Dışişleri Bakanlığı
Matra Katılım Öncesi Hukukun Üstünlüğü Eğitimi (Matra PATROL)
“Hukukun üstünlüğü Alanında Hükümetin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
aşağıdaki ülkelerden toplam 25 kamu görevlisine yönelik
Mevzuatın Kalitesi, Yürürlüğe Konması ve Uygulanması
konusunda 10 günlük eğitim programı
Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
12-22 Nisan 2015
Lahey, Hollanda
Geliştiren ve sağlayan: T.M.C. Asser Enstitüsü www.asser.nl
Finanse eden: Hollanda Dışişleri Bakanlığı
Bu eğitim programı 2012-2015 döneminde her yıl sağlanan sekiz bireysel eğitim
programı serisinden birisidir.
Temel Bilgi
Mevzuatın Kalitesi, Yürürlüğe Konması ve Uygulanması Eğitimi aşağıdaki kişilere
yöneliktir:
Kıdemli kamu görevlileri, Cumhuriyet savcıları ve ulusal Adalet Bakanlıkları ya da devlet
kurumlarının istihdam ettiği ve yeni mevzuatın geliştirilmesinden ve mevcut mevzuatın
kalitesinin iyileştirilmesinden ve/veya ilgili ülkelerinde mevzuatın yürürlüğe konulabilirliği
ve/veya uygulanabilirliğinden sorumlu olan görevliler başvuru yapmaya davet edilmektedir.
Bu nedenle, mevzuatın kalitesi, yürürlüğe konması ve uygulanması eğitimi, yeni elde edilmiş
bilgileri ve içerikleri sürdürülebilir hale getirme konumunda olan anahtar kişilere yöneliktir.
Azami katılımcı sayısı 25’dir. Toplam sayı tek bir ülkeden gelen katılımcı sayısı ile dengeli
olacaktır.
Amaçlar:
Bu eğitim programının genel amacı; politika danışmanlarıyla, yargı mensuplarıyla ve yargı
sektöründe çalışan diğer kamu görevlileriyle gerekli bilgileri ve becerileri paylaşarak, onlara
kendi ülkelerinin yargı sistemlerinin Hollanda deneyimiyle (katı ve adil) gelişen
modernleşmesini yönetmelerine ve teşvik etmelerine yardımcı olarak hedef ülkelerdeki
hükümetler bünyesinde Hukukun Üstünlüğü alanlarında oluşan kurumsal kapasitenin
güçlenmesini sağlayarak Hollanda Hükümetinin Avrupa entegrasyonu konusundaki
politikasını teşvik etmek ve desteklemektir.
Eğitimin ikincil amacı; katılımcıların kendi aralarında ve katılımcılar ve (konuk) öğretim
üyeleri ve ilgili hükümet departmanları arasında bilgi transferini ve çeşitli politika alanlarında
yerel uzmanlığı güçlendirmeyi desteklemek, katılımcılar ve öğretim üyeleri arasında
işbirliğini teşvik etmek, yerel uzmanların muhtemelen konsorsiyum ortaklarıyla birlikte
bölgede yeni uzmanları eğitmelerini sağlayan sürdürürebilir, uluslarüstü uzman ağlarının
geliştirilmesini (eğiticilerin eğitilmesi) desteklemektir.
Seçilebilir ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve
Türkiye
Son başvuru tarihi: 15 Şubat 2015
Eğitim süresi:
12-22 Nisan 2015
Dil:
İngilizce
Program Maliyeti: Hollanda Hükümeti seçilen katılımcılara tam burs sağlayacaktır. Her bir
burs uluslararası seyahat(ekonomi), yiyecek ve konaklama, vize ve
sigorta, öğrenim harcı, ders materyalleri ve gezi masraflarını
karşılayacaktır.
