YEN‹
VITOMAX 200-LW
Tip: M62A
120°C'ye kadar gidifl suyu s›cakl›klar› temini için s›cak su kazan›
Anma ›s› gücü: 2 300 – 6 000 kW (1 978 000 – 5 160 000 kcal/h)
Maksimum iflletme bas›nc›: 6, 10 ve 16 bar
Vitomax 200-LW kazanlarda düflük
yanma odas› yükü sayesinde zararl›
madde emisyonu düflük yanma elde
edilmektedir. Ayr›ca üç geçiflli tasar›m›
ile azot oksit emisyonlar› da
düflürülmektedir.
Vitomax 200-LW,
M62A'n›n üstünlükleri:
Düflük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iflletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu.
Tam yükte kazan verimi: %92
K›smi yükte kazan verimi: %95
Paslanmaz çelik ekonomizör Vitotrans
300 ile yak›t›n üst ›s›l de¤erinden
faydalanarak verim %10 artt›r›labilir.
Genifl su temas yüzeyleri ve büyük
su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon ve
›s› geçifli sa¤lad›¤›ndan kazan devresi
pompas› gerekmemektedir. Hidrolik
ba¤lant›s› basittir.
Vitomax 200-LW, M62A
2 300 – 6 000 kW
Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, atefl betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
-Genifl temizleme kapaklar›
Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaflt›r›r.
100 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu
ve su so¤utmal› brülör ba¤lant›s›
sayesinde çok düflük radyasyon
kay›plar›.
Su yönlendirme plakas›
‹kinci baca gaz› geçifli
Yo¤uflmal› ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n
üst ›s›l de¤erinden
faydalan›l›r.
Etkin ›s›
izolasyonu
Üçüncü
baca gaz›
geçifli
Üzerinde
yürünebilir
sac
Su so¤utmal›
brülör
ba¤lant›s›
VITOMAX 200-LW, Tip: M62A
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Genifllik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)
Kazan su hacmi
42
6 bar
10 bar
kW
kcal/h
2 300
1 978 000
2 800
2 408 000
3 500
3 010 000
4 500
3 870 000
6 000
5 160 000
mm
mm
mm
4 200
1 950
2 240
4 500
2 040
2 330
4 850
2 180
2 470
5 300
2 310
2 630
5 900
2 430
2 750
kg
kg
litre
5 000
5 800
4 900
6 000
6 900
5 600
7 200
8 300
7 000
8 700
10 000
8 700
10 500
12 100
10 500
YEN‹
VITOMAX 200-LW
Tip: M64A
120 oC’ye kadar gidifl suyu s›cakl›klar› temini için s›cak su kazan›
Anma ›s› gücü: 8 000 - 20 000 kW (6 880 000 - 17 200 000 kcal/h)
Maksimum iflletme bas›nc›: 6, 10 ve 16 bar
Vitomax 200-LW kazanlarda düflük
yanma odas› yükü sayesinde zararl›
madde emisyonu düflük yanma elde
edilmektedir. Ayr›ca üç geçiflli tasar›m›
ile azot oksit emisyonlar› da
düflürülmektedir.
Vitomax 200-LW,
M64A’n›n üstünlükleri:
Düflük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iflletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu.
Tam yükte kazan verimi: %92
K›smi yükte kazan verimi: %95
Paslanmaz çelik ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n üst ›s›l
de¤erinden faydalanarak %10 verim
art›fl› sa¤lan›r.
Genifl su temas yüzeyleri ve büyük
su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon ve
›s› geçifli sa¤lad›¤›ndan kazan devresi
pompas› gerekmemektedir. Hidrolik
ba¤lant›s› basittir.
Vitomax 200-LW, M64A
8 000 - 20 000 kW
Su yönlendirme plakas›
‹kinci baca gaz› geçifli
Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, atefl betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
-Genifl temizleme kapaklar›
Etkin ›s›
izolasyonu
Üçüncü
baca gaz›
geçifli
Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaflt›r›r.
Yanma Üzerinde
odas› yürünebilir
sac
Su so¤utmal›
brülör
ba¤lant›s›
100 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu
sayesinde düflük radyasyon
kay›plar›.
Büyük ›s›l güç ihtiyaçlar› için
Vitomax 200-LW, M64A
VITOMAX 200-LW, Tip: M64A
kW
Anma ›s› gücü*
Toplam boyutlar
Uzunluk
Genifllik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)
Kazan su hacmi
6 bar
10 bar
16 bar
kcal/h
8 000
7 750
10 000
8 550
12 000
10 120
14 200
11 780
16 500
13 430
20 000
15 090
mm
mm
mm
6 600
2 700
3 100
7 100
2 900
3 300
7 650
3 000
3 450
8 150
3 250
3 700
8 700
3 500
4 000
9 500
3 700
4 200
kg
kg
kg
litre
15 100
17 700
20 500
15 300
19 200
22 700
26 000
18 700
22 800
24 800
30 200
22 200
27 800
31 400
38 400
26 600
35 800
39 800
46 400
33 800
40 100
48 000
56 300
39 800
*Anma ›s› gücü kazan maks. gidifl suyu s›cakl›¤› 110 0C’ye göre verilmifltir. Ayr›nt›lar için ilgili Teknik Bilgi Föyü’nü inceleyiniz.
43
Download

Broşür105 KB