T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl M illi Eğitim M üdürlüğü
05/03/2014
S a y ı : 11735510/604/945533
Konu: Geleneksel Çocuk O yunları Şenliği
K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
H ayat B oyu Öğrenme Genel M üdürlüğünün 20/12/2013 tarih ve 3941095 sayılı yazısı
ile ilgili Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kılavuz kitapçığı doğrultusunda İlimizde 17 M art-6
Haziran 2014 tarihleri arasında uygulanacak program ile ilgili İl organizasyon komitesi
kararları ekte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl M illi Eğitim M ü d ü r V.
EK:
1-Yazı Örneği (24 Sayfa)
D A Ğ IT IM I:
Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüklerine)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi geregince güvenli elektronik imza ile iürealaımuşUr
İl M illi Egitim M üdürlüğü Ürgenpaşa Malı. Ayşe
F itnatlIanım Cad.N o: 14 Antakya/HATAY
Elektronik Ağ: www.hatay-meb.gov.tr
e-posta: hatayboyuogreıııne31(gmeb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Necmettin SERTEL
VHKİ D ah ili(l I 76)
Tl t' : 0 326- 227 68 68
Faks -.0 32 6- 22 7 6*» 69
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİK PROGRAMI
İL ORGANİZASYON KOMİTESİ KARARLARI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 20/12/2013 tarih ve 3941095 sayıları yazıları ile
geleneksel çocuk oyunları şenliği kılavuz kitapçığı doğrultusunda İlimizde 17 M art - 6 Haziran 2014
tarihleri arasında uygulanacak program, il organizasyon komitesi tarafınca hazırlanmış olup;
Buna Göre;
A- ÇOCUK OYUNLARI SENLİĞİNE KATILACAK OKULLAR:
Aşağıda belirtilen okullarımızda okul takımları belirtilen sınıflar içerisinden seçilerek oyun
kuralları içerisinde belirtilen sayılar doğrultusunda oluşturulacaktır.
1- İlkokullar (3.ve 4.Sınıflar) (3.ve 4.Sınıflar 2004-2005 Doğumlular)
2- Ortaokullar (5.ve 6.Sınıflar) (5.ve 6.Sınıflar 2002-2003 Doğumlular)
3- Ortaöğretim Kurumları(Liseler) ( 9. Sınıflar 1999-2000 D oğum lular)
C - COCUK OYUNLARI SENLİĞİNE KATILAN OKULLARIN OYNAYACAĞI OYUNLAR:
1- İlkokullar (3.ve 4.Sınıflar Mendil Kapmaca Oyunu)
2- Ortaokullar (5.ve 6.Sınıflar Tombik Oyunu)
3- Ortaöğretim Kurumlan (Liseler) ( 9. Sınıflar Yakan Top Oyunu)
D- COCUK OYUNLARI SENLİĞİ BAŞLAMA ve BİTİŞ VE SONUÇ BİLDİRM E T A R İH L E R İ:
1- İlçelerde Çocuk Oyunları Şenliği 24 Mart 2014 - 24 Nisan 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
2- İlçelerde Çocuk oyunları Şenliğine katılacak Okullar 10— 17 Mart tarihleri arasında İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaatta bulunacaklardır.
3- ilçelerde düzenlenen yarışmalar sonrasında tüm kategorilerde dereceye giren 1,1er 28 Nisan
2014 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Bölümüne
bildirilecektir.
4- II Merkezinde ilçelerde dereceye giren takımlar arasında çocuk oyunları şenliği kapsamında
yapılacak olan yarışmalar 05 Mayıs 2014 tarihinde başlayacak olup;
program İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesinde ilan edilecektir.
E- COCUK OYUNLARI SENLİĞİ OYUN ALANLARI :
1- İlçe Organizasyon Komiteleri İlçelerinde oyunların oynanması için uygun olan açık veya
kapalı alanları belirleyecektir.
2- İl Merkezinde yapılacak olan Çocuk Oyunları Şenliği kapsamındaki oyunlar aşağıdaki
yerlerde oynanacaktır.
a- Antakya GSHİM Spor Salonu
b- Antakya Özbuğday Ortaokulu Spor Salonu ve Bahçesi
c- Antakya Anadolu Lisesi Spor Salonu
F- ÇOCUK OYUNLARI SENLİĞİNE KATILAN ÖĞRENCİLERE LİSANS ÇIKARTILMASI:
1-Tüm yarışmalara katılacak her öğrenci için veli sağlık beyanı ile veli izin belgesi ve öğrenci
belgesi istenecektir. Veli sağlık beyanı ve veli izin belgesi olmayan öğrenciler yarışmalara
katılamayacaktır. Ek 1 formu doldurularak bir nüshası okulda, bir nüshası ise gençlik
hizmetleri ve spor il/ilçe müdürlüğü yetkililerine teslim edilecektir. Yarışmalara katılacak
olan öğrencilerin, sporcu oyuncu olarak okul sporları bilgi yönetim sistemine oyun spor
kartlı olarak kayıtları yapılacaktır. Kayıtlar için Spor Genel Müdürlüğü okul spor faaliyetleri
için oluşturulan htts://www.okulsportal.gsb.gov.tr sisteminden okullara gönderilen şifreler
ile okul sporları bilgi yönetin sistemi linkini giriş yapılarak kurumsal kod ve şifre ile sisteme
girilecektir. Okul modülünden okul spor dalı katılım işlemlerinden oyun dalı seçilecektir.
Daha sonra oyun modülünden sporcu eklenecek ve oyun spor kartı alınacaktır. Şifresi
olmayan okullar gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünden şifre talep edebilirler.
G-Organizasyon komitesi tarafından şenlikler öncesinde "Çocuk Oyunları Şenliği" "Oyunun
Çocuk Gelişimindeki Yeri" konularında eğitimcilere bilgilendirmeler yapılması hususunda
program hazırlanıp uygulanabilecektir.
H- Şenlik programları kapsamında okullarda isteğe bağlı olarak öğrencilerin el becerilerinin
geliştirilmesi ve eski oyuncakların yeniden canlandırılması amacıyla, anne, baba, dede ve
nineleri ile birlikte oyuncaklar yapılarak okulların belirleyeceği uygun tarihlerde sergilenmesi
sağlanabilir.
İ- Organizasyon komiteleri geleneksel çocuk oyunları şenliğinin yürütülmesiyle ilgili her türlü iş
ve işlemlerden (şenlik tarihinin belirlenmesi, şenlik programının oluşturulması, ihtiyaç
duyulması durumunda şenliğe katkı sunacak sivil toplum kuruluşu ve firmaların belirlenmesi
ve bunun gibi) sorumludur.
J - Organizasyon komiteleri, yapılan tüm çalışmalarında ve basılı materyallerinde "Çocuk
Oyunları Şenliği" ifadesini ve logosunu üzerinde değişiklik yapmadan kullanacaktır. Logo,
http://cocukoyıınlari.ırıeb.gov.tr/logo.zip adresinden indirilecektir.
K - Organizasyon komiteleri, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında düzenlenen tüm
faaliyetlerin izleme, değerlendirilme ve raporlaştırılmasından sorumludur.
L- Organizasyon komiteleri şenlik kapsamında yapılacak yarışmalarda her takımın başına
sorumlu bir öğretmen görevlendirilmesini sağlayacaktır. Görevlendirilen öğretmenler birden
fazla takımdan sorumlu olabilecektir.
M -G eleneksel çocu k o y u n ları şenliği kap sam ın d a d ü z en len ecek y arışm aların y ap ılacağ ı y erleri ve
zam an ın ı il ve ilçe o rg an izasy o n k o m itesi b elirley ip , gerek li sağ lık v e g ü v en lik ö n lem lerin i
a la ra k y arışm a la rla ilgili d u y u ruyu y apacaktır.
N- Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin finansmanını
(madalya, kupa, başarı belgesi, katılım belgesi, tanıtım afişleri, görselleri ve broşürleri, saha.
il/ilçe yarışma merkezi oyun malzemeleri sağlık ve güvenlik tedbirleri gibi) Gençlik ve Spor
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü İl ve İlçe müdürlükleri karşılayacaktır.______
O-Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan tüm kararlar İl
Organizasyon Komitesi tarafından alınacaktır.
P- Okullar yarışmalara isteğe bağlı olarak seyirci öğrenci götürebilecektir. Yarışmacı ve seyirci
öğrenci götürülmesi durumunda milli eğitim bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda izin
işlemleri yapılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanacaktır.
R-Okullar oyun branşındaki takım sayısına göre forma ve şortlarını imkanları ölçüsünde
yaptıracaklardır. Forma, şort,eşofman yaptıramayan takımlar yarışmalarda yarışmalarda
mutlaka antrenman yeleği giyeceklerdir.
S- Yarışmalarla ilgili bilgi, belge ve dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan http://eocukovunlari.meb.gov.tr web adresinden,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı
www.okulsportal.gsb.gov tr web adresinden veya Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü
w'eb sitelerinden ulaşılabilir.
T- Organizasyon komiteleri yapılan tüm çalışmalarında ve basılı materyallerinde “ Çocuk
Oyunları Şenliği” ifadesini ve logosunu üzerinde değişiklik yapmadan kullanacaktır.
Logo, http://cocukovunlari.meb.gov.tr/logo.zip adresinden indirilecektir.
U-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde, kortej yürüyüşü veya
diğer kutlama programlarında çocuk oyunlarına yer verilebilecektir.
İL ORGANİZASYON KOMİTESİ
(İmza)
Fahrettin GÖNCÜ
Vali Yardımcısı
(İmza)
Halil OSMANOĞLU
İl Milli Eğt.Md.Yrd..
(İmza)
Barış HARBUTLUOĞLU
Beden Eğt.Öğretmeni
(İmza)
Hüseyin Oğuz Öner
Sınıf Öğretmeni
(İmza)
Halil SANLI
İl Milli Eğt.Md.V.
(İmza)
Emrullah TAŞKIN
Genç.Hz.ve Sp.İl Md.
(İmza)
Haşan ÖZYURT
Genç.Hiz.Ve Sp.Şb.Md..
(İmza)
Ahmet TATAR
Geleneksel Spor Dalları
Fed.İl Temsilcisi
(İmza)
Necdet YEŞİLDAL
Beden Eğt.Öğretmeni.
(İmza)
Kamil ŞANVERDİ
Sınıf Öğretmeni
(İmza)
Mehmet Gökhan Bulut
Spor Uzmanı
(İmza)
Necim KAVASOĞLU
Spor Uzmanı
EK-i
SPORCU BİLGİLERİ fO yu n S p o r K a ıti)
T.C. KİMLİK NO
ADİ SOYADI
ANA ADI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
OKULA KAYIT
TARİHİ
OKUL ADI
SINIFI • OGRENCI NO
ERKEK
CİNSİYET
SEÇİLEN SPOR DALI
1.