Yer:
Lahey, Hollanda
Eğitim yeri:
T.M.C. Asser Institut
R.J.Schimmelpennicklaan 20-22,2517JN Lahey
www.asser.nl
Otel konaklaması: Otel Court Garden, Lahey(veya benzer)
www.hotelcourtgarden.nl
Giriş
Bütün hedef ülkeler ilgili mevzuatlarını aktif bir şekilde modernleştirmekte ve
uyarlamaktadır. Bununla birlikte, yeni ve/veya değiştirilmiş mevzuat, hukukun üstünlüğünün
getirdiği taleplere uyum sağlamak için yeterli değildir. Bununla beraber, bu durum medeni
hukuk, idare hukuku ve ceza hukuku alanında mevzuatın doğru bir şekilde yürürlüğe
konmasını ve uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Birçok alanda hedef ülkelerde kaydadeğer
iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Ekonomi ve çevre hukuku alanlarında mevzuatın
uygulanması eğitim sırasında ele alınan belirli konular arasındadır; çünkü bu mevzuat alanları
hala iyileştirilmeye gereksinim duymaktadır. Mevzuat, yalnızca düzgün bir şekilde
hazırlandığı takdirde düzenleyici etki değerlendirmeleri aracılığıyla uygulanabilirliği ve
yürürlüğe konulabilirliği yönlerine dikkat edilerek etkili bir şekilde uygulanabilir ve yürürlüğe
konulabilir. Kabul edilir edilmez değerlendirmelerin, mevzuatın istenilen etkileri ve
çalışmaları verimli bir şekilde getirip getirmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bahse
konu mevzuatın oluşturulması sürecinde yer alan kişilerin, bu konuda gerekli bilgi, beceri ve
yetkinliğe sahip olmasıbeklenmektedir. Mevzuatın oluşum sürecinde paydaşların aktif
katılımı; mevzuatın kabulü, kalitesi, yürürlüğe konulabilirliği ve uygulanabilirliği için hayati
öneme haizdir. Birçok hedef ülkede mevzuat sürecinin bu önemli kısmı iyileştirmeye ihtiyaç
duymaktadır.
Eğitim programının hedefi
Kurs, etkileşim ve pratik bir yaklaşımla nitelendirilmektedir. Eğitim üç tamamlayıcı unsurdan
oluşmaktadır. Ders sırasında hükümete sağlanan enstrümanlara ilişkin teorik kısım, bundan
kaynaklanan kullanım imkanları/imkansızlıkları, mevzuatın kalitesinin iyileştirilmesi, yasama
prosedürlerine katılım ve bununla ilgili uygulama ve yürürlüğe koyma konuları ele
alınacaktır. Mevzut çalışma ziyaretlerinin ikinci, pratik mevcut bileşeni Hollanda mevzuatının
nasıl tasarlandığını, yürürlüğe konduğunu ve uygulandığını gösterecektir. Katılımcılar, bu
sürecin çeşitli aşamalarında yer alan Hollanda örgütlerini ve kurumlarını ziyaret edecektir. Bu
özellikler hedef ülkelerde henüz tam olarak geliştirilmemiştir. Üçüncü bileşen olan tartışma
ve grup faaliyetleriyle kişisel becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesi ve ilerletilmesi,
eğitimin teorik ve pratik bölümü boyunca elde edilen bilgileri tamamlayacaktır.
Yaklaşım
Eğitim programının pratik ve interaktif bir özelliği olacaktır. Bu husus katılımcı ülkelerin
kamu görevlileri ve yargıçları arasında bilgi paylaşma ve işbirliğini güçlendirme amacı ile
aynı doğrultudadır.
Eğitim programının yapısı
Program önemli ölçüde katılımcı etkileşimini teşvik edecektir ve üç adet dengeli, karşılıklı
destekleyici ve entegre bileşen çevresinde kurulmaktadır. Bunlar;
•
•
•
Teori
Pratik beceriler
Çalışma ziyaretleri/Sosyal program
Eğitimi tamamlamalarının ardından, katılımcılar;
•
•
•
•
•
•
mevzuatın kabul edilmesinde aktüel gelişmeler konusundabilgi alışverişinde
bulunacaklardır;
Hollanda ve Avrupa Birliği yasal prosedüründe mevzuatın yürürlüğe konulabilirliğini
ve sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı konusnda bilgi edineceklerdir;
kendi ülkelerinde mevzuatın uygulamaya konulabilirliğinin ve uygulanabilirliğinin
iyileştirilmesiyle ilgili sorunlarla ilgilenmek konusnda bilgi sahibi olacaklar ve en iyi
uygulamaları kullanabilecekler;
belirli konuların ve ihtiyaç duyulan birtakım pratik becerilerin pratiğe geçirilmesi
konusunda deneyim kazanacaklardır;
bilgi ve deneyim paylaşma fırsatına sahip olacaklardır;
yeni mesleki ilişkilerini oluşturma fırsatına sahip olmuş olacaklardır.
Hocalar
Tüm program hocaları dikkatle seçilir ve özellikle hedef ülkelerde yasal reformun birçok
yönü hakkında geniş Avrupa deneyimine sahiptirler. Ulusal sistemlerdeki farklılıkların
farkındadırlar ve katılımcıların ülkelerinde yaşadıkları sorunlara yönelik kapsamlı bir anlayışa
sahiptirler ve bu sorunlarda pratik deneyime sahiptirler.
Hocalar;
•
•
•
Hollanda Bakanlıkları ve diğer Hollanda politika departmanları,
Akademik Kurumlar ve STK’lar,
Lahey’deki mahkemeler ve kurullardan yararlanırlar.
