TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM GÖZLEMCİLERİ TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarını yönetecek hakemlerin gözlemi ve denetimi ile
ilgili usul ve esasları düzenler.
Kapsam:
Madde 2 – Bu talimat resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü.
Hakem Gözlemcileri Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını dair hükümleri
kapsar.
Dayanak:
Madde 3 – Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek -9 ncu maddeleri ile 19/07/2012 tarihli 28358 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki
Yönetmelik ile Güreş Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır
Tanımlar:
Madde 4 - Bu talimatta geçen;
Genel Müdür: Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon: Türkiye Güreş Federasyonunu,
İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
FILA: Uluslararası Güreş Federasyonunu,
HGK: Hakem Gözlemcileri Kurulunu
Gözlemci: Güreş hakemi gözlemcisini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Hakem Gözlemcileri Kurulu:
Madde 5 - Merkezde Hakem Gözlemcileri Kurulu oluşur.
Hakem Gözlemcileri Kurulu, Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve 2 üye olarak 5 kişiden oluşur.
Hakem Gözlemcileri Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreteri,
yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçer. Başkanın istifa etmesi durumunda tekrar
seçim yapılır. Başkanının mazereti dolayısı ile katılamadığı toplantılarda başkan vekili
başkanlık yapar.
Sekreter, karar defterini tutmak, toplantı gündemini belirlemek, gözlemci raporlarını
hakemlerin performanslarını değerlendirmek ve Merkez Hakem Kurulu ile paylaşılacak,
raporları tasnif etmekten sorumludur.
Hakem Gözlemcileri Kurulunun Kuruluşu:
Madde 6 - Hakem Gözlemciler Kurulu; Federasyon Başkanı tarafından, hakemlik döneminde
en üst kategoride hakemlik yapmış (FİLA’nın honor hakem listesinde olmak ) veya
1.kategoride en az 5 yıl hakemlik yapmış ve Güreş Hakemliğini bırakmış 5 üyeden oluşturulur.
Hakem Gözlemcileri Kurulunun Görev Süresi:
Madde 7 - Hakem Gözlemcileri Kurulu Federasyonun çalışma süresince kurul ile ilgili tüm
faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi
kendiliğinden sona erer. Ancak yeni kurul seçilinceye kadar göreve devam eder. Hakem
Gözlemcileri Kurulu Üyelerinin Görev Süresi;
a)Üyenin İstifa etmesi,
b) Federasyon Başkanı tarafından azli,
c) Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmama durumunda sona erer.
Hakem Gözlemcileri Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar:
Madde 8 - Hakem Gözlemcileri Kurulu üye adaylarında şu özellikler aranır
a) Güreş hakemliği döneminde en üst kategoride hakemlik yapmış (FİLA’nın honor hakem
listesinde olmak) veya 1.kategoride en az 5 yıl hakemlik yapmış olan gayri faal hakem olmak
b) Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre 6 aydan fazla ceza almamış olmak
c) Faal güreşçi, faal antrenör veya faal kulüp idarecisi olmamak.
Hakem Gözlemcileri Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı:
Madde 9 - Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Hakem Gözlemcileri Kurulunu ihtiyaç
duyduğunda toplantıya çağırabilir.
a) Hakem Gözlemcileri Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde toplanır.
b) Hakem Gözlemcileri Kurulu başkanı, kurula başkanlık yapar. Ancak, Federasyon Başkanı
ihtiyaç duyduğu durumlarda Hakem Gözlemcileri Kuruluna başkanlık yapar.
c) Hakem Gözlemcileri Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.
d) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde başkanın
oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
e) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.
Hakem Gözlemciler Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 10- Hakem Gözlemciler Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) FILA'nın güreş kuralları ile ilgili olarak yaptığı her türlü değişiklik, yorum ve yayınların en
kısa zamanda gözlemcilere duyurulmasını sağlamak.
b) Federasyonun, yurt içinde düzenlediği ve hakem görevlendirdiği tüm yarışmalar için
hakem gözlemcisi görevlendirmek.
c) Hakem gözlemcileri için gelişim seminerleri düzenlemek,
d) Hakemlerin performanslarını yarışmadan sonra üç gün içinde(gerek hakemler gerekse
yarışma hakkında önem arz eden menfi veya müspet durumları) MHK ile paylaşmak, ayrıca
yılsonu değerlendirilmesi için, gözlemcilerin yıl içinde verdikleri raporlar doğrultusunda
MHK’ne tavsiye kararlar vermek.
e) Hakem gözlemcilerinin dosyalarını, bilgi fişlerini ve sicillerini tutmak.
f) Hakem gözlemcileri için değerlendirme ölçeği ve hakem gözlemci formu geliştirmek.
g) Hakem gözlemcilerinin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak.
