T.c.
MEZiTLİ KAYMAKAMLİĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ü
sıyı
: 67975 l69/663
.09/3358497
21/03/2015
Konu: Denetim Verileri
MÜDÜRLÜĞÜNE
MEzİTLİ
Ilgi : a) Bakanlığtmız Rehberlik ve Denetim Başkanlığlnın
sayrh yazıst.
b)
iü
18/03/2015 t^lihli
ve 2gg4524
MEM'niin 25103/20l5 tarihli ve 663.09/3245866 §ay!lı yazısl.
İl Miıüi Eğitim Müdürlüğümüün i|gi (b) yazıslnda; Bakanltğtmlz Rehberlik ve
Denetim Başkanhğtnca denetim sonucunda elde edilen verilerin izlenmesi ve
değerlendiriImesj amaçıyla "Denetim ve Planlama Modülü" açıldığı, 18/03/2015 tarihinden
itibaren mevcut öğ.etim yılt sonuna kad,ıİ Maalif Müfeİtişleri Başkanlığı Ytllık Faaliyet
PIanına göre denetimi yapılacak olan ortaokul ve ortaöğretim kurumlannün denetimi
sonrasında hazırlanacak olan Genel Denetim Raporlannla yan! slm ''Mevcut Denetim
Verilerinin" denetim yapan Maarif Müfettişlerince Denetim ve Planlarna Modülüne
girişlerinin yapılacağ bildirilmiştir.
Bu nedenle; ekte gönderilen formda yer alan bilgilerin Maarif Müfettişlerinin denetimi
esnaslnda Müdürlüğtiniizce hazlr bulundurulmaslnln sağlanması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Kamil DURDU
Şube Müdürü
EK : Form
(4 adct)
DAĞITIM i
Ortaokul ve ortaöğretim Kurumlarına
YcniMah.GMKBh Mezilli San. st. Girjşi Çelik Apl. MEZltLl/ MERslN
Elchrcnik Ağ: *1s İıcziıl j.meb.go!.f
e-posta: mezit|iozlut'a 8mail.@m
Bu
elEl
3nYenh elekton
I ma ıl. ,m4lrn §r(
h(P //.vn}9.Bu mcb
^ynnt|h
bilgi içjn: Çiğdem
YILM Z- Ş.f
T.]:(0]24) 35E
54 64
Fa]§: (0 ]24)]59 74 44
sol t did,nd.n4dd9-b42b-3dbd-9ca€-0c84
lodu ,lc ığ t .d llğbl]tr
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin