Akademik Objektif
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ)
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. C. Hakan Gür
İnsanlık tarihi boyunca toplumların ilerlemesi ve
hayat kalitesinde yükselme, yeni malzemelerin
ve malzeme üretim teknolojilerinin gelişmesi ile
doğrudan bağlantılı olmuştur. Dünya metalurji
tarihi incelendiğinde, eski çağlardan itibaren
Anadolu‘da kurulan medeniyetlerin klasik
metalurji alanında öncü oldukları görülmektedir.
Metalurji
ve
Malzeme
Mühendisliği,
disiplinlerarası bir bilim alanı olup tüm endüstriyel
sektörlerin kullandığı metal, seramik, polimer,
kompozit vb. malzeme gruplarını; metallerin
cevherden elde edilmesinden başlayan üretim
metalurjisi alanlarını; her türlü sentezleme,
üretim/imalat
proseslerini;
malzemelerin
özelliklerinin ve performanslarının geliştirilmesi
işlemlerini; malzeme testleri ve kalite kontrolünü
kapsamaktadır.
1966‘da ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü
adıyla kurulan ve dünyadaki gelişmelere
paralel olarak 1995‘te ismi ODTÜ Metalurji ve
56
Sayı 10 (2014/1)
Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilen
Bölümümüz, mezunları ve araştırma çalışmalarıyla
ülkemize ve dünyaya önemli katkılar yapmaktadır.
48. hizmet yılına giren Bölümümüzün mezunlarının
sayısı 2250‘yi aşmış; yüksek lisans ve doktora
mezunlarımızın sayısı 600‘e yaklaşmıştır.
ODTÜ‘nün araştırma üniversitesi geleneğine bağlı
olarak Bölümümüzde bir taraftan demir-çelik,
demir-dışı metaller, döküm, metal şekillendirme,
ısıl işlem, yüzey işlemleri, kaynaklı imalat, tahribatsız
muayene gibi ülkemiz sanayii açısından güncel
alanlarda; diğer taraftan elektronik ve manyetik
malzemeler,
seramikler,
biyomalzemeler,
nanoteknoloji gibi geleceğe yönelik alanlarda
araştırmalar ve tez çalışmaları sürdürülmektedir.
Bölümümüz yüksek akademik yayın performansına
sahiptir. 2012 yılı için uluslararası hakemli dergilerde
59 makale (ortalama 3 makale / öğretim üyesi)
yayınlanmış ve uluslararası kongrelerde 47 bildiri
sunulmuştur.
Akademik Objektif
Öğrenciler ve LYS sıralaması
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,
alanında en yüksek puanla öğrenci alan bölümdür.
Her yıl 72 öğrenci Bölüme kabul edilmektedir. 2013
LYS sınavı sonucunda Bölümümüze kayıt olan
adayların MF-4 puanları 449 (14236. sıra) ile 430
(21669. sıra) arasındadır.
Bölümümüzde 349 öğrenci lisans, 73 öğrenci
yüksek lisans, 43 öğrenci doktora eğitimine
devam etmektedir. Son 10 yıl değerlendirildiğinde
ortalama mezun sayılarımız şu şekildedir: Lisans
mezunu: 55/yıl, Yüksek Lisans mezunu: 17/yıl,
Doktora mezunu 3/yıl.
Sanayi sektörlerinin tamamı malzeme ile
bağlantılıdır. Mezunlarımız, geniş iş olanaklarına
sahip olup; yurt içi ve dışındaki önemli firmalarda,
araştırma merkezlerinde, üniversitelerde, firmaların
Ar-Ge birimlerinde seçkin elemanlar olarak
çalışmakta veya kendi kurdukları firmalarda
faaliyet göstermektedir. Yenilikçi ve özgün
ürün geliştirme ihtiyacı, mezunlarımıza tasarım,
simulasyon, araştırma ve geliştirme alanlarında
yeni iş olanakları sunmaktadır. Mezunlarımız,
gelişmiş ülkelerde öncelikli olarak yüksek lisans ve
doktora programlarına kabul edilmektedir.
Malzeme bilimi ve mühendisliği alanına ilgi tüm
dünyada artmaktadır. Bölümümüzde yürütülen
ileri seviye araştırmalar için LYS sonuçlarında üst
sıralarda yer alan yüksek akademik kapasiteye
sahip öğrencilere ihtiyacımız vardır. Yeniliklere
açık, yaratıcı düşünebilen, analiz yeteneği yüksek,
hedefleri olan, üretmeye hevesli genç beyinleri,
dünya çapında mühendisler ve araştırmacılar
olarak en iyi şekilde yetiştirmek için bölümümüze
bekliyoruz.
Misyonumuz
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü ‘nün misyonu, malzeme odaklı bilimsel
ve mühendislik problem çözüm metotlarıyla
donatılmış, nitelikli, ulusal ve uluslararası alanda
öncelikli olarak kabul gören mühendisler mezun
edecek şekilde eğitim programlarını yürütmektir.
Hibrit plazma ark kaynağı
Isıl plazma cihazı ile enerji malzemeleri üretimi ve medikal implantların
kaplanması için oksit, nitrür-karbür-borür ve metalik nano tozların üretimi
Lisans Eğitimi Hedeflerimiz
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
mezunları
yeni ve geleneksel malzeme teknolojileri ve/
veya malzeme ürünleri ve süreç geliştirme
alanlarında tercih edilen,
savunma, enerji, ulaşım ve biyoteknoloji gibi
öncelikli alanlarda verimli ve etkin şekilde çalışan,
önde gelen ve önemli özel ve devlet
kurumlarında mühendis ve araştırmacı olarak
tercih edilen,
mezun olduktan sonra saygın üniversitelerin ilgili
mühendislik ve bilim bölümlerinde eğitimlerine
devam eden ve başarılı akademik kariyerleri olan,
kariyerlerinde lider ve uzman olarak ayırt edilen,
meslek alanında profesyonel kuruluşlara
katkıda bulunan ve sürekli eğitim etkinliklerine
katılan,
profesyonel mühendislerdir.
Eğitim-öğretim programımız ve derslerin içerikleri,
dünyadaki gelişmeler ve sanayimizin öncelikleri
dikkate alınarak güncellenmektedir.
Milyonlarca kez büyütme ile atomik boyutlarda görünteleme
yeteneğine sahip geçirimli elektron mikroskobu
Sayı 10 (2014/1)
57
Akademik Objektif
Tarihçe ve Akademik Kadromuz
1963 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mustafa Parlar’ın talimatı ile Makina Müh.
Bl. öğretim üyeleri Dr. Mustafa Doruk ve Prof.
Ariel Taub (Technion-İsrail) Metalurji Mühendisliği
Bölümünü kurma çalışmalarına başladılar.
1964 yılında çekirdek kadro tamamlandı (Mustafa
Doruk, Tarık Oğurtanı, Alpay Ankara, Erdoğan
Tekin). Aynı yıl Metalurji Mühendisliği Bölümünün ilk
sınıfı, Makine Mühendisliği Bölümünün 2. sınıfından
kendi istekleriyle gelen 11 öğrenciden oluşturuldu.
ODTÜ Mütevelli Heyeti, 30 Haziran 1966‘da Metalurji
Mühendisliği Bölümü‘nün kurulması kararını verdi.
Çinko oksit nanotellerle üretilen morötesi fotoalgılayıcıların elektronik testleri
Öğrenci Kazanımları
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
lisans
programı,
mezunlarımızın
aşağıdaki
bilgi,
beceri
ve
davranışları
edinmelerini
amaçlamaktadır:
Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgisini
uygulayabilme yeteneği;
Deney tasarlama, yapma ve verileri analiz edip
yorumlama yeteneği;
Gerekli ihtiyaçları karşılayan bir sistem, parça
veya metot tasarlama yeteneği;
Disiplinlerarası
ekiplerde
görev
yapma
yeteneği;
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle
etme ve çözme yeteneği;
Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci;
Etkili iletişim kurma yeteneği;
Mühendislik çözümlerinin etkisini küresel ve
toplumsal bağlamda anlamak için gereken bilgi
altyapısı;
Gerek duyulanın farkında olma ve yaşam boyu
öğrenme yeteneği;
Güncel sorunları bilme;
Mühendislik
uygulamaları
için
gereken
teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik
gereçlerini kullanabilme yeteneği;
Malzeme sistemleriyle alakalı olan yapı, özellik,
işleyiş ve performanstan oluşan dört temel unsurun
temelinde
yatan
bilimsel
ve
mühendislik
prensiplerini bilme;
Dört temel unsurdan her bir bilgiyi uygulayabilme
ve bütünleyebilme yeteneği;
Malzeme ve metot seçimi ve tasarım
problemlerini çözme.
58
Kristal yapı ve kimyasal analizlere olanak sağlayan dedektörlere sahip
taramalı elektron mikroskobu
Sayı 10 (2014/1)
Bölümün teçhizat ve bina yatırımları için milli
bütçeden faydalanmaya başladığı 1972 yılına
kadar laboratuarların önemli bir kısmı ve araştırma
projelerinin acil ihtiyaçları UNESCO, AID ve CENTO
programlarından karşılandı.
1965-1968 arasında UNESCO, AID ve CENTO
programları ile gelen uzmanlar bölümün kuruluş
ve gelişme dönemlerinde önemli katkılar yaptılar
“Prof. Dr. Hermann Unckel (İsveç, toz metalurjisi)
ve Prof. Dr. Terkel Rosenqvist (Norveç, 1966-1968,
üretim metalurjisi)”.
Boya uyarımlı güneş modülü
1968-1973 yılları arasında üretim metalurjisi
alanında, İngiliz hükümetinin fonladığı CENTO
programı ile gelen Prof.Dr. John Critchley (197072, Brunel Univ. UK) ve Dr. Jeffrey Taylor (1972-73,
UK) hizmet verdiler. ABD ‘den Prof. Mario Gomez
ve Prof. John Shyne Bölümde bir süre çalıştı. ODTÜ
Rektörü Kemal Kurdaş ‘ın desteği ile öğretim üyesi
ihtiyaçları ve uzmanlık alanları belirlendi; asistanlar
doktora çalışmaları için yönlendirildi. Yurtdışında
doktora yapmakta olanlar Bölüme kazandırıldı
(Muharrem Timuçin, Ekrem Selçuk).
1970lerde Ahmet Geveci, Necmi Bilir, Ergin
Tiryakioğlu, Ertuğrul Atasoy, Salim Çıracı, Eti Uygur,
Naci Sevinç, Turgay Ertürk, Haluk Atala, Tuğrul
Müftüoğlu, İlhan Aksay, İbrahim Gündiler, Prof.Dr.
Otto Hill (Fullbright,1977-78, Univ. of Missouri-ABD,
katı hal fiziği); 1980lerde Hürman Eriç, Şakir Bor, Filiz
Sarıoğlu, Macit Özenbaş, Yavuz Topkaya, Tayfur
Öztürk, Rıza Gürbüz, İshak Karakaya; 1990larda
Vedat Akdeniz, Ali Kalkanlı, Abdullah Öztürk,
Amdulla Mekhrabov, Bilgehan Ögel, Cevdet
Kaynak, C. Hakan Gür, Kadri Aydınol; 2000lerde
Akademik Objektif
Eğitim Programı ve Araştırma Alanlarındaki
Gelişmeler
Başlangıçta Prof.Dr. Ariel Taub ‘un desteği ile
hazırlanan Makina ve İmalat Mühendisliği izlerini
taşıyan lisans programına 1967 yılından itibaren
Üretim Metalurjisi ve Malzeme Bilimi unsurları ilave
edilmeye başlandı. Prof.Dr. Terkel Rosenqvist, pilot
tesis ölçeğinde laboratuvarların oluşturulmasına
öncülük etti, lisansüstü tezler başlattı, üretim
metalurjisi derslerini düzenledi.