h) Hakem Gözlemcileri Kurulu Talimatının disiplin ile ilgili bölümüne göre suç sayılan
davranışlarda bulunan gözlemciler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde
ceza kuruluna sevk edilmek üzere federasyon başkanına öneride bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hakem Gözlemcileri ile ilgili hususlar
Hakem Gözlemcilerinde Aranacak Şartlar
Madde 11– a) Güreş Hakemliğini bırakmış ve döneminde en üst kategoride hakemlik yapmış
(FİLA honor hakem listesinde olma) veya 1.kategoride en az 5 yıl hakemlik yapmış olmak
b) Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre 6 aydan fazla ceza almamış olmak
c) Faal antrenör veya kulüp yöneticisi olmamak
d) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hapis cezası almamış olmak
Hakem Gözlemcisi
Madde:12-Hakem Gözlemcisi, Federasyonun düzenlediği müsabakalarda görevli hakemlerin
uluslararası güreş kurallarına uygun olarak görev yapıp yapmadıkları hakkında gözlem
yaparak, ilgili hakemler hakkında rapor hazırlamakla görevli kişidir. Maçta görevli temsilci
bulunmadığı hallerde temsilcinin de görevlerini üstlenir.
Gözlem Tekniği
Madde:13- Gözlem, ön hazırlık, kayıt, değerlendirme ve rapor düzenleme organizasyonu
olarak; dikkat, konsantrasyon, doğru açıdan bakma ve görev bilinci gerektiren bir yetenektir.
Gözlemci, müsabakalar boyunca dikkatinin dağılmayacağı protokol tribünün uygun bir
yerinde oturması ve müsabakalar sırasında dikkatini hakemlere ve pozisyonlara
yoğunlaştırması gerekir.
Hakem performanslarının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, FİLAkurallarına uygun
olarak aşağıda verilen değerlerle ölçülecek, sonra HGK’nun geliştirdiği (Ek;1) “Gözlemci
Değerlendirme Ölçeği”ne göre puanlaması yapılacaktır. Bu kriterlerin temel amacı,
hakemlerin müsabakalardaki genel performanslarının güreş kurallarının ruhunu yansıtan
adalet, güreşçilerin sağlığı ve seyir zevki verme temel ilkelerine dayalı olmasıdır.
a) Yarışmaya başlama öncesi kontroller ve sporculara davranışlar,
b) Oyun kurallarının yorumlanması ve uygulanması,
c) Yarışmanın kontrolü ve yönetimi
d) Yarışma sırasında pozisyon almalar,
e) Güreşçilerin atak, kontratak ve savunma tekniklerini ayırt edebilme becerisi,
f) Hakemin diğer hakemlerle olan iletişimi ve işbirliği
g) Hakemin işine olan ciddiyeti ve disiplini
h) Hakemin, maçını yönettiği güreşçi, antrenörü, yöneticisi ve kulübünden etkilenmeden
özgür iradesiyle karar vermesi
i) Hakemlik kişiliği
j) Hakemin kural bilgisi, kuralları içselleştirmesi
k) Hakemin kendine olan güveni
l) Hakemin kararlarındaki cesareti,
m) Hakemin beden dilini kullanmadaki estetiği,
Hakem Gözlemcilerinin Görevleri
Madde 14 – a) Görevlendirildikleri müsabakalarda salonun müsabaka düzenine uygun olup
olmadığını gözlemleyerek rapor etmek,
b) Görevlendirildikleri müsabakalarda protokol tribünün uygun biryerinde hakemleri yarışma
boyunca izleyerek, görev yapan tüm hakemler ile ilgili “Hakem Gözlemcileri Değerlendirme
Ölçeğine” göre rapor hazırlamak ( Hakem Gözlemcileri, müsabaka esnasında veya sonrasında
hakemlere, sporculara, antrenörlere ve görevlilere hiçbir şekilde müdahale edemezler)
c) Hazırladıkları raporları gizli olarak 3 gün içerisinde hakem gözlemcileri kuruluna vermek
d) Müsabaka sırasında hazırlanan raporda hakemlerle ilgili cezayı gerektiren davranışlar var
ise, kurul başkanına durumu rapor etmek.
e) Müsabakalar sırasında, sporcuların, antrenörlerin ve yöneticilerin sportmenliğe aykırı sözlü
veya fiili hareketlerini rapor ederek kurul başkanına göndermek.
f) Müsabakalar öncesinde salonda olmak ve sonuçlanıncaya kadar müsabaka mahallini terk
etmemek.
g) Gözlemciler hakem kliniklere katılmazlar, ancak ihtiyaç duyulması ve görüşlerine
başvurulması halinde, başhakemin davetiyle hakem kliniklerine katılabilirler.
g) Bu talimattaki disiplin hükümlerine uymak zorundadırlar.
Gözlemciden Beklentiler
Madde:15
a) Gözlemci, hakemin performansını değerlendiren kişi olmakla birlikte, aynı zamanda
hakemin rehberidir.
b) Gözlemci, görevlendirildiği maçta hakemlerin performansını objektif ve bağımsız bir
şekilde değerlendirmeli ve MHK'nun hakemleri değerlendirmesinde en önemli veriyi
oluşturmalıdır.
c) Gözlemci, yarışma sırasında sporcu, antrenör ve yöneticilerin olabilecek sportmenliğe
aykırı sözlü yada fiili eylemlerini Federasyon Başkanlığına rapor etmelidir.
d) Gözlemci raporu,HGK tarafından net bir şekilde anlaşılmalıdır.
e) Gözlemci raporu, hakemlerin performansı konusunda somut ve kesin bir fikir vermelidir.
f) Gözlemci, hakeme vereceği not ile adalet duygusunu yansıtırken, yapılacak
değerlendirme ve verilecek not ile de, diğer hakemler için eşitsizlik yaratmamalıdır.
g) Gözlemci Raporu; hakemin o maçtaki performansını, hakemlik yeteneklerini,
geliştirilmesi gereken yönlerini yansıtmalıdır.
h) Gözlemci raporu; hakemlerin eğitiminde ele alınacak konuların seçimine yardımcı
olmalıdır.
i) Gözlemci, hakemin neden hatalı kararlar verdiğini bulup değerlendirmeli ve aynı hataları
daha sonraki maçlarda tekrarlamaması için raporu vasıtasıyla hakeme rehberlik
yapmalıdır.
j) Gözlemci Raporu, hakemin performansını yansıttığı kadar, aynı zamanda gözlemcinin de
bilgi ve beceri düzeyini yansıtır.
k) Gözlemciler, maçların zorluk derecesine göre hakemleri değerlendirmelidir.
l) Gözlemciler, bilgilerini sürekli yenilemeli, yapılan seminerlere, eğitim çalışmalarına
katılmalı ve FİLA Kuralları Kitabı'nı, hakem gözlemci talimatını, dikkatle incelemelidir.
Hakem Gözlemcilerinin Atanması
Madde 16 – a) Hakem gözlemcileri; Hakem Gözlemcileri Kurulu tarafından atanır
b) Bir minderde organize edilen müsabakalar için bir gözlemci görevlendirilir.
c) İki minderde organize edilen; grup müsabakalarında 18 hakeme kadar bir gözlemci, 18’den
fazla hakemin görevlendirildiği gruplar, Türkiye şampiyonalar ve lig finalleri için ise iki
gözlemci görevlendirilir.
d) Üç ve daha fazla minderde organize edilen müsabakalar için iki gözlemci görevlendirilir.
e) Gözlemciler, verdikleri raporların kalitesine ve performansına göre görevlendirilirler ve
raporların değerlendirilmesinden HGK yetkilidir.
Gözlemciler yarışma ve hakemlerle ilgili raporlarını ayrı ayrı verirler.
Hakem Gözlemciliğinin Sonlanması
Madde:17
a) Gözlemcinin İstifa etmesi.
b) Gözlemci olabilme şartlarından birini kaybetme.
c) Bir takvim yılı içinde üç defa mazeretsiz olarak gözlemcilik görevine gelmeme.
d) Disiplin yönetmenliğine göre Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilen ve hakem
gözlemciliğinin iptali cezasını alma.
e) 75 yaşını dolduranlar(ay-gün aranmaz)
Gözlemcilerin Denetimi
Madde:18- Hakem Gözlemcileri Kurulu gözlemcileri denetlemekle görevlidir.
Hakem Gözlemcilerinin Ücretleri
Madde 19– a) Hakem Gözlemcilerine yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre müsabaka
başhakeminin aldığı yolluk ve seans ücreti tahakkuk ettirilir.
Hakem Gözlemcilerinin Kamu Görevlisi Sayılması
Madde 20- Hakem gözlemcileri 3289 sayılı GSG Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri
hakkındaki kanunun Ek:9.uncu maddesi gereğince, görevleri sırasında kamu görevlisi
sayılırlar. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen
suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
DİSİPLİN SUÇLARI ve CEZALARI
Hakem Gözlemcilerinin Disiplin Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar:
Madde 21- Bu Talimatta verilen cezalar; uyarı cezası, geçici süreyle görevlendirilmeme,
hakem gözlemciliğinin iptali cezalarıdır.
Uyarı Cezası: Gözlemcinin yaptığı fiil ve davranıştan dolayı yazılı ihtarla dikkatinin
çekilmesidir.
Görevlendirilmeme: Gözlemcinin yaptığı fiil ve davranıştan dolayı belli bir süre müsabakalara
görev verilmemesidir.
Hakem Gözlemciliğinin İptali: İhlalin niteliğine göre gözlemciliğin iptal edilmesidir
a) Uyarı Cezası Gerektiren Fiiller
1- Kılık kıyafetine ve genel görünümüne özen göstermeyenlere,
2- Ciddiyetten uzak görev yapan ve gözlemci raporlarını özensiz dolduranlara,
3- Beşeri ilişkilerde toplumun ahlak kurallarına aykırı davrananlara,
b) Geçici Süreyle Görevlendirilmeme Fiilleri
1- Görevlendirildiği yarışmalara mazeretsiz gitmeme,
2- Uyarı cezası almasına rağmen aynı fiilleri yapmaya devam edenlere,
3- Yarışmalara geç gelmeyi veya yarışmalar bitmeden salonu erken terk etmeyi alışkanlık
haline getirenlere,
4- Spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunanlara,
5- Yarışmalar sırasında alkollü içecek kullanan veya alkollü olarak yarışma alanına
gelenlere,
6- Hakemlere, sporculara, idarecilere, antrenörlere veya seyircilere sözlü ve fiziki
saldırıda bulunanlara,
7- Hakemlerin eleştirilerini dedikodulu şeklinde yapan, hakemlik ve gözlemcilik
müessesini küçük düşürücü davranışlarda bulunanlara,
c) Hakem Gözlemciliğinin İptalini Gerektiren Fiiller
1- Federasyon, Güreş camiası, spor teşkilatı ve Hakem Gözlemcileri Kurulu aleyhine; her
türlü basın, yayın ve internet aracılığı ile suçlayıcı beyanlarda bulunan gözlemcilere,
2- Kaçakçılık, yüz kızartıcı suçlar veya adabı muaşeret kuralları aleyhinde suçlardan
mahkum olanlarla, genel olarak ağır hapis veya kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla
hapis cezası ile hükümlü olan gözlemcilere,
3- Güreş federasyonu disiplin kurulunca altı aydan fazla müsabakalardan men veya hak
mahrumiyeti cezası alan gözlemcilere,
4- Yarışmaları kulüp veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yönettiği tespit edilen
hakemleri rapor etmeyen gözlemcilere,
5- Toplumun gelenek göreneklerine göre; haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunan
gözlemcilere,
Yukarıda belirtilen cezalardan uyarı ve geçici süreyle görevlendirmeme cezaları Hakem
Gözlemcileri Kurulu tarafından uygulanır. Ancak hakem gözlemciliğinin iptali cezaları
Federasyon Disiplin kurulunun yapacağı soruşturma sonucunda verilir.
Bu talimatı Güreş Federasyon başkanı yürütür.
GÜREŞ HAKEMLERİ GÖZLEMCİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Puan
Açıklamalar
10-9.5
Mükemmel performans (Çok zor maçları hatasız yönetme, övülecek kararları olan)
9.4-9.0
Çok iyi performans (zor maçları hatasız yönetme, örnek kararı olan)
8.9-8.0
İyi performans(tatminkar), ufak-tefek hatalar
7.9-7.0
Orta düzeyde performans, belirgin hatalar, (Bunların neler olduğu yazılacak)
6.9-6.0
Düşük düzeyde performans, yarışmanın sonucunu etkileyen bir veya daha fazla
hatalar, diğer iki hakem tarafından düzeltilmiş önemli hatalar, disiplinsiz
davranışlar, mazeretsiz olarak zamanında bulunması gereken yerde veya
toplantıda bulunmama (Bu hatalar belirtilecek)
5.9-5.0
Zayıf performans, beklentilerin çok altında, zayıf kontrol, kural bilgisi eksikliği v.b.
4.9-4.0
Çok zayıf performans, hayal kırıklığı (kabul edilemez)
Güreş Müsabakalarının Zorluk Dereceleri
1-Çok zor maç: Çok güçlü güreşçilerin birbirleriyle yaptıkları lig veya şampiyonadaki maçları
2- Zor maç: Birbirini iyi tanıyan denk güreşçilerin maçları
3- Normal maç: Güreşçilerin güç ve tecrübelerinde dengenin olmadığı maçlar
4- Kolay maç: Zayıf/tecrübesiz güreşçilerin maçları, maç içinde hakemi zorlayıcı durum veya
pozisyon olmaması
GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM GÖZLEMCİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
Müsabaka Adı:
Müsabaka Tarihi ve Yeri:
Hakem Gözlemcisi:
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adı Soyadı
Kate.
Müsabakanın Görevli Hakemleri
İli
Düşünceler
Puan
Sıra
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Adı Soyadı
Kate.
İli
Düşünceler
Puan
Müsabakalar ve Hakemlerin performansları hakkında detaylı bilgiler
Hakem Gözlemcisi
Download

türkiye güreş federasyonu hakem gözlemcileri talimatı