lU AU, I" -\ ~ I
l C
OR1AK(')Y KAYMAK,,"U.IC I
KOnLR I: Hln u :T C,(H"C1R MF IIIRI It. 1BA$KAN U(; 1
(oru m ()rtMkO~ "'n" hM~ip ( 6) 1i I~ .. ~ SU) U l)o po l"om;nfhln hplm I" ""all I~
K~)il'n: \I i".mcl o m Unnc ll irliAi Ihale YlI....t""'lijjinin III mllildes.ille I:We A,' k lbale lJ ~ul il
ile ihalc cdileccktir.
1- Man' nin
n\ Ad,-A,lre""i
Unakoy f' (,) IeIC Hizme t GlIlllmlc
Hah~ <: 1i ...\k"f
bl
Tclefon
I 'e
Fah
Numarasl
c) H ekln>nik i'OS Ia AJ n:si
Il i rl i ~i lIa~k anligl
Mah.I Hikllmcl Konagt KaI : J
O,!dlily'( O RUl.-!
ll ( lM )4q I 4!H
2-l hale Kont.t<u Yaplm lsinin
a} Adr -, Nildi#i TUrii. Miktsn : Corum (lr1 M k j; ~' " . ' MhMCip I\ lI~lI 1{me' S.,} _l lt-pl'
Tam;nllla" '""I'"m in""MIl I~ , ll mm fiyaoleklir ce"clindc IId in ik n miliarIa,
bll ~ in }'apllaca#J ycr : ("rum Ona kll} Karahacip kil}'i1l(ly i~i
e\ Itt f1,,~lama Tan hi : S()zle~mcnin imlal andlgl lan hlen itibaren S ( Re~ ) i ~ gGnG i~i ndc y..'
l...~hrn i yapllar.d i~ ~1anacal.lIr.
dtlsm seresi: Yer tcsliminden itibaren 00 ( a llm l~ \ i ~ gllnGddr.
3- lbalenin
al lhalenin Yllptlacagl 'It"!' : Ona~ "') f' a}mal am h81 Kaymakem Irfan TlJRN,\ Toplann
Salon u - Unak tl} I (O KLI M
bl lblenin IIrih ve sual; : 2~,04 .!015 Cu ma l:lInii !<al1 14 :30
4- lhale}" keulma ~ Ian ve iSlcmlen belgdcr:
4,1. Tebligal i~ in al rcs l>cyanl, irtibat i"in lclcfun nurnaras r vc faks numaras r ik ..-pu sta
ad"",i .
4 .2 .I'M~ /.ua ll geregci la ~l1h oldugu Tlcaret \ e/I'cya Sana)'i Ouasl Be lgesi,
al { ;"""e ~ k i~i Ulm3>1 hal in&:. ilk ilan \ C}8 ihale tanhinin i ~en simk t>ulurlllu gu }1Ida
ahlu lll~ ilgL' i'''' g<'l", Tic""'l v" 'I '~}'a ""n.1)i Odasma \c,'a ilgili Mesld Udasma kaynh
o ldu&unu gilsrcrir belge,
hI Til/d ki, i olm asr halinde. ffiCl Zuall gerct i IlLre l ~ i ii l i gi n sid hne kayllh l>u1wxlutu
TicMCI \' el~C } a Sana}; O...u,.uodan. ilk ilun 1'''> 3 ihal... t~ r;h , n i n iccrisinde t>ulunJugu }'llda
ahnrmi-l il:ll:l k i ~l i ti n sicile kaYllh olduguru dair hel!!e.
4, 3 Teklif vermeyc yetkili oldugunu gtlslen:n lmza Beyannamesi \9 a lmza SirkUkri.
a) C" n;.·k ki, i o lrna.. haliOOc. ilk uan l e}a iha le larihi nin i~ e risi n<k ""l"nd ngu ) llda
a h n ml~ ilg;sin.. gllTe Ticeret \ cI\'<:) a Sanayi O<!.lsma vcya ilgih Mcslek Odaxrna kayrth
" Mnjjnn" g{\st•..-ir belgc.
bl TU/d kili \llmasl halinilc. me\"lJallgcrcS' Ill/ ..1 ~i*i1i gill sicilin" kuynlo hulunduau
Ticare l \ c/\ e)a Sana}i OtJa.' mdan. il ~ ilaa veya ,hale taJihinin i~eri s i OOe huluOO ugu }llJa
~I," ,m~ .
tU7c1
k i~i lig i n
sidle
l a ~' lth
olduAuna
dair
beige .
4,4. Kl\} Im: Ili ;lIllCf ( .....himlC !l irligi lbale YOOcl meliginin lltirci maddcsinoJe belin i"'n
thale J)1~1 Brrukrlma Dururn lan nda olumuadtgtna ili~ kin yanh taahhtltname.
4 , ~ . ~d li vc I\....,-;gi idar ; ~nwned" t>clirlt nen I...kli f rnt· ~ rubu I'C cki birim li )aI ld lif cewe l i.
4.6. lhale duk umammn saun alirl\h gllla dair hanla dc kontu . (l.C li!"ll<ll Bankasr Coru m
Ortal<:ly ~Il I 36J59 711-5()()1)
4.7, lsrckliler lcklif eltil kri Ilcdd in -;_.1' llodco aJ olmamal w ere. kendi beJirleyc«kleri
I" l....de I.t~~ i~ i h.'minal ,-cn",,,lkrd ir.
4.11 Vekaleten ihaJeye kahlma llaJindt.-, i>l.e' kli adma kaulan kisimn ihaleye l al lirnaya jli~l i "
noterdcn onayh vesalctnamesi ile .'ckalc t,·o l uillarlin mucr tusdikli im/... bcyannamcsi.
4 _l) 1s1 ~ l llnlll urtak I.ti li~ i m " lrll&' h.oli ndc. ~kl i 'Ie i\,,,rijll hu ~Ilrtn; ,m ,'\k behrt ilen i ~ unalligl
llc}annlll1ll'si, b leklinin i$ onaklig l "lmasl halindc . 4 maddenin 2 inci ti lraMllln (bl. tel
b"'lIlm ll<k ve 4 uncu madden in j llncll hlraMmn (a l. (bl llcnlierinde yer alan bclgelerin her
hir " n ll k ~' a avn • ayr j verilme si zonmludur.
4.10. ~ 1I t)4,2 ()()7 tarih ve 26511(, Sil} lh Resmi Uazetcde ) a) lnlanan KIiGB ihalc
y{\ ncllncl itinin 11. mOOd" . inin a.h.e lLe .f.I:, H' Q bentlennde SlIy llan d urumlarda
olumnadrgma i li ~ lin ylll,h taahh ts name
5- Meslck i ve teknik )C1crltge i1iiil' in I>cl ~"'kr '" tlu hclgd"rin 1~lm aSl ~,'rch'n kritcrlcr:
5.1. l ~ deneyim belgcieri: isrcklinin. su n (lfl Il<~ y" i ~i nOe ) Un icindc ve yun d ' ~lnda kamu
''''Y'' <:I/_d ""l r,Vdc 'IM l e'~mc bedclinin en 1Il % 70'i OrJl1InUa gCl\'e l lr~l i rd i gi vc)'a ~'. 50'si
oramnda d<'nocllcl\liAi \l' yahul y6n,..u igi idan.'Cc kuxursuz kat>ul edllen it ...1e ~ "" IU ~ " il '~)"
ben/er lsletlc ilgili dcneyimini g(},t<'ren 'C trkli !" <-d ikn IlcJc lin ·,,5 0 yram nJan ll{ olmama~
D7cre tc ~ Wr. lcsrn qc ilb\in is ssncdm k l l!$a
5.2. lsreklinin urganil,,-,y(>n )'uplSlna ve ih:.lc lOllU'U i ~ i yerinc getirehilmck i~in en at lI\' (3 I
) 11 dCIle ) lmli a~gl<la li' lck rn:n I ~kni l pcrs orcllcrdcn birisiru
~ ah~ hrdll1lna dair lrknik
prrsuncl uah butnamcsi . ( \ah~nn lan tc~ ni k J'Cf"<" ....1 ~ ~cr indc J ", ,,n,h tlul...Jun, l""" k"r.)
flu il kapsanunda ~a l1 ~1, n[al:ak ul an l<'Imil pI.'!""-'nd,, ait I>I:lgcler sil/ l c~ mc im/alanmudan
once idaroye le.,.lin, .....lil......-ktir. ( Teknil pcrsund e ail mezumyet !>c l ~es i .'"Ja kay U hclgC'Si
n ya dcneyimini glh teren dig.,r llelgclcr.) In~" l MOh.,ndi,i . lnsaattckmkcr!
53. ~lul inc \ (' diAl'!" ci.i(lffiana il i ~li n hcl~'Clc r; ihale konu Sli i ~i yerine ge1irctli ll1'l('k i~ i n
a~Alda Irstelencn sayrda ve '"Idi llc n\ukin" ,e dijle'r <'li l'm~n la n istcklin in ~ ah ~urJ c aAln "
dair YilPI ar ~Ian lailhhiiUlilll)C!;i. Bir A<le! Kanal "' u lel' "'mC! l .,(IlI':, !lit Adel Kalmon ,
f>. lIu ihlllc1cnn tamam mda benze r i~ o\ar;u; kabul cd,lecel i~ln: '" itil \' a,ke T "'I' 1)O~",n,," i
t~i, kmr suyu ,·c Kanalizasyon lnsaau ile lcme SU)'U " C Kanalizasvon l n~tlan mn "'all.
Hafri)al'c ()"I~" I ~kr i w h~, tu-m in",'at islcri. Hcnzcr ise dcnk sayrlacak m(lh<'ndisli k vc
mimarh k tl,)lilm leri . ln~1 ~ lllhenJi sl;~ 'd ir .
i_ 'h"l,,~ <, "",leu y.:rl; i5lek lilcr kanlab.lecckur.
Q- ~ 11. 04 .2007
KirH gi
ih~le
larih ve 26506 sa~ ,h Resmi t1aJ.,I,...tc )a) lnlanan Koy l ~ re IIi/ m et
y(lll .,tn' c1i~i lIi n 12. maJd", i lapsa mltl<la ,,1,,"1ar ihalcyc kaulanuvlar .
Gi\llI~
10 - Ihale dokjmamrun l11'>ril lmesi ve senn alm ma sc lhale dok umam, idsrcnm adrcsindc
gi)rtlletlilir \e [20. 1,00 / r ark l. ira-~ l kafllll gi U~ '" ~<hC~ lc n ""lin allll"tlihr, Ih"I.,y,-" lel llt'
vcrecck olan lann ihalc dukUmalll1ll ""lin almalan m rvd uduL
11- Td lil1 er, 24_04,2 0 15 Cuma gilnll ~1 14 ) 0 ' a kedar , Ihale ....omi<yonull" d dcn lc~l i lll
cdilecekur. Posta ilc vcva iudch laahlimlil olara k gorulcrilen I" lli lkr kabulcdilmeycccktir .
12· Isteklik r IcJ.linmni. her biT iJ kaleminin miktan ile bu i~ kalemlc ri i~m lcklif edilen KDV
Hanc birim fivatlann carpuru souucu hulunan toplam bedc! wcrirnkn tcklif birim fiyat
~i.hnde wrcccklcnl iJ. Ihale
'OOIIU<;U
llJ'"rinc ih..l"
>.....'lan
j~I<·kl i )·I e biri m fiyat S<')/k~mc
imT,a lana<.:a!<l lr. T" klif hirim lipl ccl\'cll"rimlc»ki hcsaplam3 Ilillasl
sorumlulugundadrr. Tr klif rncktubunda ) u lh topla m bcdct ~",·'..a li sayalacaknr.
isld Ji nin
13· thale kllnUSU i ~i n lamaffil veya NT l lsm l all) Okk" icikrc- yaptm l" mlU.
14- Verilcn tcklitlcrin geccrhlik sUrcs i ibalc tarihinden itibarcn en al &0 I
Almll~
)
i~ ~il n{l
n lmahd lr.
I S· Knn!'orsiyum olamk ihalc)'c ""llif ",·nlcmu.
l6 - K1'i )I .-.., IIi/ me! ("'~liim".· li ir li ~ i . 4734 sa)l h Kamu lhalc Kanununa lahi olmaytp.
:!lI ().l .:!OO1 tari h ..... 26506 say ll, Rcsm i { i lli" 'k-.J~ yayunlunarak )'lIril rl!l~ grrcn t>. 1I)'1cre
Hizmct (j lltUrml.' Bir 1i~ i [hale YlInl.'tmcl i~ inc tahidir.
17· Ilirlig im il iloilky i ya p'!, yupmumu klll W uYl/.u n ht.'il<-I i tespiue scr besnir.
11M lliun ur. 14,O·U OI5
~,~';?
K~a .
- /
..lam
Bidik
Il ;\~k a/ll
olll.h, 'h AT n"I,I.- ~U:"Tl ' R l:
oIl.H."ih Ki'ln.f:ll.f: IllnlH (;()Tr ll. ~ I ': 0111.1.1(;1
" " !)hA ~I.I(;I "l A
.. I .. I....
: Corum Ort a kOy Kara ha cip
Ta mlratlan Yap lm kl!j<lah l;i
.Tr!.lir . ahihinin
~d,
KOyu
Ir,;me Suyu Depo
.r
."y ~ d " l i ,,~"l YOUOI
_l lyr ut u
-TC Kimlik "Iiu ma nl..
(~r lw k ki$i io<: )
." u ,;i " imlil. :'IO .m...... .
•Trbliltut ad.....i
.Tr k-ro n n lab num an ..
• Ur!'l roni !. 1" ~l a arlm i
( . 'a"",)
Yul..a."kb. ihale !.a}11 nuo,a,.,." >1: ado ) c' alan iha"') e i li~in lha'" d"lliman"" o l u~tu,an tllm
rn",f,m"dan o l. u n ", ,, ~. anl al,l",,~ . " I.ah" l cdilmijl;', Tdlif fl) ala dahil oldu~u ~li rti kn
10'" "'a....alh' "C lcl.lif , .., crlilil. >till',i dl.' dahil " I"'al. II/cre illo k d"I.lIman,,>d. }"" I I. n tllm
d~n k"", I"'; di"I.'le alarnl lcl.lif . e,dIA"ni2i, d"I.iimanda ) e' alan )uHI", luliil.lc"; y"' '"C
I'- etim",,,,,,,,,./ durumunda uYI'-"lana... 1. y'apllfl",lan ~ .hul eni!!.i"'i'i I",y'''' cd ,y,,""/
I)
hdl/.d~.,.
,,10,.1.. a", lcton ) a da
111 h. lc "',..." " iii" I.cndimit >c)'. OO~I.a IMI ad, aa "" W-Ud. n "e) a dola)h
'chlcten bird,,,, fatla 1,·I.!if , cnnediti," i7i be)an ed ;""ruL
J ) ',""Ii l> 'c Ui ~ 1.0""" ,-"" eli...." {''l!rl,{ ;.,,,I.li durum",,,b} ,"
~ ) Y"I.ar"'. )e' ala.. ,,1,'. m,n,1. ('O ,"" ",1n'l"'''' "~ ,filA.. IiU.",mm" 1.'h1N,al
,\"rli"',,"''' t,,!>,,1
rd"""'''m
5) lhale I."ou", i~o /1.'''''''''''"1 he. hi. i~ I.ale", i ""in 1"I.1if c lli~ ;," iz birim rI) alia' litt:rinden
I(.tm o rlt-~.,. V<.,-~i ~i har"
Adl _ ..,0'1' ~D lrT ..a"" IJn,am
K."" ,e I n,,~
' Istc:-klinin Turk \'llla OO"'l1 ~cr~c l. ki~i " lmaSf ha lind" . 11 rdbmd,, " "I"$a n T.C kimlik
numerasr n u lla<;al.llr.
lstekl i k ~b ul ctli~ i ' ,.'.;em·lli )'azacakur.
I.i ~ i tara fmdan irnznlanacakur. ( )M;ll. ~ i fl ~l m "Ia'al. rckIi f \'crilmesi
halind c, tdd ir mc ktubu [' Il llin urtakla. ,'C)'u )'e,ki ""rdi k1,·.i I.iiil c-r tardr"",lan im7.alanacal.h"
J
"Teklif \ ClTlil.') C yelkiii
t:K· Hi.i m
H~ . ,
Trk li( ( 'rh r li
In
s,.
1'01 NO
No
I
,
,
,
,
'1.0'1 00 1/ 1
Y.O'I.OOJ /I
YO'I OIZfI
Y,(l<)0 16.'1
A
Mal Ka lem ,ni" ",J, \'e
K,,,,, i\,' klama "
<;'i"",nl" "'~I lma ve
i>tili
Kum-(. ... ,I ~U ... lem"
1 ~ l l ma
Demir Pf"f,1 "'~I' ma
'e i" if,
Pla-l i....... -.ru OOjollllma
' e i>lifi
<; i"",n'" "aUi
Ri'i
m,
I on
Mi...,."
5.600
14 ,700
'I '
Tn"
0.1 10
r~
IAOO
T~
5.570
,
07.001i
07,006
Kum.( . l' I ....U i
Tn"
23600
r
0 7.006
Demir na... li
T~
01 10
0 7.006
T~
1.400
,
PI. .. i...