Santrifüj döküm metodu ile metalik cam üretimi
Caner Durucan, Arcan Dericioğlu, H. Emrah Ünalan
ve 2010’lu yıllarda Y. Eren Kalay, Yener Kuru, Bilge
İmer, Mert Efe bölüm kadrosuna katıldılar.
2014 yılı itibarı ile Bölümümüzün akademik
kadrosunda
alanlarındaki
üstün
akademik
özelliklerini
uluslararası
düzeyde
ispatlamış
14 Profesör, 4 Doçent ve 3 Yardımcı Doçent
bulunmaktadır. Ayrıca, 22 araştırma görevlisi ve 12
ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) araştırma
görevlisi mevcuttur.
Prof.Dr. Yavuz Topkaya
Prof.Dr. Şakir Bor
Prof.Dr. Macit Özenbaş
Prof.Dr. Tayfur Öztürk
Prof.Dr. Amdulla Mekhrabov
Prof.Dr. İshak Karakaya
Prof.Dr. Bilgehan Ögel
Prof.Dr. Vedat Akdeniz
Prof.Dr. Abdullah Öztürk
Prof.Dr. Rıza Gürbüz
Prof.Dr. Ali Kalkanlı
Prof.Dr. Kadri Aydınol
Prof.Dr. Cevdet Kaynak
Prof.Dr. C. Hakan Gür
Doç.Dr. Caner Durucan
Doç.Dr. Arcan F. Dericioğlu
Doç.Dr. H.Emrah Ünalan
Doç.Dr. Yener Kuru
Y.Doç.Dr. Eren Kalay
Y.Doç.Dr. Bilge İmer
Y.Doç.Dr. Mert Efe
Çift-vidalı ekstrüder ile polimer bazlı nanokompozit üretimi
1970li yılların ikinci yarısından itibaren polimer
matrisli kompozitler, seramik şekillendirme ve üretim
teknolojileri Bölümün araştırma alanı kapsamına
girdi.
1990larda cam ve cam seramikler, kaynaklı imalat,
tahribatsız muayene, modelleme alanlarında
araştırmalar başlatıldı.
1995 yılında Bölümün adı “Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü” olarak değiştirildi. Aynı yıl
lisans eğitimimiz, eğitimde kalite akreditasyon
kurumu ABET (Accrediation Board for Engineering
and Technology) tarafından akredite edildi.
Bu
akreditasyonla,
mezunlarımızın
dünya
standardında yetiştirildikleri tarafsız bir kuruluş
tarafından da onaylandı.
1995-2000 yılları arasında üç seçenekli eğitim
programı (metalurji, malzeme bilimi, seramik)
denendi, hedeflenen verim alınamadığı için
vazgeçildi.
2000li yılarda biyo-malzemeler, manyetik ve optik
malzemeler, intermetalikler, enerji depolama, ince
filmler, nano teknoloji ve elektronik malzemeler
alanlarında çalışmalar başlatıldı.
Raylara uygulanan mekanik deneyler
Sayı 10 (2014/1)
59
Akademik Objektif
desteğinde çeşitli tasarım problemlerine çözüm
bulunmaktadır. Elde ettikleri sonuçları sunu ve
poster olarak sunmaktadırlar.
Kristal yapı, doku analizi, malzeme tanımlama gibi çalışmaların
gerçekleştirildigi X-ışını kırınımı cihazi
Eğitim programlarımız web sayfamızda ayrıntılı
olarak yer almaktadır. Fark yaratan lisans eğitimi
uygulamaları olarak birkaç husus öne çıkmaktadır:
2. sınıfın 1. ve 2. dönemlerinde, 8 kişilik öğrenci grupları
ile deneyler yapılarak toplam 16 farklı laboratuvar
uygulaması gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.
Lisans eğitiminin son iki senesinde seçmeli derslerle
istenilen alanlarda daha derin bilgiye sahip olmak
mümkündür.
3. sınıftan itibaren yüksek akademik başarıya sahip
öğrenciler, MetE 388 ve 488 derslerini gönüllü alarak
araştırma gruplarındaki çalışmalara katılabilmektedir.
Çeşitli zorunlu dersler kapsamında, öğrencilere sonlu
eleman yöntemi ile metal şekillendirme ve döküm
bilgisayar simulasyonları yapma temel yeteneği
kazandırılmaktadır.
4. sınıfın 1. ve 2. dönemlerindeki tasarım derslerinde
malzeme ve proses seçimi ile ilgili temel bilgiler
verilmekte; beşer kişilik gruplarla öğretim üyelerinin
60
Araştırma Laboratuvarlarımız
Hidro-Metalurji
Piro-Metalurji
Döküm, Metal Prosesleri ve Otomotiv
Malzemeleri
Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene
Metallerde Yapı ve Dinamik
Şekil Bellekli Alaşımlar ve Titanyum-Köpük
Termo-Kimyasal ve Elektro-Kimyasal Malzeme
Prosesleri
Yeni Alaşımlar Tasarım/Geliştirme
Elektro-Manyetik Malzemeler
Fotokatalitik Malzemeler
Yüzey Bilimi Araştırmaları
Polimerler ve Nano-Kompozitler
Enerji Depolama Cihazları ve Batarya
Nano-Malzemeler ve Cihazlar
Mekanik Testler
Metalografi ve Isıl İşlem
Mikroskopi ve X-Işınları Analizi
Termal Analiz
Hasar Analizi
Uluslararası İlişkilerimiz
Erasmus ve diğer programlar kapsamında
her yıl ortalama dört öğrencimiz çeşitli yurtdışı
üniversitelere giderek eğitimlerinin bir bölümünü
sürdürmektedirler.
Ayrıca,
öğrencilerimiz
stajlarının bir dönemini de çeşitli programlar
aracılığı ile yurtdışındaki sanayi kuruluşlarında
yapabilmektedirler.
1980li ve 1990lı yıllarda ASM-NBS faz diyagramı
programına katkılarda bulunulmuş; dergiler ve
kitaplarda yayınlanan, CD’lerde ve elkitaplarında
halen kullanılan 20’den fazla faz diyagramı
Tozsuz ortamda sulu elektrokimyasal çalışmaların yapıldığı laminar akışlı tezgah
Sayı 10 (2014/1)
Akademik Objektif
Bölümümüzün adresini taşımaktadır. Bir KanadaAlmanya ortak konsorsuyumu olan ve Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği alanında dünyaca
tanınmış
bilgisayar
programları
geliştiren
FACT-SAGE grubu ile temaslar yıllardır devam
etmektedir.
Texas Üniversitesi-Austin ile başlatılan projede,
silisyum nanoyapılar ile güneş gözelerinin veriminin
arttırılması için iki üniversitenin öğrencileri kısa
dönemler halinde karşılıklı ziyaretler yapacaktır.
Enerji Depolama alanında bir Avrupa Birliği COST
projesi devam etmektedir.
Jozef Stefan Enstitüsü (Slovenya) ile yürütülen
TÜBİTAK projesi çerçevesinde akademisyenler ve
lisansüstü öğrenciler karşılıklı ziyaretler ve kimyasal
genleşme üzerine ortak çalışmalar yapmaktadır.
