05 Mart 2015
BASIN AÇIKLAMASI
Ulusal bir basın organında yer alan “SGK’nın Bilgi İşlemi ve Milyon
Dolarlık Projeler İlahiyatçıya Emanet’’ şeklindeki haber üzerine yapılan
açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm personeli ile vatandaşlarımıza 7/24
kesintisiz sağlık, emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri gibi çok önemli hususlarda
hizmet sunmakta, hizmet kalitesini arttırmak için çalışmalarına mesai mefhumu
gözetmeksizin devam etmektedir.
SGK olarak sunmuş olduğumuz hizmetleri sürekli güncellemekteyiz.
Bilgi Teknolojilerini en üst seviyede kullanmaktayız. Türkiye çapında, 500’den
fazla Sosyal Güvenlik Merkezi ile 81 İl Müdürlüğü, 3 bin 061 hastane, 24 bin 89
eczane ve 5 bin 171 optik müessesesinde vatandaşlarımızın tamamına hizmet
sunan bir Bilgi Sistem alt yapısı işletilmektedir.
Söz konusu haberde yer alan bazı projeler Hizmet Sunumu Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülmemekte, bazı projeler geçen yıllarda
tamamlanmış, bazı projeler ise henüz hazırlık aşamasındadır.
Kurumumuzda tedarik süreçleri başlamadan önce yapılan çalışmalarla
ihtiyaçlar, mevzuat çerçevesinde hazırlanan teknik ve idari gerekçe raporları ile
tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalar yatırım programı teklifi olarak Kalkınma
Bakanlığına sunulmakta ve bu projeler Kalkınma Bakanlığı tarafından da detaylı
olarak etüt edilmekte, diğer kurumlarla mükerrer olmaması, teknolojik
çözümünün maliyet etkin olması için incelenmekte ve uygun görülmesi
durumunda Kurum Yatırım Bütçesinde yer almaktadır.
SGK’da takip edilen tedarik süreçleri, bütçe, ihale mevzuatı ve teknik
ihtiyaçların tanımlanması kapsamında tamamen birbirinden bağımsız ve
birbirini denetleyen ayrı birimler tarafından yönetilmektedir. Her türlü tedarik
1
süreci ilgili mekanizmalarca hassasiyet ile takip edilmekte, gerek ihale
süreçlerinden önce gerekse sonrasında aynı hassasiyetle incelenmektedir.
Gelişen teknolojinin bir getirisi olarak SGK bilgi işlem alt yapısı her
geçen gün büyümektedir. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin bir an önce
hayata geçirilebilmesi maksadıyla, hizmet ya da mal alımı yapılmaktadır. Bir
projenin önce kurumun mevcut personeli ile yapılması tercih edilmekte, fakat
yeni kabiliyetler kazandırılırken mevcut hizmetin aksamamasına özen
gösterilmektedir. Bu kapsamda Kurum personeli öncelikle hizmetlerin
aksamaması yönünde görevlendirilmektedir.
Kurumumuzda çalışan tüm sözleşmeli bilişim uzmanlarının özlük hakları
5502 sayılı Kanunun 28’inci Maddesi doğrultusunda Maliye Bakanlığı ile
Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alınarak hazırlanan ve Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan usul ve esaslar kapsamında belirlenmektedir.
Kurumumuzda çalıştırılmakta olan Bilişim Uzmanları kademeli olarak
sınıflandırılmış olup, mezkur haberde belirtilen miktarlarda net maaş
ödenmemektir.
Kurum, gelişen teknolojiye uygun olarak; sistemlerinin iyileştirilmesine,
bilgi güvenliğine, iş sürekliliğine yönelik çalışmalarına ve başta vatandaşlarımız
olmak üzere tüm ilgili paydaşlara hizmet vermeğe devam edecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI
2
Download

Ek Dosya