Çözüm Önerileri ve Aksiyon Planları
A GRUBU
1. Firmalarımızın ödeme, kâr, teminat, süre uzatımı ve adil olmayan sözleşme konusunda birlikte
hareket edemememiz
NEDENLERİ
⋅
Birlikte hareket etme ortamı yeterli değil.
⋅
Ticari kaygılarla yapılan fırsatçılık.
⋅
Birlikteliğe inanmamak.
⋅
Sektörel derneklerin etik kurallarının uygulanmaması ve yanlış yapanın yanına kâr kalması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
⋅
MTMD’nin etkinliğinin arttırılması.
⋅
Sektörel derneklerle birlikte ilgili kurumlarla kanun ve yönetmeliklerle desteklenerek uygulanmasının
sağlanması.
⋅
Firmaların kategorilerine göre sınıflandırılması ve MTMD aracılığıyla lisanslandırılması.
⋅
MTMD PR çalışması yapılmalı.
AKSİYON PLANI
⋅
MTMD’nin yaptığı çalışmaları ve çözüm önerilerini en üst merciye ulaştırıp gereğini yapacaktır.
(İkliklemdirme Meclisi, TOBB ve Bakanlık)
2. Firmalarımızı layıkıyla yönetemiyoruz: Hukuk, finans, sözleşme yönetimi konularında eksiklerimiz var.
Firmalarımızın sınıflandırılması lazım
NEDENLERİ
⋅
Dünyadaki değişen şartlara firmalarımızın ayak uyduramaması
⋅
Az kârla çalışıldığı için firmaların katma değer yaratamamaları
⋅
Özsermayeleri yeterli olmadığından profesyonel kadrolarla çalışılamaması
⋅
Ödemelerin düzensiz olması nedeniyle bütün sektörün ve alt taşeronların etkilenmesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
⋅
Firmalarımızda hukuk ve sözleşme yönetimi yapacak profesyonellerin bulunması
⋅
Firmaların kendi boyutları ve becerileri üzerinde iş almamaları
⋅
Firmaların iş bazında birlikte çalışma ve iş yapma yollarını bulmalı
⋅
Firmaların iş yapım metodlarını işe göre değiştirmeleri
AKSİYON PLANI
⋅
MTMD’de firmalarımıza hukuk ve finans konusunda yardımcı olacak departmanlar kurulmalı
B GRUBU
1. Yatırımcı algısı
− Güç birliği oluşturulmalı
⋅
MTMD 1 ya da 2 kişi seçilecek.
⋅
Aynı sorunu olan derneklerin tespiti ve komite oluşturulması.
⋅
Hedef kitleye yönelik tanıtım & reklam
− Mimarlara yönelik eylem, proje yönetim firmaları
⋅
MTMD’de komite kurulmalı
⋅
Eğitimcilerin tespiti.
⋅
Mimarların örgütleri ve proje yönetim şirketleri görüşülerek eğitim organize edilmeli.
2. Yönetmelikler, standartlar, hukuksal altyapı
⋅
MTMD’de komite oluşturulmalı
⋅
Dünyadaki uygulamaları incelenmeli
⋅
Tasarımcı ve uygulamacının sorumluluğunun arttırılmasını sağlayacak değişiklikler önerilmeli
⋅
Mesleki sorumluluk sigortası mevzuata girmeli
⋅
İklimlendirme meclisi yoluyla TBMM etkilenmeli
C GRUBU
1. Proje boyutları büyüdü, dolayısıyla finansman ihtiyacı büyüdü. Kâr azalırken risk arttı. Nakit akışı
problemi büyüdü. Proje boyutlarının büyümesi yönetim anlayışımızın değişmesini gerektiriyor.
− Kredi almak yerine konsorsiyumları geliştirmek gerekli
⋅
MTMD üyelerine duyuru yapmalı ve teşvik etmeli
− İGP kriterlerinin hayata geçmesi sağlanmalı
⋅
İGP ve MTMD yönetim kurullarına sürecin hızlandırılması için öneride bulunulmalı
− Mevcut kadroların eğitimi (Finansal, hukuk, MS Project, bütçeleme vb.)
⋅
Eğitim konu başlıklarının belirlenmesi İSKAV ve üniversitelerle ortak çalışma yapılması
− Firmaların danışman firmalarla çalışması (Finansal, Hukuk vb.)
⋅
Eğitmen ve danışman firmaları bilgi bankasının oluşturulması
− Risklerin satın alınması
⋅
İlgili sigorta firmalarıyla birlikte risk yönetimi seminerlerinin düzenlenmesi
− Donanımlı, güçlü alt yüklenicilerle çalışılmalı
⋅
2.
−
−
−
Alt taşeronların yeterlilik kriterlerinin hazırlanması.
Profesyonel mühendislik sigorta sistemi.
Profesyonel mühendis,
Sigorta,
Yapı kodları.
⋅ Sektörel derneklerin kriterleri tespit edip bir aksiyon planı hazırlaması ve lobi çalışmaları.
D GRUBU
1. Dernek etkinliği ve yetkinliğini arttırmalıyız.
− Üye sayısının arttırılması, bölgelere yayılma.
⋅
Tüm bölgelerde mevcut irtibatlar kullanılarak Tüzüğe uygun potansiyel üye firmalar belirlenmeli.
⋅
Bu firmalarla temasa geçilerek üyelikleri için görüşülmeli.
⋅
MEP firmalarının dernek üyeliğine teşvik edilmesi.
− Üyelerin İGP kriterlerine uygun denetlenmelerini gereklilik haline getirmek.
⋅
İGP kriterlerinin belirlenmesini takip etmek ve sonlandırmak.
⋅
Nihai kriterlerin genel bir üye toplantısında üyelerle paylaşılması.
⋅
MTMD tüzüğünde İGP kriterlerinin gerekliliğinin üyelik şartı olması.
⋅
Üye firmalara İGP uygunluğu için 2 sene süre verilmesi.
− Genel Tanıtım
⋅
Kamu ve STK’lar ile temas kurulup ilişkiler sağlanmalı.
⋅
Proje yönetim firmalarını ziyaret ve görüşmeler organize edilecek.
⋅
Dergilere MTMD’yi tanıtan, bilgilendiren reklam/yazı vs. verilmesini teşvik etmek.
2. Sözleşmelerin adil olması.
⋅
Yerel yönetmelikleri ve mevzuatlar dikkate alınarak FIDIC bazlı tip sözleşmeler hazırlanacak.
⋅
Bu sözleşmeler PY ve Proje firmalarıyla özel ve/veya genel toplantılarla paylaşılacak, önerileri
dahilinde sonlandırılacak.
⋅
MMO ile bu taslak sözleşme üzerinden görüşülecek ve proje yapım sözleşmelerine benzer
şekilde kullanılması ve resmiyet kazanmasına çalışılacak.
⋅
Taslak sözleşmenin sektörel yayın ve dergilerde duyurulması için gerekli iletişimler kurulacak.
⋅
Tip sözleşmenin TTMD/seminerlerinden birinde paylaşılması ve duyurulması.
⋅
İnşaat müteahhitleri derneği ile tip sözleşme üzerinde görüşme/paylaşım organize etmek.
Download

Çalıştay sonunda belirlenen çözüm ve aksiyon planlarına