Elektron mikroskobu ve metalik alaşımlar
konularında Çin Halk Cumhuriyeti Northwestern
Polytechninal University (Çin), Wisconsin University
ve Ames Laboratory (USA) ile çalışmalar devam
etmektedir. 2012 ‘den beri İtalya’daki Elettra
Sinkotron Merkezinde parçacık hızlandırıcılı X-ışını
kırınımı deneylerinde lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerimiz görev almaktadır.
Ulusal Projeler ve Sanayiye Katkımız
Bölümümüz sanayimize uzun yılardır önemli
katkı yapmaktadır. Bazı örnekler aşağıda kısaca
açıklanmıştır:
Prof.Dr. Yavuz Topkaya, Gördes-Manisa cevher
sahalarından nikel ve kobalt ile birlikte yan ürün
olarak skandiyumun ülkemizde ilk kez üretilmesi
konusunda araştırma faaliyeti yürütmektedir.
Prof.Dr. Şakir Bor, biyomalzeme ve havacılık
uygulamaları olan titanyum ve alaşımlarından
köpük malzemelerin toz metalurjisi ile üretilmesi,
karakterizasyonu
alanında
araştırmalar
yapmaktadır.
Prof.Dr. Macit Özenbaş tarafından yürütülen
SANTEZ projesinde püskürtme piroliz teknolojisi
ile iletken cam geliştirilmesi ve düşük maliyetli
boya uyarımlı güneş modüllerinde kullanımı
araştırılmaktadır. Monolitik mimaride elde edilen
boya uyarımlı güneş modülleri ülkemizdeki ilk
çalışmadır ve bir firma tarafından seri üretim
yapılarak piyasaya sunulacaktır. Diğer bir
projede, savunma sanayii için gece görüş
sistemlerinde kullanılan merceklerde görüşü
maksimum düzeyde sağlayacak bir inorganik
kaplama sistemi geliştirilmektedir ve sonuçlar
yakın gelecekte uygulamaya konulacaktır.
Prof.Dr. Tayfur Öztürk tarafından enerji depolama
alanında yürütülen çalışmalar, magnezyum
içeren yeni nesil NiMH bataryalar; nanoboyutlu
malzemelerin enerji depolama amaçlı kullanımı;
ısıl plazma ile 100 nanometreden küçük Ni,
Mg2Ni, B4C vb. toz üretimi ve sentezlenmesine
odaklanmaktadır.
Dökümhane (metal ergitme potası)
Prof.Dr. İshak Karakaya, termo-kimyasal ve
elektro-kimyasal malzeme prosesleri alanında
SANTEZ, TÜBİTAK ve SAYP projeleri çerçevesinde
araştırmalar yapmaktadır. Türkiye, Rusya ve
Kanada’da patentlenen erimiş tuzda elektroliz
ile yeni bir tungsten üretim metodunun savunma
sanayi uygulaması başlatılmıştır. Soğutmalı kızılötesi
dedektör optomekanik taşıyıcısı için elektroform,
elektropolisaj, kaplama ve alaşım kaplama ile
özel parçaların ve alaşımların üretimi çalışmaları
devam etmektedir.
Prof.Dr. Rıza Gürbüz, hasar analizi, mekanik testler,
metal yorulması ve demiryolu uygulamalarında
araştırmalar yapmakta, sanayiden gelen sorunlara
çözümler üretmektedir.
Prof.Dr. Bilgehan Ögel, çelikler, ısıl işlem, içyapıhasar analizi konularında sanayimize destek
vermektedir.
Prof.Dr. Ali Kalkanlı‘nın yürüttüğü çeşitli projeler
kapsamında: özgün tasarımlı hafif ve çevreci dizel
ve elektrikli otomobil prototipleri üretilmiştir; Mg
esaslı helikopter dişli kutusu, piyade tüfeklerinin
hafifletilmesi, havacılık uygulamalarında yüksek
sıcaklıklarda kararlı aluminyum malzeme için
alaşım geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca seramik alumina fiberli kumaş takviyeli
metal esaslı kompozit geliştirme denemeleri
yapılmaktadır.
