EU. EBiLTEM-TTO
Egitimi" dUzenlenecelctir.
tarafindan 15-16 Nisan 2015 tarihlerinde "Bulu~ Degerlendirme
,
Kontenjan 30 ki~i ile smlfh olup, Ege Universitesi ara~tlfmac1larl 1:icretsiz olarak
kat1labilecekleri bu egitime https:lltr .surveymonkey.com/r/bulus_staeger adresinden kaylt
yaptlfabilirler .
Geregini bilgilerinize arz ederim. '
.A
Download

EU. EBiLTEM-TTO tarafindan 15-16 Nisan 2015 tarihlerinde "Bulu