2015‐ 2016
HAZR0
DIYARBAKIR
Kitap Kodu
Kitap lhtiyac Listesi
Kavakllbogaz llkokulu
Kitap Adl
Sinifl
Palnuk sekedm l Egitim Aracl
100020
Palnuk Sekeim 2 Elitim Araol
100050
Gorscl Sanatlar Ottretlnen Kllavuz Kitabl卜
100110
M● zik
100120
Mttzik 4-50ま ctmcn Kilavuz Kitab:
100150
Fizlkscl Etklnlik Kartlan vc Oyun Oynuyonlm Dcrlcme Kitap01=1(0=rctlnenlcr icin)
100160
Hayat Bilgisi‐ l Ders ve Ogrcnd callsma Kitabl(l kltap)
100170
Hayat Bilglsi-l Dcrsve Oま cnd cJl,ma Kiabl(2 kltap)
100180
Hayat Bilgisi-1 0Brctmen Kllavuz Kitabl
100190
Macmatlk-l Dcrs vc Oま end cJttma Kiabl(l kltap)
100200
Matcmatik-l Dcrs ve O『 encl call,maK■ abl(2 Kitap)
30夕 ctlllen
ヽ伍tematik‐
100210
8(1,2,5 ve 6 sininarl okutan Oま ctmcnler hari9)
Kllavuz Kitabl
10ま ctmen
Kilavuz Kitabl
100220
MiJk1 0yend cが
100230
Ttrk9c-l Dcrs ve Oま cnd callttna K■
100240
Tur● e‐ 1 0kuma Yazlna Oこ rcniyorum
100250
Turk9c‐
100320
Haytt BilgiJ‐ 2 Ders ve Oま end cJttma Klabl(l kltap)
100330
Hayat Bilgisi-2 Dcrs ve Oま cnci call,ma Kitabl(2 kltap)
100340
Hayat Bilgisi‐ 2 0Brctlncn Kllavuz Kitabl
100350
ingnizce_2 Dcrs Kitabl
100360
ingthzcc‐ 2 0grcnd cJl,ma K■ abl
100370
ingilizcc‐
100380
Matematik‐ 2 Ders ve Oま enci calllma Kitabi(l kitap)
100390
Matcmadk‐ 2 Dcrs ve Oycnci c」 lsma Kitab:(2 kitap)
100400
Matematik-20ま cmen
100410
Mizlk 2 0ま enci calisma Kitabl
100420
Turkcc‐ 2 Dcrs vc Oま cnci call§ ma Kitabl(l kitap)
100430
Ttrkcc‐ 2 Ders ve Oま cnci ca111ma Kitabl(2 kitap)
100440
Tirk9e-20ま ctllen
100480
Fcn Bilimlcri‐ 3 Dcrs Kitabl
100520
Hayat Bilgisi-3 Ders ve O『 cnd cahsma Kitabl(l kltap)
00530
Hayat Bllgisi‐ 3 Dcrsvc Oま cnci ca11,ma Kitabl(2 kitap)
1,ma Kmabi
10『 etlnen
abl
Kllavuz Kitabl
20ま etmcn
Kllavuz Kitabl
Kllavuz Kitabl
Kllavuz Kitabl
30ま etmcn
100540
Hayat Bilgisi‐
100550
ingilizce‐ 3 Dcrs Kitabl
100560
ingilizcc‐
Kllavυ Kitabl
3 0grcnci cal,ma Kitabl
00570
ingilizcc-30ま ctlncn KJavuz Kitabl
00580
Macmatik‐ 3 Ders ve Oま enci c」 lsma Klabl(l kltap)
100590
Matematik-3 Ders ve O『 enci calisma Klabl(2 kitap)
100600
Matcmatik‐ 3 0yetlncn Kllavuz Kitabl
100610
Mizlk 3 0ま encl calttma Kitabl
100620
Turk9c-3 Dcrsve O:rend cJttma Kiabl(l kltap)
100630
Tnrk9c‐ 3 Dcrs ve OBrenci calisma Kitabl(2 kitap)
100640
Turk,c-3 0Bretmcn Kllavllz Kitabl
100650
Din K01tllru vc Ahlak Bllgisi 4 Ders Kitabl
100660
Din Kulttru ve Ahiak Bilgisi 4 0ま
00670
100680
Fcn Bilimleri 4
ingilizce-4 Dcrs Kitabl
Milli EOitim BakanhOr Yiinetim Bilgi Sistemi
http://ilsis.meb. gov.tr
Sayrsr
OKUL Ol
OKUL OT
100010
l‐
17.2.2015
ctmen Kllavuz Kitab:
DIGER
DIGER
DlGER
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
24
24
2
J
I
I
30
30
I
30
30
I
30
30
30
I
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
103
28
28
I
28
28
I
28
28
I
28
28
28
1
20
103
103
103
103
20
103
20
20
I
20
103
103
103
103
103
103
103
103
I
20
20
I
20
20
20
I
104
104
104
104
/“
Ot」
32
I
32
32
寵淋蹴′
卜
2015-2016
HAZR0
ARBAЮ R
100700
Kitap lhtiya,Listesi
ingilizcc-4 0Brctlnen Kllavuz Kitabl
00710
Matcmadk‐ 4 Dcrs ve OBrenci calisma Kitabl(l kitap)
100720
Matcmark-4 Ders ve Ogrcnci call§ ma Kitabl(2 kltap)
100730
Matematik-4 0grctmen Kllavuz Kitabl
100740
Mizik 4 0ま cnci calisma Kitabl
100750
Sosyal Bilgilcr‐
00760
4 Ders ve Oま cnci calisma Kitabl(l kltap)
Sosy」 Bngiler_4 Dcrs vc Oま enci cJttma Kitabl(2 kitap)
100770
Sosyal Bilgiler-40=remen Kllavuz Kitabl
100780
Trarlk Givcnligi 4 Ders Kitabl
100790
Traflk G● vcnligi 4 0ま enci calisma Kitabl
100800
Tra■
kG● vcnligi 4 0ま etmen Kllavtlz Kitabl
100810
Turk9e-4 Dcrs Kitabl
100820
Tirk9o‐
100830
Turk9e_40ま eunen
40ま end cJttma K■ abi
Kilavuz Kitabl
17.2.2015
Ilkokulu
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
1
32
32
1
32
32
32
1
32
32
1
32
32
1
1150
1150
ti.
嫌 鴨聡
Milli Egitim Bakanlgr Y6netim Bilgi Sistemi
http://ilsis.meb.gov.tr
Download

Ot」卜寵淋蹴′