HEMIJSKE REAKCIJE
1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer
HEMIJSKE REAKCIJE
KVANTITATIVNO I KVALITATIVNO ZNAČENJE SIMBOLA I FORMULA
Oznaku elementa nazivamo hemijski znak ili hemijski simbol.
Hemijski simbol ne označava samo vrstu elementa, već ima i kvantitativno značenje
tj. označava i jedan atom tog elementa.
Kombinacijom oznaka za elemente (atome) dobijamo oznake za jedinjenja
(molekule), hemijske formule.
Hemijske formule služe za predstavljanje molekula hemijskih elemenata ili hemijskih
jedinjenja.
Hemijske formule mogu biti molekulske, empirijske, strukturne i elektronske.
Broj ispred atoma ili molekula koji označava koliko istih ima naziva se koeficient.
Broj koji pokazuje koliko se atoma nekog elementa nalazi vezano u molekulu naziva
se indeks.
Primeri:
- 5 atoma sumpora
5S
- 4 molekula vodonika
4 H2
- 2 molekula amonijaka
2 NH3
RELATIVNA MOLEKULSKA MASA I MOLARNA MASA
Relativna molekulska masa (Mr) je broj koji pokazuje koliko je puta masa nekog
molekula veća od 1/12 mase ugljenikovog izotopa C-12.
Relativna molekulska masa izračunava se tako što se saberu relativne atomske mase
atoma koji čine dati molekul.
Primer: Izračunati relativnu atomsku masu sumporne kiseline H2SO4 i azota N2?
Mr(H2SO4)= 2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2.1+32+4.16=98
Mr(N2)=2Ar(N)=2.14=28
Molarna masa (M) izračunava se tako što se pomnoži relativna atomska ili
molekulska masa mernom jedinicom g/mol.
M=Ar . g/mol
M=Mr . g/mol
Primer: Izračunati molarnu masu sumporne kiseline H2SO4 i azota N2?
M(H2SO4)=Mr(H2SO4) . g/mol = 98 g/mol
M(N2)=Mr(N2) . g/mol = 28 g/mol
1
HEMIJSKE REAKCIJE
1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer
KOLIČINA SUPSTANCE, AVOGADROV BROJ I MOLARNA ZAPREMINA
 Mol je količina supstance koja sadrži onoliko čestica (atoma, molekula, jona…) koliko
ima atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12. Obeležava se sa n, a merna jedinica je
mol.
m
M=
n
n= m
M
m = n. M
 Avogadrov broj predstavlja broj atoma, molekula u jednom molu supstance.
Obeležava se sa NA, a merna jedinica je neimenovan broj. Zove se i Avogadorva
konstanta i iznosi 6,02.1023 1/mol.
NA =
N
n
n= N
NA
N = n . NA
o Pri prevođenju količine molekula u količinu atoma ili broj molekula u broj atoma
uvek množimo sa brojem atoma u molekulu. ( n(O2)=5 mol  n(O)=10 mol )
o Pri prevođenju količine atoma u količinu molekula ili broj atoma u broj molekula
uvek delimo sa brojem atoma u molekulu. ( n(O)=18 mol  n(O3)=6 mol )
 Molarna zapremina supstance Vm, definiše se kao odnos zapremine supstance i
njene količine. Merna jedinica je mol/dm3 (mol/L). Pri normalnim uslovima
(T=273,15 K i p=101325 Pa), molarna zapremina bilo kog gasa iznosi 22,4
dm3/mol. (Vm se odnosi samo na gasove!).
Vm =
V
n
n =
V
Vm
V = n . Vm
 Zadaci vezani za ove formule:
1. Kolika je količina molekula 49 g sumporne kiseline, H2SO4?
2. Kolika je masa 2 mola natrijum-hidroksida, NaOH?
3. Koliko ima molekula u 3 mola azotne kiseline, HNO3?
4. Kolika je zapremina 2 mola ugljen-dioksida, CO2?
5. Izračunati količinu molekula 44,8 dm3 kalcijum-karbonata, CaCO3?
6. Koliko ima molekula u 1,8 grama čiste vode?
7. Koju zapreminu, pri normalnim uslovima, zauzima 4 grama ugljen-dioksida?
8. Kolika je masa jednog molekula vodonika?
9. Kolika je zapremina i masa u 1,2.1024 molekula kiseonika?
10. Kolima ima atoma azota u 28 grama molekula azota?
2
HEMIJSKE REAKCIJE
1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer
STEHIOMETRIJSKA IZRAČUNAVANJA
NA OSNOVU HEMIJSKIH JEDNAČINA
 Hemijske reakcije jesu hemijske promene, pri kojima od jedne ili vise supstanci
nastaju nove supstance.
 Supstance koje stupaju u reakciju nazivaju se reaktanti, a novonastale supstance se
nazivaju proizvodi reakcije (produkti).
 Zadaci (stehiometrijska izračunavanja):
1. Koliko se dobija mola sumporne kiseline, ako je stupilo u reakciji 0,4 mola
sumpor (VI)-oksida, sa odgovarajućom količinom vode?
2. Koliko je potrebno grama magnezijuma u reakciji sagorevanja ako je je dobijeno
80 grama magnezijum-oksida?
3. Koliko je potrebno dm3 kiseonika (pri normalnim uslovima) da bi reakcijom
nastalo 0,4 mola oksida?
4. Koliko je masa ugljenika stupila u reakciju sa 4,48 dm3 kiseonika, da bi nastao
oksid, ugljenik (II)-oksid?
5. Koliko grama srebro-hlorida nastaje u reakciji, 85 grama srebro-nitrata?
3
HEMIJSKE REAKCIJE
1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer
ENERGETSKE PROMENE PRI HEMIJSKIM REAKCIJAMA
 Deo hemije koji se bavi proučavanjem toplotnih promena pri hemijskim reakcijama
naziva se termohemija.
 Svaka supstanca, svaki reakcioni sistem sadrži određenu količinu toplote vezane u
obliku hemijske energije.
 Toplotni sadržaj supstanci naziva se entalpija (H).
 Sve hemijske reakcije koje se odigravaju između supstanci, praćene su nekom
promenom toplote.
 Ta promena toplote obeležava se sa ∆rH i naziva se reakciona toplota.
 To je toplota koja se oslobađa ili vezuje pri hemijskoj reakciji.
 ∆rHo – reakcija entalpije svedena na standardne uslove (25oC, 298K i 101,3 kPa).
 Reakciona toplota jednaka je razlici entalpija proizvoda reakcije i entalpija
reaktanata.
∆rH = £ ∆Hproizvoda - £ ∆Hreaktanata
Primer: Izračunati standardnu entalpiju reakcije:
4NH3(g) + 5O2(g)  4NO(g) + 6H2O(g)
∆fH(NH3)=-46,0 kJ/mol
∆fH(NO)=+90,5 kJ/mol
∆fH(H2O)=-241,8 kJ/mol
 Entalpija stvaranja (formiranja jedinjenja) ∆fH (kJ/mol) – količina toplote koja
se oslobodi ili utroši pri nastanku jednog mola jedinjenja iz elemenata koji se nalaze
u svom najstabilnijem obliku.
 One hemijske reakcije pri kojima se oslobađa toplota, nazivaju se egzotermne
hemijske reakcije (∆rH<0).
 One hemijske reakcije pri kojima moramo da utrošimo količine toplote da bi se
reakcija odigrala nazivaju se endotermne hemijske reakcije (∆rH>0).
 Dijagrami energetskih promena pri egzotermnoj i endotermnom reakciji.
4
HEMIJSKE REAKCIJE
1. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer
HEMIJSKE REAKCIJE
1. Šta je hemijski simbol?
2. Šta je hemijska formula?
3. Šta je koeficient, a šta indeks?
4. Šta je relativna molekulska masa i kako se izračunava?
5. Šta je molarna masa i kako se izražava?
6. Količina supstance – mol (definicija, formula).
7. Avogadrov broj (definicija, formula).
8. Molarna zapremina (definicija, formula).
9. Hemijske reakcije – definicija?
10. Šta su rekatanti, a šta proizvodi reakcije?
11. Šta je termohemija?
12. Šta je entalpija?
13. Šta je reakciona toplota? Formula.
14. Egzotermne i endotermne reakcije.
15. Dijagrami energetskih promena.
5
Download

hemijske reakcije - Zrenjaninska gimnazija