DIYANET
IŞLERI BAŞKANLI~I
DERGISI
DİNİ,
AHLAK!, EDEBI, MESLEKI AYLIK
Kasım
8. Cilt
DE:RGİ
- Aralık 1969
90 - 91.
1
fı Ç t N D E K İ L E R 1
Sayfa
RAl\fAZAN BAYRAMINI
Lfitfi DOGAN
TEBRİK
:MESAJI
• • • • • • • • • • • 325
ASRIMIZDAKİ TEFSİR HAREKETLERiNE UMüMl
BİR BAKlŞ
Doç. Dr. İsmaU CERRAHOGLU
VE BESMELE
Demirhan t!NL ü . . . . . .
327
SERDAROGLU • • • • • . • •
RAMAZAN VE ORUÇLA İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
Osman KESKİOGLU • • • • . • • •
RA:t\<IAZA..."' ORUCUNUN KAZANDffiDI(H MUTLULUK
Kemal Gt!RAN
ORUÇ VE KADİR GECESİ
Orhan BALCI • . . • .
HUTBE (KADİR GECESİ)
Arif M, ÖZDEMİR • • •
İMAM SÖZÜNÜN TAŞIDIGI MANA
Cemaleddin KAPLAN • • • • • • • •
MÜSLt!MANLARCA KİTABIN VE Kt!TUPHANENİN
IHYMETİ BtJYt!KTt!R
M. Şevki ÖZl\:lEN • • • • • • • • •
ORUÇ TUTANLARlN UYMALARI GEREKLİ SAGLIK
KURALLARI
Dr. Burhan BENGİSU
339
İSTtAZE
335
HADİS-İ ŞERİF
Alırnet
343
348
351}
351
35<1
356
359
ŞEHİD (Şür)
Hasan ERDEN • • •
AYDINLIK KOSMASI (Şiir)
F. •Cemal Oğuz ÖCAL • •
DİYANET İŞLERi VE FAiZ MES'ELESİ
Namık Zeki ARAL • • • •
• •
•
MEMLEKETİMİZDE HIRİSTİYANLIK PROPAGANDASI
Doç. Dr. Tala.t KOÇYİGİT
KlSSADAN H!SSE
Nevzat AirALTUN •
ÇOCUK EGİTİMİ VE öGRETİl\iİ
Süleyman ÖZER • .
360
361
362
366
368
369
İBN-İ SİRİN
Lfitfi ŞENTÜRK . .
ŞER'İYYE SİCİLLERİ ARŞİVİ
371
Nuri YEPREM
• • • • • •
FETVA EMİNİ ABDULLAH VASSAF EFENDİ
DİN İŞLERi YüKSEK KURULU KARARI
TAMiMLER
HABERLER
6
6
•
•
•
•
•
"
•
•
•
•
•
•
373
• 375
378
• 379
381
Sayı
RAMAZAN ORUCUNUN
KAZANDIRDIGI MUTLULUK
Hazırlayan: Kemal GÜRAN
Diyanet işleri Başkanlığı Müfettişi
•
•
O
mrümüzün bir Ramazan ayını daha yaşıyoruz. Ramazan
ayları; sahuru, iftarı, teravihi;
dolup taşan camileri,
vaaz ve mukabeleleri ile hayatımıza sayısız renkler getirir.
Ramazan; islam'ın beş temelinden dördünün islam dünyasını ve Müslüman ruhları aydınlattığı aydır. Ramazan ayın­
da; Kelime-i Te'Jhld'in nOru, gönüllerde daha yüksek bir
şekilde parlar. Dinimizin direği namaz, daha huzurlu ve huşO ile kılınır. Oruç da Ramazan ayının zlnetidir.
Bu ayda
malların kiri zekatla temizlenir, hayatımızın bu en zorunlu
düsturu bir farz derecesinde tatbik edilir. Bilindiği gibi bunlar, islam'ın beş temelinden dördünün farz derecesindeki
tatblkatıdır. Ramazan ayında nafile ibadetler ise sayılama­
yacak kadar çoktur. Ramazan geldiğinde Cennetin kapıları
açılır, Cehennemin kapıları kapatılır. Mü'minlerin düşmanı
olan şeytanlar kösteklenir, zararsız hale getirilir. Bu ay'ı
inanarak ve karşılığını da yalnız Allah'tan bekleyerek oruçla geçiren kimsenin geçmiş günahları affolunur. Ramazan
ayı bir insanlık, fazilet ve ahlak ayıdır.
Duygulu ve Imanlı bir şairimiz, Müslüman bir ülkede
Ramazan ayını şöyle tasvir ediyor:
Nura garkolur cihan,
Kullar için imtihan,
Mü'minim diyenlere,
Oruç ayı Ramazan.
Bu ayda
köşe
Nefse olur te'siri,
Ruhen kalırsın diri,
Ramazan orucumuz,
Beş büyük farzdan biri.
bucak,
Şenlenir ocak, ocak ...
Müslüman kula farzdır,
Otuz gün oruç tutmak.
islam bir selamettir,
iman bir saadettir,
Oruçlu olan kulun,
Her anı ibadettir.
Ramazan - Kur'an ayı,
Mü'mine şükran ayı,
Bu ay Müslümanlara,
Hidayet, gufran ayı.
348
Ramazan ayının en dikkate değer yönü, bu ay içinde tutulan oruçlarımızdır. Oruç; geçmiş bütün ümmetiere farz kılındığı gibi, biz Müslümanlara da farz kılınmıştır. Oruç, ancak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için
tutulur. Bu sebeple; bir Hadls-i Kudsi'de Cenab-ı Hak;
"insanoğlunun bütün ameli kendisi içindir. Ancak oruç benim içindir.
Orucun mükafiıtını da ben vereceğim." buyurmuştur.
Allah, kendisi için yapılan bu ibadetten bütün milletleri hisselendirmiş
ve bütün ümmetiere orucu farz kılmıştır.
Oruç islam'ın beş temelinden biridir. Oruçlarımız, nefs hakimiyetini
sağlamak için bizim yardımcımızdır. Başıboş bırakıldığı zaman bizi uçurumlara sürükleyen nefsin kötülüklerinden, oruçla korunmuş oluruz. Oruç bizi
kötü düşünce ve duygulardan uzaklaştırır, rOhumuzu pek yüksek ahlaki ve
insani fazlletlerle donatır.
Orucun verdiği hararetle günahlar yakılır, ruhlar arınır, kalbler temizlenir. Oruçlarımız bizi, Rabbimize yaklaştırır, mana aleminde yüceltir. Onun
rOhl ve manevi faydaları saymakla bitmez.
Sevgili Peygamberimiz bir Hadls-i Şerlflerinde;
"Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız." buyurmuşlardır.
Oruç, mideyi din lendirir, sı h hat ve afiyet verir, zengin olana fakiri n
ıstırabını, tok olana açiarın halini daha iyi anlatır. Oruç, insanı ibadette riyasızlığa ve kalbi samfmiyyete ulaştırır, sulh zamanında harbin meşakkat­
lerine ve yoksulluğuna alıştırır.
Ancak bütün bu ictimal ve sıhhl faydaları, orucun bize farz kılınması­
nın gerçek sebebi değildir. Orucun farz kılınmasının
gerçek sebebi, bu
faydalar yanında; Allah'ın emrine boyun eğmektir, kulluk zevkini insanlara taddırmaktır. Beşeriyyeti samlmiyyetsizlikten, riyadan uzaklaştırmak,
Allah'a teslim olma, yalnız O'na sığınma, yalnız O'na bağlanıp güvenme
şuuruna erdirmektir. Tek kelime ile, MÜTTAK1'1ik katına bizleri ulaştırmak­
tır. Nitekim orucun Müslümanlara da farz kılındığını
beyan eden Ayet-i
Kerımenın sonun d a;
A
•
:- --;.:
~
.. _.
·-----·~"'/
(< ;.)~
~
>)
"Ta ki
korunasınız." buyurulmuştur.
Bazılarının
gafletle söylediği gibi oruç, insanları oburluktan kurtarmak
ve yemek düzenini sağlamak için farz kılınmamıştır.
Oruçlu için iki sevinç vardır. O, hem orucunu bozup iftar ettiği zaman
sevinir, hem de Rabbine kavuştuğu zaman sevinir. Cennetin kapılarından
olan REVYAN kapısından, ancak oruç tutanlar Cennete gireceklerdir.
kurtuluş
Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu Cehennem azabından
olan Ramazan ayının ve tuttuğumuz oruçların cümlemize gönül dolusu ferahlıklar getirmesini dilerim.
349
Download

Ç t ND