Prof.Dr. M. Vedat Akdeniz ve Prof.Dr. Amdulla
Mekhrabov tarafından yürütülen DPT, TUBITAK
ve AB-COST projeleri ile iri hacimli metalik cam,
nanokristal malzemeler, nano-alaşımlar, yüksek
sıcaklık intermetalikleri gibi üstün özelliklere sahip
ileri alaşımların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve
karakterizasyonu çalışmaları sürdürülmektedir.
Prof.Dr. Abdullah Öztürk, cam ve cam seramiklerin,
yüksek etkinlikte fotokatalitik TiO2 tozunun ve
potasyum titanat fiberlerle takviye edilmiş reçine
kompozitlerin
üretimi,
karekterizasyonu,
ve
özelliklerinin belirlenmesi konularında çalışmaktadır.
Prof.Dr. Cevdet Kaynak, çeşitli SANTEZ ve
TÜBİTAK projeleri ile biyopolimer ve doğal
61
Sayı 10 (2014/1)
Akademik Objektif
Doç.Dr. H. Emrah Ünalan, TÜBİTAK projesi ile gümüş
nanotellerle şeffaf ve iletken ince filmleri üretmiştir.
Bu filmler, ışık yayan diyotlar, dokunmatik ekranlar,
güneş gözeleri gibi çok çeşitli elektronik gereçlerde
kullanılmakta olan indiyum kalay oksit ince
filmlerden daha yüksek performansa ve mekanik
esnekliğe sahip olup daha ucuzdur. Diğer projede,
karbon nanotüplerle süperkapasitörler daha
verimli bir hale getirilip cep telefonu ve dizüstü
bilgisayar gibi taşınabilir cihazların pil ömürleri
arttırılacaktır.
katkılı kompozitlerinin otomotiv parçalarında
kullanılabilirliği; Türkiye’de üretilen üç Bor bileşiğinin
plastik ve kompozit ürünlerde alev geciktirici olarak
kullanılabilirliğini; alevlenmeye dayanıklı polimer
bazlı karbon nanotüp ve kil katkılı nanokompozit
malzemelerin geliştirilmesi konularında araştırmalar
yapmaktadır.
Prof.Dr. M. Kadri Aydınol tarafından elektrikli araçlar
için lityum iyon esaslı batarya geliştirme çalışmaları
SANTEZ çerçevesinde yürütülmektedir. Geliştirilen
yüksek enerji yoğunluğuna sahip Mn esaslı fosfat
bileşikler vasıtasıyla endüstriyel ölçekte kullanıma
uygun 20Ah kapasiteli hücreler üretilmektedir.
Prof.Dr. C. Hakan Gür, kaynak teknolojisi ve
tahribatsız muayene alanlarında çalışmaktadır.
Hibrit-plazma ark kaynağı, sürtünmeli-karıştırma
kaynağı, ultrasonik ve mikro-manyetik tekniklerle
içyapı karakterizasyonu ve kalıntı gerilme ölçümü
çalışmaları devam etmektedir. Kaynak Teknolojisi
ve Tahribatsız Muayene Merkezi faaliyetleri
kapsamında 1988‘den beri sürdürülen eğitimlere
sanayiden katılımcıların sayısı tahribatsız muayene
kurslarında 2400‘ü, uluslararası kaynak mühendisliği
kurslarında 1100‘ü aşmıştır.
Doç.Dr. Caner Durucan, çimento benzeri davranış
gösteren ve kemik dolgu malzemesi olarak
kullanılabilecek biyomedikal seramiklerin geliştirilip,
zarar görmüş sert dokuların iyileştirilmesinde
kullanılması; cam yüzeylere yeni fonksiyonlar
(antibakteriyel, optoelektronik, vb.) kazandırmak
için metal-oksit ince film kaplamalar geliştirilmesi
alanlarında TÜBİTAK destekli projeler yürütmektedir.