EK SPOR DALLARI
{Oyun Kartlı)
KIZ
2.
(İlkokullar}1.2.3. 4. Sınıf
.
|___ j
KATEGORİSİ
(Oyun Kartlı)
{Ortaokullar) 5.6.7.8. Sınıf
(lise) 9. sınıf
I
I
'-- >
SAĞLIK İZİN BELGESİ
Yukarıda kimlik bilgilen yazılı öğrencinin oyunlara kasılmasında sağlık yönünden bir engeli
olmadığım beyan ederim.
Velinin Adı-Soyadı
İmza-Tarih
VELİ İZİN BELGESİ
Yukarıda
kimlik
bilgileri
yer
alan
ve
velisi
hulunduptm
ağlımın»
kızım ın ............................................................................................
okulu adımı ovun spor
kartı çıkarımımla, il içi müsabakalara katılmasına izin veriyorum.
VELİNİN ADİ
SOYADI
1
İMZA-TARİH
Yukarıda kimlik bilgileri belirlilen oyuncu sporcu okulumuzun devamlı öğrencisidir.
.../.../20 i..
Okul Müdürü
Mühür
imza
NOT:
OYUN SPOR KARTI ÇIKARACAK ÖĞRENCİLER İÇİN FOTOĞRAFLI NÜFUS
CÜZDA NINA VE BU BELGE İÇİN FOTOĞRAFA GEREK YOKTUR.
GELENEKSEL
ÇOCUK
OYUNLARI
ŞENLİK
PROGRAMI
HATAY
A- ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİNE KATILACAK OKULLAR:
A şağıda belirtilen okullarım ızda okul takım ları; sınıflar içerisinden seçilerek oyun
kuralları içerisinde belirtilen sayılar doğrultusunda oluşturulacaktır.
1-İlkokullar (3.ve 4 .Sınıflar) (3.ve 4 .Sınıflar 2004-2005 D oğum lular)
2-O rtaokullar (5.ve 6 . Sınıflar) (5.ve 6 . Sınıflar 2002-2003 D oğum lular)
3-O rtaöğretim K urum ları(L iseler) ( 9. Sınıflar 1999-2000 D o ğ u m lu lar )
B - ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİNE KATILAN OKULLARIN OYNAYACAĞI OYUNLAR:
1-İlkokullar (3.ve 4 .Sınıflar M endil K apm aca O yunu)
2-O rtaokullar (5.ve 6 .Sınıflar T om bik O yunu)
3-O rtaöğretim K u ru m lan (L iseler) ( 9. Sınıflar Y akan T op O yunu)
C- ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ BAŞLAMA ve BİTİŞ VE SONUÇ BİLDİRM E T A R İH L E R İ:
1 - İlçelerde Çocuk Oyunları Şenliği 24 M art 2 0 1 4 -2 4 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
2- İlçelerde Çocuk oyunları Şenliğine katılacak Okullar 10— 17 Mart tarihleri arasında İlçe Milli
Eğitim M üdürlüklerine müracaatta bulunacaklardır.
3- İlçelerde düzenlenen yarışmalar sonrasında tüm kategorilerde dereceye giren 1.1er 28 Nisan 2014
tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Bölümüne bildirilecektir.
4- İl Merkezinde ilçelerde dereceye giren takımlar arasında çocuk oyunları şenliği kapsamında
yapılacak olan yarışmalar 05 Mayıs 2014 tarihinde başlayacak olup;progranı İl Milli Eğilim
Müdürlüğü Web Sitesinde ilan edilecektir.
D- Ç O C U K O Y U N L A R I ŞE N L İĞ İ O Y U N A L A N L A R I :
1 - İlçe Organizasyon Komiteleri İlçelerinde oyunların oynanması için uygun olan açık veya
kapalı alanları belirleyecektir.
2-İ1 M erkezinde yapılacak olan Çocuk Oyunları Şenliği kapsamındaki oyunlar aşağıdaki yerlerde
oynanacakta.
a-Antakya GSHİM Spor Salonu
b-Antakya Özbuğday Ortaokulu Spor Salonu ve Bahçesi
c-Antakya Anadolu Lisesi Spor Salonu
K JLÜ E Lİ nCWJfcN'cro& O nM N % V®U lLLjlcRI
O n C V N M jtw
1. Oyun Alanı: Açık alanda veya kapalı spor salonlarında oynanabilir. Oyun alanının yüzeyi düz olmak kaydıyia parke,
çim veya toprak olabilir.
2. Salıa ölçüleri: Oyun sahası 9m xl8 m ebadında dikdörtgen olmalıdır. Bu alanın tam ortasından sahayı ortadan ikiye
bölen orta çizgi vardır. Uzun kenarlara kenar çizgisi, kısa kenarlara dip çizgi denir.
3. Oyun alanındaki bütün çizgiler sınırladıkları alana dahildir.
4. Sahadaki bütün çizgiler 5cm kalınlığında olacaktır.
5. Oyun sahasının her iki yanında, masa hakemi tarafında 2m xlm boyutlarında, yedek oyuncu alanları vardır.
O nf'VN SrÜ<R£Sİ:
1. Oyun üç set üzerinden oynanır. Oyun süresiyle ilgili zaman kısıtlaması yoktur.
2. Her iki takım için, 1 sette 1 dakikalık birer mola hakkı vardır. Takım kaptanı veya geleneksel oyun lideri set devam
ederken masa hakemine işaret ederek mola hakkım kullanabilir.
3. Set aralarındaki dinlenme süresi 5 dakikadır.
4. Top oyundayken ciddi bir kaza meydana gelirse, hakem derhal oyunu durdurmalı ve sağlık personelinin sahaya
girmesine izin vermelidir.
5. Eğer sakatlanmış bir oyuncu kurallara uygun olarak değiştirilemiyorsa (Oyuncu değiştirme hakkını tamamlamış ise),
bu oyuncuya 3 dakikalık iyileşme süresi tanımr; ancak bir maçta aynı oyuncuya bu hak birden fazla verilmez.
Oyuncunun bu süre içinde iyileşmemesi halinde, sakatlanan oyuncu dışarıya alınır, takım eksik oyuncuyla müsabakaya
devam eder.
6. Maç öncesinde takımlara 15’er dakika ısınma süresi verilir.
iy i% J^ 1 L ^ m O L rÜŞrÜWÜ:
1. Takımlar yıldızlar kategorisinde kız- erkek karma olarak oluşturulur.
2. Karma takımlar 6 kız 6 erkek oyuncudan oluşmak zorundadır.
3. Bir takım en fazla 12 oyuncu( 8 asil 4 yedek olmak üzere), bir geleneksel oyun lideri, bir yardımcı geleneksel oyun
liderinden oluşur. Oyun her biri 8 asil oyuncudan oluşan iki takım arasında oynamr. Oyuncuların dördü (4) yedektir.
4. Takımlar en az 8 oyuncuyla müsabakalara katılmak zorundadırlar. 8 oyuncunun alünda müsabakaya gelen takım
hükmen mağlup sayılır.
5. 8 Asil oyuncunun 4 ’ü erkek 4 ’ü kız olmak zorundadır.
OrYÜ'Jf(D,Ü ZrE rK İ:
1. Saha seçimi, her iki takım kaptanının “Aldım verdim, ben seni yendim, alamazsın veremezsin sen beni yeneınezsin.”
şeklindeki karşılıklı ayak adımlama yöntemiyle (sayışmaları sonucunda) yapılır. Oyunculardan hangisinin adımlamaya
başlayacağına, hakemin “hangi elimde” sorusunu bilen taraf karar verir. Adımlama mesafesi iki yan çizgi arasıdır.
Adımlama mesafesi boyunca her oyuncu bir defa yarım adım kullanabilir. Hangi oyuncunun ayağı iistte kalırsa o oyuncu
kazanmış olur ve seçme hakkına sahip olur.
2. Oyun 3 (üç) set üzerinden oynanır. İki set kazanan takım maçı kazanmış olur. Setlerdeki bir birlik beraberlik
durumunda üçüncü setin başında tekrar “aldım verdim” sayışması yapılır.
3. Oyun Alanına Yerleşme:
a) A Takımının oyuncularından (oyun başlamadan önce) belirlenen kaleci oyuncu, rakip takımın oyun alanının dip
çizgisinin gerisindeki atış alanına yerleşir.
b) B Takımının oyuncularından (oyuıı başlamadan önce) belirlenen kaleci oyuncu rakip takımın oyıın alanının dip
çizgisinin gerisindeki atış alanına yerleşir.
c)Gcri kalan 7 oyımcıı belirlenen 9mx9m alanlarında kendi bölgelerine yerleşir.
4. Kaleci Oyuncu: Her iki takımın rakip oyun alanı dip çizgisinde görevlendirdiği oyuncudur. Oyun başlarken her
takımın bir (1) kaleci oyuncusu bulunur.
5. Hakemin işareti ile oyuna topu kazanan takım başlar. Dip çizgiden ve kendi oyun alanları içinde olmak şartı ile
aralarında pas alış verişi yaparak, rakip oyuncuları direk veya yerden sektirerek vurmaya çalışırlar. (Karşılıklı her iki
takımda)
6. Topa sahip olma alanı kendi alanım çevreleyen çizgilerin içi veya rakip oyun alanının dışında kalan dip çizgilerin
gerisidir. Çizgilere basmak yasaktır.
7. Bu alan içerisinde yapılan atışlar veya kalecisiyle yapılan paslaşmalar kurallara aykırı değildir. Rakip alana girerek
alman toplar veya oyun alanı dışına çıkılarak alman toplar faul olarak nitelendirilir ve top rakip takıma geçer. Sahayı terk
eden oyuncu elenir ve kaleci bölgesine gider.
8. Aynı kurallar her iki takım içinde aynen geçerlidir. Topun oyunda olduğu sürede kaptırılan toplar veya havadan
atılırken tutulan toplar, yere değdikten sonra sınırlanan oyun alanından çıkmadan tutulan toplar, hücıım etine hakkını o
takıma kazandırır.
9. Hücum aüşı yapan oyuncu, topu havadan atarak rakip oyuncuya isabet ettirir ve top yere düşerse o oyuncu vurulmuş
sayılır. Aına o oyuncu vurulur ve top yere düşmeden bir başka takım arkadaşı tarafından top havada yakalanırsa
vurulmuş sayılmaz. Top kazanılmış olur ve hücum hakkı o takıma geçer.