15.000 P2
mJ
J6O.000
ru
15.040/K II· 1
'1.11
252,000
"u
14.00 1/KII
M.l
108 000
16.00J18
Ma... . lle Her. Der,
Pa, al Kv ,
Mal i"" ile hcn<le'"
do l ~ u .... ' an,lm."
EI,le hc,\<lc'" ,M!/.u".
,..o,lma<l
2501 " Demi ",i, tocto"
MJ
1. 000
"
16.02J
]5.0 r» Il. i\ lIel""u
'loll
1.000
18. \ 91
"12
25.00(}
rs
18 ,185
Iter 'Orm ' '''a
sOlOlme,i
l)e mirti ve dmli....z
t>c,,,o inl-- ),l ,m,
M.l
'000
"
"
"
"
18.189
,
"
Y.18,462/00J
'1 ,21,00 1102
21 054
"'-.ru "a"'li
Parle ' a ~ , . belnn 1'1. ....
M2
ad i kal,J",m "")'
to k.... i ":1"'OI""" i
5 mm ....hn llb.a. IIl1l'E 'I'
Ie> halar.... ... ) ahlm"
".011...."
(l01 )0"'" Ii ht.1'>Ilarme M2
....lIto·, ,.~,
<;'c1 i'" Horod . K.hp
j"... d r .i .(I....l m .... ,l
Q 8--Q 12m m Inc"
B.A Dem,n
( "lil h demi. ;~ I e ri
JO
Y.2J ,014
"
Y,2J ,167
22
'1 .231 76
J)
Y,2S,O(14I01
"as
25,0 1511
l)em ,. K. p, ' c J""n<X'"
• lima"
i\ "'re li~ ..... .. Su Nu li
d' ........ .
[)emi r imalal yaAh
25.02 5
Katran N<ia...
."
a ,lma"
150,000
400.000
15.000
'I'
HO,OOO
T~
0.100
"t,
250 ,000
M2
M IlIoOO
M2
77.000
1\-1 2
120,000
250 000
1,,"'lifF"',k n
Hi"m r i ~ al
CPa", to,rimi
heli ";le","')
W
r ulan
W. ", to trimi
helln ik",kI
"
27
"6JI() ~ /02JA
Ilcr <k..:OOc _amil
M:
" 000
MJ
21 '1,000
di\<Mnc
H .50h!Ml
~: ~',5 on
r». ~ ,,' a
a Ima'i
'"
"
jn
27.SJ 5!B
27
~ X fl ill
T. , an
MJ 75.1>00
'In "
4 ,0(m 500 D, S i;!.. h
"11
5 1,000
M'
75,(100
M~
X.<_IO
Ad
, 000
"
J ll \1OO
I :~ .l:, :.~~ ,,1
~ Ahn
l.'na
Ad
SH lOO
Q 160 l'b lOO Aim
l.,nallo, ' an,l.
2 111 " (d il ho>ru
"
10000
lima"
P.F.A
~::~, alll \leI""
ha
1. \1< 1
ha .
n
04, 21\11
~,,,,, ~Ii ~
ra
}6 02 1H
Q :5 1'1:· 100 o\ lIn
lei [lllh . " i, li
l a) '!.a 6; ,an,1
n
36, 02 135
Q"O PL- IOO Aim
l.,na6, 'an,1
"
3602137
Q
Jj
36.02139
,1 (,
360450 1
17
) 6 ,1)4 50 2
Ad
l « ,lmn;
) K(,'e1 il ooru l e, ilmcsi A,'
"
J I'I .{)·H 04
5 <."c1 il bono l c.'lmc,;
)0
36 ,045 05
6~
'"
"
J6 10l>0S
Q y<)''lO I' E 00, T F.
36,IOMIi
Q 125- 125- 125 PE I>O I Ad
.o
K
TE
3/i I061J<l
2;) 1100
"
] ()/IO
-. '1
...
Q 160- 160 -160 PI:: DU,
rs
'
4 '1110
"
("c hl OOnil le, ilme , i Ad
'as,
6000
"
QI ~:~l2l PE Inc!",1 Ad
10,000
' 000
2 (lOO
z.ooe
4J
I t.,IOSI)
"
"
) td Ox26
It
."
