ZAMAN YÖNETİMİ
Şule Ötken
Altındağ RAM Ar-Ge Birimi
Zaman Nedir ?
•
Olayların geçmişten bugüne gelip
geleceğe doğru birbirini izlediği kesintisiz
süreç . . .
•
İş yapabilmek için gereksinim duyulan
süre . . .
Ölçülebilirlik Açısından Zaman Türleri
Nesnel zaman: (NÖ +)
Doğal olaylar ya da saat gibi araçlar
yardımıyla ölçülebilen zaman türü . . .
Öznel zaman: (Ö - ) Psikolojik durum ve
niteliğe bağlı olarak hissedilen ya da
algılanan zaman . . .
Zaman Yönetimi Neden
Önemlidir?
1.
2.
Bireysel ve kurumsal etkililik
Bireysel ve kurumsal verimlilik
Etkililik: Bireyin ya da kurumun amaçlarını
gerçekleştirme düzeyi
Verimlilik: Üretim sürecinde en az girdiyle en
yüksek çıktıyı elde etme ...
Zamanın Kendine Özgü Yönleri









Zaman herkese eşit dağıtılmış kıt bir kaynaktır
Zaman geri döndürülemez
Zaman biriktirilemez
Zaman alınıp satılan bir meta değildir
Zaman çoğaltılamaz
Zaman yönetimi karar ve planlama ile ilgilidir
Zaman yönetimi bireysel ve kurumsal boyut içerir.
Zaman sürecinde olaylar ardışık gerçekleşir.
Zaman yönetim yaklaşımı bir reçete değildir. . .
Zaman Yönetim Yaklaşımları
•
•
•
•
•
•
•
•
Düzen Yaklaşımı
Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı
Başarı (Hedef) Yaklaşımı
Abc Yaklaşımı
Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı
Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı
Beceri Yaklaşımı
İyileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı
Düzen Yaklaşımı
(Kendini Toparla Yaklaşımı)
•
•
1.
2.
3.
Zaman Yönetimi sorunlarının
kaynağı, düzensizliktir
Zamanı Etkili Kullanmanın yolu,
düzenli olmaktır. Bu amaçla
Nesneler
Görevler
İşgörenler düzenlenmelidir...
Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı
Zaman akıp gitmektedir...
 Zamana sahip çıkmak ve onu kullanmak
gerekir .
 Kendini yalıtmak
 Yetki devretmek

Başarı (Hedef) Yaklaşımı
Amacın ortaya konulmuş olması zamanı
etkili kullanılmasını sağlar
 Kısa erimli amaç koyup , kendini ve süreci
denetle ve değerlendirilmelidir...

Abc Yaklaşımı
İşler öncelik sırasına konularak yapılırsa,
zaman akılcı kullanılmış olur
 A: Birincil öncelikli, ertelenemez
 B: Orta derecede önemli ertelenebilir
 C: Sonraya bırakılabilir, yapılmaması
durumunda zarar doğurmayan işler

Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı
•
•
•
•
•
•
Zamanın etkili kullanılması, önceliklerin ve
önemliliklerin (değerlerin) tercih edilmesi
ve sıralanmasıdır
Öncelikli olana önem verme
Önemli olana öncelik verme
SAAT ----- randevu ve işleri
PUSULA ---- vizyon, misyon
Zaman yönetimi sorunu, SAAT ve
PUSULA uyumsuzluğunda doğar ...
Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı
Doğru araç ve gereçler zamanın etkili ve
verimli kullanılmasını sağlar...
 Ajanda, takvim, bilgisayar vb araç ve
gereçler kullanılarak zaman kazanılması
amaçlanır

Beceri Yaklaşımı
Zamanı yönetmek,
 Doğru karar vermek,
 Amaç belirlemek,
 Planlı iş yapmak,
 Öncelikleri sıralamak
 Akılcı, yetki devretme gibi becerilere sahip
olmayı gerektirir. . .

İyileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı
Zamanın etkili kullanılamaması, çevreye
yenik düşme ve mükemmeliyetçi olmaktan
kaynaklanır
 Psikolojik ve sosyolojik engelleri
kaldırmak
 Mükemmeliyetçilikten kaçınmak ...

Zamanı Boşa Harcamak
İlk defasında unuttuğunuz bir iş için aynı
yere ikinci, üçüncü kez gidiyor musunuz?
 Akşam yapmanız gerekenlerin yarısını
yaptığınızı gördüğünüzde . . .
 Zaman nasıl gelip geçti dediğinizde . . .
 “Bekleyen işler” kutunuz dolup taşıyorsa?
...
 Gerektiğinde önemli evrakı bulabiliyor
musunuz ?... Bulamazsanız ?...
 Koyduğunuz yeri unuttuğunuz için bir şeyi
başka yerde aramak ...

Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak İçin
Ne Yapmalı?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Güne erken başlayın! Güne erken başlayan başarıyor
Kahvaltı ve banyoyu en kısa sürede bitirin
Ceplerinizi ve çantanızı düzenleyin
Yapılacakları hedeflerle karşılaştırın
Yapılacaklar listesini önceliklere göre sıralayın
En önemli işleri en üretken saatlerde yapmaya çalışın
Kendi çevriminizi belirleyin
İşyerinize uyum sağlamaya çalışın
Verimliliğinizin tepe noktasını ‘en iyi’ biçimde kullanın
Hoşlanmadığınız işleri önce yapın
Ertelenmesi olası işleri parçalara ayırın
Kendinize bir bitim zamanı belirleyin
İşi bitirince ödüllendirin
ÜŞENMEYİN, GEÇİKMEYİN, ERTELEMEYİN !
Sınıfta Zaman Yönetimi
Sınıfta zaman yönetiminin amacı, eğitimin
amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders
süresini etkili ve verimli kullanmaktır.
• Sınıfta zaman yönetimi kritik bir süreçtir. Bu
durum, zamanın ve sınıfın kendine özgü
özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
• Sınıf yönetimi derse hazırlık, öğretme
öğrenme etkinliklerinin uygulanması ve
değerlendirme şeklinde üçlü süreç içerir.
• Sınıf yönetimi geçmiş, şimdi ve gelecek zaman
dilimlerinin işlevsel birlikteliği ve
eşgüdümüyle etkili ve verimli kılınabilir.
•
Dersten Önce Zaman Yönetimi:
•Plan Yapma ve Hazırlık
•Sınıf Kurallarını Belirleme ve Açıklama
•Ders Araç Gereç ve Kaynakların Hazırlanması
Derste Zaman Yönetimi:
•Ders öncesi hazırlıklar ne derece iyi olursa olsun, zaman
akılcı kullanılmazsa ders verimli olmayacaktır.
•Etkili ve verimli ders, istendik davranışların istendik
sürede kazandırılmasıdır.
Sınıf içi öğretimde zaman
•
Sınıf içi öğretimde zaman kavramı ders süresi ile ifade edilir.
•
Öğretim sürecinde zaman kavramı ayrılmış zaman, öğretim
zamanı, meşgul olunan zaman ve akademik öğrenme zamanı
biçiminde dört farklı boyutta çalışılmaktadır
Ayrılmış zaman, belli bir konu ve içerik için ayrılan toplam
süredir.
• Öğretim zamanı, belli başlı rutin görevler tamamlandıktan
sonra öğretim için kalan süredir.
• Meşgul olunan zaman, öğrencinin etkin olarak öğrenme
etkinliklerine katıldığı dikkatini derse verdiği süredir.
• Akademik öğrenme zamanı, öğrencinin öğrenme
etkinlikleriyle veya iş ile meşgul edildiği yani öğrenmelerin
oluştuğu süredir
•
Etkili Zaman Yönetimi İçin Kurallar
Derse zamanında başlamak ve erken
bitirmemek gerekliliktir.
 Öğretmen derse sorunlarla gelmemeye
özen göstermelidir.
 İşlenecek konu ve konunun önemine
ilişkin bilgi verilmelidir.
 Dersin kesintiye uğramamasına
çalışılmalıdır.
 Uygun öğretim yöntem ve teknikleri
kullanılmalıdır.

Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler






Derse planlı ve hazırlıklı gidiniz. Unutmayınız plansızlık başarısızlığın
planlanmasıdır.
Planın ana hatlarını kurgulayıp not alınız. Böylece planın unutulması ve
kimi konuların atlanması olasılığı zayıflatılır. Dersin akışını belirleyici
olursunuz.
Planın uygulanabilir kılınması için her derste özeleştiri yaparak planı
güncelleştiriniz.
Derse zamanında giriniz, erken çıkmayınız.
Derste zamanının ağırlıklı bir bölümü akademik öğrenme zamanı olarak
kullanmaya özen gösteriniz.
Sınıf kurallarını öğrencilerin katılımıyla belirleyiniz.
Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler










Sınıf kurallarına uyulmasını sağlamaya çalışınız.
Sınıfta olumlu bir havanın oluşmasına çalışınız. Olumlu hava sınıfta
öğrenmeyi destekleyerek zaman yitirilmesini azaltır.
Kullanacağınız araç, gereç ve kaynakları önceden kullanıma hazır
hale getiriniz.
Dersin amaç ve içeriğine uygun öğretim yöntem ve teknikleri
seçiniz.
Zaman zaman farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulayınız.
Öğrencileri kısa sürede tanıyınız.
Duyuru, eğitsel kol çalışmaları için seçim vb işleri dersin sonuna
bırakınız.
Deney gibi kimi çalışmalar için öğrencilere fırsat veriniz.
Sınıfta zaman tuzaklarını belirleyerek önlem geliştiriniz.
Dersi olumlu iletilerle bitiriniz.
TEŞEKKÜRLER
Şule ÖTKEN
Altındağ RAM Ar-Ge Birimi
Download

ZAMAN YÖNETİMİ