10. Atılan top oyuncuya çarptıktan sonra yere temas edip başka bir oyuncuya daha çarparsa, sadece topun ilk olarak
çarptığı oyuncu vurulmuş olur.
11. Vurulan oyuncu oyundan çıkarak kendi kale bölgesine geçer ve burada oyuna devam eder. Buradan atış yapmaya ya
da paslarla takımına katkı sağlamaya devam eder.
12. Kale bölgesinden ya da kendi bölgesinden atılan toplarla, rakip alandaki tüm oyuncular vurulana kadar oyun devam
eder
13. Oyuna başlarken kaleci olarak başlayan oyuncular da istedikleri zaman hakeme bilgi verilmek şartı ile oyun alanına
girme hakkına sahiptirler. Her iki tilkimin da kalecilerinin set bitmeden oyun alanına girme zorunluluğu vardır. Toplam 8
oyuncunun da vurularak oyundan çıkarılması gereklidir.
14. Tüm rakip oyuncuları vurarak (8 oyuncu) oyundan çıkarmayı başaran takım seti kazanmış sayılır.
15. Her sette takımların 4 oyuncu değiştirme hakkı vardır. Vurulmayan, oyun alanında olan oyuncuların biri ile değişim
yapılabilir. Aksi durumda değişiklik yapılamaz.
16. İkinci set oyun başında sayışmayı kaybeden takımın oyuncularının top atışışıyla başlar.
17. Atış yapan oyuncu çizgi ihlali yaparsa top rakip takıma geçer. Alan ihlali yapan oyuncu ise vurulmuş sayılır.
18. Atış yapan oyuncu, tek ya da çift elle atış yapabilir.
19. Her setten sonra takımlar yer değişir.
20. Her setten sonra takımlar yeniden oyuna başlamadan önce kalecilerini yeniden belirleyerek hakeme bildirirler.(Aynı
kalecilerin devam etmesinde bir sakınca yoktur. İsterlerse değişirler.)
21. Oynanan 3 setten ikisini kazanan takım oyunu kazanmış sayılır. Setlerdeki bir birlik beraberlik durumunda üçüncü
setin başında tekrar “aldım verdim” sayışması yapılır.
22. Oyuncular rakip alımdaki veya oyun alnı dışındaki toplara müdahale edemezler.
l'CKPLJt O V !M M (R rK<ErM
1. Top direk veya yerden sektirerek rakip oyuncuyu oyun dışı bırakmak için atılabilir.
2. Top kasıtlı olarak rakip oyuncuyu sakatlayacak şekilde atılamaz. Eğer hakem atılan topun kasıtlı olarak rakip
oyuncuyu sakatlamak için atıldığına kanaat getirirse, topu atan oyuncuyu yanma çağırır ve uyarır. Aynı oyuncu bu hatalı
davranışı tekrar ederse, hakem oyuncuyu oyun dışı bırakabilir.
< yfÜ N
( C Ü (ÎttÇ İŞ İK L İÇ İ V E 'ÜY'ÜLiMASJ Ç m iE ‘K (E N 'K ‘V <
R ftL L Jl(R
1.
2.
3.
4.
Oyuncu değişiklikleri kız - erkek dengesi bozulmadan yapılacaktır.
Oyuncu değişikliği sınırı bir sette 4 oyuncudur.
Geleneksel oyun lideri istediği zaman oyuncu değiştirme hakkım masa hakemine işaret ederek kullanabilir.
Yedek oyuncular, oyun esnasında kendileri için belirleniş olan, yedek oyuncu alanında beklerler.
GELENEKSEL OYUN LİDERİ VE TAKIM KAPTANI
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Her takımda bir takım kaptanı olmak zorundadır. Takım kaptanının formasında,
göğüs numarasının altında 6 cmx2 cm ’lik bir şerit olmalıdır
. Maç öncesi takım kaptanı müsabaka cetvelini imzalar ve sayışmada takımını
temsil eder.
. Takını kaptanı ve geleneksel oyun lideri kendi takım oyuncularının davranış
ve disiplininden sorumludur.
Maç esnasında ve oyun alanında olduğu sürece, takını kaptanı oyundaki
kaptandır. Takını kaptanı oyunda olmadığı zaman geleneksel oyun lideri veya takım kaptanı oyundaki kaptan
rolünü üstlenmek üzere bir başka oyuncuyu tayin eder.
Her takımdan sorumlu bir geleneksel oyun lideri bulunur. Geleneksel oyıın
lideri; müsabaka isim listesini masa hakemine teslim eder, müsabaka süresince takıma taktik verir, oyuncu
değişikliği talebinde bulunur.
Geleneksel oyun liderleri müsabaka esnasında oyuncularına kırıcı, aşağılayıcı
şekilde davranamaz. Bağırarak taktik veremez. Bu kurallara uymayan Geleneksel oyun liderleri oyun alanı
dışına çıkartılır. Takıtn kaptam Geleneksel oyun liderinin görevini yürütür.
Takım kaptanı mola ve oyuncu değişikliği talebinde bulunabilir.
ÇL,L<L,‘NE%$<EL
1. İkili yakan top oyununu, 1 başhakem, 1 masa hakemi ve 2 çizgi hakeminden oluşan hakem heyeti yönetir.
2. Başhakem. Müsabaka esnasında bütün yetkiler başhakemdedir, başhakem sallanın tam ortasındaki çizgiyi görecek
şekilde olmalıdır, diğer hakemler yardımcı hakemlerdir.
3. Masa hakemi: Yan çizgiyle orta çizginin kesiştiği noktamn en az İm dışında masada oturur, ıııaç cetvelini yazar 2
dakika ceza süresini tutar. Oyuncu değişikliklerini başhakeme bildirir.
4. Başhakem ve masa hakemi oyun süresince vurulan oyunculan takip etmek zorundadırlar. Kalecilerin oyuna dahil olup
olmadıklarının takibide masa hakemi tarafından yapılarak baş hakeme bildirilmelidir.
5. Çizgi hakemleri: karşılıklı çapraz köşelerde bulunurlar. Top veya oyunculardan herhangi biri oyun alanından çıkarsa
bayrağım kaldırarak başhakemi uyarırlar. Ayrıca dip çizgideki oyuncu ihlallerinde de bayraklarını kaldırarak başhakemi
uyarırlar.
6. Hakemin uzak olduğu pozisyonlarda, hücum eden takım oyuncularının attığı toplar diğer takımın oyuncularına
çarparsa çizgi hakemleri bayraklannı kaldırarak başhakemi uyarırlar.
SA<RJ 'KA'R?, 'K IM IZ I TÇMOf:
SARI KART: Oyun liderinin yerinden kalkması ve yerini terk etmesi, yüksek sesle öğrencilere bağınnası sarı kartla
cezalandırılır. Aynı davranışlara devam etmesi durumunda kınnızı kartla cezalandınlır.
KIRMIZI KART: Oyun liderinin kırıcı, aşağılayıcı, hakaret ve şiddet içeren davranışlarda bulunması kırmızı kartla
cezalandırılır.
MALZ<LMEL<E<RI
1. Bir oyuncunun malzemeleri forma, şort, çorap, dizlik ve spor ayakkabısından oluşur.
2. Bütün bir takımın forma, şort ve çoraplannın rengi ile tasannu tektip ve temiz olmalıdır.
3. Ayakkabılar hafif, esnek, lastik veya deri tabanlı ve topuksuz olmalıdır. Oyuncular kesinlikle ayakkabılarım çıkararak
müsabakaya çıkamazlar.
4. Oyuncuların formaları l ’den 12’ye kadar numaralandırılmış olmalıdır.
5. Numaralar formanın ön ve arka ortasında bulunmalıdır. Numaraların renk ve parlaklığı formanın renk ve parlaklığına
zıt tonlarda olmalıdır.
6. Numaraların yüksekliği göğüste en az 10 cm, sırtta en az 15 cm olmalıdır. Numaraların yazıldığı bandın genişliği ise
en az 2 cm olacaktır.
7. Oyunda ikili yakan lop topu veya voleybol topu kullanılır.
8. Oyuncuların sakatlanmasına sebep olabilecek veya onlara suni bir avantaj sağlayacak malzemelerin kullanılması
yasaklanmıştır. Oyuncular müsabaka esnasında küpe, kolye, künye, toka ve saat gibi kendilerine zarar verebilecek
malzemeleri çıkartmak zorundadırlar.
9. Oyuncular zarar gönne riskini kabul etmek şartıyla gözlük veya lens takabilirler. Ancak 18 yaş altı oyuncular konu ile
ilgili muvafakat (izin) belgesini geleneksel oyun liderine sunmak zorundadır. Sorumluluk geleneksel oyun liderine aittir.
10. Oyuna katılaıılar oyun kurallarını bilmek ve onlara uymak zorundadırlar.
11. Oyuna katılanlar sportmenliğe yakışır bir şekilde hakemlerin kararlanm tartışmaksızın kabul etmek zorundadırlar.
MENDİL KAPMACA OYUN KURALLARI
BÖLÜM BİR
TESİSLER VE DONATIM
1. Oyun Sahası Ölçüler:
Kategorilere Göre
1-Minikler: 9x18 m
Oyun sahası yukarıdaki ölçülerde dikdörtgen bir alandır. Çizgiler oyun alanı ölçülerine dahildir. Sahanın tam ortasında
3,60 cm çapında bir daire yer alır, bu daire aynı zamanda başlatma hakeminin (mendil hakemi) duracağı yerdir.
Mendil hakemi yüzü protokole dönük şekilde bu daire içinde yer alır. Mendil hakeminin tam karşısında ve saha çizgisi
üstünde maçın Başhakemi yer alır. Yarışacak oyuncular bekleme yeri mendil hakeminin sağ karşı köşesinde A takımı,
sol yan tarafındaki köşede ise B takımın yerleşeceği şekilde belirlenir. Oyuncular bekleme yerinin tam karşı köşesinde
Çizgi Hakemi yer alır. Aynı zamanda oyuncu kontrol hakemliği de yapar. Sayı ve skor hakemleri başhakemi, mendil
hakemini, oyuncuları ve sahayı iyi görebilmek için başhakemin arkasında ve saha çizgileri dışında yer alırlar. Sayı ve
skor hakemlerinin gerisinde ise yedek oyuncu kulübeleri yer alır. Takımların yerleşim yerine göre yedek oyuncular,
yardımcı oyun lideri ve takım idarecileri burada beklerler.
Oyun sahasının yüzeyi:
Spor Salonlarında: Oyun sahası parke ya da tahtadan oluşur. Ayrıca tartan zeminde uygundur.
