između EBRD, Vlade Tuzlanskog kantona i JP ''Spreča''
d.d. Tuzla, podrazumijeva kreditno zaduženje JP ''Spreča'' d.d. Tuzla u
iznosu od EUR 5,0 miliona, uz grant sredstva od EUR 2,5 miliona
(prema raspoloživim informacijama, EBRD intenzivno radi na
obezbjeđenju sufinansiranja ovog Projekta grant sredstvima Švedske
međunarodne razvojne agencije (SIDA) u iznosu od EUR 2,5 milion)
za izgradnju kanalizacionih sistema i postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda u naseljima izgrađenim na obali akumulacije Modrac,
općine Lukavac, Živinice i Tuzla.
Osnovni izvor sredstava za povrat ovog kredita su naknade koje
plaćaju korisnici sistema za odvodnju i tretman otpadnih voda iz
navedenih naselja (bez tog uslova EBRD neće odobriti kredit), ali je
uspostava takvog sistema naplate vjerovatno dugoročan proces, i
može se desiti da otplata kredita počne i prije njegovog punog
zaživljavanja.
Svaki kreditni aranžman zahtijeva i garanta za povrat kredita. Garant
povrata ovog kredita će biti Tuzlanski kanton, i to sredstvima vodnih
naknada koja, po Zakonu o vodama, pripadaju Tuzlanskom kantonu.
Na taj se način Budžet Tuzlanskog kantona ne opterećuje dodatno, s
obzirom da su sredstva vodnih naknada strogo namjenska sredstva,
upravo za takve namjene, a sa druge strane – oslonac na ove izvore po
Tuzlanski kanton je mnogo povoljniji, jer su oni znatno sigurniji od
drugih izvora budžetskih prihoda Tuzlanskog kantona, tako da
očekujemo da će i marža EBRD bila niža.
Dodatni kreditni uslovi su:
jednokratna provizija za kredit iznosi 1,5% glavnice, odnosno
EUR 75.000, plus oko EUR 30.000 na ime troškova osoblja EBRD i
vanjskih pravnih savjetnika.
provizija na raspoloživi a neisplaćeni dio kredita je 0,5%
godišnje na neisplaćeni iznos.
ukoliko Studija dokaže opravdanost Projekta i obezbijede se
planirana sredstva tehničke pomoći i za sufinansiranje, ali Vlada
Tuzlanskog kantona ili JP za vodoprivrednu djelatnost ''Spreča'' d.d.
Tuzla ipak odustanu od Projekta, onaj koji raskine Projekt dužan je
EBRD-u 50.000 EUR.
Znači, radi se o Projektu ukupne vrijednosti EUR 8,500,000, od čega
su EUR 3,500,000 grant sredstva za sufinansiranje i tehničku pomoć, a
EUR 5,000,000 – kreditna sredstva.
Izrada Studije prvi je korak u realizaciji projekta i planirani početak
njene izrade je kraj 2014. godine. Ukoliko se stvore sve prethodno
navedene pretpostavke, radovi na izgradnji sistema za odvodnju i
postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali
akumulacije Modrac, po kreditnom aranžmanu, bi se mogli početi
realizovati krajem 2015. ili početkom 2016. godine.
Za realizaciju ovakvog kompleksnog Projekta predviđeno je da Vlada
Tuzlanskog kantona formira međuresorni tim za pripremu i praćenje
njegove implementacije, sastavljen od predstavnika Ureda Premijera,
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Ministarstva
prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Ministarstva finansija TK i
JP za vodoprivrednu djelatnost ''Spreča'' d.d. Tuzla.
Akumulacija Modrac je najveći i najvažniji višenamjenski vodni resurs
23
za BiH, obzirom da se pored količina vode za javnu vodoopskrbu
Tuzle i Lukavca, dominantne količine vode akumulacije koriste za
tehnološke potrebe velikih industrijskih kapaciteta Tuzlanske regije:
TE Tuzla, Global Ispat KI Lukavac, Sisecam soda Lukavac, Rudnik
soli Tuzla, Fabriku cementa Lukavac.
Obzirom da dosadašnja istraživanja kvaliteta vode akumulacije
Modrac i glavnih pritoka, rijeka Spreča i Turija, ukazuju znatno lošiji
kvalitet vode od zakonom propisanog, te da su uzrok ovakvom stanju
neprečišćene ili nedovoljno prečišćene komunalne otpadne vode i
tehnološke otpadne, prije svega rudničkih aktivnosti u slivu
akumulacije, i da će Studija dati principe optimizacije sistema
odvodnje i tretmana komunalnih otpadnih voda za kompletan sliv
akumulacije Modrac, idejna rješenja postrojenja za tretman
komunalnih otpadnih voda, te najprikladniji način uklanjanja nanosa iz
akumulacije, za sve općine u slivu akumulacije definirat će se
smjernice budućih neophodnih investicija u kanalizacione sisteme i
postrojenja za prečišćavanje, ne samo u općinskim centrima nego i
decentraliziranim aglomeracijama. Implementacijom radova u
naseljima na obali akumulacije Modrac, ukoliko se Studijom potvrdi
njihova prioritetnost i izvodljivost, smanjit će se postojeći teret
zagađenja vode ovog značajnog resursa.
Iznalaženjem mogućeg načina uklanjanja nanosa iz akumulacije
Modrac, stvorit će se realne pretpostavke za implementaciju ovih
aktivnosti, uz mogućnost smanjenja troškova korištenjem izvađenog
materijala za različite namjene koje bi se utvrdile manjim pilot
projektom.
Ciljne grupe Projekta su Vlada Kantona, Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okolice, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, JP ''Spreča'' d.d.
Tuzla, Općina Lukavac, Živinice, Tuzla, Banovići i Kalesija, privredni
kapaciteti – konzumenti vode akumulacije Modrac: TE Tuzla, Global
Ispat KI Lukavac, Sisecam soda Lukavac, Rudnik soli Tuzla, Fabrika
cementa Lukavac, JP VIK Tuzla, stanovnici Tuzle, Lukavca, Živinica,
NVO.
4.2.
Poboljšanje kvaliteta vode akumulacije Modrac primjenom mjera ekoremedijacije
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Poboljšanje kvaliteta vode akumulacije Modrac primjenom
mjera ekoremedijacije
36 mjeseci, početak mart 2014. godine
UNIDO, Wiena
Ukupna vrijednost Projekta: EUR 360.000
UNIDO program (grant sredstva Vlade Republike Slovenije): EUR
300.000
Kontribucija Tuzlanskog kantona: EUR 60.000 (in-kind)
Cilj Projekta je razvijanje sveobuhvatnog koncepta za rješavanje
problema zagađenja akumulacije Modrac od difuznih (netačkastih)
24
Značaj projekta
zagađivača, primjenom efikasnih mjera ekoremedijacije i direktna
implementacija ovih mjera na terenu kroz pilot projekat, u skladu sa
budžetom projekta.
Naime, osim tačkastih izvora zagađenja iz naselja i industrije u slivu
akumulacije Modrac, difuzni izvori zagađenja sa industrijskih,
poljoprivrednih i saobraćajnih površina, kao i decentraliziranih naselja,
uzrokuju značajan stepen zagađenja vode akumulacije.
Bazirano na zajednički identifikovanim zagađivačima u slivu, kroz Prvi
izvještaj o progresu, prezentiran i prihvaćen u augustu 2014. godine,
izvršeno je utvrđivanje hotspotova u slivu akumulacije prema Unido
metodologiji i metodologiji Limnos (konsultant, sa kojim je UNIDO,
prema svojim pravilima izbora Konsultanta, zaključio ugovor o
implementaciji Projekta), definirani hotspotovi koji mogu biti riješeni
mjerama ekoremedijacije, identifikovane potencijalne lokacije za
implementaciju pilot projekta mjera ekoremedijacije, i lokacija SOS
Selo mira Turija odabrana za gradnju biljno-zemljanog uređaja za
prečišćavanje otpadnih voda.
U septembru pokrenute pripremne aktivnosti na izradi investicionotehničke dokumentacije i prikupljanju dokumenata potrebnih za
gradnju. Radovi na izgradnji pilot biljno-zemljanog uređaja vrijednosti
100.000 EUR, prema dinamičkom planu ovog trogodišnjeg projekta,
planirani su u 2015. godini, dok bi se u 2016. godini vodile aktivnosti
na monitoringu kvaliteta vode nakon prečišćavanja i diseminaciji
rezultata projekta.
Strategije i rješenja za zaštitu kvaliteta vode akumulacije od difuznih
izvora zagađenja još uvijek nisu u potpunosti definirani.
Fokus Projekta je definiranje mogućih rješenja difuznih izvora
zagađenja voda u slivu akumulacije Modrac baziranih na primjeni
ekoremedijacije - zelena infrastruktura i tehnologija iz oblasti
ekološkog inžinjerstva, koja su finansijski održiva za Bosnu i
Hercegovinu u smislu investicija, upravljanja i održavanja.
Ciljne grupe Projekta su Vlada Kantona, Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, JP ''Spreča'' d.d. Tuzla, Općina Lukavac,
Živinice, Tuzla, Banovići i Kalesija, privredni kapaciteti – konzumenti
vode akumulacije Modrac: TE Tuzla, Global Ispat KI Lukavac,
Sisecam soda Lukavac, Rudnik soli Tuzla, Fabrika cementa Lukavac,
JP VIK Tuzla, stanovnici Tuzle, Lukavca, Živinica, NVO.
Oblast poljoprivrede i prehrambene industrije
Vlada Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva, donijela je Zakon o novčanim podrškama u
poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona.
Novim zakonom se osigurala harmonizacija mjera novčanih podrški na kantonalnom i
federalnom nivou, te definisale mjera podrške poljoprivrednoj proizvodnji i mjere strukturne
politike, koje će omogućiti sigurnost i kontinuitet novčanih podrški, sa ciljem stvaranja i
poticanja poljoprivredne proizvodnje, poboljšanja životnog standarda poljoprivrednih
proizvođača, sa posebnim akcentom na stvaranju povoljnijih uvjeta za rješavanje njihovog radnopravnog statusa.
25
Vlada Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva, donijela je Program novčanih podrški u
poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini, kojim je utvrđena visina sredstava i opći uvjeti za
ostvarivanje prava na novčane podrške.
Programom su po prvi put predviđena sredstva za podršku vlasnicima obrta, kojima je
poljoprivreda osnovna djelatnost, a koja su namijenjena finansiranju troškova penzionog i
zdravstvenog osiguranja, te ostvarivanju većeg iznos novčane podrške po modelu poticaja
proizvodnji, kako bi se potaklo zapošljavanje u oblasti poljoprivrede.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona, u skladu sa
odrebama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog
kantona, donio je Pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji,
Pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu kapitalnih ulaganja, Pravilnik o ostvarivanju
novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja i Pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po
modelu ostalih vrsta podrški, kojima su propisani posebni uvjeti i procedura ostvarivanja prava na
novčanu podršku.
Time su stvoreni uvjeti da poljoprivredni proizvođači podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na
novčanu podršku iz Budžeta Tuzlanskog kantona nadležnim općinskim službama, u mjestu
prebivališta.
U oblasti zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, Ministar poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona, u skladu sa odrebama Zakona o promjeni namjene
poljoprivrednog zemljišta, uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona, donio je Program korištenja
sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini, kojim su
odobrena sredstva za realizaciju sedam projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na
području šest općina, kao i projekti višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i
izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta na području pet općina Tuzlanskog kantona.
Po prvi put su Programom planirana i sredstva za pokretanje aktivnosti na uspostavi
monitoringa poljoprivrednog zemljišta, što podrazumijeva sistemsko i permanentno praćenje
stanja i promjena u zemljištu i na zemljištu.
Provođenje ovih aktivnosti od posebnog je značaja nakon nedavnih poplava na području
Tuzlanskog kantona, kako bi se kontinuirano moglo pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta,
odnosno registrirati eventualna zagađenja, te provoditi odgovarajuće mjere zaštite zemljišta.
Nakon elementarnih nepogoda koje su u maju ove godine uzrokovale naročito velike štete u
poljoprivredi, intenzivno se radilo na obezbjeđenju pomoći poljoprivrednim proizvođačima u
saniranju šteta, kroz stalne kontakte sa domaćim i inozemnim institucijama i organizacijama u
cilju obezbjeđenja pomoći i koordinacije u njenoj dostavi.
U skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona blagovremeno su dostavljani na
razmatranje i usvajanje izvještaji i informacije iz nadležnosti odsjeka.
U okviru redovnih aktivnosti vrše se poslovi vezani za upravno rješavanje, obradu zahtjeva za
novčane podrške, poslovi vezani za zakup i koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države, odgovori na poslanička pitanja i inicijative, odgovori na različite podneske, poslovi vezani
za upravni nadzor, drugostepeni upravni postupak, odgovori i izjašnjenja na tužbe itd.
Oblast veterinarstva i ribarstva
U oblasti veterinarstva, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Odlukom o nusproizvodima
životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, zbrinuto je
793.672 litara mlijeka sa povećanim sadržajem aflatoksina, koje je u 2013. godini stavljeno van
prometa i čije je zbrinjavanje predstavljalo veliki problem.
26
U sklopu redovnih aktivnosti, a u skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona donesen
je Program mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu, te Odluka o
sufinansiranju mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu.
U postupcima utvrđivanja veterinarsko-zdravstvenih uslova u objektima koji podliježu važećim
propisima iz oblasti veterinarstva riješen je problem zastoja u radu komisije (službeni veterinari),
te stvoreni uslovi za kontinuirano izdavanje rješenja o ispunjavanju veterinarsko-zdravstvenih
uslova.
Kontinuirano se vrše aktivnosti na izdavanju rješenja o ispunjavanju veterinarsko-zdravstvenih
uslova, rješenja o davanju veterinarsko-zdravstvenih saglasnosti, rješenja o naknadi štete za
neškodljivo uklanjanje seropozitivnih životinja itd.
Odsjek šumarstva,lovstva i drvne industrije
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na osnovu člana 50. stav (2) Zakona o
šumama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/12 i 17/13) i člana 69. Stav (1) tačka
13) i člana 73. Stav (2) Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/14) donio Program utroška sredstava
prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama TK za 2014. godinu broj: 04/1-14-19387/14 od
03.09.2014. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-1419387-1/14 od 09.09.2014. godine.
Dana 18.09.2014. godine je zaključen Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza
između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog kantona“
D.D. Kladanj, broj: 04/1-26-20753/14, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje
troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama
i poslova iz člana 15. stav (6) Zakona o šumama za 2014.godinu , koji se u prethodnim godinama
zaključivao u mjesecu novembru.
Oblast vodoprivrede
Donošenjem Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2014.
godinu, stvoreni su uslovi za implementiranje planiranih projekata i aktivnosti u oblasti
upravljanja vodama, od značaja za Kanton i od općinskog značaja.
Najznačajniji projekat u oblasti upravljanja vodama jeste sanacija brane Modrac, obzirom da su
tehnička osmatranja brane, koja se, u skladu sa standardima za visoke brane, vrše od njene
izgradnje, početkom 2000-tih ukazala na promjenu statičkog sistema, čija je posljedica smanjenje
nosivosti konstrukcije, odnosno stanje koje karakteriše uslovna stabilnost, te na neophodnost
sanacionih radova kojim bi se uspostavio funkcionalan objekat, u pogledu stabilnosti i
vododrživosti.
Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2014. Godinu planirana
su potrebna sredstva za završetak III faze sanacije brane, ukupne vrijednosti 1,9 miliona KM,
koja je započeta 2012. godine.
U 2015. godini potrebno je provesti pripremne aktivnosti, obezbijediti sredstva i započeti
realizaciju IV faze sanacije, čime bi se implementirao kompletan projekat sanacije brane Modrac, i
tek tada uspostavila funkcionalnost objekta brane Modrac, u pogledu stabilnosti i vododrživosti.
27
Na prijedlog općinskih načelnika, Programom su planirana sredstva od po 100.000 KM za svaku
općinu, za radove hitnih intervencija u vodotocima II. kategorije, uzrokovane stanjem prirodne
nesreće.
Pored navedenih radova hitnih intervencija u vodotocima, u cilju zaštite od štetnog djelovanja
voda, Programom su planirana sredstva za izgradnju zaštitnih vodnih objekata u Doboj Istoku,
Lukavcu, Gračanici, Tuzli i Sapni.
U cilju osiguranja potrebnih količina vode prije svega za stanovništvo i industriju, po
dostavljenim prioritetima od općina, za projekte od općinskog značaja, Programom su planirana
sredstva za hidrogeološke istražne radove na obezbjeđenju dodatnih količina vode u sistemima
javne vodoopskrbe u Banovićima i Kalesiji, za izradu projektne dokumentacije za mjesne
vodovode u Kladnju, za radove na izgradnji i rekonstrukciji općinskih i mjesnih vodovodnih
sistema u Tuzli, Čeliću, Gradačcu, Živinicama, Kladnju i Doboj Istoku.
U cilju zaštite kvaliteta voda, odnosno gradnje i održavanja kanalizacionih sistema, planirana su
sredstva za izgradnju mjesnih kanalizacionih sistema u Banovićima i Sapni, za sufinansiranje
troškova rada tri jedina postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Živinicama,
Srebreniku i Gradačcu, te za izradu projektne dokumentacije za mjesni kanalizacioni sistem u
Živinicama.
U cilju zaštite akumulacije Modrac, u smislu poboljšanja kvaliteta vode akumulacije, i povećanja
izgubljene korisne zapremine, odnosno raspoložive količine vode u akumulaciji, EBRD, putem
koje se implementiraju grant sredstva od 1,0 milion EUR koja je Tuzlanski kanton obezbijedio iz
WBIF za Projekat Optimizacija sistema odvodnje i tretmana komunalnih otpadnih voda u
slivu akumulacije Modrac, nakon izražavanja interesa za izradu Studije izvodljivosti od strane
30 konsultanstkih kompanija, će tokom septembra 2014. godine, pokrenuti drugi stepen izbora
konsultanta i zaključivanja ugovora. Obzirom da je planirani rok za izradu Studije izvodljivosti 7
mjeseci, očekuje se da će biti završena do polovine 2015. godine.
Studija će dati principe optimizacije sistema odvodnje i tretmana komunalnih otpadnih voda za
kompletan sliv akumulacije Modrac, idejna rješenja postrojenja za tretman komunalnih otpadnih
voda, te najprikladniji način uklanjanja nanosa iz akumulacije.
U okviru Studije detaljnije će se obraditi područje uz obalu akumulacije, te ukoliko EBRD ocijeni
projekat prihvatljivim za Banku, slijedi kreditni angažman, koji prema Predfinansijskom ugovoru
potpisanom između EBRD, Vlade Tuzlanskog kantona i JP ''Spreča'' d.d. Tuzla, podrazumijeva
kreditno zaduženje JP ''Spreča'' d.d. Tuzla u iznosu od EUR 5,0 miliona, uz grant sredstva od
EUR 2,5 miliona za izgradnju kanalizacionih sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
u naseljima izgrađenim na obali akumulacije Modrac, općine Lukavac, Živinice i Tuzla.
U okviru Projekta Poboljšanje kvaliteta vode akumulacije Modrac primjenom mjera
ekoremedijacije, koji se od marta 2014. godine implementira putem UNIDO programa iz Beča
grant sredstvima Vlade Republike Slovenije u iznosu od 300.000 EUR, krajem augusta 2014.
godine prihvaćen je Prvi izvještaj o progresu Projekta, kojim su identifikovane potencijalne
lokacije za implementaciju pilot projekta mjera ekoremedijacije, i lokacija SOS Selo mira Turija
odabrana za gradnju biljno-zemljanog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, nakon čega su
pokrenute pripremne aktivnosti na izradi investiciono-tehničke dokumentacije i prikupljanju
dokumenata potrebnih za gradnju. Radovi na izgradnji pilot biljno-zemljanog uređaja vrijednosti
100.000 EUR, prema dinamičkom planu ovog trogodišnjeg projekta, planirani su u 2015. godini,
dok bi se u 2016. godini vodile aktivnosti na monitoringu kvaliteta vode nakon prečišćavanja i
diseminaciji rezultata projekta.
28
5. Ministarstvo pravosuđa i uprave
5.1.
Rekonstrukcija objekta Doma armije za potrebe Općinskog suda u Tuzli
Naziv projekta
Rekonstrukcija objekta Doma armije za potrebe Općinskog suda
u Tuzli
Period implementacije
projekta
2015.-2017. godina
Finansijska pomoć Evropske unije - IPA 2012/2013,
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
5.2.
Izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta finansira
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Geomehanički nalaz zemljišta u krugu zgrade Doma armije finansiralo
Ministarstvo pravosuđa i uprave
cca 3.000.000,00 EUR ( cca 5.850.000,00 KM)
Vlada Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Vladom Federacije BiH i
VSTV-e obezbijedila objekat za budući smještaj Općinskog suda u
Tuzli. Odlukom Vlada Federacije BiH “Dom vojske Federacije BiH” u
Tuzli dodijeljen je Tuzlanskom kantonu za potrebe Općinskog suda u
Tuzli. Ministarstvo pravosuđa i uprave u 2013. godini pribavilo je
geomehanički nalaz zemljišta.
Rješavanje infrastrukturnih problema Općinskog suda u Tuzli koji je
treći po veličini sud u FBiH, smanjenje ukupnih troškova smještaja
(zakupa) obzirom da neka odjeljenja suda izmještena na druge lokacije
zbog nemogućnosti smještaja u zajednički objekat. Građani će svoja
prava pred sudom moći ostvariti na jednom mjestu. Povećanje
prostornih kapaciteta Kantonalnog suda u Tuzli i Kantonalnog
tužilaštva. Objekat se nalazi se u neposrednoj blizini drugih pravosudnih
institucija, banke, pošte te će ići u korist građanima
Nacrt Zakona o robnim rezervama
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Nacrt Zakona o robnim rezervama
Juli 2014. godine
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Robnim rezervama obezbjeđuju se minimalne potrebe stanovništva u
uslovima rata i neposredne ratne opasnosti, otklanjanjaju se poremećaji
u snadbijevanju prouzrokovani prirodnim nepogodama i drugim
vanrednim prilikama, interveniše na tržištu u uslovima poremećaja
cijena, snadbjevenosti stanovništva i privrede. Donošenjem Zakona
proširio bi se djelokrug rada Kantonalne direkcije robnih rezervi.
Funkcionisanje robnih rezervi ima značajnu ulogu u stabilizaciji cijena i
važan je korektivni instrument ekonomske politike.
29
5.3.
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
5.4.
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju
pravne pomoći
Oktobar 2014. godine
Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne
pomoći Tuzlanskog kantona
Besplatna pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičkog lica na
pravično suđenje i jednak pristup pravdi pred sudom i drugim organima
čije troškove u cijelosti ili djelimično snosi nadležni organ za pružanje
pravne pomoći. Tokom dosadašnjeg rada Zavoda i provedbi postojećih
zakonskih normi, uočeno je da pojedina pitanja treba doraditi ili na
drugačiji način regulisati.
Pružanje pravne pomoći osobama slabog imovnog stanja pri rješavanju
njihovih egzistencijalnih pitanja.
Aktivnosti u okviru Strategije za reformu pravde u BiH 2014.-2018. posebno u
strateškim oblastima: 1. Pravosuđe 2. Izvršenje krivičnih sankcija 3. Pristup pravdi
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Aktivnosti u okviru Strategije za reformu pravde u BiH 2014.-2018.
posebno u strateškim oblastima: 1. Pravosuđe 2. Izvršenje
krivičnih sankcija 3. Pristup pravdi
2014. – 2018. godina
Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Kantonalna
ministarstva
Strateška oblast 1. Pravosuđe
- Nezavisnost pravosuđa i usklađenost zakona i sudske prakse
- Efikasnost i efektivnost pravosudnih institucija u BiH
- Odgovornost i profesionalizam nosioca pravosudnih funkcija u
BiH
- Otvorenost u radu pravosudnih institucija
Strateška oblast 2. Izvršenje krivičnih sankcija
- Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija u BiH
- Unapređenje primjene alternativnih sankcija u BiH
- Unapređenje primjene međunarodnih standarda
Strateška oblast 3. Pristup pravdi
- Međunarodna pravna pomoć
- Besplatna pravna pomoć
- Pristup pravdi
Stvaranje pravednog društva u kojem će svim građanima biti omogućen
pristup pravosudnim institucijama te da će im učinkovita pravna zaštita
biti pružena u razumnom roku.
30
5.5.
Aktivnosti na obezbjeđenju materijalnih i tehničkih uslova za funkcionisanje
pravosudnih institucija
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Aktivnosti na obezbjeđenju materijalnih i tehničkih uslova za
funkcionisanje pravosudnih institucija
Januar - decembar 2014. godine
Skupština TK, Vlada TK, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Priprema i izrada budžeta predstavlja značajnu odgovornost, budući da
sudački i tužilački sistem mogu djelotvorno funkcionisati samo ukoliko
su na odgovarajući način finansirani, pri čemu je važno da procesi
putem kojih se vrši ta mjerodavnost ne ugroze neovisnost pravosuđa.
Osiguranje sredstava u iznosima koji će omogućiti da institucije u svom
radu postupaju neovisno, nepristrano i učinkovito.
Efikasnost i efektivnost pravosudnih institucija
31
6. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
6.1.
Izrada Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2012. – 2018. godine
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
6.2.
Izrada Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona
2012. – 2018. godine
maj – decembar 2014. godine
35.100,00 KM
Projekat je usmjeren ka unapređenju transparentnosti, efikasnosti i
kvaliteta donošenja odluka po pitanju zaštite okoliša, obučavanju
kadrova potrebnih za rješavanje problema iz oblasti okoliša, podjeli
odgovornosti kantonalnih organa vlasti sa različitim interesnim
grupama.
Opći cilj jeste unaprijeđeno stanje okoliša na području Tuzlanskog
kantona.
Očuvan okoliš ključni je faktor održivog razvoja tretirane sredine,
koji doprinosi boljem kvalitetu življenja stanovništva.
Projekat će se raditi kroz više aktivnosti: procjena stanja okoliša,
anketiranje javnosti, izrada liste okolinskih problema, rangiranje
okolinskih problema i odabir prioriteta, izrada akcionog plana,
organiziranje okruglog stola.
Kantonalni plan je razvojno-planski dokument, koji ocrtava trenutno
stanje okoliša i doprinosi realnom planiranju i realizaciji razvojnih
planova u narednom periodu u smislu održivog razvoja; podstiče
učešće javnosti u razmatranju najznačajnijih okolinskih problema,
Kantonalni plan daje mogućnost za racionalnije i efikasnije korištenje
finansijskih i ljudskih resursa, naročito iz oblasti okoliša, koji su često
ograničeni i jasno definirana strategija zaštite okoliša u Kantonalnom
planu stvara osnovu za obezbjeđenje sredstava iz Evropske unije,
namjenskih sredstava iz fondova za zaštitu okoliša, te privlačenje
finansijskih sredstava (povoljne kreditne linije, ulaganja, donacije,
itd.) za buduće rješavanje konkretnih okolinskih problema.
Izrada Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2013. – 2018.
godine
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Izrada Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog
kantona 2013. – 2018. godine
maj – decembar 2014. godine
34.544,25 KM
32
Opis projekta
Značaj projekta
6.3.
Projekat je usmjeren ka unapređenju transparentnosti, efikasnosti i
kvaliteta donošenja odluka po pitanju upravljanja otpadom,
obučavanju kadrova potrebnih za rješavanje problema iz oblasti
upravljanja otpadom, podjeli odgovornosti kantonalnih organa vlasti
sa različitim interesnim grupama.
Opći cilj jeste unaprijeđeno stanje upravljanja otpadom na području
Tuzlanskog kantona.
Projekat će se raditi kroz više aktivnosti: procjena stanja upravljanja
otpadom, izrada liste problema, rangiranje problema i odabir
proriteta, izrada plana organizacije sistema upravljanja otpadom i
akcionog plana.
Kantonalni plan je razvojno-planski dokument, koji ocrtava trenutno
stanje upravljanja otpadom i doprinosi realnom planiranju i realizaciji
općinskih planova upravljanja otpadom u narednom periodu u
smislu održivog razvoja, podstiče učešće javnosti u razmatranju
pitanja vezanih za održivo upravljanje otpadom na teritoriji Kantona,
Kantonalni plan daje mogućnost za racionalnije i efikasnije korištenje
finansijskih i ljudskih resursa, naročito iz oblasti upravljanja
otpadom, koji su često ograničeni i stvara osnovu za obezbjeđenje
sredstava iz Evropske unije, namjenskih sredstava iz fondova za
zaštitu okoliša, te privlačenje finansijskih sredstava (povoljne kreditne
linije, ulaganja, donacije, itd.) za buduće rješavanje konkretnih
problema iz oblasti upravljanja otpadom.
Projekat unapređenja Sistema za praćenje kvalitete zraka na području TK i
poboljšanje praćenja izvještavanja kvalitete zraka
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Projekat unapređenja Sistema za praćenje kvalitete zraka na
području TK i poboljšanje praćenja izvještavanja kvalitete
zraka
juni – oktobar 2014. godine
cca 60.000,00 KM
Projektom će se izvršiti prenos postojećih stanica Sistema za
praćenje kvalitete zraka na području TK na područje općina Živinice
i Lukavac. Takođe će se poboljšati izvještavanje kvaliteta zraka kroz
nabavku novog softvera, instaliranje displeja na postojećoj stanici na
Skveru, koji će prikazivati podatke o kvalitetu zraka sa Skvera i
meteorološke parametre. U sklopu ovog projekta izradiće se i web
stranica putem koje će građani moći pratiti satne podatke sa stanica
Sistema za praćenje kvalitete zraka.
Prenosom postojećih stanica Sistema za praćenje kvalitete zraka na
području TK unaprijediće se kontinuirano praćenje kvalitete zraka na
području općina Lukavac i Živinice, s obzirom da je dosadašnje
praćenje kvalitete zraka putem mobilne stanice pokazalo da su ove
dvije općine među najzagađenijima. Postavljanjem displeja na stanici
na Skveru i izradom web stranice doprinijeće se boljem i potpunijem
izvještavanju građana Tuzlanskog kantona o kvalitetu zraka na
33
području TK.
6.4.
Zeleni ekonomski razvoj/Institucionalizacija upravljanja energijom i Akcijski plan
za energetsku efikasnost
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
6.5.
Zeleni ekonomski razvoj/Institucionalizacija upravljanja
energijom i Akcijski plan za energetsku efikasnost
august 2013. godine – decembar 2014. godine
UNDP BiH
312.000,00 KM
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je potpisalo
sporazum sa UNDP-om koji se odnosi na energetsku efikasnost, u
okviru kojeg je planirano: Studija o energetskoj efikasnosti javnih
objekata u Tuzlanskom kantonu (završeno u oktobru), detaljni
energetski audit za 15 javnih objekata u nadležnosti Kantona – škole
(završeno u septembru), Institucionalizacija EMIS-a u svim javnim
objektima u nadležnosti Kantona i Akcijski plan za energetsku
efikasnost. Projekat se sufinansira sa UNDP-om sa jednakim
finansijskim doprinosima s ciljem uvećanja raspoloživih sredstava za
projekt.
