BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE
TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ
KBSB – Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014
Ahmet Cevat Akkaya
www.kbsb.org.tr
Kaçınılmaz Son ? – Misyon?
Tek gerçek kaynak - Dünya
Milyar
Dünya popülasyon değişimi MÖ4000 – MS 2075
Kaçınılmaz Misyon
Dünya Nüfusu ve Yakıt Kullanım Değişimi
• Petrol kullanılmaya başlandığında dünya nüfusu 1,1 milyardı.
Dünya nüfusu 6 kat,
• Ekonomisi 40 kat,
• Enerji kullanımı 100 kat arttı
Kaçınılmaz Misyon
Son 10.000 Yıldaki CO2 seviyeleri
• Sürdürülebilirlik mümkün mü? Yıllık insan kaynaklı CO2 salınımı 9GT
• Doğal olarak absorbe edilebilen CO2, 5GT
Biyokütle
Biyokütle, biyoyakıt elde etmek amacı ile yaşayan ya da yakın
zamanda yaşamış biyolojik maddelerden ısı ve kimyasal elde etmek
üzere kullanılan hayvansal ve bitkisel ürünleri ifade eder.
Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
Biyokütle
* Fosil yakıt kaynakları kullanılarak yapılan enerji üretiminin çevreye
zarar verdiği bilinmektedir. Artık kullanılacak olan herhangi bir enerji
kaynağı çevre etkisi ile birlikte değerlendirilmektedir.
* Küresel çevre sorunları doğrudan doğruya tüketilen enerjiye, daha
doğrusu yüksek oranda kükürt ve diğer zararlı maddeleri içeren fosil
yakıt kullanımına bağlıdır.
Biyokütle
* Biyokütlenin bölgesel ve modern işletilmesi ile özellikle enerji hatlarından uzak
bölgelerde, gelişen ve kendi kendine yetecek enerjilerini de elde eden yerleşim
alanları oluşturmak mümkündür.
* Biyokütleden enerji eldesi için, daha çok tarım işçiliğine gerek duyulduğundan,
biyoenerji konusu, özellikle kırsal kesimde iş alanları yaratma açısından ideal
bir seçenektir. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri
olan kırsal kesimden büyük şehirlere göç olayını da bu şekilde önlemek
mümkün olabilir.
Biyokütlenin Enerji Çevirimi
Biyokütle, alternatif sıvı veya gaz yakıt üretiminin yanı sıra doğrudan
ısı elde etmek amaçlı veya elektrik üretim amaçlı olarak
kullanılabilmektedir.
Biyokütlenin Güç Çevirimi
Buhar türbini ve doğrudan yakma sistemi
Biyokütle Yakıtlı Santral Bileşenleri
• Yakıt depolama ve nakil sistemi
• Yakıcı / ocak
• Kazan
• Pompa
• Fan
• Türbin
• Jeneratör
• Kondenser
• Soğutma kulesi
• Eksoz ve emisyon kontrol ekipmanları
• Sistem otomasyon ve kontrol sistemi
Hangi Sistemlerde Varız ?
Buhar Üretim Sistemleri
ORC Isı Kaynakları
Gazlaştırıcı Reaktör ve Yardımcı Ekipmanları
Su borulu güç kazanları, Endüstriyel Tip Buhar Kazanları, Sıcak su
kazanları (kalorifer kazanları), termik yağ ısıtıcıları, ve bunlara ait
yakma teknolojileri bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Türkiye’de Kazan Üretimine Geçiş..
• 20.yy başında bir takım girişimler
• 1950 lerin sonu ile birlikte başlayan imalat faaliyetleri
• Türk Standartları Enstitüsünün yayınladığı zorunlu
standartların uygulamaya geçmesi
• AB ile entegrasyon çalışmaları ve uluslararası pazarda
etkin bir konum edinme.
Neler yapıyoruz..
• Isıtma kazanları
• Çelik kazanlar
• Döküm kazanlar
• Endüstri kazanları
• Buhar kazanları
• Su borulu buhar jeneratörleri
• Kızgın su kazanları
• Kızgın yağ kazanları
• Güç kazanları
• Su borulu yüksek basınçlı kazanlar
• DAY kazanlar
• Brülörler ve Yakıcılar
• Sıvı ve gaz yakıtlı brülörler
• Katı yakıt yakma sistemleri
Nasıl yapıyoruz..
• Uygulanan Standartlar
• Türk Standartları
• EC Normları
• ASME Normları
• Tasarım – ARGE – ÜRGE – Teknoloji Transferi
• Günümüzde Türk kazan sanayii kendi tasarımını gerçekleştirebilen ve
•
•
•
•
•
•
•
çok geniş bir aralıkta farklı çözümler sunabilen teknik bilgi birikim ve
donanıma sahiptir.