Oyun sahası: Çim, toprak zemin ya da betondan da olabilir. Zemin pürüzsüz ve düzgün olmalıdır. Resmi müsabakalar
çim ya da parke, sentetik ve tartan zeminlerde yapılabilir.
Oyun alanındaki çizgiler:
Çizgiler 5 cm kalınlığında zeminin zıt renginde, zemin genelde açık renkte olmalıdır.
Bölgeler ve sahalar:
2-Mendilin Ebatları:
Mendil 30*20 cm ölçülerinde, beyaz zemin üzerine Çocuk oyunları şenliği yazılıdır.
BÖLÜM İKİ
TAKIMLAR
a. Takım oluşumu: Takımlar 10 asıl 3 yedek olmak üzere toplam 13 kişiden oluşur. Takım kadrosu mutlaka 6 kız ise 7
erkek veya 7 kız ise 6 erkek şeklinde oluşturulacaktır. Maça başlama anında oyuncu listesi mutlak 5 kız, 5 erkek
şeklinde olacaktır. Bu oran yok ise takım sahaya eksik çıkar. Maç başladıktan sonra kısıtlama kalkar.
b. Takımın yerleşimi: Oyuncular dip çizgiden başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 şeklinde dizilirler. Galip gelen oyuncu
dizilişte hep en sona (yarışacak takım arkadaşlarının sırası sonuna) geçer ve öne doğru ilerler. Elenen oyuncular
sıralama yerinden ayrılırlar.
c. Malzemeler: Şort ve tişört şeklinde forma, tabanı düz spor ayakkabısından oluşur. Tabanı düz spor ayakkabısının
dışında kıyafet kullanılamaz.
d. Malzeme değişiklikleri: Rakip oyuncuların formaları farklı olmalıdır. Eğer renkler aynı ise çizgileri farklı olacak
şekilde olan forma kullanılabilinir.
e. Yasaklanmış eşyalar: Saat, yüzük, bileklik, küpe ve künye gibi takılar dahil olmak üzere dizlik ve bileklik gibi
kıyafetler giyilmez ve taktırılmaz. Ancak sakatlanmalar durumunda doktor izni ile dizlikler ve dirseklikler takılabilir.
f. Oyun Liderleri
1.Kaptan: Her takımın mutlaka bir kaptanı olur. Takım kaptanı kaptanlık bandını sağ bileğine takarak belirgin hale
gelir.
2.Oyun Lideri: Oyun lideri, takımın çalıştırıcılık görevini üstlenen oyun uzmanıdır. Takımın teknik, taktik, devam ve
dayanıklılığından (Kondisyon) sorumlu kişidir. Karşılaşmada takımı Oyun Lideri kurar.
3.Yardımcı Oyun Lideri: Yardımcı oyun lideri ise Oyun Liderinin kendisine verdiği görevler ile ilgili verdiği görevleri
yapar.
BÖLÜM ÜÇ
OYUN DÜZENİ
Saha seçimi, her iki takım kaptanının "Aldım verdim, ben seni yendim, alamazsın veremezsin sen beni yenemezsin."
şeklindeki karşılıklı ayak adımlama yöntemiyle (sayışmaları sonucunda) yapılır. Hangi oyuncunun ayağı üstte kalırsa
oyuncu kazanmış olur ve seçme hakkına sahip olur. Atış seçimini yapan takım A takımı, ebe olan takım B takımıdır.
Saha da ki yerleşime göre yer alırlar. Takımlar; diğer takım alanı tarafında ve masa hakemlerinin önündeki çizgi
üzerinde seremoni ve maç için dizililer. Başhakemle birlikte saha ortasına kadar yürürler. Masa tarafına yüzlerini
dönerler. Oyuncular tümü; sıra ile birbirlerine elleri ile başarı dileyerek kendi sahalarına geçmiş olurlar. Takım
kaptanları birbirlerine ve başhakeme başarı dileyerek görev alanına giderler.
1- Sayı Almak, Set ve Maç Kazanmak
a. Sayı almak: Başlangıç noktasına gelen oyuncu çocuk mendil hakeminin ayağını yere vurması ile çıkış yapar. Çizgi
hakemleri çıkış yapan oyuncu çocuğun mendil hakeminin ayağını yere vurmasından sonra çıkış yapıp yapmadığını
kontrol eder. Eğer doğru çıkış yapılmış ise süreç devam eder. Oyuncu çocuklar koşarak mendil hakeminin içinde
olduğu dairenin içine gelirler. Oyun oyuncu çocuklardan birisinin mendili alıp takımının bulunduğu dip çizgiden
çıkacak şekilde koşması ile sürer. Dip çizgisinin herhangi bir yerinden çıkması ile biter. Eğer vurulmadan sahayı terk
ederse kazanır. Yeniden oynamak üzere takımının en son yarışacak oyucusundan sonra, oyuncu bekleme
kutucuğundaki yere gider. Vurulursa takımının bulunduğu yarı sahada oynayacak oyucuların karşısındaki bekleme
yerine geçer.
b. Set kazanmak: Takımlardan birinin 10 oyuncusunun tamamının elenmesi (vurulması) ile set kazanılır/kaybedilir.
Yarışacak oyuncusu bulunan takım seti kazanır.
c. Maç kazanmak: Mendil Kapmaca 3 set üzerinden oynanır. En fazla set alan takım kazanır. Setlerin tamamı oynatıl
Eşitlik olması durumunda 1 set daha oynatılır. Setler 3-0, 2-1, şeklinde sonuçlanır.
d. Mendil kapmaca oyununda oynanmamış kabul edilen (son oyuncular tarafından süresi içinde mendilin alınmaması
veya son iki oyuncunun çarpışması veya mendil hakemine aynı anda dokunmaları şeklinde) set 0-0 şeklinde de
sonuçlanabilir.
e. Maçta hazır bulunmama ve eksik takım: Bir takım oyun saatinden 30 dakika önce Başhakeme oyuncu listesini
yazarak verir. Takım gelmemiş ise maç başlama saatinden 30 dakika sonrasına kadar beklenir. Maça başlanabilmesi
için 7 oyuncunun mutlaka sahada hazır olması gereklidir.7 oyuncusu bulunmayan takım maça başlayamaz ve hükmen
yenik sayılır. 7 oyuncu ile ilgili oran ( 4+3, 4 kız 3 erkek veya 3+4 3 kız 4 erkek olabilir).Oyun liderinin maça
başlamadan önce vereceği isimler listesinde ismimin bulunması kaydı ile l.set bitimine kadar gelen oyuncular oyunda
yer alır. Bu süreye uygun olarak gelirse; 1. tur ve ondan sonrası ki turlarda mutlaka sıralamasını takip etmek
zorundadır.!..set bittikten sonra gelen oyuncular oyunda yer alamaz. Takımın gelmemesi durumunda hükmen yenik
sayılır. Ancak ulaşım vb sebeplerden dolayı sorun yaşayan takımın başhakeme bildirilmesi ile 60 dakikaya kadar
beklenmesine hükmedebilir.
1. Oyunun Yapısı:
a. Isınma devresi: Maçın 10 dakika öncesinden başlayıp maç saatine kadar olan süredir.
b. Takımın başlangıç dizilişi: Takımın başlangıç dizilişi setler süresince devam eder. Sıralama ancak yenilen oyuncu
çocuğun yerine takip eden numaradaki oyuncu çocuğun geçmesi ile mümkündür.
c. Diziliş Hataları: Diziliş Hatalarında hakem oyuncu liderini ve oyuncuyu uyarır.
3. Oyundaki süre uygulamaları:
3 Saniye kuralı:
Oyuncu çocuklar mendil hakeminin ayak işareti ile tarafsız bölgeye koşarak gelir.(Tarafsız bölge 3,60 cm. çapında bir
daire alanıdır.) Bu alana her iki oyuncuda girmez ise mendil hakemi (yardımcı hakem) sol elini havaya kaldırır ve
yüksek sesle bin bir, bin iki, bin üç diye sayar (3 Saniye kuralı). Bu sürede de iki oyuncuda bölgeye girmezlerse oyun
ve süre durdurulur. İki oyuncuda sözlü olarak hücum etmeleri konusunda uyarılır. Oyuncu çocuklar tarafsız bölgenin
kendi oyun alanı tarafında ve bölgeye(alan çizgisine) ayakları temas edecek şekilde bekler ve mendil hakeminin
tekrar ayak işareti ile oyun başlatılır. Tarafsız alan içinde olduklarından dolayı mendili almazlarsa ve 20 saniyelik süre
dolarsa iki oyuncuda elenmiş olur. Tarafsız alan içinde olmaları nedeni ile sürel7 saniyeden geriye doğru sayılır.
Paylaşılamayan Mendil
Oyuncu çocuklar tarafsız bölgeye girdiklerinde mendili ikisi birden tutar paylaşamaz ise mendil hakeminin 20
saniyeden geriye doğru saymasını durdurur. Diğer elini havaya kaldırıp durumu başhakeme bildirir. 3 saniye
kuralında olduğu gibi daire dışından olmak kaydıyla tekrar başlama işareti ile daireye girerler. Mendil hakemi bu
durumda kalan süreyi geriye doğru saymaya başlar.
20 saniye kuralı
Oyuncu çocukların bir tanesinin tarafsız bölgeye girmesi veya alan çizgisine teması ile süre başlar. Bu sürede
oyuncular mendili almaz ise her iki oyuncuda elenmiş ve set dışı kalmış sayılır. Mendil hakemi(yardımcı hakem) bu
süreyi sesli olarak 20 den geriye doğru sayar.
30 saniye kuralı
Oyuncu çocukların tarafsız bölgeye girmesi (3 saniye kuralı, 20 saniye kuralı bu süre içindedir), mendili alması ile
tarafsız bölgeden çıkarsa 10 saniye ek süre başlar ve oyuncu çocuklardan birinin hücumu ve kendi sahası dip çıkış
çizgisini tamamen terk etmesi ile sona erer.
BÖLÜM DÖRT
OYUN HAREKETLERİ
l.Oyunun Seyri
a. Oyundaki oyuncu: Kategorilere göre belirlenen oyun alanının içine çizgiler dâhildir. Çizgi ve çizgi içindeki oyuncu
oyundaki oyuncudur. Oyun hakemin ayağını yere vurması ile başlar. Her hangi bir durumda düdükle oyun durdurulur.
b. Oyun dışı oyuncu: Oyuncu çocuğun ayağı tamamının oyun kategorilerine göre belirlenen oyun alanının dışına
çıkması halinde oyun dışı olmuş kabul edilir. Oyuncunun bir ayağının saha dışına temas etmesi diğer ayağının havada
olması durumunda da oyuncu saha dışına çıkmış sayılır. Ancak oyuncunun saha içinden sıçraması sonucunda havada
ise saha dışında sayılmaz.
