Ime (ime oca) i prezime___________________________________________________________
JMBG_________________________________________________________________________
Naziv firme_____________________________________________________________________
ID broj________________________________________________________________________
Adresa stanovanja, ulica i broj______________________________________________________
Kontakt telefon i e–mail___________________________________________________________
OPĆINA ILIDŽA
Služba za imovinsko pravne, stambene,
geodetske poslove i katastar nekretnina
PREDMET - Zahtjev za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom zemljištu/
član 61. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH – legalizacija
Obraćam Vam se zahtjevom za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa/utvrĎivanje
prava
vlasništva na graĎevinskom zemljištu na kojem je sagraĎena graĎevina bez prava korišćenja
zemljišta radi graĎenja na zemljištu označenom kao:

k.č. broj ________________, površine _____________ m², upisana u zk. ul. broj
__________ K.O. __________________________________ (zk. stanje)

k.č. broj ________________, površine _____________ m², upisana u zk. ul. broj
__________ K.O. __________________________________ (zk. stanja)
odnosno
 k.č. broj ______________, površine ___________ m², K.O. ______________(kat. stanja)
 k.č. broj ______________, površine ___________ m², K.O. ______________(kat. stanja)
Potrebna dokumentacija:
Za utvrĎivanje prava vlasništva:
 ZK izvod
 Kopija katastarskog plana
 Pravosnažno rješenje o urbanističkoj saglasnosti
 Kantonalna administrativna taksa u iznosu od 10 KM
ili dokaz o oslobaĎanju plaćanja takse
Član 61. Zakona o graĎevinskom zemljištu – legalizacija:
 ZK izvod
 Kopija katastarskog plana
 Pravosnažno rješenje o urbanističkoj saglasnosti
 Urbanističko-tehnički uslovi
 Lokacija objekta
 Kopija lične karte
 Kantonalna administrativna taksa u iznosu od 10 KM ili
dokaz o oslobaĎanju plaćanja takse
PODNOSILAC ZAHTJEVA
NAPOMENA:
-Sve kopije moraju biti ovjerene
_____________________________
ul. Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH,
tel/fax. 00387 33 775-715 centrala 77 56 00
www.opcinailidza.ba; e-mail [email protected]
OB-QMS- 750-127; Izd. 2; 21.02.2013.
Download

Ime (ime oca) i