Uvođenje energetske efikasnosti u javni sektor kroz ovaj projekt ima
za cilj uvođenje EMIS-a (Informacionog sistema za upravljanje
energijom) u svim javnim objektima, smanjenje emisija CO2,
očuvanje ograničenih resursa, uštede sredstava, bolji kvalitet života,
mogućnost zaposlenja – “zelena radna mjesta” i povećanje
informiranosti i razumijevanja energetske efikasnosti.
Prijedlog izmjena i dopuna propisa donesenih od strane Federacije BiH koji
predstavljaju smetnju za brži razvoj poduzetništva i investicija u Tuzlanskom
kantonu
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Prijedlog izmjena i dopuna propisa donesenih od strane
Federacije BiH koji predstavljaju smetnju za brži razvoj
poduzetništva i investicija u Tuzlanskom kantonu
maj – decembar 2014. godine
Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona od 28.04.2014. godine,
imenovana je Radna grupa čiji je zadatak bio da izvrši analizu
propisa iz oblasti građenja u smislu pojednostavljenja postupaka i
procedura u predmetima koji se provode na osnovu navedenih
propisa i mogućeg smanjenja troškova, posebno u dijelu legalizacije
bespravno izgrađenih objekata i izdavanja propisane dokumentacije.
Na osnovu prijedloga Radne grupe, prijedloga Ministarstva
prostornog uređenja i zaštite okolice i nakon provedene rasprave,
34
Značaj projekta
sačinjena je Informacija Radne grupe za analizu propisa iz oblasti
građenja i Prijedlog izmjena i dopuna propisa donesenih od strane
Federacije BiH, koji su prihvaćeni od strane Vlade Tuzlanskog
kantona, a Prijedlog izmjena i dopuna propisa donesenih od strane
Federacije BiH je proslijeđen Vladi Federacije BiH na dalje
postupanje.
Izvršena je temeljita analiza, te pripremljen prijedlog izmjena i
dopuna propisa donesenih od strane Federacije BiH, iz oblasti
prostornog planiranja, rudarstva, poljoprivrede, zaštite okoliša,
upravljanja cestama, građevinskog zemljišta, upravljanja vodama,
propisa iz oblasti premjera i katastra nekretnina, zemljišnih knjiga
kao i drugih propisa koji predstavljaju smetnju ili usporavaju razvoj
poduzetništva i investicija na području Tuzlanskog kantona, a čije bi
usvajanje omogućilo da se u velikoj mjeri otklone nedostaci uočeni
tokom dosadašnje primjene navedenih propisa, te intenzivira razvoj
poduzetništva i investicija na području Tuzlanskog kantona.
35
7. Ministarstvo razvoja i poduzetništva
7.1.
Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina
Naziv projekta
Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020.
godina
Period implementacije
projekta
Maj 2014. - decembar 2015. godine
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
7.2.
Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) - zajednička inicijativa
Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za
razvoj i saradnju (SDC)
60.000 $ (cca. 89.000 KM) - Finansiranje: Vlada Tuzlanskog kantona
15.000 $, cca.22.000 KM, ILDP 45.000 $, cca. 67.000 KM
Vlada Tuzlanskog kantona je u maju 2014. godine uz podršku Projekta
integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započela sa procesom izrade
Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina uz
uvažavanje postojećih strateških dokumenata po vertikalnom i
horizontalnom nivou, postojećeg socio-ekonomskog stanja i razvojnih
prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona
te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju. Ministarstvo
razvoja i poduzetništva koordinira projektom, a u okviru projekta
formirani su Kantonalni odbor za razvoj i Partnerska grupa za razvoj.
U junu 2015. godine planira se završetak izrade ovog strateškog
dokumenta koji će biti osnova za plansko usmjeravanje razvoja TK.
Pored izrade dokumenta, ILDP će Vladi TK pružiti podršku i u jačanju
kapaciteta za izradu projektnih prijedloga te jačanju funkcije upravljanja
razvojem.
Izrađeni dokument Strategije razvoja osiguraće preduslov i osnovu za
apliciranje za donatorska sredstva EU i drugih međunarodnih donatora
za implementaciju programa i projekata definisanih u Strategiji.
Strategija omogućava plansko usmjeravane razvoja na nivou Kantona,
odaje ozbiljnost u pristupu upravljanju razvojem Vlade TK te osigurava
osnov za izradu godišnjih programa i planova rada Vlade i organa
uprave TK. Metodologija koja se primjenjuje osigurava povezanost
programa i projekata definisanih u Strategiji sa Budžetom TK te time i
osnov za njihovu implementaciju.
Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u
privrednim subjektima
April 2014. - decembar 2014. godine
JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
6.000.000 KM - Finansiranje: Budžetska projekcija sredstava iz
dobrovoljnih donacija zaposlenih lica, donacija domaćih i stranih
pravnih i fizičkih lica, kao i drugih izvora
Po planu Vlade Tuzlanskog kantona na uspostavljanju Fonda
solidarnosti, a sve s ciljem podsticanja novog zapošljavanja i privrednog
36
Značaj projekta
7.3.
razvoja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo razvoja i poduzetništva je
kreiralo Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u
privrednim subjektima te podzakonske akte kao pravni okvir za
implementaciju istog. Objavom u Službenim novinama Tuzlanskog
kantona broj 08/14 stupio je na snagu Zakon o podsticajima za
zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima, čiji je osnovni
cilj podsticanje novog zapošljavanja i privrednog razvoja Tuzlanskog
kantona, a sredstva za podsticanje novog zapošljavanja obezbjeđivat će
se iz dobrovoljnih donacija zaposlenih lica, donacija domaćih i stranih
pravnih i fizičkih lica, kao i drugih izvora.
Implementacijom Zakona o podsticajima za zapošljavanje i
intervencijama u privrednim subjektima podstaknuti će se zapošljavanje
radnika na području Tuzlanskog kantona i time smanjiti stopa
nezaposlenosti. Iz sredstava predviđenih ovim zakonom će se takođe
podstaknuti pokretanje proizvodnje i započeti rješavanje nagomilanih
problema vezanih za status radnika u privrednim društvima u kojima
nije moguće trenutno pokrenuti proizvodnju.
„Podrška razvoju kantona“ za 2014. godinu
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
„Podrška razvoju kantona“ za 2014. godinu
August 2014. - oktobar 2014. godine
448.229 KM (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
438.829 KM; Ugovorene i druge posebne usluge do 9.400 KM) Finansiranje: Ministarstvo razvoja i poduzetništva
U dosadašnjoj praksi Ministarstva predstavnici MSP-a i obrtnici su
najveći interes iskazali za poticaje koji predstavljaju direktnu finansijsku
podršku.
Tokom 2014. godine Ministarstvo će, u skladu sa raspoloživim
sredstvima, evaluacijom efekata dodijeljenih poticaja i iskazanim
potrebama korisnika poticaja, nastaviti sa izradom i realizacijom
programa poticaja, koji će biti definisani Odlukom o utvrđivanju
programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa
pozicije „Podrška razvoju kantona“. Osnovni ciljevi programa „Podrška
razvoju kantona“ su povećanje konkurentnosti MSP i obrta, održivost,
rast i razvoj MSP i obrta, zapošljavanje, samozapošljavanje, razvoj i
afirmacija poduzetništva, očuvanje obrtničke tradicije i kulturnog i
historijskog naslijeđa tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti.
Nakon objave Javnog poziva za prikupljanje prijava za odabir korisnika
grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014.
godinu, sa pozicije 21010006 – “Podrška razvoju kantona”, sredstva će
biti dodijeljena krajnjim korisnicima za slijedeće namjene: za
sufinansiranje troškova MSP i obrtnicima za uvođenje ISO/IEC
standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda do 83.829 KM,
sufinansiranje programa/projekata udruženja do 50.000 KM, subvencije
za podršku obrtničkim komorama do 15.000
KM,
subvencija
obrtnicima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 70.000 KM,
subvencija MSP i obrtnicima za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i
37
specijalizaciju do 30.000 KM, subvencije za podršku novoosnovanim
MSP i obrtima do 90.000 KM, subvencioniranje dijela kamata po
kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za rast i razvoj MSP i
obrta do 50.000 KM, subvencije za izgradnju poduzetničke
infrastrukture do 50.000 KM.
7.4.
Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona
August 2014. godine - august 2015. godine
Projekat zapošljavanja mladih u BiH (YEP), Švajcarske agencije za
razvoj i saradnju (SDC); Udruženje za razvoj NERDA; SBERBANK
BH d.d.; JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
390.727 KM - Finansiranje: Vlada Tuzlanskog kantona 321.500 KM;
Udruženje za razvoj NERDA 23.332 KM (1.250 KM + In kind
kontribucija 22.072 KM); Projekat zapošljavanja mladih u BiH (YEP),
Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) 41.900 KM; Ministarstvo
razvoja i poduzetništva 4.005 KM (In kind kontribucija)
Imajući u vidu otežan pristup kapitalu za pokretanje poslovnog
poduhvata, kao i visoku stopu nezaposlenosti posebno mladih osoba,
Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je odlučilo
kreirati prijedlog programa za pokretanje „Business start up fonda za
mlade sa područja Tuzlanskog kantona“. Ciljnu grupu Programa čini
100 mladih ljudi starosti od 18-35 godina sa područja Tuzlanskog
kantona koji žele pokrenuti vlastiti biznis i trebaju podršku u tom
procesu. Program obuhvata snažne aktivnosti promocije, uspostavljanje
saradnje sa Projektom zapošljavanja mladih u BiH - YEP (Youth
Employment Project) koji podržava Švicarska agencija za razvoj i
saradnju (SDC), J.U. Službom za zapošljavanje TK, održavanje sajma
poslovnih ideja, odnosno Foruma o zapošljavaju mladih i povezivanja
relevantnih aktera sa mladim poduzetnicima - korisnicima Programa, te
kao poseban aspekt program mentoringa za novoosnovane poslovne
poduhvate. Glavni cilj Programa jeste doprinijeti privrednom razvoju
Tuzlanskog kantona kroz omogućavanje uslova za samozapošljavanje
mladih i podizanje poduzetničkog duha na području našeg kantona.
Programom bi bilo obuhvaćeno najmanje 100 korisnika od kojih bi
najmanje 20 finalnih imalo priliku da koriste kreditna sredstva za
pokretanje obrta ili preduzeća uz garanciju - kolateral od 100 % iznosa
kredita i u potpunosti subvencioniranu kamatnu stopu, dakle
beskamatni kredit. Svih 100 korisnika bi pohađali poslovnu edukaciju sa
posebnim naglaskom na izradu poslovnog plana. Planiran je i odabir 3
najbolje poslovne ideje za korisnike starosti od 18-30 godina (prema
utvrđenim kriterijima od strane Projekta zapošljavanja mladih u BiH
(YEP), Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)), i obezbjeđenje
grantova u iznosu od 9.000 KM, po 3.000 KM za tri najbolja poslovna
plana, dok bi se i korisnicima u okviru Programa pokrili ili sufinansirali
(u ovisnosti od broja korisnika) i troškovi registracije poslovnog
poduhvata bilo da se radi o obrtu ili privrednom društvu.
38
7.5.
Unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja
novih investicija
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
7.6.
Unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s
ciljem privlačenja novih investicija
Oktobar 2012. - maj 2014. godine
Međunarodna finansijska korporacija (IFC) članica grupacije Svjetske
banke
227.695 KM - Finansiranje: Vlada Tuzlanskog kantona 96.000 KM - In
kind učešće 56.000 KM, učešće u gotovini 40.000 KM; IFC 131.695
KM)
U cilju unapređenja poslovnog ambijenta na TK u okviru projekta,
kojim je koordiniralo Ministarstvo razvoja i poduzetništva, formiran je
registar administrativnih postupaka i postavljen na web stranici Vlade
TK. Izvršen je detaljan popis svih postojećih fiskalnih i nefiskalnih
podsticaja, subvencija i garancija za jačanje konkurentnosti za domaće i
strane investitore na kantonalnom nivou i objavljen na web stranici
Vlade TK. Ojačani su kapaciteti u Kantonu za rad s investitorima, te
izrađena ograničena i fokusirana studija tri pod-sektora/vrijednosna
lanca u oblasti poljoprivrede. Kao najznačajnija aktivnost projekta ističe
se popis, smanjenje rokova i dokumentacije u brojnim administrativnim
postupcima koje provode ministarstva i organi uprave Tuzlanskog
kantona.
Kroz regulatornu reformu projekat je doprinjeo unapređenju poslovnog
ambijenta na Tuzlanskom kantonu i pokazao spremnost Vlade TK da
kroz pojednostavljenje administrativnih procedura doprinese novim
investicijama na Kantonu. Privrednici Tuzlanskog kantona sada mogu
lakše i brže doći do dozvola, licenci, odobrenja i sl. i lakše započeti,
obavljati i razvijati poslovnu aktivnost. Stanovnici i privrednici
Tuzlanskog kantona od sada na jednom mjestu (web stranici Vlade TK)
mogu pronaći sve informacije potrebne za podnošenje zahtjeva za
provedbu određenog administrativnog postupka i u elektronskoj formi
preuzeti i ispuniti obrazac zahtjeva, te time lakše i brže doći do
određenog potrebnog dokumenta.
Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2015 - 2017. godine
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2015 - 2017.
godine
Februar 2014. - oktobar 2014.
Federalno ministarstvo finansija, ministarstva i općine Tuzlanskog
kantona
Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona
(Public Investment Program - skraćeno PIP) je usklađivanje razvojnih
projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Kako se
Program javnih investicija, pored kandidovanih projekata, sastoji i od
kapitalnih projekata sa osiguranim izvorima finansiranja i čija je
39
Značaj projekta
7.7.
realizacija u toku, isti služi i kao osnova za analizu javnih investicija. Kao
takav, prilikom planiranja ulaganja i donošenja investicionih odluka,
treba za Vladu Kantona postati sredstvo za upravljanje razvojem i
podizanje efikasnosti javnih investicija u Tuzlanskom kantonu.
Također, treba da posluži i kao sredstvo za pristup drugim izvorima
finansiranja, obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za
finansiranje višegodišnjih razvojnih projekata.
Nacrt Program javnih investicija Tuzlanskog kantona je pripremljen i
finaliziran na osnovu podataka u popunjenim, potpisanim i ovjerenim
IP obrascima o projektima koji su dostavljeni Ministarstvu razvoja i
poduzetništva od strane ministarstava i općina Tuzlanskog kantona.
Dostavljeno je ukupno 77 projekata, od čega se 22 odnose za projekte u
implementaciji, a 55 za kandidovane projekte. U Nacrt Programa javnih
investicija je uključeno svih 77 projekata sa ukupnom planiranom
vrijednošću u iznosu od 347.417.680,02 KM.
Nacrt Programa javnih investicija je usvojen u junu 2014. godine, a
nakon toga planirano je, u saradnji sa Federalnim ministarstvom
finansija, provođenje obuke svih učesnika u procesu izrade Programa
javnih investicija u cilju uspostave što funkcionalnijeg sistema
upravljanja javnim investicijama. Pored toga će biti provedene
konsultacije i usaglašavanja resornih ministarstava i općina u cilju što
kvalitetnije izrade konačne verzije Programa javnih investicija, čija je
finalizacija i usvajanje planirano do oktobra 2014. godine.
Povezivanjem Programa javnih investicija sa procesom strateškog
planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u
funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u
okviru nadležnosti Tuzlanskog kantona i Federacije BiH. Na taj način
omogućena je bolja povezanost između prioritetnih projekata i procesa
alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i
planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade
Dokumenta okvirnog budžeta.
Medijski projekat „Tragom uspješnih“
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Medijski projekat „Tragom uspješnih“
Maj 2014. - august 2014. godine
Radio-televizija Tuzlanskog kantona, općine Tuzlanskog kantona
30.000 KM - Finansiranje: Radio-televizija Tuzlanskog kantona 17.000
KM (In-kind kontribucija), općine Tuzlanskog kantona 13.000 KM
S ciljem promovisanja uspješnih poduzetničkih poduhvata i jačanja
poduzetničkog duha među stanovništvom Tuzlanskog kantona,
Ministarstvo je u saradnji sa općinama Tuzlanskog kantona i Radiotelevizijom Tuzlanskog kantona realizovalo medijski projekat „Tragom
uspješnih“ putem kojeg su prezentirane uspješne poduzetničke prakse u
našem kantonu. Ciklus od 13 emisija je realizovan na način da je svaka
od emisija bila posvećena jednoj od općina Tuzlanskog kantona. Tom
prilikom su se pored predstavnika općinskih vlasti, posjetila velika
preduzeća, subjekti MSP sektora i obrtnici s područja te općine, koji
uprkos lošoj poslovnoj klimi u Bosni i Hercegovini uspješno posluju na
40
Značaj projekta
području Tuzlanskog kantona.
Projektom „Tragom uspješnih" su u periodu od 06. maja do 05. augusta
tekuće godine, kroz ciklus od 13 emisija emitovanih utorkom u 21:00 h,
prezentirane uspješne poduzetničke prakse u Tuzlanskom kantonu,
pozitivan poslovni ambijent, okrenutost lokalnih zajednica prema
poduzetnicima, prednosti vođenja vlastitog biznisa, ali i problemi i
poteškoće sa kojima se susreću poduzetnici. Svaka emisija, u trajanju od
45 minuta, je bila posvećena poduzetnicima i njihovim biznisima na
nivou jedne od općina Tuzlanskog kantona, čime su kroz 13 emisija
obuhvaćene sve općine Kantona. Ukupno je predstavljeno 45
poduzetnika, vlasnika i direktora biznisa, među kojima je 16 obrta, 22
malih i srednjih preduzeća i 7 velikih preduzeća. Posebna korisnost
ovog projekta se ogleda u tome što su prilikom emisija poduzetnici u
svojim izjavama naveli određene preporuke kantonalnim i lokalnim
vlastima, kojima bi se unaprijedio poslovni ambijent i omogućilo bolje
poslovanje njihovih biznisa, ali i svih drugih koji postoje i koji su u
nastajanju.
41
8. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
8.1.
Analiza voznog parka Vlade TK sa prijedlogom racionalizacije
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Analiza voznog parka Vlade TK sa prijedlogom racionalizacije
April-juli 2014. godine.
Projekat realizovan u saradnji sa Uredom za zajedničke poslove
kantonalnih organa Tuzlanskog kantona
250.000,00 KM
Zaključkom Vlade TK utvrđena je obaveza Ministarstva trgovine,
turizma i saobraćaja TK da uradi analizu voznog parka Vlade TK i da
prijedlog racionalizacije voznog parka. Ministar je rješenjem imenovao
stručni tim koji je izvršio prikupljanje podataka, anketirao institucije
koje su obuhvaćene analizom te izvršio analizu i dao prijedlog
racionalizacije voznog parka.
Cilj projekta: Da se prikaže trenutno stanje voznog parka sa aspekta
raspoloživosti vozila, broja vozila, broj uposlenih vozača – njihova
angažiranost, starosna struktura voznog parka, potreba za vozilima po
institucijama, troškovi voznog parka i da se na temelju tih podataka da
prijedlog racionalizacije i reorganizacije sistema upravljanja voznim
parkom Vlade TK.
Aktivnosti na projektu:
 Imenovanje stručnog tima;
 Prikupljanje podataka o voznom parku Vlade TK;
 Anketiranje institucija Vlade TK;
 Analiza prikupljenih podataka;
 Davanje zaključka sa preporukama za racionalizaciju voznog
parka;
 Donošenje odluka o dodjeli i raspoređivanju službenih vozila na
osnovu analize.
Očekivani efekti projekta su:
 Donošenje odluke o dodjeli službenih vozila;
 Donošenje odluke o raspoređivanju službenih vozila;
 Smanjenje broja vozila u voznom parku Vlade TK;
 Poboljšanje organizacije voznog parka Vlade TK u skladu sa
potrebama institucija koje su obuhvaćene analizom;
 Nabavka GPS sistema za praćenje vozila;
 Poboljšanje sistema održavanja vozila radi povećanja vijeka
trajanja vozila;
 Smanjenje troškova voznog parka Vlade TK za oko 40%.
Ostvareni rezultati projekta:
 Donesena odluka o dodjeli službenih vozila;
 Donesena odluka o raspoređivanju službenih vozila;
 Smanjen broj vozila u voznom parku Vlade TK;
 Poboljšana organizacija voznog parka Vlade TK u skladu sa
potrebama institucija koje su obuhvaćene analizom.
Ciljna grupa: institucije Vlade TK .
42
8.2.
Kategorizacija lokalnih cesta na području Tuzlanskog kantona
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
8.3.
Kategorizacija lokalnih cesta na području Tuzlanskog kantona
Kontinuirano tokom 2014. godine.
Projekat se realizuje u saradnji sa Općinama TK i JU „Direkcija
regionalnih cesta TK”
Nije poznata vrijednost projekta.
Projekat je od strateškog značaja za TK i općine TK jer se
kategorizacija lokalnih cesta nije vršila u posljednjih 30 godina. U
okviru projekta treba kategorisati 1169,65 km lokalnih cesta i 172,91
km ulica u gradovima TK.
Cilj projekta: Na prijedlog općina izvršiti novu kategorizaciju
lokalnih cesta i pripremiti Odluku za Vladu TK, da istu donese u toku
2014. godine.
Aktivnosti na projektu:
Formirati stručnu Komisiju sa općinama TK, koja će nakon obilaska
lokalnih cesta, na prijedlog općinskih vijeća i Ministarstva, predložiti
Vladi TK da usvoji Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta i ulica u
gradovima TK.
Očekivani efekti projekta su:
 Nova kategorizacija lokalnih cesta i ulica u gradovima na
području Tuzlanskog kantona;
 Kategorisano ukupno 1169,65 km lokalnih cesta i 172,91 km
ulica u gradovima TK;
 Urađene karte kategorisanih magistralnih, regionalnih, lokalnih
cesta i ulica u gradovima;
 Novi sistem raspodjele sredstava za održavanje javnih cesta i
ulica u gradovima u FBiH.
Ostvareni rezultati:
 Komisija završila proces snimanja i predlaganja lokalnih cesta i
ulica u gradovima TK;
 Ministarstvo pripremilo Odluku o kategorizacija lokalnih cesta i
ulica u gradovima na području Tuzlanskog kantona, koja je
usaglašena sa općinama i treba se usvojiti na jednoj od narednih
sjednica Vlade TK.
Ciljna grupa: sve općine na području Tuzlanskog kantona.
Međunarodni aerodrom Tuzla (MAT)-Regionalni CARGO Centar sa Airparkom
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Međunarodni aerodrom Tuzla (MAT)-Regionalni CARGO
Centar sa Airparkom
2011.-2015.godina
JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“, Vlada TK i Strateški investitori
32 miliona €
Opis projekta: Na osnovu ranije urađenih studija (sve pokazale
opravdanost ovog projekta), raspoloživih resursa, preporuka
potencijalnih investitora te činjenice o velikoj ekspanziji avio-prevoza
43
Značaj projekta
tereta Vlada TK, odlučila se za razvoj MAT-a kao regionalnog
CARGO Centra sa Air Parkom i bescarinskom zonom, uz normalno
odvijanje putničkog saobraćaja (Vlada i Skupština proglasile ovaj
projekat od strateškog interesa za TK).
Takođe, urađena je u 2012. godini Fizibiliti studija i Profil projekta (na
bosanskom i engleskom jeziku), koji su prezentovani na
međunarodnim investicijskim konferencijama, te se u narednom
periodu očekuje povećan interes investitora. Pojačani interes
investitora se naročito očekuje sa realizacijom ugovora o prijevozu
putnika sa avio kompanijom Wizz air.
Cilj projekta: Investiranje kroz formu Javno-privatnog/ “Joint
venture” partnerstva u uspostavi CARGO centra na MAT i uvećanje
profita postojećeg aerodromskog preduzeća, razvoj regije, nova
zapošljavanja.
Komparativne prednosti projekta:
 Investirano do sada u projekat oko 10 miliona KM,
 Za investiranih novih 9,5 miliona € (broj prevezenih putnika
200.000 u periodu do 2020 godine, prevezeni teret 7.500 tona
do 43.000 tona u periodu do 2020. godine, kretanja aviona-broj
zračnih operacija 4.000 do 8.000 u periodu do 2020. godine),
očekuje se ROI=11%
 1.200,000 stanovnika u regiji,
 Značajni privredni i poljoprivredni kapaciteti;
 Postojeća aerodromska infrastruktura - licenca međunarodnog
aerodromskog operatera;
 160 ha zemljišnih resursa na raspolaganju investitorima;
 Kvalitetan prilazni pravac i povoljni klimatski uslovi za slijetanje i
polijetanje aviona;
 Potpisan dugogodišnji ugovor sa nisko budžetnim avio prevoznikom
iz Mađarske, avio kompanijom Wizz air, te se očekuje povećanje broja
putničkih letova (očekuje se da broj prevezenih putnika u 2014.
godini bude preko 150.000 putnika).
Aktivnosti na realizaciji projekta:
 Izgradnja CARGO centra;
 Izgradnja AIRPARK-a;
 Proširivanje piste Aerodroma;
 Izgradnja biznis i logističkog centra sa poduzetničkim halama;
 Ojačati rad turističke agencije MAT-a.
Očekivani efekti nakon realizacije projekta su:
 Završen CARGO centar;
 Izgrađen AIRPARK;
 Izgrađena nova pista na Aerodromu;
 Početak rada biznis i logističkog centra sa poduzetničkim
halama;
 Veći promet u turističkoj agenciji MAT;
 Nabavka nove opreme za cargo saobraćaj;
 Otvaranje oko 150 novih radnih mjesta na Aerodromu;
 Samoodrživost Aerodroma;
 Aerodrom postaje generator i okosnica budućeg privrednog
razvoja Tuzlanskog kantona;
44

Indirektno se očekuje otvaranje oko 1000 novih radnih mjesta u
TK.
Ostvareni rezultati:
 Veći promet u turističkoj agenciji MAT;
 Otvoreno 7 novih radnih mjesta na Aerodromu;
 Povećan broj operacija i prevezenih putnika (62.000 prošle
godine a očekuje se oko 150.000 putnika do kraja 2014. godine);
 Nabavljena nova oprema za cargo saobraćaj;
 Nabavljen novi rendgen aparat za pregled prtljaga putnika;
 Urađena Fizibiliti studija projekta;
 Urađen po svjetskoj metodologiji Profil projekta (TIZER) na
bosanskom i engleskom jeziku;
 Projekat ušao u Katalog projekata na investicijskim
konferencijama iz oblasti infrastrukture;
 Urađena nova sistematizacija radnih mjesta i osposobljen
menadžment za realizaciju projekta;
 Izvršeno certificiranje kadra za upravljanje Aerodromom;
 Osposobljena vatrogasna i protivpožarna služba za veću
kategoriju
 Urađen dodatni parking za vozila (asfaltiran);
 Počele sa radom taksi služba i rent-a-car;
 Osposobljen i stavljen u funkciju restoran sa uslugama za
putnike i osoblje;
 Urađen novi prilazni put Aerodromu i prekategorisan iz lokalnog
u magistralni put drugog reda.
8.4.
Operativni plan mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na
području Tuzlanskog kantona TK
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Operativni plan mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti
prijevoza na području Tuzlanskog kantona TK
Kontinuirano tokom 2014. godine.
Projekat realizuju Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja,
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK i MUP TK.
Nije poznata vrijednost projekta.
Projekat je od značaja za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za
rad registrovanih (legalnih) prijevoznika na području Tuzlanskog
kantona.
Cilj projekta: Sprovođenje Zaključaka Vlade TK i Operativnog plana
mjera, te eliminisanje bespravnog (nelegalnog) prijevoza putnika i robe
na području Tuzlanskog kantona.
Aktivnosti na projektu:
 Organizovanje sastanaka i predlaganje mjera za sprečavanje
nelegalnog prijevoza na području TK;
 Podnošenje godišnjeg izvještaja Vladi TK o preduzetim mjerama
na sankcionisanju i sprečavanju nelegalnog prijevoza na području
TK;
Predlaganje zaključaka Vladi TK za prevazilaženje stanja.
45
Značaj projekta
8.5.
Očekivani efekti projekta su:
 Smanjen broj nelegalnih prijevoznika na području Tuzlanskog
kantona;
 Kreiranje povoljnijeg ambijenta za rad registrovanih prijevoznika
na području TK.
Ostvareni rezultati:
 Održana tri sastanaka sa prijevoznicima, KUIP TK i MUP TK;
 Urađena šestomjesečna analiza (januar-juni) poduzetih mjera od
strane KUIP TK i MUP TK.
Ciljna grupa: sve općine i prijevoznici koji vrše prijevoz putnika i
robe na području Tuzlanskog kantona.
Program utroška namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene
tehničke preglede vozila
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Program utroška namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu
naknada za obavljene tehničke preglede vozila
Juli 2014. godine
Projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK
44.000 KM
Projekat je od značaja za povećanje bezbjednosti saobraćaja, odnosno
smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i unapređenje kontrole tehničke
ispravnosti vozila u stanicama za tehničke preglede TK.
Cilj projekta: Primjena člana 7. Pravilnika o naknadama za tehničke
preglede vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za
tehnički pregled („Službene novine Federacije BiH“ broj: 51/06,
26/07, 70/07 i 4/10) i povećanje bezbjednosti saobraćaja na
području TK.
Aktivnosti na projektu:
 Priprema Programa utroška sredstva za Vladu TK;
 Priprema Odluke o odobravanju programa utroška namjenskih
sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke
preglede vozila za Vladu TK.
 Raspisivanje i sprovođenje javnog poziva za aplikaciju
zainteresovanih subjekata koji imaju programe za povećanje
bezbjednosti učesnika u saobraćaju i saobraćajne kulture, te
tehničke ispravnosti vozila.
Očekivani efekti projekta su:
 Povećan nivo bezbjednosti saobraćaja, odnosno smanjen broj
saobraćajnih nezgoda;
 Unaprijeđena kontrola tehničke ispravnosti vozila u stanicama
za tehnički pregled.
Ostvareni rezultati:
 Program bio predložen za usvajanje u julu za Vladu TK, vraćen
na doradu;
 Dorađen program utroška sredstava će biti usvojen na jednoj od
narednih sjednica Vlade TK.
Ciljna grupa: svi građani, institucije, stanice tehničkog pregleda i
46
subjekti na području Tuzlanskog kantona.
8.6.
Unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja
novih investicija
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s
ciljem privlačenja novih investicija
Kontinuirano tokom 2014. godine
Projekat realizovan u saradnji sa Međunarodnom korporacijom (IFC) i
Vladom TK
Vrijednost projekta je utvrđena sporazumom između Vlade TK i IFCa.
Projekat je realizovan u saradnji sa IFC-om u nekoliko faza ( izvršena
analiza administrativnih postupka iz nadležnosti Ministarstva i u
saradnji sa radnom grupom IFC predloženo je smanjenje rokova za
rješavanje administrativnih postupaka i eliminisanje određenih
dokumenta koji se mogu prikupiti službeno ili potpuno eliminisati.
Cilj projekta: Unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom
kantonu s ciljem privlačenja novih investicija, te izmjena Pravilnika i
prilagođavanje procedura i rokova (skratiti rokove) izrade (izdavanje)
dokumenata iz nadležnosti Ministarstva.
Aktivnosti na projektu:
 Skraćivanje rokova za izdavanje dokumenata iz nadležnosti
Ministarstva u oblasti prijevoza putnika i roba na području TK;
 Izrada novih Pravilnika (Pravilnik o obrascima za podnošenje
zahtjeva i Pravilnik o polaganu posebnog ispita za taksi vozače)
koji imaju za cilj smanjenje rokova za rješavanje administrativnih
postupka.