2.Mendille Oynama
a. Mendil Tutuşları: Mendil Hakeminin sağ ya da sol elinin işaret ve orta parmağının arasına bir köşesinden ikiye
katlanarak tutulur.
b. Tutma Özellikleri: Mendil ne çok sıkı ne de çok gevşek, yere düşmeyecek şekilde tutulur. Oyuncu çocuğun tutup
çekmesi ile alınabilir durumda olmalıdır.
c. Mendil kaparken yapılan hatlar: Mendil hakeminin tutuğu mendile oyuncu çocuğun vücudunun her hangi bir
yerinin değmesi hatadır. Ancak koşu anında veya geçişlerde istisnai durum olarak saçının değmesi hata olarak
değerlendirilmez. Mendil alınırken veya tarafsız alanda (mendil hakeminin bulunduğu mendil kapma alanı) hakeme
temas da hatadır Oyuncuların mendil alırlarken daire içinde birbirlerine dokunmaları, değmeleri ve konuşmaları
hatalı harekettir. Bu durumda rakibe ve hakeme temas eden oyuncu bu setten elenir.
3.Mendil Hakeminin Elindeki Mendil
a. Her iki kişinin Elindeki Mendil: Oyuncu çocukların aynı anda mendili alıp çekmeleri durumunda (ki bu süre 10
saniyedir) mücadele birbirlerine değmeden devam eder. 10 saniyede alan oyuncu hücumuna devam eder. Ancak 30
saniye kuralı temel olarak hepsi için geçeriidir.
b. Mendil Kapma Dairesinin içindeki süre: Mendil Kapma Dairesinin içinde mendili alıp kaçmak süresi 20 saniyelik
süredir. Oyunculardan birinin mendili almaması durumunda her iki oyuncu da set dışı kalmış sayılır.
c. Mendil Kapan oyuncunun koşu alanı: Mendili kapıp kaçan oyuncu çocuk kategorilere göre belirlenen oyun alanı
içinde vurulmadan istediği yönde koşabilir. Ancak çıkış yeri sadece kendi takımın olduğu dip çizgisinden sonsuz
derinliğe kadar olan alan olarak kabul edilir.
4.Çıkışlar
a. Bir setteki tur: Yenen oyuncu takımının en son oynayacak oyuncudan sonra sırasına gelerek sıraya yeniden girer. Ta
ki takımlardan birinin oyuncuları bitinceye kadar bu döngü devam eder.
b. Çıkış Sırası: Çıkış sırası Oyun Liderinin verdiği liste sırasına göredir. Bu sıralama 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13
şeklinde olmak durumundadır.11.12.13 forma numaralı oyuncular yedek oyunculardır.
c. Çıkış Hakeminin ayak komutu: Mendil Kapma alanının tam ortasında yerini alan Mendil Tutma Hakemi sağ ayağını
dizinden 90 derece bükerek yere vurur. Çıkış ayağın yere değmesi ile başlar.
d. Çıkışın Yapılması: Çıkışa başlamadan önce Çıkış Başlangıç çizgisindeki oyuncu çocuğun vücudunun tamamı saha
dışında olmalıdır.
e. Çıkışta vücut durumları: Oyuncu çocuk çizgi ihlali etmediği sürece istediği şekilde durabilir.
f. Çıkış esnasında yapılan hatalar: Erken çıkışlar ve çizgi ihlalleri hatalı durumdur.
g. Hatalı Çıkışlar: Hatalı Çıkışlarda her oyuncu çocuk bir kez daha çıkış yapma hakkına sahiptir. Birinci hatada oyuncu
çocuk uyarılır. Aynı hatanın tekrarlanması durumunda ilgili oyuncu set dışı sayılır.
5.Hücum oyuncusu:
a. Hücum başlangıcı: Mendil alınıncaya kadar her iki oyuncuda serbest oyuncudur. Mendili alan oyuncu hücum
oyuncusu diğer oyuncuda savunma oyuncusudur.
b. Hücum alanı: Kategorilerine göre belirlenen oyun alanının içi çizgiler dâhil hücum alanıdır. Oyuncu çocuk bu alanın
tamamında savunmaya yakalanmamak için istediği gibi aldatmalar yapabilir. Hücum oyuncusu kendi takımının
bulunduğu dip çizgisini savunma oyuncusu tarafından vurulmadan ayaklarının ve vücudunun tamamen saha dışına
çıkması ile tamamlar. Ancak mendil kapma alanı ( 3,60 m, çapındaki daire) hücum ve savunma alanı değildir.
c. Hücum Hataları: Mendil kapma alanının içinde mendili alan oyuncunun vücudu ve eli ile mendil kapma alanından
çıkmak için savunma durumundaki oyuncuya yaptığı temaslar hatalı hücumdur. Bu durumda hatayı yapan hücum
oyucusu hakem tarafından oyun durdurularak set dışı bırakılır. Burada savunma oyuncusu kolları ile tam açık
pozisyonda savunma yapamaz. Kolları normal hareket açıklığında olmalıdır. Bu alanda savunma oyuncusu hücum
oyuncusuna bir adım mesafesinden daha yakın durarak engelleme ve savunma yapamaz
d. Hücum yönünün değişmesi: Hücum oyuncusu mendili alıp kaçarken mendili yere düşürürse, savunma oyuncusu
düşen mendili alabilir bu anda hücum yönü de değişmiş olur, bu durumda hücum oyuncusu savunma, savunma
oyuncusu da hücum oyuncusu olur. Ancak ilk hücumu yapan oyuncu düşürdüğü mendili yakalanmadan tekrar alırsa
hücum oyuncusu olarak oyuna devam eder. Bu durumda başhakem ve mendil hakemi pozisyonu dikkatli olarak takip
etmelidirler.
e.Hücum oyuncusunun hatası: Hücum oyuncusu mendili normal kurallar içinde alır ancak çıkış çizgisine varmadan
yakalanacağını anlar, bu arada mendili bilerek yere bırakırsa oyuncu o oyunda set dışı bırakılır, bu oyuncu baş hakem
tarafından sarı kart ile uyarılır, savunmadaki oyuncu oyununa devam eder.
6.Savunma.
a. Savunma Yapmak: Mendili alamayan oyuncu hücum oyuncusunu savunur ve ona oyun kurallarının belirlediği
şekilde dokunarak savunma yapıp set dışı bırakmaya
çalışır. Kategorilere göre belirlenen oyun alanının çizgiler dâhil tamamında savunma yapılır.
b. Savunmanın hücuma teması: Savunma oyuncusunun mendil kapma alanında hücum oyuncusuna dokunması, onun
tarafsız alan dışına çıkmasını eli ve vücudu ile engellemesi hatalı durumdur. Hücum oyuncusuna 1 adım mesafeden
daha yakın duramaz savunma yapamaz. Hakem oyunu durdurur ve hata yapan oyuncuyu set dışı bırakır. Mendil
kapma alanı dışında savunmanın teması vücudun üst kısmına elle dokunma şeklindedir. Kayarak, uçarak belden
aşağıya temas yapılamaz, hatadır. Ayrıca elle vurma, itme şeklindeki savunma da kural dışıdır. Bu durumda temasa
rağmen kural dışı savunma yapan oyuncu set dışı kalır.
c. Savunma alanı: Kategorilere göre belirlenen oyun alanının çizgiler dâhil tamamı savunma alanıdır.
d. Mendil kapmaca alanında rakip kontrolü: Mendil kapma alanında serbest durumda olan her iki oyuncunun
tamamen birbirini mendili almaya zorlamak ya da avantajlı olmak için anı ve rakibi kollamalarıdır.
BÖLÜM BEŞ
DURAKLAMALAR VE GECİKTİRMELER
1.Kurallara Uygun Oyun Duraklamaları:
a) Kurallara uygun duraklamaların sayısı: Oyun Mendil Kapma Hakeminin ayağını yere vurması ile başlar. Düdükle
sona erer. Hakemlerin herhangi bir konuda tereddüt yaşandığını gördükleri an, istisnai sakatlanmalar, oyun alanı ile
ilgili donanımlarda olabilecek olumsuzluklar vb. konulardaki duraklamalar kurallara uygun duraklamalardır. Süreyi ve
sayıyı hakemler belirler. Set araları (set arası yer değişimleri) bu kapsam dışında olup set ara süresi 2 dakikadır. Ancak
set içinde bir takımın yarışacak bir oyuncusu kalmışsa, bu oyuncuya birinci çıkışı sonucunda 30 saniye, ikinci çıkışında
45 saniye, üçüncü çıkışında 60 saniye ve bundan sonraki her çıkış için 60 saniye dinlenme süresi verilir.
a. Kurallara uygun duraklama talepleri: Her sette Oyun Liderinin 1 mola hakkı vardır. Molalar 60 saniyedir.
b. Duraklamaların birbirini takip etmesi: Rakip oyun liderinin mola istemesi durumunda ise molası biten oyun
liderinin mola süresi 60 saniye daha uzamış olur.
c. Oyuncu değişikliği: Maç boyunca 3 oyuncu değişikliği yapma hakkı vardır. Oyuncu değişikliklerinin oyuncu
çocukların forma numaralarının yazılı olduğu değişim pusulası ile yapılması zorunludur. 1. set mutlaka oyuna
başlanılan oyuncularla tamamlanılır. Set aralarında yapacak değişikliklerde yazı hakemine oyuncu çocukların forma
numarası yazılı değişim pusulasının çıkış sırası takibi yapılması için verilmesi zorunludur. Setlerin oynanması anında
oyuncu çocuğun forma numarası yazılı değişim pusulası yazı hakemine verilir, başhakem oyuncuyu setteki oyunun
durması esasına göre değiştirir.
d. Değişikliklerin limitleri: Değişiklikler 3 oyuncu ile sınırlıdır. Değişerek çıkan bir oyuncu bir daha oyuna alınamaz
değiştirilemez. Daha sonraki setlerde de oynayamaz, oynatılamaz.
e. İstisnai değişiklik: Oyuncu çocuğun sakatlanması durumunda oyunun durma esasına bakılmaksızın hakemin oyunu
durdurması ile oyuncu değişikliği yapılabilir. Sakatlık geçiren oyuncunun yerine oyuncu değiştirme hakkını
tamamlamış takımlar oyuncu değişikliği yapamazlar. Ancak sakatlanan oyuncunun set bitene kadar iyileşerek
yarışmaya katılmak istemesi durumunda yarışır. Oyun lideri l.sette bu değişikliğin zorunlu olması durumunda,
sakatlanan oyuncu erkek ise erkek oyuncu ile kız ise kız oyuncu ile değiştirebilir.
f. Oyundan çıkarma veya diskalifiye nedeni ile değişiklik: Oyundan çeşitli sebeplerden dolayı çıkarma ve diskalifiye
nedeni ile değişiklik yapılamaz. Yerine yeni oyuncu çocuk alınamaz. Takım 1 kişi eksik devam eder. Bu durum 7
oyuncu çocuğa kadar düşebilir. 7 oyuncu çocuğun altına düşen takımlar hükmen yenik sayılırlar.
g. Kurallara uygun olmayan değişiklik: Kurallara uygun olmayan değişiklik sıralamada söz konusu olmuş ve oyuncu
çocuk yarışmayı tamamlamış ise hükmen mağlup sayılıp set dışı kalır. Rakibinin oyuna devam etmesi sağlanır.
