Önce mevzuattaki yerini bilelim, sonra hakkımız
arayalım!
Satı hat-belge kontrolü kriterine göre belge kontrolü ile görevlendirilen
memurun
işlemleri ne şekilde yapacağı Gümrük Yönetmeliğinin
183.maddesinde ,
Kırmızı hat-Fiziki muayene kriterine göre eşyanın muayenesi ile
görevlendirilen memurun
işlemleri ne şekilde yapacağı Gümrük
Yönetmeliğinin 182.maddesinde yazılıdır.
Ve neticede ;
Belirtilen hat kriterlerine göre yapılacak kontroller ile görevli
memurların mezkur maddelerde yazılı olan mevzuat dahilinde hareket ederek ;
A- Sarı hat-belge kontrolünde görevli memurun yaptığı inceleme sırasında;
-Beyanname ve ekli belgeler arasında ciddi bir farklılık tespit etmezse işlemleri
en kısa sürede tamamlaması ,
-Beyanname ve ekli belgeler arasında ciddi bir farklılık tespit eder ve
muayenenin yapılmasını gerekli görür ise sistem tarafından kendisine havale
edilen tarih ve saat itibariyle en geç yirmi dört saat içinde bu hususu idare
amirine bildirmesi gerekir . ( Bu durumda , Muayenenin idare amirince uygun
görülmesi halinde, ilgili amir beyannameyi muayene ile görevli memura havale
eder ve işlemler bu memur tarafından sonuçlandırılır. Muayenenin idare
amirince uygun görülmemesi halinde ise, beyanın kontrolü için önceden
görevlendirilen memur tarafından işlemlere kaldığı yerden devam edilir.)
Bu nedenle ; Sarı hat-belge kontrolünde görevli memur sarı hat-belge
kontrolüne tabi eşyalar için beyanname ve eklerinde uyumsuzluk olmadığı
sürece idare amirine eşyanın fiziki hatta sevk edilmesi için müzekkere
yazmadan ve onay almadan kimyahane tahlili isteyemez.
B—Kırmızı hat-fiziki muayene kontrolünde ;
Memurun işlemleri sonuçlandırmasına ilişkin net bir zaman dilimi mevzuatta
yer almamakla birlikte muhtelif müdürlük emirlerinde bu zaman
aralığı ‘’kırmızı hat kriterinin belirlendiği tarihi takip eden günün mesai saati
bitimine kadar işlemlerin bitirilmesi, bitirilememesi halinde ise gerekçesi de
belirtilmek suretiyle beyannamenin arkasına şerh verilerek İdare amirine bilgi
verilmesi , Yükümlüsünce fazla çalışma ücreti yatırılarak mesaisi alınan
beyannamelerin işlemelerinin (uygun olması halinde ) aynı gün
sonlandırılması ‘’ şeklinde yer almaktadır.
Gürcan AKKOÇ
E. Gümrük Muayene Memuru
Download

Önce mevzuattaki yerini bilelim, sonra hakkımız arayalım!