Očekivani efekti projekta su:
 Unaprijeđen poslovni ambijent na Tuzlanskom kantonu iz
oblasti trgovine, turizma i saobraćaja.
 Urađen novi Pravilnik o obrascima za podnošenje zahtjeva za
administrativne postupke i Pravilnik o polaganu posebnog ispita
za taksi vozače,
 Skraćeni rokovi izdavanja dokumenata iz nadležnosti
Ministarstva i to:
- Rješenja o tehničko-eksploatacionim uslovima sa 15 na 7 dana,
- Licence za javni prijevoz putnika i tereta sa 30 na 15 dana,
- Iskaznica za vozače motornih vozila sa 30 na 7 dana,
- Dopunske taksi oznake sa 30 na 7 dana,
- Rješenja o izdavanju saglasnosti za poseban obrt iz oblasti
prijevoza sa 30 na 7 dana,
 Smanjen broj potrebnih dokumenata za izdavanje
administrativnih postupaka, a značajan dio će se prikupljati
službenim putem.
Ostvareni rezultati:
Primjenjuju se od aprila skraćeni rokovi izdavanja dokumenata iz
nadležnosti Ministarstva i to:
 Rješenja o tehničko-eksploatacionim uslovima se izdaju u roku
47
od 7 dana;
Licence za javni prijevoz putnika i tereta se izdaju u roku 15
dana;
 Iskaznica za vozače motornih vozila se izdaju u roku 7 dana;
 Dopunske taksi oznake se izdaju u roku 7 dana;
 Rješenja o izdavanju saglasnosti za poseban obrt iz oblasti
prijevoza se izdaju u roku 7 dana;
 Smanjen broj potrebnih dokumenata za rješavanje
administrativnih postupaka, pri čemu Ministarstvo prikuplja dio
podataka službenim putem;
 Od marta do augusta 2014. godine izdato preko 2.000
dokumenata sa skraćenim rokovima.
Ciljna grupa: pravna i fizička lica koja se bave prijevozom putnika i
robe na području Tuzlanskog kantona.

8.7.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne Ustanove Direkcija
regionalnih cesta Tuzlanskog kantona
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne
Ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona
Septembar - decembar 2014. godine.
Projekat realizuju Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU
„Direkcija regionalnih cesta TK”, Vlada TK i Skupština TK.
Nema vrijednosti, obzirom da se radio o normativnom aktu.
Navedeni zakon se donosi radi otklanjanje uočenih nedostataka u
Zakonu o osnivanju Javne Ustanove Direkcija regionalnih cesta
Tuzlanskog kantona.
Cilj: Izrada i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivanju Javne Ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog
kantona.
Aktivnosti na projektu:
 Izrada nacrta „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivanju Javne Ustanove Direkcija regionalnih
cesta
Tuzlanskog kantona “ ;
 Izrada prijedloga „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivanju Javne Ustanove Direkcija regionalnih
cesta
Tuzlanskog kantona “;
 Javna rasprava.
Očekivani efekti projekta su:
 Otklanjanje uočenih nedostataka u Zakonu o osnivanju Javne
Ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona;
 Preciznije regulisanje rada Javne Ustanove Direkcija regionalnih
cesta Tuzlanskog kantona.
48
8.8.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća
Međunarodni aerodrom Tuzla
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
8.9.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javnog
preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla
Oktobar-decembar 2014. godine.
Projekat realizuju Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i
Menadžment JP „MAT“, Vlada TK i Skupština TK.
Nema vrijednosti, obzirom da se radio o normativnom aktu.
Navedeni zakon se donosi radi otklanjanje uočenih nedostataka u
primjeni Zakona o osnivanju Javnog preduzeća Međunarodni
aerodrom Tuzla, potrebno je izvršiti izmjene i dopune navedenog
Zakona.
Cilj: Izrada i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivanju Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla.
Aktivnosti na projektu:
 Izrada nacrta „Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivanju Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla “ ;
 Izrada prijedloga „Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivanju Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla“ ;
 Javna rasprava.
Očekivani efekti projekta su:
 Otklanjanje uočenih nedostataka u primjeni Zakona o osnivanju
Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla;
 Preciznije regulisanje rada Međunarodnog aerodroma Tuzla.
Kupujmo-koristimo domaće
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Kupujmo-koristimo domaće
Maj - decembar 2014. godine.
Projekat realiziranju Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i
Kantonalna privredna komora Tuzla
27.200 KM
Kroz sagledavanje stanja u privredi i okruženju u kojem se privredne
aktivnosti odvijaju, identifikovani su problemi koje program
„Kupujmo-koristimo domaće“ treba da tretira:
1. Niska stopa učešća domaćih proizvoda u ukupnoj prodaji i
potrošnji;
2. Nizak stepen iskorištenosti proizvodnih kapaciteta u
prehrambenoj industriji na području TK.
Cilj: Jačanje domaće proizvodnje, povećanje konkurentnosti domaćih
proizvoda i njihovog učešća u ukupnoj potrošnji.
Aktivnosti projekta:
 Analiza aktuelnih poticaja u prehrambenoj industriji TK i
preporuka za efikasnije usmjeravanje poticaja;
 TV emisija „Kupujmo domaće“;
 Posjeta školske djece domaćim firmama;
49
Značaj projekta
8.10.
 Edukacija u školskim ustanovama;
 Školska takmičenja na temu „Kupujmo/Koristimo domaće“;
 Pojačan inspekcijski nadzor;
 Promo dan „Kupujmo domaće“;
 Okrugli sto „Kupujmo domaće“.
Očekivani efekti projekta su:
 Unapređenje poslovnog ambijenta za domaće proizvođače;
 Podizanje svijesti potrošača o kvalitetu domaćih proizvoda i
značaju njihove kupovine;
 Podrška i pomoć domaćim firmama u postizanju konkurentnosti
kroz poboljšanje odnosa kvalitete i cijene te bolja promocija
njihovih proizvoda;
 Zaštita zdravlja potrošača kroz promoviranje kupovine
zdravstveno ispravnih i sigurnih proizvoda te kroz češće
kontrole zdravstvene ispravnosti i kvaliteta;
 Povećanje učešća domaćih proizvoda u ukupnoj potrošnji;
 Povećani budžetski prihodi.
Ostvareni rezultati:
 Emitovani spotovi na RTV TK o značaju projekta
„Kupujmo/koristimo domaće“;
 Održani sastanci u privrednoj komori sa trgovačkim kućama,
kojima je prezentovan značaj ovog projekta.
Osnove strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Osnove strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog
kantona
2014.-2015. godina
Projekat realizuju Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja,
Turistička zajednica TK, Vlada TK i Skupština TK.
Nije poznata vrijednost projekta.
Osnove strategije razvoja turizma na području TK će biti temeljni
dokument koji će postaviti okvir uravnoteženog regionalnog
turističkog razvoja uzimajući u obzir postojeće lokalne planove
razvoja turizma, razvojnu strategiju Tuzlanskog Kantona, Prostorni
plan Tuzlanskog kantona i sl.
Osnove strategije razvoja turizma trebaju dati analizu i reviziju
turističkih potencijala Kantona, odrediti razvojnu viziju, kao i strateške
ciljeve razvoja turističke djelatnosti, te odrediti mjere koje će se
sistemski provoditi u cilju ostvarivanja vizije za period od 10 godina.
Cilj: Izraditi „Osnove strategije razvoja turizma na području TK“.
Aktivnosti na projektu:
 Izrada „Osnove strategije razvoja turizma na području TK“ ,
 Recenzija „Osnove strategije razvoja turizma na području TK“,
 Davanje smjernica za doradu (korekciju) „Osnove strategije
razvoja turizma na području TK“ i dorada (korekcija),
 Donošenje „Osnove strategije razvoja turizma na području TK“
od strane Skupštine TK.
Očekivani efekti projekta su:
50


Efikasnije korištenje i upravljanje turističkim potencijalima,
Izrada lokalnih razvojnih strategija turizma, marketinških
planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja,
 Ravnomjeran privredni razvoj,
 Korištenje prirodnih i kulturno–historijskih potencijala u
turističke svrhe, te stvaraju pretpostavke za ostanak stanovništva
u ruralnim područjima uz bolje uslove življenja,
 Stvara se osnova za sistemsko djelovanje u cilju razvoja turizma.
Ostvareni rezultati:
 Urađena radna verzija koja je poslana recenzentima od kojih je
dobiven preliminarni izvještaj sa smjernicama za korekciju.
8.11.
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Tuzlanskom kantonu
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u
Tuzlanskom kantonu
Septembar - decembar 2014. godine
Projekat realizuju Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlada
TK i Skupština TK
Nema vrijednosti, obzirom da se radio o normativnom aktu.
Na području FBiH na snazi je bio Zakon o turističkim zajednicama i
promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine FBiH“ broj 19/96 i 28/03) koji je u proteklom vremenu
pokazao svu nelogičnost i neefikasnost definisanog ustroja turističkih
zajednica ostavljajući im mogućnost da postanu otuđeni centri moći,
što je u proteklom periodu veoma vješto iskorišteno. Iz razloga što je
turizam ustavno u podijeljenoj nadležnosti kantona i entiteta, a zbog
neprovođenja postupka koji se odnosi na međusobno dogovaranje na
trajnoj osnovi Ustavni sud F BiH je presudom broj U-34/13 u cijelosti
proglasio neustavnim navedeni Zakon kao i sve podzakonske akte koji
su proizašli iz ovog Zakona te je postojanje i djelovanje Turističke
zajednice postalo upitno.
Cilj: Donijeti Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma
u Tuzlanskom kantonu.
Aktivnosti na projektu:
 Izrada nacrta zakona;
 Izrada prijedloga zakona;
 Sprovođenje javne rasprave o zakonu.
Očekivani efekti projekta su:
 Lakša primjena zakona od strane pravnih i fizičkih lica koje se
bave turizmom, i nadležnih organa uprave i drugih tijela koja
primjenjuju ili provode nadzor nad primjenom ovog zakona;
 Unaprijeđeni propisi koji omogućavaju razvoj turizma na TK;
 Unapređenje i podizanje ukupne kvalitete turističke ponude na
znatno viši nivo, a sve u cilju stvaranja uslova za brži razvoj
turizma;
 Uspostavljanje takvog načina organizovanja turističkih zajednica,
koje bi bile stavljene u funkciju unapređivanja i podizanje
ukupne kvalitete turističke ponude na znatno viši nivo, te
51
promovisanje turističke ponude, kako na lokalnom tako i na
kantonalnom nivou, a sve u cilju stvaranja uslova za brži razvoj
turizma;
 Uspostavljanje sistema turističkih zajednica na lokalnom nivou
uz kantonalnu turističku zajednicu koja će biti koordinator
aktivnosti lokalnih turističkih zajednica uvažavajući potrebe kako
lokalne zajednice tako i kantona u cjelini.
Ciljna grupa su svi građani, institucije i subjekti koji se bave
turističkom djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.
8.12.
Zakon o turističkoj djelatnosti Tuzlanskog kantona
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Zakon o turističkoj djelatnosti Tuzlanskog kantona
Februar - maj 2014. godine
Projekat realizuju Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlada
TK i Skupština TK
Nema vrijednosti, obzirom da se radi o normativnom aktu.
Projekat je od značaja za pravna i fizička lica koja pružaju turističkougostiteljske usluge, kao i nadležne organe uprave i druga tijela koja
primjenjuju ili provode nadzor nad primjenom ovog Zakona.
Cilj: Donijeti novi Zakon o turističkoj djelatnosti Tuzlanskog kantona.
Na području Tuzlanskog kantona na snazi je Zakon o turističkougostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj
10/00) koji se više ne može bez teškoća primjenjivati, kako od strane
pravnih i fizičkih lica koja pružaju turističko-ugostiteljske usluge, tako
ni od nadležnih organa uprave i drugih tijela koja primjenjuju ili
provode nadzor nad primjenom ovog propisa, te je potrebno donijeti
novi Zakon.
Aktivnosti na projektu:
 Izrada nacrta zakona;
 Izrada prijedloga zakona;
 Sprovođenje javne rasprave o zakonu.
Očekivani efekti projekta su:
 Lakša primjena zakona od strane pravnih i fizičkih lica koja
pružaju turističko-ugostiteljske usluge i nadležnih organa uprave i
drugih tijela koja primjenjuju ili provode nadzor nad primjenom
ovog zakona.
 Unaprijeđeni propisi koji omogućavaju razvoj turizma na TK.
 Unapređenje i podizanje ukupne kvalitete turističke ponude na
znatno viši nivo, a sve u cilju stvaranja uslova za brži razvoj
turizma.
Ostvareni rezultat:
 Donesen Zakon o turističkoj djelatnosti Tuzlanskog kantona.
Ciljna grupa: svi građani, institucije i subjekti koji se bave turističkom
djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.
52
9. Ministarstvo unutrašnjih poslova
9.1.
Donošenje Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima
TK-a
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.2.
Donošenje Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o
unutrašnjim poslovima TK-a
April 2014. - Maj 2014.godine
Zakonom o unutrašnjim poslovima TK-a iz 2010. godine predviđena je
operativna samostalnost i finansijska neovisnost Uprave policije, kao
operativne policijske strukture u sastavu Ministarstva. Tuzlanski kanton
je prvi, koji je to podveo pod zakonsku kategoriju i obezbjedio zakonski
okvir za samostalni budžetski status Uprave policije, što Komesaru
policije omogućava potpuno samostalno raspolaganje budžetom
Uprave policije. Međutim, s obzirom da se u Upravi policije nisu stekli
svi uslovi za potpuno samostalno učestvovanje unutar budžetskog
razdjela Ministarstva, zbog kadrovskih i materijalno tehničkih uslova,
nužno je bilo pristupiti donošenju Izmjena i dopuna Zakona o
unutrašnjim poslovima, kako bi ova problematika bila riješena na nivou
Ministarstva. Inače, u toku je priprema za potpuno odvajanje Uprave
policije kao neovisnog budžetskog korisnika, a kao krajnji rok
predviđen je juni 2015. godine.
Donošenjem navedenih Izmjena i dopuna, koje je Skupština TK-a
usvojila na sjednici održanoj dana _______ 2014. godine, obezbijeđeno
je nesmetano funkcionisanje Uprave policije kao org. jedinice
Ministarstva, jer bi u protivnom zbog nemogućnosti adekvatne
primjene Zakona o unutrašnjim poslovima, bio doveden u pitanje rad,
zbog trenutne nemogućnosti za potpunu finansijsku neovisnost Uprave
policije.
Imenovanje policijskog komesara
Naziv projekta
Period
implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Imenovanje policijskog komesara
April 2014. godine
Uprava policije kao organizaciona jedinica MUP-a TK, nije bila
popunjena u kadrovskom smislu, odnosno, bila je praznina u sistemu
upravljanja i rukovođenja zbog neimenovanja policijskog komesara.
Imenovanje policijskog komesara nametnulo se kao jedna od
najznačajnijih aktivnosti Ministarstva. Aktivnost se ogledala u tome da
se već započeta procedura izbora i imenovanja Policijskog komesara
53
Značaj projekta
9.3.
Formiranje jedinice policije za javni red i mir
Naziv projekta
Period
implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.4.
MUP-a TK dovrši na način da se obrazložen prijedlog, na odluku
dostavi Vladi TK radi imenovanja policijskog komesara MUP-a TK.
Policija Tuzlanskog kantona je tokom 2012., 2013. i prvom kvartalu
2014. godine funkcionisala bez policijskog komesara, najodgovornijeg u
sistemu odlučivanja i upravljanja u Upravi policije, što je u značajnoj
mjeri utjecalo na operativnu efikasnost Uprave policije MUP-a TK.
Značaj imenovanja ogledao se u tome da se u Upravi policije pristupi
izvršavanju programskih ciljeva Ministarstva, koji se odnose na ukupnu
sigurnosnu situaciju na TK-a. Imenovanjem policijskog komesara na
sjednici Vlade kantona, održanoj dana 15.04.2014. godine, stekli su se
uslovi za potpunu realizaciju Plana i Programa Vlade TK-a i MUP-a
TK-a.
Formiranje jedinice policije za javni red i mir
Juni 2014.- decembar 2014. godine
ICITAP i EU kroz projekat IPA 2010.
375.00 KM. Finansiranje: Vlada TK-a 300.00 KM, EU projekat IPA
2010. 50.000 dolara ( 74.050 KM)
S namjerom planskog djelovanja službenika MUP-a TK-a u kriznim
situacijama, koje su prouzrokovane prirodnim silama ili ljudskim
faktorom, kao i njihove obaveze u procjeni i planiranju mjera i aktivnosti
iz svoje nadležnosti u slučaju krizne situacije, sačinjen je okvirni plan
postupanja Uprave policije MUP-a TK-a u slučaju nastanka kriznih
situacija. Kroz implementaciju navedenog Plana, ustrojena je Jedinica
policije za javni red i mir, s ciljem unapređenja kapaciteta policije za
djelovanje u kriznim situacijama i u slučaju nereda. Radi specijalističke
obuke navedene Jedinice i nabavljanje potrebnih materijalno tehničkih
sredstava dodijeljena su sredstva u iznosu od 50.000 dolara od strane
ICITAP-a i EU kroz projekat IPA 2010. Za nabavku specijalističke
opreme za potrebe Jedinice Vlada TK-a odobrila je 300.00km, a njihova
nabavka je u toku.
S obzirom na dešavanja u toku 2014. godine, koja su uzrokovana ljudskim
faktorom (demonstracije iz februara 2014. godine, kao i prirodnim silama
(poplave, klizišta i dr.) evidentan je značaj ovog projekta. Kvalitetna
obuka pripadnika policije i njihova opremljenost, preduslov su za
djelovanje u punom kapacitetu u borbi protiv navedenih pojava. Samo
obučena i dobro opremljena policija može odgovoriti temeljnoj zadaći
koja se odnosi na zaštitu ljudskih života, a zatim lične sigurnosti građana i
njihove imovine.
Efikasnije suprotstavljanje policije teškim krivičnim djelima
Naziv projekta
Period
implementacije
projekta
Efikasnije suprotstavljanje policije teškim krivičnim djelima
Januar 2014. – Decembar 2014. godine
54
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.5.
Imovinski delikti predstavljaju najbrojniju kategoriju u ukupnoj strukturi
kriminaliteta (60-70%). Takođe, ovom vrstom kriminaliteta izložen je
najveći dio stanovništva, privredni, javni i društveni subjekti. Posebnu
pažnju policije zahtijevaju teška krivična djela iz ove oblasti (razbojništva,
razbojničke krađe) kao i organizovani oblici imovinskih delikata. Ovaj
problem se nastoji riješiti sačinjavanjem i realizacijom operativnih planova
na sprječavanju i otkrivanju krivičnih djela usmjerenih protiv imovine
(teških krađa, krađa i razbojništva), zatim privrednog-finansijskog
kriminaliteta i korupcije, borbe protiv zloupotrebe opojnih droga, te
sprječavanja i otkivanja krivičnih djela iz oblasti maloljetničke delikvencije
i nasilja u porodici.
Realizacijom operativnih planova na sprječavanju i otkrivanju krivičnih
djela usmjerenih protiv imovine stvorit će se realne pretpostavke za
efikasnije suočavanje sa raznim vidovima kriminaliteta, kroz plansko
preduzimanje efikasnijih operativnih radnji na praćenju kriminalnoaktivnih lica, prikupljanje informacija i dokaza, otkrivanje počinilaca,
dokumentovanje i procesuiranje počinilaca, što će rezultirati smanjenjem
broja počinjenih krivičnih djela i boljom sigurnosnom situacijom na
području Tuzlanskog kantona.
Okvirni plan postupanja Uprave policije MUP TK-a u slučaju nastanka kriznih
situacija
Naziv projekta
Period
implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Okvirni plan postupanja Uprave policije MUP TK-a u slučaju
nastanka kriznih situacija
Juni 2014. – Decembar 2014. godine
EU, ICITAP, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Kantonalno
tužilaštvo TK-a
Uspostavljanje planskog djelovanja službenika Ministarstva unutrašnjih
poslova TK-a u kriznim situacijama (prouzrokovane prirodnim silama ili
ljudskim faktorom), kao i njihove obaveze u procjeni i planiranju mjera i
aktivnosti iz svoje nadležnosti u slučaju krizne situacije, kroz sačinjavanje
i realizaciju Okvirnog plana postupanja Uprave policije MUP TK-a u
slučaju nastanka kriznih situacija. Predviđa se ustrojavanje Jedinice za
javni red i mir, sa ciljem unapređenja kapaciteta policije za djelovanje u
slučaju nereda i postupanja policije u kriznim situacijama.
Okvirni plan postupanja Uprave policije MUP TK-a u slučaju nastanka
kriznih situacija osigurat će preduslove za efikasnije procjene kriznih
situacija, planiranje mjera i aktivnosti iz djelokruga policije, te saradnju i
koordinirano djelovanje sa drugim relevantnim subjektima u efikasnijem
suočavanju sa kriznim situacijama i ublažavanju posljedica kriznih
situacija.
55
9.6.
Plan sigurnosti na području TK u toku turističke sezone 2014. godine
Naziv projekta
Period
implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.7.
April 2014. - Septembar 2014. godine
Turistička zajednica TK
Vlada Tuzlanskog kantona ima trajno opredjeljenje razvoja i unapređenja
turističkih kapaciteta sa ciljem privlačenja što većeg broja turista na ovo
područje. Aspekt sigurnosti je jedan od vrlo značajnih segmenata u ovoj
oblasti, koji zahtijeva stručan pristup analizi sigurnosne situacije na
turističkim destinacijama, planiranju preventivnih mjera i aktivnosti, kao i
koordiniranog djelovanja sa Turističkom zajednicom TK.
Blagovremenim sačinjavanjem i realizacijom Plana sigurnosti na području
TK u toku turističke sezone, stvorit će se pozitivan sigurnosni ambijent
na širem području Tuzlanskog kantona, čime će se dati doprinos
unapređenju i razvoju turizma na području Tuzlanskog kantona, kao
značajne privredne grane.
Rješavanje spornih predmeta na referatu oružja u Policijskoj upravi Tuzla, za
period 2008.-2012. godina
Naziv projekta
Period
implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.8.
Plan sigurnosti na području TK u toku turističke sezone 2014.
godine
Rješavanje spornih predmeta na referatu oružja u Policijskoj upravi
Tuzla, za period 2008.-2012. godina
Maj 2014. – Decembar 2014. godine
U periodu od 2008. do 2012. godine, u PU Tuzla je evidentirano oko
2.000 spornih predmeta iz oblasti nabavke, nošenja i držanja oružja i
municije. Navedene sporne predmete je neophodno što prije riješiti i
otkloniti utvrđene nepravilnosti i eventualne nezakonitosti u radu na
referatu oružja.
Rješavanjem spornih predmeta iz oblasti nabavke, nošenja i držanja
oružja i municije u PU Tuzla, stvorit će se realne pretpostavke za
otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti u radu, kao i eliminisanje
eventualnih ne zakonitosti u radu u ovoj oblasti. Ministar i policijski
komesar su formirali komisiju koja će raditi na konačnom rješavanju
spornih predmeta.
Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK-a
Naziv projekta
Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK56
a
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.9.
Juni 2014.-decembar 2014. godine
Cilj izmjena i dopuna navedenog Pravilnika ogleda se u unapređenju
istražnih kapaciteta Sektora kriminalističke policije i Odjeljenja
kriminalističkih policija, jačanju kapaciteta u postupanju policije u kriznim
situacijama, kroz formirane Jedinice za sprečavane narušavanja javnog
reda i mira u većem obimu, formiranje operativno-alpinističkog i
operativno-ronilačkog tima, ako i sistematizacija radnog mjesta
Inspektora za vršenje nadzora i stručnog savjetnika za kvalitetno
rješavanje pitanja iz domena reda agencija za zaštitu ljudi i imovine, kao i
regulisanje problematike iz oblasti Zakona o nabavljanu i držanju i
nošenju oružja i municije.
Kroz normativno-pravnu regulativu izmjenom navedenog podzakonskog
akta stiču se uslovi za kvalitetnu borbu protiv svih oblika kriminaliteta.
Formiranje Jedinice za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u
većem obimu, kao i operativno-alpinističkog i operativno-ronilačkog tima
nameću se kao potreba zbog svih događaja u toku 2014.godine koji su
prouzrokovani ljudskim faktorom i prirodnim nedaćama, a sve s ciljem
zaštite ljudskih života, lične sigurnosti građana, njihove imovine, kao i
poboljšanjem kvaliteta života građana.
Vodič većih javnih događaja i Strateški operativni plan za sprječavanje
narušavanja javnog reda i mira u većem obimu na sportskim manifestacijama i
drugim javnim skupovima visokog rizika na području FBiH
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Vodič većih javnih događaja i Strateški operativni plan za
sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu na
sportskim manifestacijama i drugim javnim skupovima visokog
rizika na području FBiH
Januar 2014. – Decembar 2014. godine
PIP - Vodič većih javnih događaja zajedno sa Strateškim operativnim
planom za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu na
sportskim manifestacijama i drugim javnim skupovima visokog rizika na
području FBiH predstavljaju nastavak višegodišnjih aktivnosti u cilju
osposobljavanja policijskih službenika TK-a za efikasnije upravljanje
većim javnim događajima i narušavanjima javnog reda i mira u većem
obimu, posebno na sportskim manifestacijama i protestima većeg obima.
Osposobljenost policije Tuzlanskog kantona za uspješno suočavanje i
upravljanje većim javnim događajima, narušavanjima javnog reda i mira u
većem obimu i drugim javnim skupovima visokog rizika ima veliki značaj
za uspostavljanje povoljnog sigurnosnog ambijenta za život i rad svih
stanovnika Tuzlanskog kantona, kao i omogućavanje nesmetan rada svih
57
9.10.
javnih, privrednih i društvenih subjekata, čak i u uslovima većih javnih
događaja.
Kampanja „Budi na pravoj strani – izaberi život bez oružja”
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.11.
Kampanja „Budi na pravoj strani – izaberi život bez oružja”
Januar 2014. – Decembar 2014. godine
Na području Tuzlanskog kantona, kao i ostalim područjima BiH, u
posjedu građana još uvijek su značajne količine oružja, municije i minskoeksplozivnih sredstava, koji predstavljaju stalnu potencijalnu opasnost za
narušavanje sigurnosti i nesagledive posljedice po život i imovinu građana.
Cilj kampanje „Budi na pravoj strani – izaberi život bez oružja” je da se
svijest građana TK-a podigne na veći nivo i stimuliše dobrovoljna predaja
nelegalno posjedovanog oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava.
Smanjenjem količina nelegalno posjedovanog oružja, municije i minskoeksplozivnih sredstava od strane građana, direktno se smanjuje i
potencijalna opasnost po sigurnost života i imovine stanovništva
Tuzlanskog kantona i doprinosi uspostavljanju kvalitetnijeg sigurnosnog
ambijenta.
Operativni plan “Srebrenica 2014.”
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Operativni plan “Srebrenica 2014.”
Juni 2014. - Juli 2014. godine
FMUP, MUP RS
Tradicionalna manifestacija obilježavanja genocida u Srebrenici, obuhvata
niz aktivnosti od kojih je veoma značajan sigurnosni aspekt, koji se
planski realizuje angažovanjem policijskih struktura iz FBiH i RS, uz
aktivno učešće policijskih službenika MUP-a TK. Ove aktivnosti
obuhvataju preduzimanje preventivnih mjera i radnji sa ciljem da se svim
učesnicima manifestacije obezbijedi siguran prolaz do odredišta i nazad,
bilo da se radi o organizovanom ili privatnom prevozu, ili kao učesnicima
Marša, kao i da se osiguraju brze interventne mjere za slučaj
nepredviđenih okolnosti.
Realizacija operativnog plana „Srebrenica 2014.“ je od velikog značaja za
Tuzlanski kanton, ne samo sa sigurnosnog aspekta, već i kao čin
historijskog sjećanja na tragediju velikih razmjera jednog naroda. Veliki
broj građana tokom srebreničkog genocida, spas je našao na području
Tuzlanskog kantona, od kojih je značajan dio ostao da živi i radi na ovim
prostorima, a oni koji su sa ovog područja otišli širom svijeta, koriste ovu
manifestaciju da se okupe i još jednom podsjete na tragične zločine
članova svojih porodica, komšija i prijatelja.
58
9.12.
Sporazum o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija
policijskih tijela i tužilaštava
Naziv projekta
Sporazum o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka
iz evidencija policijskih tijela i tužilaštava
Period implementacije
projekta
Januar 2014. – Decembar 2014. godine
Donator/partner na
projektu
EU, Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija BiH, Državna agencija
za istrage i zaštitu, Federalna uprava policije, MUP RS, Policija Brčko
Distrikta BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, kantonalna
ministarstva unutrašnjih poslova
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.13.
Rješavanju problema penzijskog osnova za policijske službenike
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.14.
Sporazumom je regulisan način kontinuirane elektronske razmjene
podataka iz evidencija policije i tužilaštava, radi osiguranja efikasnijeg rada
policijskih tijela i tužilaštava, ostvarivanja efikasne saradnje policijskih
tijela, drugih organa za provođenje zakona i tužilaštava.
Uspostavljanje i efikasno funkcionisanje sistema elektronske razmjene
podataka doprinosi većoj saradnji organa za provođenje zakona na nivou
BiH, što će imati značajan doprinos efikasnijoj sigurnosnoj zaštiti, a
istovremeno omogućiti nesmetan bezvizni režim za građane Bosne i
Hercegovine.
Rješavanju problema penzijskog osnova za policijske službenike
Januar 2014. – Decembar 2014. godine
FMUP, kantonalna Ministarstva unutrašnjih poslova
Problem jedinstvenog rješavanja penzijskog osnova za policijske
službenike u FBiH prisutan je već duži niz godina, a proizilazi iz različitog
pristupa pojedinih kantona prilikom vrednovanja perioda ratnog staža kao
duplog radnog staža i računanja istog u penzijski osnov.
Rješavanja problema penzijskog osnova jedinstvenog za sve policijske
službenike u FBiH od velikog je značaja za policijske službenike
Tuzlanskog kantona, jer će se njegovim rješavanjem usaglasiti zakonska
rješenja i uspostaviti jedinstven pristup ovoj problematici na području
Federacije BiH, čime će se otkloniti dosadašnji propusti i različita
tumačenja zakonskih rješenja.
Racionalizacija utroška sredstava
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Racionalizacija utroška sredstava
Mart 2014. – Decembar 2014. godine
59
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.15.
Javni konkurs-oglas za prijem 30 kandidata u čin „policajac“ i 10 kandidata u čin
„Mlađi inspektor“
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
9.16.
U posmatranom periodu MUP intenzivno provodi mjere i aktivnosti s
ciljem racionalizacije utroška sredstava. To se ogleda u racionalizaciji
cjelokupnog sistema javnih nabavki, revizijom postojećih planova
nabavki, koje su svedene na minimum za nesmetano funkcionisanje
Ministarstva. I kroz takvu racionalizaciju uspješno je realizovana nabavka:
policijskih cipela-gležnjača, računara i elektronske opreme (za potrebe
CIPS-IDDEEA), oprema za kontrolu masa. Nadalje racionalizacija je
izvršena, ukidanje prava za korištenje službenih vozila van radnog
vremena, racionalizacija troškova telekomunikacija, kroz smanjenje limita
potrošnje, kao i pretplatničkih brojeva fiksne telefonije, te smanjenje
dnevnica i prekovremenog rada i položajnog dodatka.
Kroz opisanu racionalizaciju postiže se ušteda znatnih sredstava, što
ukupno doprinosi mjerama štednje koje je kroz svoj program nametnula
Vlada TK-a.
Javni konkurs-oglas za prijem 30 kandidata u čin „policajac“ i 10
kandidata u čin „Mlađi inspektor“
Juli 2014.- maj 2015. godine
Da bi se operativni rad Uprave policije MUP-a TK-a održao na
neophodnom nivou, a s obzirom da se zbog upražnjenih pozicija ukazala
potreba za prijem novih uposlenika-policijskih službenika, na prijedlog
policijskog komesara, Ministar MUP-a podnio je zahtjev Vladi za prijem
novih policijskih službenika u prema utvrđenim slobodnim radnim
mjestima. U skladu sa navedenim Vlada TK-a donijela je odluku o
davanju saglasnosti za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno vrijeme
za navedeni broj kandidata. Na osnovu Odluke Ministar MUP-a
imenovano je komisiju za izbor, koja je dana 20.08.2014.godine objavila
Javni konkurs za prijem u Upravi policije, koji je u toku.
Obzirom da je kadrovska struktura u Upravi policije u većini slučajeva u
završnoj dekadi radnog odnosa, nameće se potreba planskog i
kontinuiranog prijema novih policijskih službenika, kako bi se operativna
djelatnost Uprave policije zadržala na zadovoljavajućem nivou. U tom
smislu i ove aktivnosti oko prijema ukupno 40 policijskih službenika u
dva čina, između ostalog, usmjerene su na rješavanje adekvatnog
popunjavanja slobodnih radnih mjesta u upravi policije.
Operativni plan osiguranja Općih izbora 2014. godine
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
Operativni plan osiguranja Općih izbora 2014. godine
Septembar-oktobar 2014. godine
60
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
S ciljem osiguranja uslova za sigurno i nesmetano održavanje općih
izbora na području TK-a, kroz plansko angažovanje policijskih
struktura FBiH i RS-a, uz aktivno učešće policijskih službenika MUP
TK-a.
Ove aktivnosti obuhvataju plansko poduzimanje preventivnih mjera i
radnji sa ciljem da se svim građanima na području TK-a, omogući
slobodno i demokratsko pravo izlaska na izbore, osiguranje svih
predizbornih skupova, osiguranje osjetljivog glasačkog materijala i
osiguranje svih biračkih mjesta u skladu sa pravilima izbornog Zakona
BiH.
Realizovanje ovog Plana garantuje sigurnost svim građanima na
području TK-a, da mogu izaći na izbore i glasati, sigurnost svih javnih
skupova, sigurnost osjetljivog glasačkog materijala i sigurnost reda na
biračkim mjestima.
61
10. Ministarstvo za boračka pitanja
10.1.
Utvrđivanje jedinstvenih kriterija i pravila za zapošljavanje branilaca i članova
njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Utvrđivanje jedinstvenih kriterija i pravila za zapošljavanje
branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog
kantona
Juli 2014. - kontinuirano
Nema donatora
Vrijednost projekta
/
Opis projekta
U cilju implementacije utvrđenog dopunskog prava „zapošljavanja
branilaca i članova njihovih porodica“ Ministarstvo za boračka pitanja,
na osnovu zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona je predložilo, a
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Pravilnik o jedinstvenim
kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih
porodica u institucijama Tuzlanskog kantona.
Značaj projekta
10.2.
Na osnovu navedenog Pravilnika, stvorena je obaveza da se u svim
institucijama Tuzlanskog kantona, u kojima se vrši zapošljavanje kao
jedan od kriterija za bodovanje, u aktima navedenih organa i institucija,
vrednuje i pripadnost branilačkoj kategoriji. Cilj Pravilnika je
zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.
Putem navedenog Projekta, ogleda se spremnost Ministarstva za
boračka pitanja i Vlade Tuzlanskog kantona, da prednost u
zapošljavanju pruži braniocima i članovima njihovih porodica,
uvođenjem mjerljivih kriterija za bodovanje što do sada nije bilo u
praksi.
Stambeno zbrinjavanja socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Stambeno zbrinjavanja socijalno ugroženih branilaca i članova
njihovih porodica
Oktobar 2014.- decembar 2014. godine
Nema donatora jer se radi o Projektu koji se finansira isključivo iz
Budžeta Tuzlanskog kantona
Vrijednost projekta
300.000,00 KM za 2014. godinu
Opis projekta
U cilju implementacje dopunskog prava „stambenog zbrinjavanja
branilaca i članova njihovih porodica“ Ministarstvo za boračka pitanja
opredjelilo se da ove godine pruži pomoć u stambenom zbrinjavanju
osobama koji su socijalno ugrožene, odnosno u stanju socijalne potrebe.
U tu svrhu Ministarstvo za boračka pitanja donijelo je novi propis,
Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na
jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u
rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova
62
njihovih porodica u 2014. godini, kojim su utvrđeni uslovi i kriteriji za
raspodjelu finansijska sredstava za stambeno zbrinjavanja istih.
Značaj projekta
10.3.
Stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog
kantona
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
10.4.
Cilj Projekta je pružiti pomoć braniocima koji nisu u mogućnosti da u
redovnoj proceduri ostvare pravo na bespovratna i beskamatna kreditna
sredstva, kao i pružiti pomoć braniocima i članovima njihovih porodica
koji su u nedavnim elementarnim nepogodama, koje su zadesile ovaj
Kanton, ostali bez stambenih objekata, odnosno čiji su stambeni objekti
ugroženi.
Putem navedenog Projekta, ogleda se spremnost Ministarstva za
boračka pitanja i Vlade Tuzlanskog kantona, da izdvajanjem finansijskih
sredstava pomognu stambenom zbrinjavanju socijalno ugroženih
branilaca i članova njihovih porodica. Sa navedenim finansijskim
sredstvim planira se pružiti pomoć u stambenom zbrinjavanju za
najmanje 30 branilaca i članova njihovih porodica.
Stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica sa područja
Tuzlanskog kantona
Juli 2014. - juli 2015. godine
Nema donatora jer se radi o Projektu koji se finansira isključivo iz
Budžeta Tuzlanskog kantona
1.000.000,00 KM za 2014/2015. godinu
U cilju implementacije utvrđenog dopunskog prava „stipendiranja
branilaca i članova njihovih porodica“ Ministarstvo za boračka pitanja je
predložilo, a Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o utvrđivanju
uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i
članovima njihovih porodica Na osnovu navedene Odluke, u aprilu
mjesecu donijet je Program o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija
braniocima i članovima njihovih porodica. Na osnovu navedenog
Programa, a nakon utvrđene procedure i isticanja konačnih rang listi i
potpisivanja ugovora o stipendiranju, omogućen je plasman stipendija
braniocima i članovima njihovih porodica.
Putem navedenog Projekta, ogleda se spremnost Ministarstva za
boračka pitanja i Vlade Tuzlanskog kantona, da izdvajanjem finansijskih
sredstava pomognu braniocima i članovima njihovih porodica u
školovanju djece. Izdvajanjem navedenih finansijskih sredstava ukupno
1686
branilaca i članova njihovih porodica ostvarilo je pravo na
stipendiranje.
Obavljanje pripravničkog i volonterskog
porodica
Naziv projekta
staža branilaca i članova njihovih
Obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova
njihovih porodica
63
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
10.5.
Juni 2014. - oktobar 2015. godine
Nema donatora jer se radi o Projektu koji se finansira isključivo iz
Budžeta Tuzlanskog kantona
750.000,00 KM za 2014/2015. godinu
U cilju implementacije utvrđenog dopunskog prava, obavljanja
pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih
porodica Ministarstvo za boračka pitanja je predložilo, a Vlada
Tuzlanskog kantona donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i
postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i
članova njihovih porodica.
Na osnovu navedene Odluke, u avgustu mjesecu donijet je Program o
rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža
branilaca i članova njihovih porodica.
Na osnovu navedenog Programa, a nakon utvrđene procedure i isticanja
konačne rang liste volontera za obavljanje volonterskog staža,
Ministarstvo za boračka pitanja je potpisalo Sporazum o saradnji sa JU
Službom za zapošljavanje, kojim su regulisana međusobna prava i
obaveze na realizaciji navedenog Projekta. Ministarstvo je objavilo javni
poziv koji je omogućio postupak izbora poslodavaca kod kojih će
izabrani kandidati obaviti volonterski staž. Obzirom da po raspisanom
javnom pozivu svi izabrani volonteri nisu angažirani, Ministarstvo je za
preostala 22 volontera, objavilo prvi ponovljeni javni poziv u cilju
novog angažovanja poslodavaca.
Putem navedenog Projekta, ogleda se spremnost Ministarstva za
boračka pitanja i Vlade Tuzlanskog kantona, da izdvajanjem finansijskih
sredstava pomognu braniocima i članovima njihovih porodica da
obavljanjem volonterskog staža, steknu uslove za dalje i brže
zapošljavanje. Putem navedenog Projekta u narednom periodu za 194
kandidata će se izvršiti izbor odgovarajućih poslodavaca kod kojih će isti
obaviti volonterski staž i steći uslove za zapošljavanje.
Zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog
kantona
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica sa područja
Tuzlanskog kantona
Septembar 2014. - decembra 2014. godine/ decembar 2024.
Nema donatora jer se radi o Projektu koji se finansira isključivo iz
Budžeta Tuzlanskog kantona
1.000.000,00 KM za 2014. godinu
U cilju implementacje utvrđenog dopunskog prava „zapošljavanja
branilaca i članova njihovih porodica“ Ministarstvo za boračka pitanja
je predložilo, a Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o
utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava u svrhu
zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Na osnovu
navedene Odluke, u septembru mjesecu donijet je Program o rasporedu
sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica.
64
Značaj projekta
Po donošenju Programa, Ministarstvo je raspisalo javni poziv za izbor
poslovne banke, koji je još uvjek u toku, putem koje će se
zainteresovanim borcima i članovima njihovih porodica plasirati
finansijska sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje. Radi se o
dodjeli beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u zapošljavanju
branilaca i članova njihovih porodica. Pravo na dodjelu beskamatnog
kredita, imaju:
a) nezaposlena lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i
članova njihovih obitelji i
b) privredna društva čiji su vlasnici lica iz člana 1. Zakona, bez obzira na
starosnu dob.
Beskamatni krediti će se dodjeljivati na period do deset godina.Zahtjevi
će se podnositi Ministarstvu za boračka pitanja, putem propisanog
obrazca i dokumentacije koja je utvrđena, a sve je objavljeno na stranici
Vlade Tuzlanskog kantona.
Putem navedenog Projekta, ogleda se spremnost Ministarstva za
boračka pitanja i Vlade Tuzlanskog kantona, da izdvajanjem finansijskih
sredstava pomognu braniocima i članovima njihovih porodica da
ostvare pravo na zapošljavanje i samozapošljavanje. Navedeni Projekat
ima za cilj da branioce i članove njihovih porodica koji su nezaposleni i
nalaze se na evidenciji JU Službe za zapošljavanje, dobijanjem
beskamatnih kredita, uz grejs period od godinu dana, stvore preduslove
za brisanje sa evidencije nezaposlenih osoba i izdržavanje sebe i svoje
porodice ličnim radom. Takođe, dodjela beskamatnih kreditnih
sredstava pravnim i drugim subjektima, koji se bave određenom
proizvodnom granom djelatnosti, a koju žele i mogu proširiti, uz uslov
da u radni odnos, prime branioce i članove njihovih porodica, ima za cilj
da ojača privredu Tuzlanskog kantona. Dakle, projekat ima za cilj,
otvaranje novih radnih mjesta i proširenje postojećih djelatnosti. Sa
planiranim finansijskim sredstvima planira se otvaranje novih radnih
mjesta, za najmanje 30 branilaca i članova njihovih porodica.
65
11. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
11.1.
Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo; Sufinansiranje
zapošljavanja – Prilika za sve
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
11.2.
2014.-2015. godine
Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji JU Služba za
zapošljavanje TK i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak
3.206.433,00 KM
Sticanje prvog radnog iskustva za mlade nezaposlene osobe dobi do
30 godina, te izuzetno osobe dobi do 35 godina – ukoliko su
prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, uz
zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci (osobe sa
srednjom stručnom spremom, III i IV stepena) i 12 mjeseci (osobe
za višom – VI stepen i visokom stručnom spremom – VII stepen).
Cilj ove mjere je da se što većem broju mladih osoba omogući
osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u
zvanju za koje su se školovale, te na taj način poboljša njihova
konkurentnost i integracija na tržištu rada.
Sufinansiranje sezonskog zapošljavanja
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
11.3.
 Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno
iskustvo
 Sufinansiranje zapošljavanja – Prilika za sve
Sufinansiranje sezonskog zapošljavanja
2014.godine
Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa JU Služba za
zapošljavanje TK i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak
81.000,00 KM
Zapošljavanje nezaposlenih osoba, prvenstveno bez kvalifikacije,
koje su najbrojnije na evidenciji nezaposlenih (NK i NSS), bez obzira
na radno iskustvo i dob, uz zasnivanje radnog odnosa na period do
tri mjeseca.
Cilj je da se olakša njihova integracija na tržištu rada radi očuvanja i
unapređenja radnih sposobnosti.
Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer
za posao
2014.-2015.godine
Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa JU Služba za
zapošljavanje TK i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak
176.616,00 KM
Zapošljavanje nezaposlenih osoba dobi preko 40 godina, bez obzira
66
Značaj projekta
11.4.
Sufinansiranje zapošljavanja Roma
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
11.5.
Sufinansiranje zapošljavanja Roma
2014.-2015. godine
Budžet Vlade TK
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u saradnji sa JU
Služba za zapošljavanje
50.000,00 KM
Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma
Programom se nastoji poboljšati materijalni položaj Roma i
poboljšati njihova integracija u skladu sa Memorandumom o
razumijevanju za implementaciju Akcionog plana Bosne i
Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja.
Program raspodjele sredstava jednokratne novčane pomoći
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
11.6.
na radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju
najmanje 24 mjeseca, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest
mjeseci.
Cilj je da se uz pomoć „vaučera“, koji preuzima u Službi/birou za
zapošljavanje, nezaposlena osoba motivira da samostalno traži
zaposlenje kod poslodavaca radi integracije na tržištu rada i prekida
dugotrajne nezaposlenosti.
Program raspodjele sredstava jednokratne novčane pomoći
2014. godine
Budžet Vlade TK
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
560.202,00 KM
Ovim programom raspodjele sredstava putem mjesno nadležnih
centara za socijalni rad bit će obuhvaćena lica i porodice koje se nađu
privremeno u stanju socijalne potrebe, a koje ne mogu riješiti bez
pomoći društvene zajednice.
Mjesno nadležni centri za socijalni rad na ovaj način dodijele pomoć
za oko 6.500 lica i porodica, čime direktno utiču na ublažavanje
teškog socijalnog stanja ovih lica i porodica.
Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne
potrebe
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u
stanju socijalne potrebe
2014. godine
Budžet Vlade TK
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
667.480,00 KM
67
Opis projekta
Značaj projekta
11.7.
Program raspodjele sredstava za subvenciju prijevoza djece, učenika i studenata
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
11.8.
Ovim programom, na osnovu javnog poziva, a u skladu sa
propisanim kriterijumima raspodjele, dodjeljuje se direktna pomoć za
realizaciju aktivnosti organizacija i udruženja koje doprinose
provođenju rehabilitacije, nabavke ortopedskih pomagala, direktne
ishrane korisnika i kućne njega za lica i porodice koje su u stanju
socijalne potrebe i koja ova stanja i podršku ne mogu ostvariti na
drugi način.
Realizacija ovog programa direktno doprinosi smanjenju ukupnog
siromaštva. Direktna pomoć u uslugama i stručnoj podršci kao i
pomoći u hrani za oko 11.000 lica i porodica čime se doprinosi
ublažavanju teškog socio-ekonomskog stanja ovih korisnika što za
rezultat ima smanjenje ukupnog siromaštva. Pružanje stručnih usluga
za ova lica doprinosi smanjenju pritiska na sisteme socijalne i
zdravstvene zaštite.
Program raspodjele sredstava za subvenciju prijevoza djece,
učenika i studenata
2014. godine
Budžet Vlade TK
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
743.700,00 KM
Ovim programom se putem mjesno nadležnih centara za socijalni
rad TK, daje direktna pomoć djeci, učenicima i studentima sa
poteškoćama u razvoju u provođenju habilitacije, rehabilitacije i
ukupnog odgojno-obrazovnog rada za ovu djecu kroz subvenciju
troškova prevoza njih i njihovih pratioca.
Direktna pomoć u subvenciji troškova prevoza za djecu, učenike i
studente i njihove pratioce kod pružanja usluga i stručne podrške
djeci i mladima iz porodica koje trebaju takvu podršku, čime se
doprinosi inkluziji ovih korisnika što za rezultat ima provođenje
habilitacije, rehabilitacije i odgojno-obrazovnog procesa. Pružanje
stručnih usluga za ova lica doprinosi partnerstvu sistemima socijalne i
zdravstvene zaštite. Realizacijom ovog projekta direktno će se
pomoći za preko 1.200 korisnika subvencije.
Program raspodjele sredstava prevencije ovisnosti o drogama
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Program raspodjele sredstava prevencije ovisnosti o drogama
2014. godine
Budžet Vlade TK
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
38.000,00 KM
Ovim programom prevencije planira se uticati na nastajanje ovisnosti
o psiho-aktivnim supstancama putem podrške programima
prevencije organizacijama, udruženjima i institucijama koje imaju
odgovarajuće kadrovske, stručne i kompetentne osobe koje mogu
68
Značaj projekta
11.9.
doprinijeti smanjenju ili odvraćanju od upotrebe ovih štetnih
supstanci. Sredstva se dodjeljuju na osnovu propisanih kriterija i
procedura a temeljem javnog poziva.
Direktna pomoć u uslugama i stručnoj podršci djeci i mladima iz
porodica koje trebaju takvu podršku, čime se doprinosi prevenciji
ovisnosti ovih korisnika što za rezultat ima smanjenje nastanka i
porasta socio-patoloških pojava. Pružanje stručnih usluga za ova lica
doprinosi partnerstvu sistemima socijalne i zdravstvene zaštite.
Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje
će podržati odrastanje djece u porodicama
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u
niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u
porodicama
2014.-2015. godine
Donacije
700.000,00 KM
Na osnovu Protokola o saradnji projekat realiziraju Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Hope and
Homes for Children, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Tuzla u saradnji sa centrima za socijalni rad i nevladinim
organizacijama.
Tim za implementaciju projekta tokom realizacije prve faze projekta
stvorio je pretpostavke za nastavak procesa transformacije i uradio
prijedlog projekta za drugu fazu transformacije JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja nakon koje bi ova ustanova bila u potpunosti
transformirana u niz novih usluga koje će sistemski podržavati
odrastanje djece u porodicama (biološkim, usvojiteljskim ili
hraniteljskim) ili, u krajnjoj mjeri, u savremenim oblicima
vanporodičnog zbrinjavanja (ustanovama malog smještajnog
kapaciteta). Finansijska sredstva za implementaciju projekta, uz
stručni rad, osigurat će Hope and Homes for Chlildren. Ministarstvo
za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, JU Dom za
djecu bez roditeljskog staranja, centri za socijalni rad Tuzlanskog
kantona i ostali saradnici koji pokažu interes za uključivanje u
projekat koji, neophodan doprinos će dati svojim stručnim radom
Uspostava standarda i normativa i transformacija JU Dom za djecu
bez roditeljskog staranja u niz novih usluga, prvenstveno uspostava
prihvatilišta za djecu koja se nađu u prosjačenju, skitnji ili radnoj
eksploataciji. Izmještanje djece iz ustanove u hraniteljske ili druge
adekvatne porodice radi stvaranja boljih uslova za odgoj i odrastanje
za oko 25 djece.
69
11.10. Izrada projekta i sprovođenje pripremnih aktivnosti za izgradnju Centra za
autizam Tuzla
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Izrada projekta i sprovođenje pripremnih aktivnosti za
izgradnju Centra za autizam Tuzla
2014.-2016. godine
Budžet Vlade TK, Hilfswerk Austrija i općina Tuzla
1.300.000,00 KM
U skladu sa usvojenim Elaboratom o društvenoj opravdanosti
izgradnje Centra za autizam i Projektom adaptacije prostora za
potrebe Centra za autizam, kao i prateće dokumentacije i dozvola
koje su neophodne za realizacije navedenog Projekta, ovo
Ministarstvo u partnerstvu sa općinom Tuzla i organizacijom
„Hilfswerk“ Austrija nastavit će aktivnosti na realizaciji projektnih
aktivnosti i iznalaženju finansijskih sredstava za izgradnju Centra za
autizam.
Izgradnja centra za autizam obezbjeđuje adekvatne prostorne ,
kadrovske i tehničke kapacitete za provođenje habilitacije i
rehabilitacije djece-odraslih lica sa poremećajima iz autističnog
spektra. Direktna korist se ogleda u opservaciji i kvalitetnom
pružanju usluga za oko 100 djece-odraslih lica sa područja TK, ali i
nemjerljiva pomoć njihovim porodicama koje su trenutno bez
adekvatne podrške. Interresorno djelovanje konkretno obavezuje
Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo zdravstva da ispunjavaju
svoje obaveze koje su jasno precizirane elaboratom o društvenoj
opravdanosti izgradnje i uspostave centra za autizam. Posebna
odgovornost je u realizaciji protokolom definisanih obaveza općine
Tuzla na obezbjeđenju prostornih i lokacijskih kapaciteta,
Ministarstva- Vlade TK u participaciji oko izgradnje i organizacije
«Hilfswerk» Austrija oko obezbjeđenja potrebnih sredstva za
izgradnju i opremanje centra. Konačna namjera je da centar za
autizam postane referentna institucija kako za kanton tako za FBiH i
šire.
11.11. Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu - Podrška povratku raseljenih lica
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za
raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za
2014.godinu - Podrška povratku raseljenih lica
2014. godine
Budžet Vlade TK
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
310.000,00 KM
Kroz ovaj Program je planirano da se izdvoje sredstva za održiv
ostanak, odnosno za realizaciju projekata povratnika koji se odnose
70
Značaj projekta
na nabavku priključaka za mehanizaciju, motokultivatore, plastenike,
sitnu stoka, krupnu stoka, mašine i uređaji za bavljenje obrtničkom
djelatnošću, kao i za hitne intervencije na infrastrukturi.
Ovim programima bi se pomoglo ostanku u mjestu povratka i
obezbjedio minimum uvjeta za egzistenciju kao i novo zapošljavanje
povratnika.
11.12. Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u
Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za
raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za
2014.godinu
2014. godine
Budžet Vlade TK
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
255.000,00 KM
U oblasti zbrinjavanja prognanih lica, povratka i repatrijacije, u
skladu sa važećim zakonskim propisima iz resorne oblasti kao i
putem određenih projekata, obezbijediti materijalno zbrinjavanje
socijalno ugroženim prognanim licima na području Kantona u
kolektivnim smještajima: subvencijom troškova električne energije,
nabavkom ogrjeva (uglja).
Raseljenim licima koja borave u kolektivnom smještaju se
subvencioniraju troškovi za električnu energiju kao i nabavka ogrijeva
što će olakšati život socijalno ugroženim raseljenim licima.
11.13. Izmjene i dopune Stauta JU Služba za zapošljavanje TK
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Izmjene i dopune Stauta JU Služba za zapošljavanje TK
2014. godina
JU Služba za zapošljavanje TK i Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i povratak
Usklađivanje Statuta Službe sa Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o osnivanju JU Služba za zapošljavanje TK
Unapređenje rada Službe
11.14. Izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU
Služba za zapošljavanje TK
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta JU Služba za zapošljavanje TK
2014. godina
JU Služba za zapošljavanje TK i Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i povratak
71
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Uređenje unutrašnje organizacije JU Služba za zapošljavanje TK
Unapređenje rada Službe
11.15. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti
civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa
djecom
2014. i 2015. godine
Uštede u Budžetu TK u iznosu od cca 490.000,00 KM
Urađen je i od strane Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti
civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Sl.novine TK“ broj:
7/14) kojima su brisane odredbe Zakona u vezi sa ostvarivanjem
prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica,
čime su napravljene uštede u Budžetu u iznosu od cca 490.000,00
KM za period juni-decembar 2014. godine.
U septembru mjesecu ove godine pokrenuta je ponovo inicijativa na
donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj
zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom U
navedenom Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa
djecom bliže su definisane određene norme sa jasnijim pojašnjenjima,
naznačena je veća odgovornost mjesno nadležnih centara za socijalni
rad kod uspostave prava za sve oblike socijalne zaštite kao i obaveza
izvještavanja u pogledu uspostavljenih prava i namjenskog utroška
budžetskih sredstava. Nacrt je usklađen sa reformskim zahtjevima u
oblasti socijalnog sektora i strateškim dokumentima za smanjenje
siromaštva. Isti ne zahtjeva dodatna finansijska sredstva s obzirom da
se ne povećava broj korisnika osim što se oblici zaštite mjenjaju u
pravcu najboljeg interesa djeteta i akcionih planova u cilju
preferiranja porodičnih oblika u odnosu na institucionalni. Izmjene
Zakona je usvojila Vlada Tuzlanskog kantona, i isti je proslijeđen na
usvajanje Skupštini Tuzlanskog kantona.
Usklađivanje sa Federalnim Zakonom o osnovama socijalne zaštite,
zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
72
11.16. Primjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku
ostvarivanja prava na naknadu umjesto plate ženi-majci, odnosno drugom licu u
radnom odnosu za vrijeme odsusutvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja i
njege djeteta
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Primjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i
postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plate ženi-majci,
odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsusutvovanja
sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta („Sl.novine TK“ broj:
8/14)
2014. i 2015. godine
Uštede u Budžetu TK u iznosu od cca 700.000,00 KM
Pravilnikom je propisano da ovo Ministarstvo poslodavcu vrši povrat
isplaćenih sredstava na ime naknade plate, uključujući propisane
doprinose, izuzev doprinosa na platu na teret poslodavca u visini
propisanoj odredbama Zakona o doprinosima. Takođe je navedeni
Pravilnik dopunjen u smislu propisivanja odredbe kojom je određen
gubitak prava na naknadu plate ukoliko korisnik prava ne podnese
zahtjev u roku od šest mjeseci od dana početka korištenja
porodiljskog odsustva, a najkasnije do isteka porodiljskog odsustva.
Izmjenama i dopunama Pravilnika napravljene su uštede u Budžetu u
iznosu od cca 700.000,00 KM na godišnjem nivou, a koje će se
odraziti u narednom periodu
Usklađivanje sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava
rata i zaštiti porodice sa djecom
11.17. Projekat održivog povratka
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Projekat održivog povratka
2014. – 2015. godina
Budžet Tuzlanskog kantona
310.000,00 KM
Pomoć povranicima u Tuzlanski kanton i Republiku Srpsku
Pomoć u realizaciji održivog povratka
73
12. Ministarstvo zdravstva
12.1.
Pozitivna lista lijekova TK
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
12.2.
Juni - novembar 2014.
Usaglašavanje i izrada Pozitivne liste lijekova TK
Navedenim projektom će se dovesti do uštede na potrošnji lijekova
sa Poz. liste lijekova TK što bi rezultiralo preusmjeravanje sredstava
u zdravstvenom sistemu.
HSEP-Jačanje zdravstvenog sektora
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
12.3.
Pozitivna lista lijekova TK
HSEP-Jačanje zdravstvenog sektora
Projekat u više faza teče od 2007. godine i u toku je V faza.
Federalno ministarstvo zdravstva
Projekt jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) je peti projekt u
Federaciji BiH usmjeren u zdravstveni sektor. U kontekstu ovog cilja
Projekt je strukturiran kroz tri ključne komponente:
1.Restrukturiranje
primarne
zdravstvene
zaštite
2.Unapređenje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom
3. Formulacija zdravstvene politike
Cilj projekta je unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema putem
restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj
porodične medicine i jačanje procesa donošenja politika putem
razvoja i implementacije sistema monitoringa i ocjenjivanje učinka
zdravstvenog sektora, kao i unapređenje kapaciteta za upravljanje
zdravstvenim sektorom.
Informatizacija zdravstvenog sektora
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Informatizacija zdravstvenog sektora
01.01.2014. - 31.12.2014.
Federalno ministarstvo zdravstva
U 2014. godini započeta implementaciona faza informatizacije, a na
temelju sačinjenog Master plana informatizacije primarne
zdravstvene zaštite i provedene situacione analize IT potreba u
domovima zdravlja u FBiH.
Do kraja 2014. godine planiran je završetak faze informatizacije u
74
Značaj projekta
12.4.
Rani rast i razvoj djece
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
12.5.
UKC-u Tuzla i JZU Domovima zdravlja na području Tuzlanskog
kantona. Izvršena je nabavka računarske opreme za primarni nivo
zdravstvene zaštite - porodična medicina.
Uključivanjem u informacioni sistem domova zdravlja,UKC-a Tuzla,
ZZO TK, ZZJZ TK, umnogome bi se ubrzala i pojednostavila
komunikacija među ustanovama a pacijenti bi imali mnogo bržu
uslugu uz mnoge uštede za zdravstveni sistem.
Rani rast i razvoj djece
2014.godina
UNICEF
Unapređenje ranog rasta i razvoja djece (RRRD), kao projekat
UNICEF-a, ima za cilj, između ostalog, osnažiti porodicu kroz
ekonomsku i društvenu podršku zajednice i razvoj aktivnosti koje
potiču odgovorno i zdravo roditeljstvo, a sve kroz multisektoralno
djelovanje.
Ministarstvo zdravstva TK je prepoznalo značaj ovog projekta i u
saradnji sa Federalnom Grupom za ranu detekciju i intervenciju daje
veliku podršku njegovoj realizaciji. Posebno se ističu kvalitetne
integrisane usluge za djecu i roditelje koje se pružaju u Centru za rani
rast i razvoj Doma zdravlja Tuzla, što je od strane Federalne Grupe
za RRRD prepoznato kao održivi model za ostale opštine TK, a i za
cijelu BiH. Predstavnici UNICEF-a BiH istakli su da je Tuzlanski
kanton postigao najviše na realizaciji ciljeva projekta zahvaljujući
upravo ovom Centru. Dosada su interes za širenjem integrisanih
usluga za djecu i njihove roditelje izrazili i Domovi zdravlja:
Srebrenik, Gradačac, Lukavac, Čelić i Gračanica.
Novi izgled recepta
Naziv projekta
Period implementacije
projekta
Donator/partner na
projektu
Vrijednost projekta
Opis projekta
Značaj projekta
Novi izgled recepta
01.04.2014. - 01.07.2014.
Ministarstvo zdravstva TK
Donesena Odluka i uputstvo o izgledu i načinu popunjavanja novog
oblika recepta za esencijalnu listu lijekova TK.
Navedenim projektom će se moći lakše pratiti potrošnja lijekova po
doktoru kao i mogućnost praćenja incidence bolesti po
međunarodnoj klasifikaciji. ZZJZ TK će imati evidenciju bolesti i
potrošnje lijekova po određenim bolestima.
75
Download

informacija o projektima i ključnim aktivnostima ministarstava