Yarışmayı tamamlamamış ise Oyun Lideri ihtar alır.
h. Kurallara uygun olmayan duraklama talepleri: Kurallara uygun olmayan duraklama talebinde bulunan Oyun Lideri
ve Kaptanlarının isteği işleme konulmaz. Israrcı olmaları durumunda ihtar verilir. Devam etmeleri ve 2 dakika oyunu
durduracak davranışlarda bulunmaları durumunda güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarılır. Davranışını devam
ettirmesi durumunda Spor Salonunun dışına çıkarılır. Bu durumdaki kişiler hakkında rapor düzenlenerek ceza
kuruluna sevk edilir.
2. Oyunu Geciktirmeler
a) Geciktirme Türleri: Bir takımın oyunun yeniden başlamasını engelleyen, kurallara uygun olmayan hareketi
geciktirme durumudur. Genelde aşağıdaki hareketleri kapsar.
1. Oyuncu değişiklik süresini uzatmak, uygun olmayan değişiklik talebi istemek,
2. Oyuna başlama işaretini aldıktan sonra diğer oyun duraklamalarını uzatmak, bu talebi tekrarlamak.
3. Birtakım mensubunun oyunu geciktirmesi.
b) Geciktirme yaptırımları:
1. Uyarı ve geciktirme ihtarı takıma ait yaptırımlardır ve tüm maç için geçerlidir.
2. Bütün geciktirme yaptırımları müsabaka cetveline kaydedilir.
3. Bir takım mensubunun maçtaki ilk geciktirme davranışı 'GECİKTİRME UYARISI' aynı takımın diğer bir mensubunun
aynı maçtaki geciktirme hareketleri hatalı davranış teşkil eder 'GECİKTİRME İHTARI' uygulanarak, takımın sırası gelen
bir oyuncu çocuğu set dışı bırakılır.
2. İstisnai Oyun Duraklamaları
a. Sakatlanma:
1. Mendil Kapmaca oynarken ciddi bir sakatlanma meydana geldiğinde, hakem derhal oyunu durdurmalı ve sağlık
ekibinin oyun alanına girmesine izin vermelidir. Daha sonra yarışma tekrardan başlatılmalıdır.
2. Eğer sakatlanmış bir oyuncu kurallara uygun veya istisnai olarak değiştirilemiyorsa, bu oyuncuya 3 dakikalık bir
iyileşme süresi tanınır, ancak bir maçta aynı oyucuya bu hak birden fazla verilmez. Oyuncu bu süre içerisinde
iyileşmez ise hükmen yenilmiş sayılarak yarışmaya kaldığı yerden devam edilir. Rakibi ise yenmiş kabul edilerek
sıralanma için yarışacak takım arkadaşlarının sonuna geçerek oyuna devam eder.
3. Hücum oyuncusu mendili alır, daire dışına çıkar bu arada hiçbir müdahale olmadan kayar ve yere düşer ve
savunma oyuncusu tarafından vurulmak istenirse buna izin verilmez. Başhakem oyunu durdurur. Eğer düşen
oyuncuda bir sakatlık söz konusu olup kurallara uygun bir değişiklik yapılamazsa 3 dakika iyileşme süresi beklenir.
Düşen oyuncu kaldırılır eğer bir sakatlık söz konusu değilse ki sakatlığa başhakem karar verir. Her iki oyuncu ilk
başlangıç çizgisine gönderilir ve oyun yeniden başlatılır. Ancak hücum oyuncusu mendili alıp kaçarken temastan
sonra düşerse oyun kuralları dâhilinde sayılır.
b. Harici müdahale: Oyun esnasında herhangi bir harici müdahale veya saha ihlali olursa oyun durdurulur ve yarışma
tekrarlatılır. Oyunun oynanmasında hakemlerden kaynaklanan istisnai durumlarda da oyun tekrarlanır.
c. Bölümler ve Oyun Alanlarının Değişimi Oyun alanlarının değişimi: Her setten sonra takımlar oyun alanlarını
değiştirirler.
BÖLÜM ALTI
«ATILANLARIN DAVRANIŞLARI
1.Davranış Koşullan
Oyun ilkesine uygun davranış:
1. Oyuna katılanlar resmi oyun kurallarını bilmek ve onlara uymak zorundadırlar.
2. Oyuna katılanlar, oyun ilkesine yakışır bir şekilde, hakemlerin kararlarını tartışmaksızın kabul etmek zorundadırlar.
3. Takımlar herhangi bir anlaşılmayan durumda yalnız oyundaki kaptan vasıtasıyla açıklama isteğinde bulunabilirler.
4. Oyuna katılanlar hakemlerin kararlarını etkilemek veya kendi takımlarının yaptığı hataları gizlemek amacına yönelik
tutum ve hareketlerden sakınılmalıdır.
a. Dürüst oyunculuk.
1. Oyuna katılanlar, dürüst oyunculuk anlayışı içerisinde sadece hakemlere karşı değil, aynı zamanda diğer
görevlilere, rakiplerine, takım arkadaşlarına ve seyircilere karşı da nazik ve saygılı davranmalıdırlar.
2. Maç esnasında takım mensuplarının kendi aralarında konuşmalarına izin verilir. Ancak bu konuşmalarda nazik ve
saygı ölçüsünde olmak zorundadırlar.
2.Hatalı Davranış ve Yaptırımları
a. Küçük Hatalı Davranışlar: Küçük hatalı davranışlara yaptırım uygulanmaz. Takım mensubunu, oyun liderini veya
takımı oyundaki kaptan aracılığıyla sözle veya el işaretleriyle uyarak, takımların hal ve hareketlerinin yaptırım
uygulanacak seviyeye yaklaşmasını önlemek başhakemin görevidir. Bu uyarı yaptırım değildir, ancak olabilecek ve
sonucu yaptırıma gidecek davranışların önlenmesine yönelik bir harekettir. Cetvele işlenmez.
b. Yaptırımlara yol açan hatalı davranışlar: Takım mensuplarından birinin resmi görevlilere, rakiplerine, takım
arkadaşlarına veya seyircilere yönelik hatalı davranışı, hatanın ciddiyetine göre üç ayrı kategoride sınıflandırılır.
1. Kaba davranış: Nezaket, terbiye ve ahlak prensiplerine aykırı her tür hareket veya aşağılayıcı ifadeler,
2. Saldırgan davranış: İtibar düşürücü veya hakaret edici sözler veya hareketler,
3. Tecavüzkâr davranış: Fiili fiziksel saldırı veya saldırı, saldırgan ya da tehditkâr davranışlar
c. Yaptırım tablosu: Başhakemin kararma göre ve hatanın ciddiyeti ile bağlı olarak, uygulanacak ve müsabaka
cetveline kaydedilecek yaptırımlar: ihtar, oyundan çıkarma ve diskalifiyedir.
1.İhtar: Maçta takımın herhangi bir oyuncusunun ilk kaba davranışı müsabaka cetveline kayıt edilir. İkinci ihtarın
alınması durumunda ise alman sette elenmiş sayılır.
2.Oyundan çıkarma: Oyundan çıkarma yaptırımı uygulanan bir takım oyuncusu setin geri kalan kısmında oynayamaz.
Başka bir sonuç olmaksızın takım oyuncuları ile olmamak kaydıyla salonun ilgili bölümünde oturması gerekir. Takım
mensubunun (oyun lideri, takım idarecisi) bu tür davranış tekrarında da yaptırım, oyundan çıkarma şeklinde
uygulanır ilgili takım mensubu sahayı terk eder. Oyundan çıkarılan bir oyun lideri sete müdahale etme hakkını
kaybeder ve oyun sahasını terk eder.
3.Diskalifiye: Diskalifiye yaptırımı uygulanan bir takım mensubu, maçın geri kalan kısmında bir başka sonuç
olmaksızın, Müsabaka Kontrol Alanı'nı terk etmek zorundadır. Fiziksel saldırı, tehditkâr kaba ve fiili davranış içeren
durumlarda bir başka sonuç olmaksızın, diskalifiye yaptırımı uygulanır. Bu tür eylemi yapan takım mensubu ise hiçbir
sonuca bakılmaksızın diskalifiye yaptırımı uygulanır ve rapor düzenlenerek ilgili ceza kuruluna sevk edilir.
d. Yaptırımların Uygulanması: Tüm hatalı davranış yaptırımları bireysel yaptırımlardır, bütün maç için geçerlidirler ve
müsabaka cetveline kaydedilirler. Aynı takım mensubunun aynı maçtaki hatalı davranış tekrarı, artırılarak
cezalandırılır (takım mensubuna birbirini izleyen her hatası için daha ağır bir yaptırım uygulanır).Saldırgan davranış ve
tecavüzkâr davranıştan kaynaklanan oyundan çıkarma ya da diskalifiye için daha önce bir yaptırım uygulanmış olması
gerekmez.
e. Set öncesi ve Set Arasında Hatalı Davranışlar: Setlerden önce veya setler arasında meydana gelen herhangi bir
hatalı davranış (yaptırım tablosundaki cezalar) uyarınca değerlendirilir ve yaptırımlar bir sonraki sette uygulanır
YAPTIRIM KARARLARI
UYARI :Sözlü veya el işareti, kart yok
İHTAR :Sarı kart
SETTEN ÇIKARMA: Sarı + Sarı
OYUNDAN ÇIKARMA : Kırmızı kart
DİSKALİFİYE : Sarı + kırmızı kart (birlikte)
BÖLÜM BİR
TESİSLER VE DONATIM
1. Oyun Sahası Ölçüler : 15x28 m
Tombik: Alt kısmı 13X13 cm dir. En üst kısmı ise 12X12 cm dir.
