İL: ORDU
AY-YIL :NİSAN-2015
TARİH: 17/04/20145 (3.HAFTA)
ِ ِ
‫وما أَرسْلَن ا‬
‫ين‬
َ ‫اك ِإَّل َر ْح َم ًة لْل َعاَلم‬
َ َْ ََ
Enbiya Suresi 21/107
‫َّللاِ صلى هللا عَلي ِه ا‬
: ‫يقول‬
ُ ‫وسلم‬
َ َْ ُ
َ ‫رسول ا‬
ُ ‫قال‬
‫" يَأَُّيه َا النَّ ُاس ان َّ َما أََنَ َ َر م َْح ٌة ُمهمدَ اة‬
ِ
Darimi Sünen 15
KUTLU DOĞUM
Aziz Cemaat !
Cahiliye anlayışının hüküm sürdüğü bir
dönemde Yüce Allah’ın ilahi mesajını insanlığa
iletmek üzere gönderdiği peygamberler halkasının
son temsilcisi olan Hz. Muhammed (s.a.v)’in
doğumu, tarihin akışını değiştiren kutlu bir
olaydır. Peygamberimizin doğumu esnasında
yaşanan bir takım olaylar, insanlığa nur saçan
ilahi bir dinin gelişinin de habercisi olmuştur. Bu
dinin temsilcisi ve habercisi Hz.Muhammed ise,
hem sözüyle hem de davranışıyla herkesin
beğenisine mazhar olarak ‘‘Muhammed’ül-Emin
yani Güvenilir Muhammed’’ olmuştu. Nitekim
Kur’an-ı Kerimde Cenab-ı Allah Şöyle Buyuruyor
“Ey Muhammed Seni Ancak
Alemlere
Rahmet Olarak Gönderdik.”1 O, Allah’ın
insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi. O,
hem insanların hem en üstünü hem de Seyyid’ülEnbiya idi. O, Allah’ın son elçisi ve hakikatin
sadık emanetçisiydi. İnsanlık o gün onun gelişini
nasıl hasretle ve iştiyakla beklediyse ,bu gün de
aynı iştiyak ve azimle onun ilahi mesajını doğru
algılamaya muhtaçtır.
Değerli Müminler!
Bu
kutlu
günde
karanlıklarımızın
aydınlanması, bunalan ruhlarımızın huzura
kavuşması ve kan gölüne dönen dünyamızın
barışa ve selamete kavuşması için onun mesajının
çok iyi algılanması gerekir. Kanla , gözyaşıyla,
acı ve zulümle sarsılan insanlığın bugün dünden
daha fazla onun çağları aşan ebedi mesajına
ihtiyacı vardır. Onun nasıl sevgi, merhamet ve
barış timsali olduğunun hatırlatılmasına ihtiyaç
vardır. Zira O, kendisini kan revan içerisinde
bırakan inkarcı ve zalimlere karşı dahi bedduada
bulunmamış, onlara hayırla dua edecek kadar
sevgi dolu bir peygamberdi. Yeryüzünde zulüm
ve haksızlık yapılan tek bir insan dahi kalmasın
diye çalışan ve uykuları kaçan eşsiz bir
peygamberdi.
Değerli Mü’minler!
O Rahmet peygamberinin bağlıları ve
yolunun yolcuları olarak bize büyük bir görev
düşmektedir. O da İslam’ın barış, sevgi ve adalet
mesajını bütün kainata duyurmaktır. Sevgili
Peygamberimiz (Sav) bir Hadisi Şeriflerinde
Şöyle Buyurmaktadır. “ Ey İnsanlar Muhakkaki
ben Rahmet ve Hidayet ediciyim yol
Göstericiyim”2 Onun bizlere bırakmış olduğu
emanete (Kur’an ve Sünnete) sımsıkı sarılmaktır.
Zira yolcuya düşen rehbere uymaktır. Bize düşen
de ona uymak ve ahlakı ile ahlaklanmaktır.
Değerli Mü’minler!
Milletimiz her geçen yıl artan bir
heyecanla Kutlu Doğum Haftasını kutlamakta ve
bu vesileyle kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma
kültürümüzün daha da derinleşmesine vesile
olmaktadır. Efendimizin manevi ikliminde
yükselen bu sevgi seli, bizim kültür ve
inancımızın ‘‘Yaratılanı sev yaratandan ötürü’’
prensibinin bir sonucudur.Bu prensipte şiddete,
öfkeye, merhametsizliğe ve haksızlığa yer yoktur.
Aziz Kardeşlerim!
Unutmayalım ki, başkalarının hakkına
sahip çıkmadan kendi haklarımızı koruyamayız.
Bütün canlılara merhamet göstermeden hakkı ve
hukuku muhafaza edemeyiz. Kendimiz için
istemediğimiz
şeyleri
başkası
için
de
istememeliyiz prensibi, ruh alemimizin ve
medeniyet anlayışımızın temeli olmalıdır.
Hutbemizi Merhum M. Akif Ersoy’un
sevgili Peygamberimiz ile ilgili şu güzel
dizeleriyle bitirelim!
Dünya neye malikse onun vergisidir hep
Medyun ona cemiyeti, Medyun ona ferdi
Medyundur O masuma bütün bir beşeriyet
Ya Rab! Mahşerde bizi bu ikrar ile haşret!
HAZIRLAYANIN ADI: İlhami EGE
ÜNVANI: İmam-Hatip – ÇAMAŞ
Bu hutbe Başkanlığımızca daha
yayımlanmamıştır.
1
2
Enbiya Suresi 21/107
Darimi Sünen 15
önce
Download

Rahman Suresi 7