Q 90-O)(). \ fJ(I PI: Inei/ol Ad
11:
I 0(10
36 ,107 07
Q 90l7S Redill,;) ""
Ad
1.000
36 ,107 15
o l 2SiWl
Redu ~~i~ <I"
Ad
1000
J 6 10'21>
Q 1601QoO R...lilhi)·""
Ad
1000
'"
31l.11.l0ll
() Q{J r ic ll i ,.,..· ~
Ad
5.000
40
36 .113 12
Q 12S 1' 1-' [jj ",,:l (Qll )
1.000
so
36. 11J16
Q 160 r E
"
Ad
~ . OOO
"
36. IJOIMilll
Q H I; ~ ". ... la~, I ....."
Ad
1.000
"
36. 130 164/ 111
Q 90
'aria
Ad
_ 000
.11l.130 16, . m
Q 110
l u ~ v aliD
I• •
S4
36 .130 166..'11\
"," ,lma"
C) 125 I ; ~ ,ana
"
Ad
SOOO
Ad
J 000
I
Ad
3.000
I
..
"
"
ss
-."
h~
(90
D j rw~
~
\'H} f
tal, lnl_' l
La ~ l l nl_"
36 , D 0I 68,m
Q I60"~
'ana
ta ~llnla "
'"
36. ISHl-I
Q 110 K,ep",
"
"
361 ~ 607
J6 067IKH·8,1 Q 125 mm l;e!;l """' ( Ad
Tocr;lli I
36,I .q'KI1.1 .2 Q 75 K. ) . , rml"'"
Ad
24.000
.
36.IIQ,td i-l, J
fJ 'XI Ka) . , mal"'n
4,(1()0
3fd IQ 'KIl -l ,4
o .10 K.) ar '""'l"'"
36.17511
"
60
"
Q 16U " repin
1,000
4.l MKl
"Ad
2.000
RU lill •• ". blea"
tak,lmllSl
Q 75 Fbint + Flant
Adanlllrtl
Ad
U J(lO
Ad
' .000
+ H.n~
Ad
10.000
Ad
18 000
Ad
'000
"'
350,IKKI
.
36 KIII1 82- ' 6
36.K 1'11 R2-17
o 'Xl
FI.n~
A"
6J
36.11: 1'/182·2
""
'"
36 K1 1I182·3
6J
Ad
OJ
PTA
Q I2S n a ~ J ' I"I . n t
Ada eeu
0 .40 f l ' ~ i + r1 . n t
Adaplllri\
075-16 PI'._IOO B",,,
"ev
P F.A
0'Kt-.0 PE· IOO ' "''''
m
250 000
1'1'- 100 H",,,
m
17.000
70
P f .A
Q ' 25- 16 PE· IOO II" ",
m
71
P.f ,A
o 140_1 6 1'E_IOO Ill"."
m
2 000
"
P.F.A
o 160- 16 PIO·I 00 'Il""
m
'0.000
P.f .A
T"I'IKI"
T~a'lK
If) QIl- \ "
'" 000
I),V 11... ;,,1 :
• • al>k~", It'' '''~h~ ' ~.w ...lIf ~U~_,,~ ,i , ,
• II" ' IIndart "mn ih.lc dt>l. iima",na c klcnm~dcn I\nl.· ~ ihale k., II nllma,a'l id... !>I,.lindan
d,,Id"",I""a1.1 " .
• K' ''''Io''''i)lI mlann ih. l",e Iel..lif ,.......t>il""' ~ lle, ;~; n OOgtiriiln",.; balill<k. I:>u rel'el ;~n "ZIIIllnlll
ge,,,, t,,,,n l".mlan c "'~ altnaral id"",,~ . ~ n a) n d il /cn lcnece~ltr
• li. l''''; I c ~l i r "erilm",i "e (I'; " "C Iilc" ill ~ Ic Lk k,,"nl", illal.: d" lUman l",11l }Ilp.lan ,hl,c nlcn,,·)'c
uHun ol.... l dU/enlen""cl li"
"dl . SOY" OI I T ic"""
Ka 'l" ' ~ Im7a I
"~Unl
'II " , Ul li n Id~", ,,,, h...."I.""".ll1'
1BlI.aun i..ellilen:t d"ld"nJlac",l ur ,
'Tclli h"rmC') e )ellili lit; laraflndan ;m/a l~ "ac ll ur Ortal gi,itim " la...lIL...ti f ,e,il"",.i haltnde.
leklif nlCkll1hu hUliin "n"kla, ,e~'a ~'c l li ,c,dikl",i l i ~; Ie. t nrd r' ''' ~ tn im/lll.".eal l tr.
Download

Çorum Ortaköy Karahacip Köyü İçme Suyu Depo Tamiratları Yapım