DunavomdoCrnogmora
Upoznavanje Dunava iz gumenog čamca je cilj koji je ostvarljiv i dostupan u sadašnjem vremenu
pristupačnih uslova i cena gumenih čamaca. Zašto gumeni čamac i vesla? Lak je za transport i on kao
ljuskalebdiiklizinizDunavskematiceinesuprostavljasesiliniimoćiDunava.Veslakaosredstvobez
dodatne energije tiho upada u masu vode, grabi je i lako potiskuje napred, bez šumova i bez stalnog
ritma, solira, stagnira, odmara ili forsira, sve u zavisnosti od okolnosti i potreba. Naravno obim
istraživanja i sagledavanja je za sada nesaglediv i neizmerljiv. Celu ideju i zamisao sam počeo sam da
realizujem ali to ne isključuje mogućnost da se ekspedicija od jednog člana uveća na više članova u
zavisnostiodokolnostiisameetapeveslanja.Oveetapneekspedicijemorajubitivaljanoisplaniranejer
tadanećebitinepredvidivaavantura.Pojasevizaspasavanje,adekvatnazaštitaodsuncaikiše,praćenje
vetrova i kretanja drugih plovila, praćenje rečnih brzaka i podvodnih predmeta nakon kiša u gornjem
Dunavu sa jakim i nepredvidivim šiljcima koji ciklično tonu i izdišu se, definisana maršuta i dinamika
kretanja. Plovidba Dunavom do Crnog mora je obavljana u etapama gumenim čamcom i kajakom
industrijskeserijskeproizvodnje.Prvaetapajeobavljenaujesen2010.narelacijiDobraKožica.Onase
za sada odvija samostalno, ali to ne znači da u narednim periodima ne dobije i pridruženje. Zato se
planirainabavkakajaka.SledećaetapaseplaniraizmeđudvebraneĐerdap1.iĐerdap2.Apotomse
prelazinaputkrozBugarskuiRumunijusvedoCrnogmora..
1. EtapaDobra‐Kožica
TojezapravobiloprvoporinućegumenogčamcaiprobnavožnjadoKožice.Čamacjenapumpan,jošu
kućiuDobriipotomdžipomtransportovandoMedovnice.Prvizaveslajiietomenizmedovničkibrzak
dopilotskestaniceSaldumavrlobrzoidoKožice.AutostopomsamsevratiodaMedovnice,uzeauto,i
sakožičkihsprudovapokupiovećizduvančamac.
2. EtapaKljuč‐DonjiMilanovac
PovetrovitomvremenuisajakimudarimakošaveporinuosamčamassaobalemestazvanogKljuč,ali
jakudarvetranaBosmanu,posledužegrazmišljanjaoodustajanjunastaviosamplovidbu.Natajnačin
štosamkoristiBosmanskibrzakiveslaokasrediniDunavagdejebrzinavodeveća.
Usled jakog sunca svratio sam do kafane na Lepenskom viru po vodu, a onda u najavi kiše zaplovio
nizvodno.Jakakišamejeipakprimoraladasedokopamobaleipodkrošnjamadrvetaprovedemneko
vreme. Lepota prirode, vidnih geoloških naslaga stena, osećaj divljine i snage reke je nešto je je
nadvladalo ovu vremensku nepogodu koja nije neobična za Dunav. Naime, u vrlo kratkom vremenu,
skorobeznajavesestvorinevremeitadajevrlobitnonavremetoosetitiisklonitiseizaštititise.Otome
su mi pričali mnogi ribari iz Dobre i njihovo iskustvo je dragoceno poslužulio na ovom primeru.
Suočavanje sa mnogobrojnim podvodnim balvanima i šiljcima koji su virili je bilo krajne rizično. Tada
ponovoplovidbakroznedirnutikanjoniklisuruodBoljetinskerekepasvedoDonjomilanovačkekotline.
3. EtapaDonjiMilanovac‐Tekija(subota16.07.2011)
U pola dana kada sam naduvao čamac nedaleko ispod alaskog restorana u Golubinju, posle inspekcije
pogranične policije isplovio sam. Policija me je registrovala i dala dežurni telefon za javljanje što je
pojačaloosećajsigurnosti.PlovidbadoKazana(maliiveliki) jeproteklaukomunikacijisanedirnutom
prirodomigliserimaibrodićimakojisuneskrivenoizražavalidivljenjeplovidbiukojusamkrenuodo
obaleapotomupravnonatalasevrlolakoizbegaoeventualnopreturanječamcaindustrijskeproizvodnje
zaturističkepotrebe.Rumunskaobalajeprepunazapočetihturističkihopjekataitopredstavljamožda
nagoveštajnekihlepihvremena.ČamacjekupljenuMetrouimadvebočnekomoreidno.Osimtogdva
sedišta,takođepredstavljejusigurnosnebalone.Naizlaskuizkazanasusreosamsesavelikimputničkim
brodom. Plovidbom Dunavom nije bilo podvodnih drvenih balvana sa šiljcima što je bilo dovoljno za
opuštenuplovidbu.BalvanisudolaziliizgornjegDunavazbogpoplavauetapibr.2..Međutim,kodTekije
jevisinajezerapreko25modnivoaDunava,itojebiodovoljanrazlogdadesetinamaminutamavrzmam
poraznimzalivimaitražimmogućnostizvlačenjačamca.Naobalijednevikendicesaprelepimpogledom,
to sam uspeo. Težinasklopljenog i upakovanog čamcaje bila dovoljna da moje fizičke kapacitete posle
sedam sati veslanja dotuče. Tada je stigao kolega Ilija iz Donjeg Milanovca i posle lake riblje čorbe
dovezao me je do mesta porinuća. Kod kuće u Dobri sam bio oko 21,30 časova. U ovoj etapi je foto
tehnika zakazala tako da je fotodokumentacija prikazana iz ranijih obilazaka i istraživanja i parcijalno
obnovljenihponovoljenihdeonicaveslanja.
4. EtapaizmeđudvehidroeelktraneĐerdapIiĐerdapII(23.07.2011.)
BezmnogodvoumljenaMilutinŽivkovićjeodmahizraziospremnostivoljudasepriključiovojetapi.I
tako,dogovorudvereči,novipojaszaspasavanje,nabavkaikajakananaduvavanjeiusubotusaplaže
hotelaDanubiusuKladovu,samočamacinasdvojicasmoisplovili.Danpredivan,jutarnjesunce,Turn‐
SeverinsaRumunskestraneipočelojeklizanjenizpovšinuogledalaDunavakaHidroelektraniKusjak‐
ĐerdapII.NatomdeluDunavmeandriraipraviogromnoobilaženje,kakodadrumskiputkojijedoBrze
PalankesvegadvadesetkilometarajevišeoddvaputakraćiodvodenogputaDunavom.Ceodanveslanja,
samojedanputničkivelikibroditriteretnagurača.ImaseutisakdajesaobraćajnaDunavudotemere
redukovanidaseDunavuovomdelutokavrlomalokoristi.
Obala oko brze Palanke je uređena betonskim kosim površinama a nivo podzemnih voda je regulisan
kanalimaipumpnimstanicama.Zbogintezivnograstabarskogbiljapristajanjeuzkosubetonskuobalu
prepunu pecaroša i kampera je bilo krajnje otežano. Ispumpavanje čamca, pakovanje i odlazak do
autobuskog stajališta je obavljeno za 15 minuta. Posle kratke vožnje do Kladova dočekao nas je
etnofestival.Lepouređenapešačkazona,kafići,muzičkidogađajiipunogostijusuimpresivnodelovali.
KladovokaomaligraićnakrajuĐerdapskeklisureihidroelektranasuučinilisveštojepotrebnodaovaj
udaljenikrajbudeinteresantanzaživotistvaralaštvo.Muzejskapostavka,šetalište,novihoteli,tazvijen
zdravstveniiškolskisistem,sportskitereniiverovatnoblizinaTurnSeverinaobećavajubržirazvojove
regije.
5.
6.
7.
8.
EtapaDonjiDunavodVidinadoLoma
EtapaOrjakhovo‐Corbia
EtapaRuse‐Silistra
EtapaDeltaDunavakanalomširine160m.Cernavoda‐Constaca
Nastavićese....
ZoranPetrašković
Download

null