TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Acil Yazı
26/03/2015
Sayı :29195046/610/3296247
Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği
Ek Bilgilendirme
................................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24/03/2015 tarih ve 3164830
sayılı " İş Sağlığı ve güvenliği Ek Bilgilendirme" konulu yazıları ekte gönderilmiş olup ekte
gönderilen yazı doğrultusunda iş ve işlemler yapılarak 27/03/2015 tarih saat 12.00 a kadar
müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Abdulgani ŞANVERDİ
Müdür a.
İlçe Milli Eğ. Şub. Müd.
Ek: Yazı Örneği (2 sayfa)
Form (1 sayfa)
Dağıtım: Meslek Liseleri ve
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri
Kaymakamlık Binası Kat 1
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: A. İSKİFOĞLU
Tel: (0 326) 4131053
GSM: 05365541923
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindendd5a-f0ac-35a6-a4b2-2c97 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645/918.01/3164830
Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği
Ek Bilgilendirme
24/03/2015
...…………… KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30/6/2012 tarihli ve 28339 Sayılı R.G)
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ((29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı R.G.)
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı R.G.)
d) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı R.G.)
e) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013 tarihli ve
28628 sayılı R.G.)
f) İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı
R.G.)
g) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/16 Sayılı Genelge (19.08.2014 tarihli ve 3450084
sayılı)
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan (MADDE 3- b) Çalışan:
Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen
gerçek kişiyi,) tanımıyla; ‘’Madde2- (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve
işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak
üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.’’ İle kamu veya özel ayrımı
yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına
alınmıştır. İşverenin genel yükümlülükleri, Kanunun özellikle 4 üncü maddesinde düzenlenmiş
olup; diğer maddelerde de işverenler için yükümlülükler bulunmaktadır. Bu bağlamda, Kamu
kurumlarındaki çalışanlar için de idarenin, yürürlük tarihlerini dikkate alarak, iş sağlığı ve
güvenliği hizmeti sağlama yükümlülüğü mevcuttur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike
Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair 18 Nisan 2014 Cuma Resmî Gazete Sayı :
28976 Tebliğ Ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine göre İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
okulları ve kurumları tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta yer almakta olup; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu
kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016
tarihinde,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014
tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8
inci maddeleri yayımı tarihinde,
1/2
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindence4d-acd9-3dbd-b237-a64a kodu ile teyit edilebilir.
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.’’ denilmektedir. Bu Maddeye göre TEHLİKELİ SINIFTA yer alanlar ile AZ
TEHLİKELİ SINIFTA olup 50 ‘DEN FAZLA çalışanı olan İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerimiz tüm okulları ve kurumları devlet ve özel ayrımı olmaksızın Kanun ve
Yönetmeliklerin gereği yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftirler. AZ TEHLİKELİ
SINIFTA OLUP 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLANLAR için 01.07.2016 tarihinde geçerli olacaktır.
Kanun ve yönetmelikler gereği ve yukarıda açıklandığı üzere İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı R.G.) Ek-1 İşyeri tehlike Sınıfı
Listesinde EĞİTİM başlığı altındaki NACE KODLARI yer almakta olup; uygun olan NACE
KODU nun İl,İlçelerimiz okulları/kurumlarında SGK e-bildirge İşyeri Yetkilisi tarafından Çalışma
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği İzleme
Takip Sistemi (İSG KATİP) http://isgkatip.csgb.gov.tr sistemine giriş yapılarak kontrolünün
yapılması ve sistemde görünen bilgilerin yazımız ekindeki listeye işlenerek en geç 25/03/2015
tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü-İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimine (İSGB) bildirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK: Liste (1Sayfa)
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14. Sok. Antakya
Elektronik Ağ: www.hataymeb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Ö.Yudum KILIÇOĞLU
Tel: (0326) 227 68 68-1118
e-posta: [email protected]
Faks: (0326) 227 69 69
2/2
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindence4d-acd9-3dbd-b237-a64a kodu ile teyit edilebilir.
Download

29195046 /610/3296247 26/03/2015 Konu: İş Sağ