Giriş Koşulları
Katılımcıların seçilmesindeki
dayanmaktadır:
•
•
önemli
noktalar
büyük
ölçüde
aşağıdaki
hususlara
Başvuran devlet kurumunda çalışan bir profesyonel olmalıdır;
Başvuran yargının gelişimi alanına yönelik acil eğitim ihtiyacını açıkça göstermelidir;
•
•
•
•
•
•
Başvuran mevcut yargı uygulamalarıyla ve kendi ülkesindeki yargı reformu ile ilgili
deneyime sahip olmalıdır;
Başvuran iyi düzeyde sözlü ve yazılı İngilizce dil bilgisine sahip olmalıdır;
Başvuran oldukça motive ve hevesli olmalıdır;
Başvuran akran katılımcılarla bilgilerini rahatça paylaşmalıdır
(program sırasında tek kişilik sunumlar ve dijital öğrenme ortamında düzenli bilgi
paylaşımı gerekecektir);
Başvuranın en az 3 yıl çalışma deneyimi olmalıdır ve tercihen karar alma görevinde
bulunmalıdır;
Mevcut işverenin tavsiyesinin bulunduğu imzalı mektup.
Nasıl Başvurulur
Lütfen giriş koşullarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Tüm koşullara uyan başvuranlar
başvuru formunu tamamlamaya başlayabilir.
Nitelikli başvuranlar bu eğitim programına katılmak için izin almalıdır ve kendi
işverenlerinden/amirlerinden imzalı tavsiye mektubunu sunmalı gerekmektedir.
Başvurular 15 Şubat 2015 tarihinden önce sunulmalıdır.
Yalnızca tam olarak belgelenmiş başvurular dikkate alınacaktır. Katılım likayate ve rekabete
dayanacaktır. Başvuranlar başvuranın Ulusal Hükümeti ve başvuranın ülkesinde bulunan
Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından seçilecektir. Bununla beraber, büyükelçilik
çalışanları, uygulanabildiği yerde, vize alma gerekliliği konusunda yardımcı olacaklardır.
Başarılı bir şekilde yüklenen başvurular otomatik e-posta doğrulaması alacaklardır. Beş
çalışma günü içinde otomatik e-posta almamanız halinde lütfen [email protected]
adresiyle irtibata geçiniz.
Başvuranlar eğitim programının başlamasından önce yaklaşık üç ila dört hafta arasında
başvurularının neticesi hakkında bilgilendirilecektir.
T.M.C. Asser Enstitüsü
Adalet, Barış ve Güvenlik Şehri Lahey’in ‘uluslararası bölgesinde’ yer alan T.M.C. Asser
Enstitüsü(1965), eşsiz, üniversitelerarası bir merkezdir. Enstitü, hukuk alanında aktüel
gelişmeler hakkında kapsamlı bir bilgi sunmaktadır. Sunulan eğitim, kamu ve özel
uluslararası hukuk, Avrupa hukuku ve Uluslararası ve Avrupa sporları hukuku alanlarını
kapsamaktadır. Enstitü araştırma, eğitim ve değerlendirme alanlarında uzmandır. Uluslararası
hukuk odaklı yargı sektöründe yer alan öğrencilere ve profesyonellere kalite (yönetsel) eğitim
sağlamada önde gelen ve yetkili bir enstitüdür. T.M.C. Asser Enstitüsü, (uluslararası)
yargıdan ve kamu görevlilerinden gelen katılımcılara mantıksal ve kalite eğitim
programlarının başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve sağlanması konusunda uzun ve zengin bir
geleneğe sahip bulunmaktadır.
Enstitü, ana faaliyetleri olan temel ve uygulamalı araştırma, lisansüstü eğitim/doktora adaylığı
rehberliği, yöneticilik eğitimi, bilgi dağıtımı ve değerlendirme ağırlıklı olarak eğitimlerini
Lahey’deki binasında yürütülmektedir. Bununla birlikte, Asser Enstitüsü yurtdışında çeşitli
hizmetler (kapasite geliştirme, teknik destek ve “talep üzerine” eğitim) vermektedir.
45 yılı aşkın bir deneyime dayanan enstitünün çeşitli sayıda paydaşlara hizmet etme
konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kusursuz bir performansa ve gerçek hayat
deneyimine (örneğin; hükümetler için politika araştırması, gelişmekte olan ülke yargılarında
kapasite geliştirme ve yenilikçi eğitim modellerinin geliştirilmesi ve sağlanması) sahiptir.
Web sitesi:
www.asser.nl
İrtibat:
Eğitim Departmanı, T.M.C. Asser Enstitüsü
E-posta:
[email protected]
Download

Mevzuatın Kalitesi, Yürürlüğe Konması ve Uygulanması