2. Numaralı Tombik: Alt kısmı 12X12 cm dir. Üst kısmı ise 11X11 cm dir.
3. Numaralı Tombik: Alt kısmı 11X11 cm dir. Üst kısmı 10X10 cm dir.
4. Numaralı Tombik: Alt kısmı 10X10 cm dir. Üst kısmı 9X9 cm dir.
5. Numaralı Tombik: Alt kısmı 9X9 cm dir. Üst kısmı 8X8 cm dir.
6. Numaralı Tombik: Alt kısmı 8X8 cm dir. Üst kısmı 7X7 cm dir.
7. Numaralı Tombik: Alt Kısmı 7X7 cm dir. Üst kısmı 6X6 cm dir.
OYUN BAŞLARKEN
Tombik Hakemi her iki takımın kaptanlarını tombik alanına çağırır yönler protokol tribününe dönük iken takım
kaptanının isminin ilk harfinin alfabetik sırasına göre soldan sağa doğru her kelime birini temsil edecek şekilde sayışır;
Çift sıra olalım
Eşimizi bulalım
Topu atıp havaya
Ebemizi vuralım..
Vuralım kelimesi kimin üzerinde biter ise o oyuncu çocuk hücumda ya da savunmada olmayı tercih eder.
Savunma Yapan Takım
Ebe takımın ebe oyuncusu savunma sahasının bulunduğu tarafın tombik alan çizgisinin 7 metre gerisinde durur. Çizgi
tombik alanına dâhildir. Çizgiye dokunmaz. Diğer 6 oyuncu ebe oyuncusunun üçü sağına üçü de soluna gelecek
şekilde yerlerini alır.
Hücum Yapan Takım
Hücum oyuncuları ise dizilmiş tombik kulesinin merkezinden başlanmak üzere hücum sahası derinliğinde 7 metrelik
yerden atış yapar. Hücum oyuncularının atış sırası forma numaralarıdır. Her hücum setinde atış sırası değişir. Buna
göre birinci sette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra ile atış yapan hücum takımı, tekrardan hücum sırası kendisine geldiğinde 2,
3,4, 5,6, 7, 1 atış yapar. Hücum oyuncularından sırası gelen tombiği vurmak için atışını yapar. Atışta 7. M çizgiye
ayakları ile dokunamaz. Ancak ileri doğru uzanarak atış yapabilir. Top elinden çıktığında yerle teması çizgi gresinde
olması zorunludur.
Vurur ise:
Hücum oyuncuları bütün güçleri ile rakip oyunculara dokunmadan koşarak ve vurulmadan ebe alanının içine dağılmış
tombikleri rast gele dikey olarak dizerler. Vurulmadan yedi tombiği dizen takım seti kazanır. Ebe takım (savunma)
hücum oyuncularının hepsini tombik topu ile vurarak oyundan çıkarması durumunda seti kazanmış olur.
Vuramaz İse:
Müsabaka cetvelinde belirtilen forma numarasına göre hücum oyuncusu tombik topu ile 7 metrelik mesafenin
gerisinden atışını yapar. Bu sırası ile devam eder. Ta ki hücum oyuncuları bitene kadar. Yedi oyuncuda atışını
yaptıktan sonra tombik devrilmezse, hücum sırası rakip takıma geçer. Hücum takımı seti 7-0 kaybetmiş olur. Ebe
takımı bir seti kazanmış olur.
Hücum Oyuncularının attığı Top:
Hücum oyuncuları tombik atışını yaptığında tombiği vuramaması durumunda rakip oyuncular topu en kısa sürede
getirerek tombik hakemine verir. Tombik hakemi de sırası gelen hücum oyuncusuna tombik topunu yerden
yuvarlayarak atar. Sırası gelen hücum oyuncusu topun alınmasına özen gösterir. Dikkatsiz davranan oyuncuya hakem
sarı kart verebilir.
Ebe Takımının (Savunma) Durumu:
Savunma takımı yedi aşıtla sahadadır. Ebe oyuncusunu Oyun lideri belirler. Ancak her sette ebe oyuncusu değişir.
Yedi sette tüm oyunculara ebelik yapma hakkı gelir. Ebe oyuncusu Ebe alanının (dairesinin) kendi yarı sahası
tarafında bekler. Diğer altı oyununun üçü sağında üçü de solundadır. Tombik topunun atılıp ta tombiklerin yere
düşmesi ile tüm güçleri ile koşarak yönleri ebe oyuncusuna dönük olarak sahaya dağılırlar. Ebe oyuncusunun yaptığı
vurma atışının sonunda topu alarak tekrardan ebeye atmaya çalışırlar
Takımın oluşumu:
Takımlar 10 kişiden oluşur. 5 kız 5 erkek olur. Yarışmada 7 oyuncu yer alır. 3 oyuncu yedektir. Her sette takım sahaya
% oranında çıkar.
Setler:
Tombik oyunu 5 settir. Her sette bir oyuncu değişiklik hakkı vardır. Ancak oyuncu değişikliklerini kız erkek oyuncu
çocuk sınırlar. Setler oynatılmış beş dakikadır. Duraklamalar süreye dahil değildir.
MALZEMELER.
Şort ve tişört şeklinde formadan oluşur.
Salonlarda: Şort ve tişört, tabanı düz spor ayakkabısının dışına kıyadfet olmaz.
Sahalarda: Şort ve tişört şeklinde formadan oluşur. Çim ayakkabısı kullanılır.
Malzeme değişiklikleri:
Rakip oyuncuların formasından farklı olur. Eğer renkler aynı ise çizgileri farklı olacak şekilde olan forma kullanılır.
Formanın yırtılması, sökülmesi durumunda hakem oyunu durdurarak gerekli değişikliklerin yapılmasına izin verir.
Toplam kıyafet değişiklik süresi 2 dakikayı geçmez.
Takım kaptanı:
Her takımın mutlak bir kaptanı olur. Kaptanlık bandını sağ bileğine takarak belirgin hale gelir.
Oyun Lideri:
Oyun Lideri, takımın kurulması, teknik ve taktiğinin çalışmasını yapan ve saha dışından takımı yönetme görevini
üstlenen oyun uzmanıdır. Takımı teknik, taktik ve kondisyondan sorumlu kişidir.
Yardımcı Oyun Lideri:
Yardımcı oyun lideri ise, Oyun Liderinin kendi görevleri ile ilgili verdiği görevleri yapar.
Tombik oyununda sayı almak için:
a)Hücum Oyuncuları:
5 dakika içerisinde tombik yapılamaz ise başhakem süre hakeminin bildirisi ile düdüğü çalarak durdurur. Tombik
sırasına bakılır. Kaç tombik konulmuş ise hücum oyuncularının (B Takımı) puanı olarak yer alır. Buna göre hücum
oyuncularının alabileceği en fazla oyun sayısı 7 dir. Zira 7 tombik olduğuna göre kazanılabilecek sayı da 6 olur. Yedi
tombiği üstü üstüne konulması durumunda tombik yapmış olur süreye gerek kalmadan set tamamlanmış olur.
b)Savunma Oyuncuları:
Tombik yapan hücum oyuncularını tombik topu ile vurarak mücadeleyi sürdürür. 5 dakika içinde 7 oyuncuyu vurursa
seti 7-0 kazanmış olur. Ancak 5 dakika bittiğinde henüz 7 kişi vurulmamışsa ve tombik yapılmamışsa başhakem
duruma bakar. Savunma takımının sayısını tombik topu ile vurduğu oyuncu sayısı kadardır. Hücum oyuncusunun
sayısı ise dizdiği tombik sayısı kadar olur. Örneğin A Takımı(savunma) 5 hücum oyuncusunu vurmuş ise set sayısı 5
dir. B Takımı (Hücum) oyuncuları ise 6 tombik dizmiş ise set sayısı 6 dır. Seti B takımı yani hücum oyuncuları
kazanmıştır.
Set Kazanmak:
Tombik Yapmak:
B Takımı (Hücum) yedi oyuncusu ile rakip takıma vurulmadan ebe alanının içindeki tombikleri tombik alanının içine
dizerek tamamlama işlemidir. Süreye bakılmadan tombik yapılması durumunda seti hücum oyuncusu kazanır.
Tombik yapmanın şartı en az hücum oyuncularının yedi oyuncusundan birinin vurulmamış olmasıdır.
Rakibi Tamamen Vurmak:
Savunma oyucularından ebe oyuncusunun diğer takım arkadaşlarının yardımı ile 7 hücum oyuncusunu vurarak
tombik yapmalarını engellerler. Yedi hücum oyuncusunu vurunca seti süreye bakmaksızın kazanmış olur. Bu durumda
set 7-0 kazanılmış demektir. Dizilmiş tombik kulelerine bakılmaz.
Rakip vurmak:
Hücum oyuncularını vurma yetkisi sadece Savunma takımının ebe oyuncusuna aittir.
Vurma Halleri:
Hücum oyuncuları oyun sahası içinde kalmak zorundadır. Çizgi oyuna dâhildir. Ebe oyuncusu ebe alanında kalır. Dışarı
çıkma yetkisi yoktur. Dışarı çıkması durumunda sarı kartla uyarılır. Bir dahi çıkması durumunda ikinci sarı kart ve
kırmızı kart ile oyundan atılır. Ayrıca Ebe bölgesinden çıkarak atış yapar ve rakibi vurur ise vuruş geçersiz sayılır.
Yerine oyundaki başka bir oyuncu girer. Yedek oyuncu ile yeri tamamlanamaz.
Set Kazanma:
Hücum oyuncularının tombik yapması durumunda, savunma oyuncularının da hücum oyuncularının tamamını
vuramamaları durumunda ve 5 dakikanın bitiminde Hücum oyuncularının kaç tombik diktiklerine, savunma
oyuncularının da kaç oyuncu vurduklarına bakılır. Tombik ve vurulan oyuncular takımların sayılarını belirler. En fazla
sayıyı yakalayan takım seti kazanmış olur.
Setin Berabere olması Durumu:
5 dakikada tombik olmaması veya hücum oyuncularının tamamı vurulmamış olur ise tombik sayısı ile vurulan oyuncu
sayısı birbirine eşit olması durumunda takımlar oynatılan setten puan almamış sayılırlar.
Maç Kazanma:
Tombik oyununda 5 set vardır. Tombik yapılmaması ya da hücum oyuncularının tamamının vurulmaması halinde 5
dakika sonra oyun durdurulur. Dolayısı ile bir setin en fazla 5 dakika oynatılma süresi vardır. 5 setin üçünü kazanan
takım maçı kazanmış olur. Bir takım 3 seti kazanması durumunda diğer setler oynatılmaz. Berabere bitmesi
durumunda 7 sete kadar devam eder. 7 sette de beraberlik bozulmaması durumunda kura çekilerek galip takım
belirlenir.
