T.C. U~AK VALiLiGi il Milfi Egitim MiidiiI"liigu SaYI : 23374746074.01.0311596076
KOllU: Osmanl! Turk9csi Kursu
12/02/2015
...................... KA YMAKAMLlCJINA
(!lye Mill! Egilim Mudiirliigii)
.- ... ..
................................... MUDURLUGUNE ~
Ilgi: a) 08.04.1995 tarih ve 22252 SaYl1i Resmi Gazcle'dc yaynnlanan Hizmctic;i Egllim yonelmcHgi.
b) Mill! Egitim Bakanhgr ve Hayrat Yakfl arasmda yapdan 26.06.2013 larlhli I;;birligi
Protokolii.
llgi (b) Protokol gcregi set;meIi derslcri okutacak ogretmcn ihliyacllll kar,~llall1ak iizere
Bakanhglmlzca merkezi oJarak Osma1111 Tiirk<;csi ()grelim Yontemleri Kurslan diizenlcnmi~lir. Bu
baglamda il mill! egilim miidtlrliikleri se<;meli derslere yonelik dogacak ogretmcn ihtiya9lannl
kar;;tlamak amaclyla mahaIli olarak hizmctit;i egitim kurslan diizc11leyebileceklerdir.
Diizenlcnecek Osmanh Tiirk<;csi Kursuna Orlaogretim okullannda gorevIi istekli olan Turk
Dili vc Edebiyatl, Tarih, Ilahiyat, Din Kiiltiirii vc Ahlak Bllgisi ogretmcnicri oncelikli olmak kaydlyla
[urn ogrelmenier kalilabilcceklcrdir. Kurslar Osmanh Tiirk<;esi I, Osmanh Turk<;esi J1 I>eklinde olu)J,
Osmanlt Tiirk<;esi I kursunu bitirip beige alanlar Osmanh Tiirk<;esi II Kursuna muracaat edecekierdir.
Ancak, Osmanh Tiirk<;esi I Kursuna katllmamlp fakal kendisini geli;;lirrnip perso11cllerden
Osmanh Tiirk<;csi II kursuna katllmak isteyenlcr kur atlama smavma girip 70 ve uzeri )Juan almalan
halinde Osmanh Turk9csi II Kursuna dogrudan kattlabilcceklerdir. Kur allama smavi kursun ba~layacagl
ilk haHa i<;crisinde yapJlacakltr. Kurslar 2 Mart 2015 larihinde saat 18.00 dan sonra bal>layacak olup,
il<;elerdcn katllacak pcrsoncllerc yolluk yevmiye odcnmeyccektir.
Osmanlt Tiirk9csi Kursnna katllmak istcyen pcrsonellcrinizin cktcki bal>vuru fOimunu doldurarak,
en ge y 20/02/2015 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] c-posta adresine gonderilmesi
hususunda;
Bilgilerinize rica ederim.
Biilent :;AHIN YaH a. Milli Egitim Mudiirii EK:
Ponn
DAGJTlM:
Tum TeJlkiiata
Btl c\'rak gu\'cnli clcktronik illWl i\;: im:lAllamm:;br htlp:l/evraksorgu mcb.gov tn'l\lfl:sUidcll 33e9-f534-3355-9c7d-71 3a kcdu ilc lcyit cdilcbilJf
~_________~_~
i -_ _
'I_',C_'_J';_'u_n_,_"_rn._s_,_-J_Ad,
L._____~_
Osman!; Tjjrk~esi I vo Osman!! Turkcesi II Kursuna Muracaat FOfmll
ve soyad,.~ral1.'E
__'_.
Gorev Veri
Cap Tele~ ..~Imak Ist.digi Kurs\
Download

Osmanlı Türkçesi Kursu 13.02.2015 08:46