Her türlü ısıtma kazanları
Endüstri kazanları
Gemi kazanları
Güç kazanları
Yakma sistemleri
Yardımcı donanım
Geri kazanım cihazlarının tasarımını, geliştirilmesini ve
projelendirilmesini başarı ile Türk Mühendisleri
gerçekleştirebilmektedir.
Nasıl yapıyoruz..
• Hammadde ve Tedarik
• Yerlilik oranı çok yüksek hammadde
kullanımı
• Yerli saç, boru, izolasyon malzemesi
imalat sanayisinin yeterliliği
• Ülke dış ticaret açığının
azaltılmasında kesin bir katkı.
Nasıl yapıyoruz..
• Üretim Teknolojileri
• Kazan imalatı gerçekleştiren firmalarımız, en
•
•
•
•
ileri imalat yöntemlerini
uygulayabilmektedirler.
Gelişmiş, otomasyona yönelik kaynak
sistemleri, yüksek güçte pres ve saç
şekillendirme ekipmanları, tahribatsız
muayene uygulamaları.
Eğitimli ve kalifiye personel kullanımı.
Kaynakçı personel sertifikaları, kaynak
yöntemlerinin onaylanması, 3 ncü taraf
gözetim kuruluşları ile sürekli çalışma.
Modern ve büyük üretim merkezleri.
Ürün test merkezleri (özel firmalarımızda ve
TSE de bulunan test laboratuvarları)
Mevcut Durum..
• İç Pazar
• Üstün ürün kalitesi ve lokal servis avantajları sebebiyle iç
•
•
•
•
•
pazarda yerli kazan tercihi fazladır.
Isıtma kazanlarında daha üst kalitede ürünler
sunulmasına ve hatta Avrupa markalarına OEM ürünler
ihraç edilmesine rağmen bilinçsiz ve yanlış birtakım ithal
ürün tercihleri yapılabilmektedir.
Merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerinin tercih
edilmesindeki eksikler, kombi ve doğalgaz lobilerinin
çalışmaları pazarın büyümesi önündeki engellerdendir.
Endüstriyel kazanlar ve ekipmanları konusunda yerli
ihtiyacın tamamını karşılayabilecek ürün çeşitliliği,
kapasite aralığı ve kalite yeterliliği bulunmaktadır.
Güç kazanları konusunda belirli kapasitelere kadar
ihtiyacı karşılayabilecek yeterlilik ve teknolojide ürünler
imal edilmektedir.
Türkiye Kazan Sanayii ülkemizin bu kapsamdaki tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilecek KAPASİTE, BİLGİ BİRİKİMİ,
TEKNOLOJİK alt yapıya SAHİPTİR.
• Yersiz ithal ürün
kullanımı geleceğimizi
teslim etmektir !!
Pazardaki Durum..
• Uluslararası Pazar
Yıl
2013
HS12
HS12 adı
840310100000,00
Dökme demirden merkezi ısıtma
kazanları
840310900000,00
Diğer maddelerden merkezi ısıtma
kazanları
840212000000,00
Su buharı üreten su borulu
kazanlar <45 ton/saat
840219100000,00
Alev borulu buhar kazanları (karma
kazanlar dahil)
840219900011,00
Duman borulu buhar kazanları
(karma kazanlar dahil)
840219900019,00
Diğer buhar üreten kazanlar
(karma kazanlar dahil)
İhracat Euro
İthalat Euro
17.999.507
6.250.280
259.868.352
120.424.175
6.475.164
4.421.968
216.969
328.287
2.325.164
1.073.389
11.297.158
33.854.076
298.182.314 166.352.175
•
TÜİK Verileridir
Pazardaki Durum..
• Uluslararası Pazar
TÜRKİYE
İKLİMLENDİRME
SANAYİ SEKTÖR
MECLİSİ RAPORU 2012
Sektörel Veriler..
• İstihdam Verileri
TÜRKİYE
İKLİMLENDİRME
SANAYİ SEKTÖR
MECLİSİ RAPORU 2012
Sektörel Veriler..
• İstihdam Verileri
TÜRKİYE
İKLİMLENDİRME
SANAYİ SEKTÖR
MECLİSİ RAPORU 2012
Sonuç..
TÜRK KAZAN İMALAT SEKTÖRÜ
BİYOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SİSTEMLERİNDE,
YATIRIMCILARA EN UYGUN ŞARTLARDA ÜRÜN SAĞLAMAYA
TASARIMCILARLA BİRLİKTE YENİ SİSTEM VE ÜRÜN GELİŞTİRMEYE
HAZIR, YETKİN VE İSTEKLİDİR.
Teşekkürler..
www.kbsb.org.tr sitemizi ve
facebook KBSB sayfasını takip edin..
Download

TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ - Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri