T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
40216608/131.99
Damga Vergisi
DAĞITIM YERLERİNE
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; özet beyan kapsamı eşya için 4458 sayılı
Gümrük Kanunu'nun 46 ncı maddesinde yer alan süreler içinde antrepo beyannamesi verilmiş
olmasına rağmen antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisinin ödenmemesi nedeniyle
Kanunun 70/1 inci maddesi çerçevesinde eşyanın tasfiye edilip edilemeyeceği konusunda
tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu'nun 70/1 inci maddesi: "Beyan sahibinden
kaynaklanan sebeplerle 46 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde, tescil edilmiş beyanname
kapsamı eşyanın;
a) Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi,
b) Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin
verilmemiş olması,
c) Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin
ödenmemesi veya teminatın verilmemesi,
Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince alınacak
para cezasını veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutanağa
bağlanır ve daha sonra eşya 177 ile 180 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir."
hükmünü amirdir.
Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu bendinde ise “İthalat vergileri” deyiminin,
a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali
yükleri,
..." ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesi:" Bu Kanuna ekli
(1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.
Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret
konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz
edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve
elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder. " hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisi, eşyanın ithalatında alınan
bir vergi olmaması ve kağıt (beyanname) üzerinden alınıyor olması nedeniyle 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu maddesinde belirtilen ithalat vergileri
Dumlupınar Blv. Universiteler Mah. No: 151 Çankaya Ankara
Tel:0312 449 31 50-57
Bilgi İçin: CELAL TÜRKER GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI
E-Posta:c.turker@gtb.gov.tr
Fax:0312 449 31 01
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden fcd0fb05-a479-4bae-8826-3531e2bce43b kodu ile erişebilirsiniz.
tanımının içerisinde yer almamaktadır.
Bu itibarla, Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde; 70/1 maddesinde
yer alan tüm işlemlerin yerine getirilmiş olması kaydıyla yalnızca antrepo beyannamesine
ilişkin damga vergisinin ödenmemiş olması gerekçesi ile Kanunun 70/1 inci maddesi
çerçevesinde eşyanın tasfiyesine ilişkin işlem tesisi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem tesis edilmesini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Dumlupınar Blv. Universiteler Mah. No: 151 Çankaya Ankara
Tel:0312 449 31 50-57
Bilgi İçin: CELAL TÜRKER GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI
E-Posta:c.turker@gtb.gov.tr
Fax:0312 449 31 01
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden fcd0fb05-a479-4bae-8826-3531e2bce43b kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Damga Vergisi