İLİ
: SİVAS
TARİH : 20.03.2015
‫ار ِه ْم‬
َ ‫ِين َي ُغضُّوا مِنْ أَ ْب‬
َ ‫قُل لِّ ْلم ُْؤ ِمن‬
ِ ‫ص‬
ُ ‫َو َيحْ َف‬
‫ُوج ُه ْم‬
َ ‫ظوا فُر‬
İFFETLİ OLMAK
Aziz Kardeşlerim!
İffet, her türlü haramdan uzak durmak,
çirkin söz ve fiillerden sakınmak, hayâ ve edep
dairesinde ahlâkî değerlere bağlı kalmak
suretiyle kazanılan erdemdir. Kur’ ân’ da ve
hadislerde iffet kelimesi iki manâda kullanılır:
1.Dilencilik
yapmamak,
başkalarının
elindekine- avucundakine karşı müstağni
olmak
2.Nefsin aşırı isteklerinden eli- ayağı, dilidudağı, gözü- kulağı korumaktır. Tıpkı
büyüklerimizin dediği gibi;
Eline, beline, diline hâkim olmaktır iffet.
Dolayısıyla evlilikte, ticarette, tesettürde hatta
hayâllerimizde bile iffetli olabilmek çok
önemlidir. İffet kavramı önce kadını akla
getirse de Cenab-ı Hakk, Kur’an’da hem Hz.
Meryem’i hem de Hz. Yusuf’u iffet timsâli
olarak göstermiştir. Nur Sûresi 30. âyet-i
kerimede;
“Mümin erkeklere söyle; bakışlarını haramdan
indirsinler,
iffetlerini
korusunlar.”
buyurulmuştur. Demek ki Allah Teâlâ’nın
istediği, kadın olsun erkek olsun herkesin
iffetli olmasıdır.
Değerli Müminler;
İffet, şehvetin sabrıdır. El zinâsı, göz
zinâsı, dil, kulak ve ayak zinâsından uzak
durmaktır iffet. Gözlerin zinâsı harama
bakmak, müstehcen görüntü, fotoğraf veya
videoları seyretmektir. Kulakların zinâsı
müstehcen şeyleri dinlemektir. Dilin zinâsı
fuhuş konuşmak, ellerin zinâsı nâmahreme
dokunmaktır.
Ayakların
zinâsı
günah
ortamlarına gitmektir. Bütün organlarımızı
zinâdan korumak, Allah’ın emridir. Yalnız dil
ve kalp ile Müslüman olmak yetmez, bütün
uzuvlarımızın Müslüman olması gerekir;
çünkü iffet, bunu gerektirir.
İffet, dünyevî zevklerle gününü gün edip
ahireti unutmamaktır. Helâl daireyle yetinip
harama girmemektir. Mal ve para hırsından
uzak durmaktır iffet. Oburluktan kaçmaktır.
Haddi aşmamaktır. Sosyal medya dediğimiz
ortamlarda bile helâl-haram ayrımını iyi
yaparak
sanal
zinâdan
kaçınmaktır.
Hayâllerimizde bile iffetli olmamız gerekirken
sanal âlemde iffeti unutmamak, elzemdir. İster
TV’de ister internette… Kimsenin görmediği
yerde bile “Allah görüyor” diye düşünerek
çağımızın en zor imtihanı olan iffet
imtihanından geçmek, Allah’ın has kullarının
nişânesidir.
Sevgili Müminler;
Nefis haramları ister, akıl ona gerekçe
bulur, vicdan günâhı aklar. Ne kadar kaçsak da
Allah hesap sorar. Kimsenin görmediği yerde
bile bizi gören Allah var. İyisi mi şeytanî
dürtüler geldiğinde “Maazallah” deyip Allah’a
sığınmalı, ‘iffet elbisesi’ni giymeli. Harama
bulaşma fikrini, düşünce eyleme dökülmeden
izâle etmeli. Günah işlemeden günah niyetini
silmeli. İffeti, düşünceye yerleştirmeli. Nefsin
isteklerini, önce iffet süzgecinden geçirmeli.
Kardeşlerim!
İffet âbidesi olduğu halde sabahakşam Allah’a yalvararak iffet isteyen Sevgili
Peygamberimiz (sav) gibi biz de iffet istemeli,
yalvara yakara iffet için dua etmeliyiz.
Ey Rabbimiz! Bizlere iffetli düşünüş, iffetli
davranış, iffetli bir duruş nasip eyle.
Cehennemde cayır cayır yaktıracak zinâ
günâhından bizi uzak eyle.
Sizleri En Güzel’e emanet ederek hutbemi
Necip Fazıl’ın şu sözleri ile bitiriyorum:
Yûsuf baştan aşağı iffet olduktan sonra
Züleyha baştan aşağı âfet olsa ne yazar.
Gülsima SAVAŞ
Vaiz
Download

20.03.2015 iffet duygusu mahremiyet