Doç.Dr. Arcan Dericioğlu, elektromanyetik dalgalarmalzeme etkileşimi üzerine çalışmalar yürütmektedir.
Seramik ve metalik malzemelerin mikrodalga ile
sinterlenmesi ve elektromanyetik dalga soğurucu
kompozit
malzemeler
geliştirilmesi
üzerine
çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca, havacılık,
savunma ve otomotiv sektörlerinde hafif yapısal
malzeme olarak kullanılmak üzere polimer matrisli
biyo-esinlenilmiş kompozit malzemeler ile metalfiber laminatlar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
62
Sayı 10 (2014/1)
Doç.Dr. Yener Kuru, TÜBİTAK projesi ile katı oksit
yakıt pillerinin katotlarındaki oksijen indirgenme
reaksiyonunun hızının metal/seramik nanokompozit
katotlarla artırılması üzerine çalışmaktadır. Katı
oksit yakıt pillerinin ticarileşmesi ve fosil yakıtlarının
geleneksel kullanımının yerine geçmesine katkı
hedeflenmektedir. Diğer TÜBİTAK projesinde
kompleks oksitlerin oksijen alması/kaybetmesi
nedenli kimyasal genleşme incelenmektedir. Bu
etkinin kontrol altına alınması katı oksit yakıt pilleri
dahil olmak üzere birçok oksit tabanlı elektronik ve
iyonik aygıtın çalışma ömürlerini uzatacaktır.
Yrd.Doç.Dr. Eren Kalay‘ın yürüttüğü metalik cam
çalışmalarında amorf matris içerisinde kristal
yapıların çekirdeklenme ve büyüme mekanizmaları
incelenerek bir TÜBİTAK projesinde geleneksel
alüminyum alaşımlarından daha güçlü amorf/
nanokristal yapılar elde edilmiştir. Bu çalışmalar,
2013 yılında Metalik Fikirler 2. AR-GE pazarında
ikincilik ödülü, TMS- “Technical Division Young
Professionel Poster Contest” yarışmasında birincilik
ödülü almıştır.
Yrd.Doç.Dr. Mert Efe, TÜBİTAK ve AB fonlarının
desteği ile magnezyum ve alüminyum levhaların
otomotiv, havacılık ve elektronik sanayinde
uygulamalarını araştırmaktadır. Sonuçların özellikle
otomotiv sanayinde Mg ve Al levha kullanımını
yaygınlaştırması ve geliştirilen test düzeneğinin
metal şekillendirme tesislerinde kullanılması
hedeflenmektedir.
Sanayi kuruluşlarına mesajımız
Sanayi kuruluşları güncel sorunlarına hızlı çözümler
beklemekte; akademik yaklaşım ise sorunların
teorik ve deneysel olarak ayrıntılı ve sistematik
araştırmalarla
çözülmesini
gerektirmektedir.
Sanayi kuruluşları, üniversitelerle olan ilişkilerini rutin
testler ve anlık çözüm gerektiren işlerin ilerisine
taşımalıdır. Üniversitelerde üretilen bilginin sanayi
uygulamalarına başarılı bir şekilde aktarılıp ülkeye
katkının azami seviyeye çıkartılabilmesi için sanayi
kuruluşlarının Ar-Ge birimleri vasıtasıyla çeşitli proje
fonlarını da kullanarak uzun dönemli planlama
yapması ve üniversitelerle uzun vadeli işbirliğine
girmesi gereklidir. Üniversite öğrencilerinin sanayiye
erken adaptasyonu ve istihdam edilecek yeni
mühendislerin seçilmesinde, staj aşaması firmalar
tarafından daha iyi değerlendirilmelidir. Sanayi
kuruluşları, kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak
3. ve 4. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirebileceği
tasarım ve araştırma çalışmalarını teşvik edecek
mekanizmalar ve fonlar oluşturmalıdır.
Download

Bölüm Tanıtım Yazısı