Tombik Topunun Hücum Oyuncusu ile ilişkisi
Hücum oyuncusu tombik topunu tutamaz. Ebeden gelen topu İster havadan isterse yerden gelmesi durumunda tutar
ya da dokunursa vurulmuş sayılır. Diğer oyuncular tarafından atılan topa dokunur ya da tutarsa direk kırmızı kart alar.
Hücum oyuncusunu vurma yetkisi ebe oyuncusuna aittir. Ebe oyuncusu hücum oyuncusunu vurunca kesinlikle topu
hücum oyuncusu tutmaz, vurmaz, doğal şartlarında bırakılır. Ancak refleks gereği yüzüne ya da vücuduna gelen topa
karşı savunma mekanizmalı tepkimeler doğaldır. Hakem bunu çok iyi takip etmesi gerekir. Kasıtlı bir şekilde topun
kendisine değdikten sonra müdahale edilir, sağa sola atılır ise bu davranışın karşılığı kırmızı karttır. Maç boyunca
cezalı olur ve bir daha maça giremez. Yerine yedek oyuncu konulamaz.
Maçta Hazır bulunma ve Eksik Takım:
Bir takımın yarışabilmesi için en az 5 oyuncu ile sahaya çıkması gerekir. Yedek oyuncu bulundurulmaz. 2/3 oranı
korunur.
Isınma devresi:
Maçtan 10 dakika öncesinden başlayıp maç saatine kadar olan süredir.
Takımın başlangıç dizilişi:
Dizilişi takım listesinde olduğu gibidir. Hücum oyuncularında Tombik vurulana kadar değişmez. Her sette hücum
oyuncusunun ilk atış oyuncusu değişir. Tüm setlerde ilk oyuncu çocuk hücum oyununda değişik olur.
Diziliş Hataları:
Dizilişlerde ve ebe seçimlerinde hata yapılması durumunda oyun lideri uyarılır. Sırası gelen oyuncu çocuğa atış
yaptırılır ya da ebe olarak görev yapması sağlanır. Masa hakemi müsabaka cetvelinde bunu takip eder. Kurallara
uymayan oyun lideri, takım kaptanı ve oyuncu çocuk uyarılır. Cezası sarı karttır. Uyarı yetkisi masa hakeminin
bildirmesi ile başhakeminindir.
5 saniye Kuralı:
Hücumdaki takımın oyuncusu topu eline alınca atış süresi 5 saniyedir. 5 saniye içinde atışını yapmayan oyuncu çocuk
sarı kart ile uyarılır. İkinci 5 saniye hakkı verilir. 5 saniye içinde atışını yapmaması durumunda kırmızı kart ile ebelenen
oyuncu masa hakeminin sol tarafındaki yan çizginin dört metre gerisine geçerek tribüne dayalı sandalyede oturur.
Diğer sette oyuncu olarak devam eder.
Oyunun Seyri
Oyundaki oyuncu:
Hücum oyuncusu 15X28, metrelik sahanın içinde yer almak zorundadır. Saha dışına çıkan oyuncu çocuk vurulmuş
kabul edilir. Savunma oyuncusu top nere giderse oraya gider. Savunma oyuncusunun oyun alanı, oyun yerleşkesidir.
Oyun dışı oyuncu:
15X28, metrelik alanın dışına çıkan hücum oyuncusu ile yarışma yerleşkesinin dışına çıkan savunma oyuncusudur.
Dizilen Tombiğe Dokunan Savunma Oyuncusu:
Savunma oyuncularından Ebenin dışındaki yarışmacı ebe alanına giremez. Girmesi durumunda sarı kart ile uyarılır.
Tekrarında sarı + kırmızı kart görür. Savunma oyuncularından ya da ebe oyuncularından birisinin tombiğe dokunması
ancak tombiğin oynamaması durumunda ebe uyarılır. Sarı kart alır. İkinci kez dokunmasında tombik kulesi
kıpırdamasa dahi sarı kart + kırmızı kart görür. Tombiğe dokunduğunda kulenin kıpırdaması durumunda Kırmızı kart
gören ebe oyuncunun takımı seti kaybetmiş olur.
Savunma oyuncuları tombik topunu ebe oyuncuya atarken tombiğe dokunması durumunda başhakem oyunu
durdurur. Düşen tombik var ise yerine konulur. Savunma oyuncusu sarı kart görür. Tekrarında kırmızı kart ile atılır.
Değişikliklerin limitleri:
Maç süresince bir takımın 3 oyuncu değişiklik hakkı vardır. Her sette birini değiştirebilir. Oyuncu değişikliğindeki
sınırlama kız erkek oranıdır.
Kurallara uygun olmayan değişiklik:
Kurallara uygun olmayan değişiklik kız ve erkek oranında olabilir. Bunu başta Masa Hakemi olmak üzere tüm
hakemler takip etmelidir.
Oyuncu değişikliği kuralı:
Değişecek oyuncu çocuğun numarasını cetvel hakemine pusulayı vermesi durumunda Başhakeme bildirilmesi
(oyunun şartları çerçevesinde) izni ile olur. Oyun durunca değişiklik yapılabilir.
Oyuncu Değiştirme yeri:
Masa hakeminin 2 metre solundan savunma oyuncusu, 2 metre sağından hücum oyuncusu değiştirilir. Değişiklikler
müsabaka cetveline işlenir.
Kurallara uygun olmayan duraklama
Kurallara uygun olmayan duraklama taleplerinde bulunan Oyun Lideri ve Kaptanlarının isteği işleme konulmaz. Israrcı
olmaları durumunda ihtar verilir. Devam etmeleri durumunda ve 2 dakika oyunu durduracak davranışlarda
bulunmaları durumunda güvenlik güçleri tarafından saha dışına atılır. Devam ettirmesi durumunda Spor Salonunun
dışına atılır.
Geciktirme Türleri:
Bir takımın oyunun yeniden başlamasını engelleyen kurallara uygun olmayan hareketi geciktirmedir. Ve daha
birçoklarının yanında aşağıdaki hareketleri kapsar.
Oyuncu değişikliğini geciktirmek.
Oyuna başlama işaretini aldıktan sonra diğer oyun duraklamalarını uzatmak.
Kurallara uygun olmayan oyuncu değişikliği talep etmek
Kurallara uygun olmayan duraklama talebini tekrarlamak.
Bir takım mensubunun oyunu geciktirmesi.
Yaptırım Kartları:
Uyarı:Sözlü veya el işareti, kart yok
İhtar:Sarı kart
Oyundan Çıkarılma: Kırmızı kart
Diskalifiye: Sarı + kırmızı kart (birlikte)
Hakem Grubu ve Usulleri Oluşum:
Bir maçtaki hakem grubu aşağıdaki görevlilerden oluşur;
Başhakem
Tombik Hakemi
Masa Hakemi
Süre Hakemi
Çizgi Hakemleri
Usuller:
Maç esnasında sadece Baş ve Tombik Hakemleri düdük çalabilir.
Başhakem çizgi tombik masa ve süre hakemi ile göz göze gelince başparmağı yukarda diğer eli kapalı yumruk şeklinde
iken göbeğinden aşağıya indirince atış başlar. Atış her seferinde bu şekilde yapılır. Ancak isabetli atış yapılınca oyun
kendiliğinden başlamış olur.
Başhakem ve Tombik Hakeminin el işaretleri:
Bir: sağ ya da sol elin işaret parmağı açık diğer parmaklar kapalı şekilde yumruk tutulur.
İki: sağ ya da sol elin işaret ve orta parmağı açık diğer parmaklar kapalı şekilde yumruk tutulur.
Üç: sağ ya da sol elin işaret, orta ve başparmakları açık diğer parmaklar kapalı şekilde tutulur. Elin en az yüksekliği
Başhakemin baş hizasında gösterilir.
Dört: sağ ya da sol elin işaret, orta, yüzük ve serçe parmağı açık başparmak kapalı şekilde tutularak el baş hizasında
tutulur.
Beş: sağ ya da sol elin parmakları kapalı şekilde yumruk tutulur. Parmak uçları aşağıyı gösterecek şekilde kollar en az
baş hizasında Masa(Cetvel) hakemine gösterilir.
Altı: sağ ya da sol elin birisi beş işaretini yapar. Diğer el bir işaretini yapar.
Yedi: sağ ya da sol elin birisi beş işaretini yapar. Diğer el iki işaretini yapar.
Başhakem ve Tombik Hakeminin el işaretleri:
Resmi İşaretler
Hakemlerin el işaretleri
Çizgi hakemlerinin bayrak işaretleri:
Beyaz Bayrak yere paralel ileri uzatılmış ise hücum oyuncuları tombik sahasında, atış çizgi gerisinden
Kırmızı Bayrak yere paralel ileri uzatılmış ise hücum oyuncuları çizgi ihlalında bulunmuş demektir.
Tombik Hakemi: Başhakemle karşı karşıya durur.
Ebe oyuncusunu takip eder.
Ebe oyun alanını takip eder.
Tombiği takip eder.
Karşı çaprazında duran çizgi hakeminin bayrağını takip eder.
Tombik olması durumunda düdük çalarak seti bitirir. Tombik diye olayı ilan eder.
Gördüğü kural hatalarında düdük çalarak oyunu durdurur. Başhakeme bildirir.
Ödül Töreni:
Masa Hakeminin önünde dereceye giren takımlar yan çizginin içinde olacak şekilde derin kolda sıralanırlar.
Sıralamada birinci olan takım ortada, ikinci olan takım sağında üçüncü olan takım ise solunda yer alır. Ödül vermeye
üçüncü takımdan başlanır. Oyun lideri önde forma numarasına göre sıralanan üçüncü takım serbest bölgeye düzenli
bir şekilde yürüyerek gelir. Oyun lideri serbest bölgesinin çizgisine ayakucu değmeyecek kadar yaklaşarak durur. 1
numaralı oyuncu çocuk oyun liderinin sağına 2 numaralı oyuncu çocuk soluna çizgiyi esas alarak sıralanır. Tekler oyun
liderinin sağına, çiftler sonuna geçer. Bu dizilişler serbest bölgenin yarısını geçemez. Bir takımın tüm ödüllerini bir kişi
verir. Oyuncu çocukların ödülleri yerlerinde takım adına verilecek ödüller serbest bölgenin ortasında verilir.
Download

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği