Biografija prof. dr Bogomira Đukića
RoĎen je 1943. u Markovcu (Srbija) u interniranoj porodici s područja Teslića, koja se nakon
rata vratila u zavičaj. Završio je gimnaziju u Doboju (1961), Filološki fakultet u Beogradu (1967),
postdiplomske studije u Sarajevu (1977), a doktorsku tezu iz filozofije Genetički strukturalizam Lisjena
Goldmana odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1988).
Prije dolaska na Filozofski fakultet i Banjalučki univerzitet 1996. radio je u Tesliću od 1967. do 1971. u
raznim srednjim školama, zatim od 1971. do 1978. u Centru za kulturu, obrazovanje i informisanje kao
njegov direktor, od 1978. do 1988. u Srednjoškolskom centru kao nastavnik i direktor, od 1988. do
1990. u Marksističkom centru društveno-političkih organizacija kao njegov rukovodilac, te od 1990. do
1996. kao direktor gimnazije. Godine 1996. na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci izabran je u zvanje
docenta, 2000. u vanrednog, a 2004. godine u redovnog profesora na predmetu Estetika, iz kojeg je,
osim na Filozofskom (na filozofiji i na predškolskom), nastavu izvodio i na Arhitektonskom fakultetu, te
na Akademiji umjetnosti u sva tri njena smjera (likovnom, dramskom i muzičkom). Nastavu Estetike
izvodio je i na katedri srpskog jezika, a povremeno je predavao i predmete Uvod u filozofiju,
Gnoseologija, Filozofija prirodne nauke, Filozofija i metodologija nauke, Filozofija jezika, Filozofija
umjetnosti, te Srpska filozofska misao na Filozofskom, Prirodno-matematičkom i Filološkom fakultetu.
Bio je odgovorni nastavnik na postdiplomskom studiju Savremena filozofija za predmet Savremene
estetičke teorije, te i na masteru Filozofije za isti predmet i za Filozofiju umjetnosti.
Objavio je do sada preko stotinu filozofskih, naučnih i stručnih priloga u raznim publikacijama, i 19
knjiga od kojih se, iz ranijeg perioda, mogu posebno izdvojiti studije s područja estetike (na primjer
Helenska estetika (1999), koja je dobila i Prosvetinu nagradu u Beogradu, te Estetičke teme (1997) i
Ogledi iz umjetnosti (2003), a u periodu od izbora u zvanje redovnog profesora (2004) ukupno devet
knjiga, i to:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Estetika priče, Banja Luka-Beograd, 2004, 176 str.;
Savremene strategije obesmišljavanja, Banja Luka, 2009, 299 str.;
Filosofska misao Srba Bosne i Hercegovine, prva knjiga, Banja Luka, 2010, 793 str.;
Filosofska misao Srba Bosne i Hercegovine, druga knjiga, Banja Luka, 2010, 752 str.;
Filosofska misao Srba Bosne i Hercegovine, treća knjiga, Banja Luka, 2010, 829 str.;
Forma i vrednota, Banja Luka, 2010, 298 str.;
Savremeni duh dekadencije i propast zapadne kulture, Banja Luka, 2011, 442 str.;
Likovi i sjene krivih ogledala, Banja Luka, 2011, 504 str.;
Logos, poiesis, aesthesis, Banja Luka, 2011, 331 str.
Baveći se raznim filozofskim i naučnim oblastima i regijama, a posebno opštom i specijalnim
estetikama, filozofijom umjetnosti i ontologijom lijepog i estetskog, helenskom estetikom i antičkom
retorikom, strukturalizmom i poststrukturalizmom, filozofijom levantinskog duha, problemima
savremene zbilje i modernim/postmodernim strategijama obesmišljavanja, filozofijom nauka o
umjetnosti, te i srpskom filozofijom, filozofijom kritike i sl., Đukić je nastojao da naučno izgradi
posebno filozofsko stanovište koje je imenovao hermeneutički perspektivizam.
U dva navrata rukovodio je katedrom filozofije, prvi put bio je dvomandatni rukovodilac Odsjeka za
filozofiju i sociologiju i drugi put Studijskog programa Filozofija. Bio je rukovodilac Instituta za
filozofiju i društvena istraživanja Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Član je redakcije Filozofskog
godišnjaka, Filozofskog društva Republike Srpske, kao i Estetičkog društva Srbije. SaraĎivao je na
izradi više desetina odrednica Enciklopedije Republike Srpske za područje filozofije. Član je i Odbora
za filozofsko-pedagoške nauke Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Učestvovao je na više
naučnih skupova raznih kategorija u Banja Luci, Beogradu, Novom Sadu, Podgorici, Svetom Stefanu,
Sutomoru, u Opatiji, na Hvaru, u Rogaškoj Slatini, Kragujevcu, na Banji Vrućici, na MeĎunarodnoj
filozofskoj školi Felix Romuliana u Zaječaru, te u više navrata na naučnim skupovima Estetičkog
društva Srbije u Beogradu, a redovno u filozofskoj sekciji godišnjeg naučnog skupa koji organizuje
Filozofski fakultet u Banjoj Luci. TakoĎe i na naučnim skupovima koje je organizovalo Filozofsko
društvo Republike Srpske, poput onih Savremeni politički poredak i ideja pravde i Jezik, um i
samobitnost, održanim u Banjoj Luci. Isto tako je učestvovao svojim prilozima u brojnim istraživačkim
projektima koje odobrava Ministarstvo nauke i tehnologije, a i rukovodio u takva dva projekta. Aktivan
je i učesnik i naučno-stručnih skupova Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci Studenti u
susret nauci sa meĎunarodnim učešćem. Trenutno je uključen u istraživački projekt nacionalnog značaja
Istorija srpske filozofije, koji se radi pri Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a čiji je
već prvi zbornik izašao.
Bio je član komisija i mentor u izradi i odbrani brojnih radova s područja estetike na završnim ispitima,
te i na odbrani magistarskih (pet) i doktorskih radnji (takoĎe pet), od kojih po dva puta i mentor, na
Filozofskom, te nekad u sklopu njega na odsjeku filologije i jezika, kao i na likovnom smjeru
Akademije umjetnosti. Učestvovao je i u komisiji za odbranu doktorata na Filozofskom fakultetu u
Istočnom Sarajevu, a bio je i član komisije za izbor professora emeritusa. Posljednje mentorstvo je ono
dr Nataše Vilić, koja je uspješno odbranila doktorsku disertaciju Filozofija i protivrječja savremene
kulture i ostvarila zvanje docenta.
Estetika, koju od osnivanja Filozofskog fakulteta predaje dr Bogomir Đukić, se kao rijetko koja
univerzitetska disciplina razvijala i širila na Univerzitetu, pa je, na primjer, u oktobru mjesecu ove
godine na Filozofskom fakultetu bilo 2 plus 2 časova iz Estetike 1 i, isto tako, iz Filozofije umjetnosti,
znači ukupno osam časova, zatim na Akademiji umjetnosti četiri grupe po 2 časa Estetike 1 i Estetike 2,
dakle opet osam časova, te i na Arhitektonsko-graĎevinskom fakultetu jedan čas sedmično Estetike u
arhitekturi, kao i dva časa Filozofije (jezika) na engleskoj katedri Filološkog fakulteta, koju je takoĎe
imenovani predavao, znači ukupno devetnaest časova, ne računajući prvu godinu mastera filozofije koji
nije još počeo. Pošto je dr Nataša Vilić kao docent već preuzela šest plus četiri časa (na Akademiji
umjetnosti i na Filozofskom fakultetu), dakle ukupno deset časova, i poslije toga ostaje potreba
pokrivanja još devet nepokrivenih časova s područja estetike kojoj, gledano u cjelini, treba i podrška
većeg i značajnijeg naučnog i filozofskog znanja i iskustva.
Download

Biografija Djukic.pdf - fakultet kozmetologije i estetike