FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI
GEREKÇE
I.
GENEL GEREKÇE
1. Mevcut Tüzüğün, (Bundan böyle kısaca “Tüzük” olarak anılacaktır.) “Fenerbahçe Spor Kulübü
Tüzüğü” olan başlığı, tüzel kişilerin adı / unvanında tüzel kişinin türünü ifade eden ibarenin yer
alması gerektiğinden, Tüzük Tadil Tasarısı’nda (Bundan böyle kısaca “Tasarı” olarak anılacaktır.)
“Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü” şeklinde değiştirilmiştir.
2. Kullanımda kolaylık ve açıklık sağlanması amacıyla yasal düzenleme hazırlanmasında genel
kabul gören esaslara uygun şekilde Tasarı’nın birden fazla fıkralı maddelerinde fıkralar ayraç içinde
numaralandırılmış; birden fazla bentli fıkralarda ise bentler ayraç içinde harfle sıralanmıştır.
3. Tüzük’te bazı kısımlar altında birden fazla bölüm olmamasına rağmen “birinci bölüm” denilip
bölüm başlığı konulmuş olması sistematik açıdan uygun olmadığından, birden fazla bölüm olmayan
kısımlarda bölüm ve başlıkları kaldırılmıştır.
4. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uymayan ifadeler uygun hale getirilmiştir.
5. Tüzük’te yer alan ve içerik itibariyle birbirini tekrar eden hükümler gözden geçirilmiş ve
Tasarı’da tekrarlar giderildiği gibi, birbiri ile bağlantılı hususların aynı madde, fıkra ya da bentte
düzenlenmesine de özen gösterilmiştir.
6. Tüzük hükümlerinde ilgili yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı içerik değişiklikler yapılmış;
Fenerbahçe Spor Kulübü’ne üye olmak isteyen, ancak giriş ücretinin tamamını ödemekte güçlük
çekebilecek olanların Fenerbahçe Spor Kulübü ile üyelik bağı kurmasında kolaylık sağlanması ve
böylece üye sayısının artırılması amacı ile temsilci üyelik düzenlenmiş; sekizinci kısımda şubeler
hakkında düzenleme getirilmiş; ayrıca geçici maddelerle bu maddelerde belirtilen şahıslara belirli
bir süre ile sınırlı olarak üye olabilme imkânı veren düzenlemeler getirilmiştir.
II.
MADDE GEREKÇELERİ
BİRİNCİ KISIM
KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI,
FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI
Tüzükte “Birinci Kısım” ibaresi altında yer alan “Genel Hükümler” ibaresi, Tasarı’da kaldırılmıştır.
Kulübün Adı Ve Merkezi
Madde 1 –Maddenin içeriğinde bir değişiklik yapılmaksızın ifadesi değiştirilip Tasarıya alınmıştır.
Kulübün Kurucuları
Madde 2 – Tasarıda bir değişiklik yapılmamıştır.
Kulübün Amacı Ve Faaliyetleri
Madde 3 –Tüzüğün 3. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkralarının ifadesi düzeltilip içeriğinde bir değişiklik
yapılmaksızın Tasarıya alınmıştır.
Maddenin 4. fıkrasının ifadesi dil ve içerik ilgisi açısından düzeltilmiş; ayrıca (a) bendine “gelir elde
etmeye yönelik diğer tesisler” ibaresi ilave edilmiş;
spor dallarının değil, sporcunun amatör ya da profesyonel olarak nitelenmesi sebebiyle (c) bendinde
yer alan “amatör ve profesyonel spor” ibaresi yerine sadece “spor” ibaresi kullanılmış;
(d) bendinde temsilcilikler yanında “şubeler” de açılabileceği yönünde ilave yapılmıştır.
Tüzüğün (e) ve (f) bentlerinde düzenlenen hususlar “konu” bakımından ilgisi dikkate alınarak
yeniden düzenlenmiş; bu kapsamda (e) bendinde şirket, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve ticari
işletme kurulması ve ortak olunması hakkında düzenlemeye yer verilmiş; ayrıca Kulübün kurduğu
veya ortağı olduğu şirketlerin hisselerini halka arz dışında mevzuatın öngördüğü diğer bir surette de
değerlendirmesine imkan veren ilave yapılmış;
Tüzüğün (e) bendinde yer alan “Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde yurtiçinden veya
yurtdışından yardım ve bağış kabul edebilir.” ibaresi (g) bendine alınmış;
(e) bendinde bahsedilen vakıflar “sosyal, sportif veya eğitim – öğretim amaçlı” vakıflarla
sınırlandırılıp, “sosyal, sportif veya eğitim – öğretim amaçlı vakıflar kurabilir veya bu amaçla
kurulmuş vakıflara katkıda bulunabilir” şeklindeki hükümle (f) bendinde düzenlenmiş;
“Kulübün, Genel Kurul Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabileceği; ayrıca, mevzuat
hükümlerinin öngördüğü şekilde ve Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde, Yönetim Kurulu
Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler oluşturabileceği” hakkında (h) bendi ile “çocuk ve
gençlik kulübü kurulabileceği” hakkındaki (i) bendi ilave edilmiş;
(g) bendinde yer alan “Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette
bulunabilir.” şeklindeki hüküm (mevzuat ifadesi kanunu da kapsadığından) “Mevzuatın izin verdiği
tüm konularda faaliyette bulunabilir.” şeklinde değiştirilerek (j) bendine alınmıştır.
Kulübün Renkleri ve Arması
Madde 4 – Tasarıda, Tüzüğün bu maddesinde bir değişiklik yapılmamıştır.
İKİNCİ KISIM
ÜYELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
ÜYE, ÜYELİK ŞARTLARI, ÜYELİK BAŞVURUSU
Üye ve Temsilci Üye
Madde 5 – Tüzüğün 5. maddesinin “Üye” şeklindeki kenar başlığı “Üye ve Temsilci Üye” şeklinde
değiştirilmiş; maddenin 1. fıkrasının ifadesi düzeltilmiş; eklenen 2. fıkrada ise “temsilci üye”
kavramı tanımlanıp, bu üyelerin Genel kurula doğrudan katılma ve seçme - seçilme haklarını
kullanmalarının giriş ücretinin bakiyesini ödemeleri şartına bağlı olduğu hüküm altına alınmış;
ayrıca Tüzük Tasarısı’nın 13. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen temsilci üyelik giriş ücretinin
tamamını ödemek koşulu ile “delege” seçilebileceğini ifade etmek üzere “Temsilci üye, üyelik giriş
ücretinin tamamını ödeyinceye kadar seçilme hakkına sahip değildir.” hükmüne yer verilmiştir.
Üyelik Şartları
Madde 6 – Tüzüğün 6. maddesinin 1. fıkrası, Kulübe “üye veya temsilci üye” olma şartı olarak
düzeltilmiştir.
Tüzüğün, 6. maddesinin 2. fıkrasında “kimlerin Kulübe üye olamayacağı” (olumsuz üyelik şartları),
kesin ve objektif olarak tespit edilebilir şekilde belirlenmemiştir. Bu nedenle söz konusu fıkra
hükmü, “kimlerin Kulübe üye olamayacağı” hususunun, anlamı yoruma açık olmayan, kesin ve
objektif olarak tespit edilebilir şekilde belirlenmesi amacıyla değiştirilmiştir.
Bu kapsamda Tüzüğün 6. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde yer alan “kötü şöhret sahibi olanlar”
ifadesi, “kötü şöhret” kavramının kişiye göre değişen – yoruma açık bir kavram olması sebebiyle
kaldırılmış;
(f) bendinde yer alan “Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar” şeklindeki ifade,
“yasal bir düzenleme uyarınca derneklere üye olması yasaklanmış olanlar” şeklinde değiştirilerek
Tasarının 6. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendine alınmıştır.
Tüzüğün 6. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan “Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış
olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar” şeklindeki ifade, bir
suçun niteliğinin, dolayısıyla da yüz kızartıcı olup olmadığının, ancak TCK ile belirlenebileceği;
ancak TCK’nda hiçbir suçun yüz kızartıcı suç olarak tanımlanmadığı; buna rağmen bazı suçların bu
şekilde nitelenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu; ayrıca kötü şöhret kavramı gibi yüz kızartıcı suç
nitelemesinin de yoruma açık olduğu dikkate alınarak değiştirilmiş; Tasarının 6. maddesinin 2.
fıkrasının (b) bendinde, üyeliğe engel suçlar ile yaptırımlarının TCK hükümleri çerçevesinde suç ve
ceza açısından açıklık getiren bir ifade ile belirlenmesi tercih edilmiştir.
Tüzüğün 6. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendinde yer alan “niteliği ne olursa olsun Kulübe borçlu
olanlar” ifadesi, borcun kesinleşmiş olmasını ifade etmek, ayrıca sadece Kulübe değil, Kulübün
kurduğu veya ortağı olduğu şirketleri de kapsama almak amacıyla, “Kulübe veya Kulübün kurduğu
ya da ortağı olduğu şirketlere ilam veya icra takibi ile kesinleşmiş bir borcunu ödememiş olanlar”
şeklinde değiştirilmiş;
(c) bendinin ifadesi düzeltilmiş; (g) bendi ise, değişiklik yapılarak Tasarı’nın 6. maddesinin 2.
fıkrasının (f) bendine alınmıştır.
Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvurusu
Madde 7 – Tasarıda, Tüzüğün bu maddesinin “Üyelik Başvurusu” şeklindeki kenar başlığı
değiştirilmiş; içerik itibariyle önemli bir değişiklik yapılmaksızın ifadesi düzeltilmek suretiyle iki
fıkra olarak düzenlenmiştir.
Üyeliğe Kabulde Sayısal Sınırlama
Madde 8 – Tüzüğün 8. maddesinin 1. fıkrası Tasarıya aynen alınmış; üyeliğe kabulde sayısal
sınırlama yanında zaman itibariyle de sınırlama getiren 2. fıkrası kaldırılmış; kimlerin üyeliğe
kabulünde sayısal sınırlamanın geçerli olmadığı, “Tüzüğün 10. maddesi ile 12. maddesinin 1.
fıkrasında belirtilenler, sayısal sınırlama dışında üyeliğe kabul edilirler.” şeklinde belirlenmiştir.
Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvurusunun İncelenmesi
Madde 9 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak “Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru
Yönergesi” ile üyelik başvurusunun incelenme usulü hakkında ayrıntılı düzenleme getirileceğinden,
üyelik başvurusunun incelenmesi hakkındaki Tasarı hükmünde, sadece temel esasların belirlenmesi
gerekli ve yeterli görülmüş ve TMK’nun 64. maddesinin “Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,
tüzükte başkaca bir düzenleme yoksa, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara
bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla
tutulacak deftere kaydedilir.” şeklindeki 2. fıkrası hükmü de dikkate alınarak Tüzüğün 9. maddesi bu
doğrultuda değiştirilmiş; ayrıca Tasarının 9. maddesinin 6. fıkrasında “temsilci üyelik başvurusunun
şubeye yapılacağı ve başvurunun incelenmesinde bu madde hükmünün kıyasen uygulanacağı”
öngörülmüştür.
Üyeliğe Özel Yöntem İle Kabul Edilme
Madde 10 – Tüzüğün 10. maddesinin fıkraları numaralandırılmış; madde metninde bir değişiklik
yapılmaksızın Tasarıya alınmıştır.
Üyelik Ve Temsilci Üyelik Sıfatının Kazanılması
Madde 11 – Maddenin “Üyelik Sıfatının Kazanılması” şeklindeki kenar başlığı değiştirilmiş;
Tüzüğün 11. maddesi, ifadesi değiştirilerek Tasarının 11. maddesinin 1. fıkrasına alınmış; yeni bir
hüküm olarak temsilci üye sıfatının kazanılması, maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir.
Özel Giriş Ücreti Ödemek Suretiyle Üye Olma
Madde 12 – Maddenin “Lisanslı Sporcunun Kulübe Üye Olması” şeklindeki kenar başlığı ile madde
metni değiştirilmiş; Tasarının 12. maddesinin 2. fıkrasında tanımlanan anlamda sporcuların, üye ve
çocuklarının, Fenerbahçe eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görmüş olanlar ile Fenerbahçe
Çocuk ve Gençlik Kulübü üyesi olanların, (Tasarı’nın 13. maddesinde giriş ücretinin belirli bir oranı
olarak öngörülen) özel giriş ücreti ödemek suretiyle üye olabilme esasları belirlenmiştir. Böylece
Tüzüğün 13. maddesine göre giriş ücretinin belirli bir oranını ödeyerek üye olabileceklerin kapsamı
genişletildiği gibi, sporcuların giriş ücretinin belirli bir oranını ödeyerek üye olabilmeleri hakkında
daha açık bir düzenleme getirilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT
Giriş Ücreti
Madde 13 – Tüzüğün 13. maddesinde, Tasarının temsilci üyelik düzenlemesi ve özel giriş ücreti
ödemek suretiyle üye olabilme hakkındaki 12. maddesi doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.
Bu kapsamda Tasarının 13. maddesinin 1. fırkasında Yüksek Divan Kurulu’nun danışma kurulu
olması ve icrai kararların Yönetim Kurulu tarafından verilebilmesi sebebiyle Tasarı’nın 13.
maddesinin 1. fıkrası “Üye giriş ücreti, Yüksek Divan Kurulu’nun görüşü alınarak Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “Teklif edilen giriş ücreti, bir önceki
giriş ücretinden az olamaz.” hükmü ilave edilmiş;
2. fıkrada “Kulübe üye olanların, Tüzükte öngörülen istisnai haller dışında giriş ücretinin tamamını
ödeyecekleri” belirtildikten sonra, 3. fıkrada temsilci üyelerin giriş ücreti ödemeleri hakkında
düzenleme getirilmiş; 4. fıkrada özel giriş ücreti ödemek suretiyle üye olabilecekler tarafından
ödenecek giriş ücreti miktarları belirlenmiştir.
Ayrıca Tasarının bu maddesinin 5. fıkrasında “giriş ücretinin ödeme şeklinin Yönetim Kurulu
tarafından belirleneceği” hükmü getirilmiştir.
Yıllık Aidat
Madde 14 – Tüzüğün 14. maddesinin 1. fıkrasının ifadesi düzeltilerek Tasarıya alınmış; ayrıca bu
maddesinin 3. fıkrasındaki düzenleme dolayısıyla 2. fıkrası gereksiz ve 3. fıkra hükmü ile çelişkili
olduğundan, bu iki fıkra birleştirilip 2. fıkra olarak “Aidatını süresi içinde ödemeyen üye, o yılın
Olağan Genel Kurul toplantısına ve Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılamaz. Ancak, ödemeyi
takip eden iki aydan sonra o yıl içinde yapılacak Yüksek Divan Kurulu’na ve Olağanüstü Genel
Kurul’a katılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ, ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
Üyenin Hak ve Görevleri
Madde 15 – Tüzüğün 15. maddesinin 1. fıkrasında Kulüp Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip
üyelerden başka şube genel kurullarınca seçilen delegeler ile doğal delegelerin de Tüzük
hükümlerine tâbi olarak seçme ve seçilme hakkına sahip oldukları öngören değişiklik yapılmış;
maddenin 2. fıkrasının ifadesi, üye ve temsilci üyelerin yükümlülüklerinin daha açık ve ayrıntılı
şekilde belirlemek amacıyla değiştirilmiş; Tüzüğün 79. maddesinde yer alan adres değişikliğini
bildirme yükümlülüğü daha açık bir düzenleme ile bu fıkraya ilave edilmiş; ayrıca 15. maddenin son
iki fıkrası, ifadesi değiştirilerek Tasarının 15. maddesinin 4. ve 5. fıkralarına alınmıştır.
Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 16 – Tüzüğün 16. maddesi, TMK’nun dernek üyeliğinin sona ermesi halleri hakkındaki
hükümleri ile uyumlu olmadığı gibi, bu maddede üyelikten “çıkarılma” ve “kesin ihraç”, olarak
öngörülen sona erme halleri, nedenleri farklı olmakla birlikte, hukuki niteliği itibariyle aynı sona
erme halini (çıkarılma) düzenlemektedir. Bu nedenle Tasarının 16. maddesinde üyeliğin sona erme
halleri, TMK m. 65, 66 ve 67 hükümlerine uygun şekilde “kendiliğinden”, “çıkma” ve “çıkarılma”
olarak belirlenmiş; bu sona erme hallerinin hangi sebeplerin mevcudiyeti halinde söz konusu
olacağı, Tüzükten daha açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmiştir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
KULÜBÜN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ, SEÇİM İŞLERİ
Kulübün Organları
Madde 17 – TMK ve Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca “danışma kurulu” niteliğinde olan
Yüksek Divan Kurulu’nun Genel Kurulu olamayacağından, Tüzüğün 17. maddesinin (d) bendinde
yer alan “Yüksek Divan Genel Kurulu” ibaresi, “Yüksek Divan Kurulu” olarak değiştirilmiş; bunun
dışında madde metninde bir değişiklik yapılmamıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL, OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ,
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Birinci Bölüm’ün “Genel Kurul” şeklindeki başlığı, bu bölümde yer alan hükümler ve diğer bölüm
başlıkları ile uyumlu hale getirmek amacıyla Tasarıda “Genel Kurul, Oluşumu, Görev ve Yetkileri,
Genel Kurul Toplantıları” şeklinde değiştirilmiştir.
Oluşumu
Madde 18 – Birinci Bölüm başlığında yapılan değişiklik doğrultusunda Tüzüğün 18. maddesinin
“Genel Kurul Oluşumu” şeklindeki kenar başlığının “Oluşumu” şeklinde değiştirilmesi uygun
görülmüş; maddenin 1. fıkrası “Kulüp üyeleri ile şubelerin doğal ve seçilmiş delegelerinden oluşur.
Şubeler genel kurullarınca seçilen delegelerin delegelik sıfatı, yerlerine yenileri seçilinceye kadar
devam eder.” şeklinde değiştirilmiş; Genel Kurula katılamayacak üye ve delegeler, Tasarının 18.
maddesinin 2. fıkrasında daha açık bir şekilde belirlenmiştir.
Ayrıca Tüzüğün 18. maddesinin (b) bendi uyarınca “Kulüp veya Kulübün ortağı olduğu şirketlerde
hizmet akdi ile çalışanlar”, Genel Kurula katılma hakkına sahip değilken, Tasarının 15. maddesinin
3. fıkrasında bunların, “Genel kurula katılabilecekleri, dolayısıyla seçme hakkını kullanabilecekleri,
ancak seçilme haklarını kullanamayacağı” yönünde düzenleme getirilmiştir.
Görev ve Yetkileri
Madde 19 – Tüzüğün 19. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde değişiklik yapılmamış; (c) bendinde yer
alan “profesyonel futbol şubesi hesaplarının ibrası” ifadesi kaldırılmış ve “Yönetim Kurulu’nun o
döneme ait faaliyet ve hesapları bakımından Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ibrası
hakkında ayrı ayrı karar vermek” şeklinde değiştirilerek (e) bendine alınmış;
Tüzüğün 19. maddesinin (e) - (i) bentleri hükümleri bazı ifade ve içerik değişiklikleri ile (f) – (k)
bentlerine alınmış;
Tüzüğün 19. maddesinin (j) ve (k) bentlerinde yer alan hususlar, TMK’nun 64. maddesinde yer alan
“Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; …” hükmü gereği
değiştirilerek Tasarının 19. maddesinin (l) ve (m) bentlerinde düzenlenmiş;
Tasarının 19. maddesinin (n) bendinde “şube ve temsilcilik açılması ve kapatılması hususunda
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi” hakkında düzenleme getirilmiş;
Tüzüğün (k) – (m) bentleri hükümleri, ifade değişikliği ile (o) – (r) bentlerine alınmış;
(s) bendinde ise “Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat ile kendisine tanınan
diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak” hükmü ilave edilmiştir.
Tasarının 19. maddesinin (c) ve (d) bentlerinde finansal tablolar ve bunlara ilişkin raporların
görüşülmesi hakkında yeni düzenleme getirilmiştir.
Genel Kurul Toplantıları
Madde 20 – Tüzüğün 20. maddesinde, Genel Kurul toplantılarına açıklık getirmek amacıyla
değişiklik yapılarak Tasarının 20. maddesinde Genel Kurul toplantıları ayrı ayrı belirtilmiştir.
Maddenin son iki paragrafında düzenlenen hususlar, Tüzüğün 36. maddesinde de düzenlenmiş
olduğundan, Tasarıda bu maddenin son iki paragrafı kaldırılmıştır.
Çağrı Usulü
Madde 21 – Mevcut maddenin ifadesi değiştirilerek Tasarıya alınmış; içerikte bir değişiklik
yapılmamıştır.
Gündem
Madde 22 – Tüzüğün 22. maddesi, Tasarının 20. maddesi doğrultusunda yapılan ifade değişikliği ile
Tasarıya alınmış; olağan veya olağanüstü seçimli genel kurul toplantılarında başkan adaylarının
veya birer sözcülerinin, gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlandıktan sonra konuşma
yapabileceği belirtilmiştir.
Gizli Toplantı
Madde 23 – Maddenin ifadesi düzeltilmiş; 18. maddenin 1. fıkrası hükmü gereği “üye” ibaresi “üye
ve delege” şeklinde değiştirilmiş; bunun dışında içerikte bir değişiklik yapılmadan Tasarıya
alınmıştır.
Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
Madde 24 – Tüzüğün bu maddesine bir değişiklik yapılmaksızın Tasarıya alınmıştır.
Genel Kurul Toplantılarının Yapılış Usulü
Madde 25 – Madde metninin ifadesi düzeltilerek Tasarıya alınmış; Tasarının 19. maddesinin 8. ve
9. fıkralarında konuşma süreleri 5 ve 10 dakika ile sınırlanmıştır.
Oy Kullanma Şekli
Madde 26 – Tüzüğün 26. maddesi iki fıkra halinde düzenlenerek aynen alınmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
KULÜP ORGANLARININ SEÇİMİ
Seçim Genel Kurul Toplantısı
Madde 27 –Tüzüğün 27. maddesinin 1. fıkrasına şube genel kurullarında seçimin aynı gün
yapılacağı ibaresinin ilave edilmesi dışında bir değişiklik yapılmamıştır.
Adayların Bildirimi ve İlanı
Madde 28 – Tüzükte Kulüp Başkanlığı ile organ ve kurul üyelikleri için adaylık şartları çeşitli
maddelerde dağınık bir şekilde düzenlendiğinden, tüm organ ve kurul üyeliklerine adaylık
koşullarının tek bir maddede belirtilmesi uygun görülmüş; bu nedenle çeşitli maddelerde yer alan
koşullar, Tasarının 28. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş; sürelerin nasıl hesaplanacağı hususuna
açıklık getirilmiştir.
Tasarı’nın 28. maddesinin 2. – 5. fıkralarında adaylık başvurusunun incelenmesi ve adaylığın kabulü
esasları düzenlenmiş; 8. fıkrasında ise şubeler hakkında düzenleme getirilmiştir.
Sandık Kurullarının Teşkili
Madde 29 –Tasarı’nın 29. maddesinin 1. fıkrasında “her sekiz yüz üye ve delege için bir sandık
kurulu oluşturulacağı; ancak Sicil Kurulu tarafından sandık kurulu oluşumuna ilişkin üye ve delege
sayısının artırılması ve azaltılmasının mümkün olduğu” hükmü getirilerek Tüzüğün 29. maddesinin
1. fıkrası değiştirilmiş; Tasarının 2. ve 3. fıkralarında Tüzüğe göre daha açık düzenlemeler
getirilmiştir.
Oy Verme İşlemi
Madde 30 –Tüzüğün 30. maddesi, ifadesi düzeltilmek ve içeriğinde (sadece matbu oy pusulası
kullanabileceği ve her sekiz yüz üye ve delege için bir sandık ayrılacağı gibi) bazı değişiklikler
yapılmak suretiyle Tasarı’nın 30. maddesine alınmıştır.
Oyların Tasnif ve Sayımı, Sonuçların İlanı
Madde 31 – Mevcut maddede bir değişiklik yapılmamış; dört fıkra halinde Tasarıya alınmıştır.
Seçim Sonuçlarına İtiraz
Madde 32 – Mevcut maddede bir değişiklik yapılmaksızın Tasarıya alınmıştır.
İdareye Bildirim
Madde 33 – Mevcut maddede bir değişiklik yapılmaksızın Tasarıya alınmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU
OLUŞUMU, ÇALIŞMA YÖNTEMİ, GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görev Bölümü
Madde 34 –Tüzüğün 34. maddesinin “Yönetim Kurulunun Oluşumu” şeklindeki başlığı, bu
maddede Yönetim Kurulu’nun oluşumu yanında Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev
bölümünün de düzenlendiği dikkate alınarak “Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görev Bölümü”
şeklinde değiştirilmiştir. Mevcut Tüzüğün 34. maddesinin 1. fıkrasında bir değişiklik yapılmaksızın
Tasarıya alınmıştır.
Spor türünün nitelemesinde amatör – profesyonel ayrımının terk edilmiş ve olimpik olan – olmayan
spor şeklinde bir ayrımın benimsenmiş olması sebebiyle bu maddenin 2. fıkrasında yer alan “amatör
spor şubeleri sorumlusu” ibaresinin yerine “spor şubeleri sorumlusu” ibaresinin kullanılması ve
“sosyal ilişkilerden sorumlu üye” ile “Kulüp sözcüsü” ibarelerinin kaldırılması gerekli görülmüş; bu
nedenle Tasarının 2. fıkrasında “Yönetim Kurulu üyelerinin yapacakları ilk toplantıda, Yönetim
Kurulu’nun bir üyesini başkan vekili, bir üyesini genel sekreter, bir üyesini muhasip üye ve bir
üyesini spor şubeleri sorumlusu olarak seçecekleri” hükmüne yer verilmiş; Tüzüğün 34. maddesinin
son üç fıkrası değiştirilmeden Tasarının 34. maddesinin 3., 4. ve 5. fıkralarına alınmıştır.
Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi
Madde 35 – Mevcut maddenin 1. fıkrasında yer alan Yönetim Kurulunun her hafta bir kez
toplanacağını hükmü, Tasarıya en az onbeş günde bir toplanacağı şeklinde değiştirilmiş; bunun
dışında madde metninde bir değişiklik yapılmaksızın Tasarıya alınmıştır.
Başkanlığın Boşalması veya Yönetim Kurulu Üye Sayısının Salt Çoğunluğun Altına Düşmesi
Madde 36 – Tüzüğün 36. maddesinin “Yönetim Kurulunun Münfesih Sayılması” şeklindeki başlığı,
“münfesih sayılma” doğru bir ifade olmadığı ve madde metni ile uyumsuz olduğu için Tasarıda
maddenin kenar başlığı “Başkanlığın Boşalması veya Yönetim Kurulu Üye Sayısının Salt Çoğunluk
Altına Düşmesi” şeklinde değiştirilmiş; ayrıca madde metni değiştirilerek açık ve anlaşılır bir
düzenleme getirilmiştir. Tasarının 36. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen altı aylık ve üç aylık
sürelerin belirlenmesinde kesinlik sağlanması için “Bu maddedeki altı ve üç aylık sürelerin
hesabında en son seçimli genel kurul tarihi esas alınır.” şeklinde 3. fıkra ilave edilmiş; ayrıca bu
maddesinin 1. ve 2. fıkralarının şubelere de uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 37 – TMK’nun 72. maddesinde “Derneğin zorunlu organlarının, genel kurul, yönetim
kurulu ve denetim kurulu olduğu; derneklerin zorunlu organları dışında başka organlar da
oluşturabileceği ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklarının
devredilemeyeceği” öngörüldüğünden, mevcut Tüzüğün 37. maddesi, TMK m. 72 hükmüne uygun
olarak değiştirilmiştir.
Bu kapsamda Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerinden birbiri ile bağlantılı hususların aynı bentte
düzenlenmesine özen gösterilmek suretiyle, Tüzüğün 2. fıkrasının (a) bendi Tasarıya aynen alınmış;
Tüzüğün (f) bendi hükmü değiştirilerek yönetim yapısının kurumsallaştırılması amacıyla Tasarı’nın
(b), (c) ve (d) bentlerinde açık hükümler getirilmiş; Tüzüğün (b) ve (d) bendi hükümleri ifadesi
düzeltilerek Tasarının (e) ve (f) bentlerine alınmıştır.
Tüzüğün 37. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi ile 58. maddesinde aynı hususların düzenlendiği ve
spor dallarının olimpik olan ve olmayan şeklinde nitelendiği dikkate alınarak, 37. maddenin (g)
bendinde “Yüksek Divan Kurulu’nun görüşü alınarak olimpik olan ve olmayan spor dallarında spor
şubeleri açılması spor şubeleri açılması, mevcut şubelerin faaliyetlerinin durdurulması veya
kapatılması hususunu Genel Kurula sunmak” hükmüne yer verilmiş; ayrıca Tasarı’nın (h) bendinde
“spor şubelerinin bütçelerinin belirlenmesi ve faaliyetlerinin denetlenmesi” hakkında düzenlenme
getirilmiştir.
Tüzüğün 37. maddesinin 2. fıkrasının (g) bendi Tasarının (m) bendine alınmış; (TMK m. 72
uyarınca Disiplin Kurulu’nun icrai nitelikte karar alamayacağı ve üyelikten çıkarmaya Yönetim
Kurulu’nun karar verebileceği dikkate alınarak) Tüzüğün (h) bendi kaldırılmış; (i) bendi
değiştirilerek (o) bendine alınmış; ayrıca Tasarının (p) bendinde Yönetim Kurulu’nun “gerektiğinde
sporcular hakkında disiplin kararları alabileceği” öngörülmüştür.
Tüzüğün 37. maddesinin 2. fıkrasının (j) bendi, Tasarının (n) bendine; Tüzüğün (l) bendi, Tasarının
(r) bendine; Tüzüğün (m) bendi, Tasarının (s) bendine alınmıştır.
Tüzüğün 37. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kulübün gelir ve gider hesaplarına
ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak”
şeklindeki hüküm, Tasarının (i) – (l) betlerinde mali mevzuat hükümleri ile uyumlu şekilde ve
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı, Görev Ve Yetkileri
Madde 38 – Mevcut madde metninde bir değişiklik yapılmaksızın Tasarıya alınmıştır.
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Madde 39 – Mevcut maddenin 1. fıkrasının ifadesi düzeltilip Tasarıya alınmış; 2. fıkrasının (b), (c)
ve (d) bentleri kaldırılmıştır.
Muhasip Üye, Görev Ve Yetkileri
Madde 40 –Mevcut madde metninde, mevzuat ve yönetim yapısında kurumsallaşmanın gerektirdiği
değişikler yapılmıştır.
Spor Şubeleri Sorumlusu, Görev Ve Yetkileri
Madde 41 – Mevcut maddenin “Amatör Spor Şubeleri Sorumlusu” şeklindeki kenar başlığı, spor
türünün nitelemesinde amatör – profesyonel ayrımının terk edildiği ve olimpik olan – olmayan spor
dalları ayrımının benimsendiği dikkate alınarak ve Tasarının 34. maddesi ile uyumlu olarak
değiştirilmiş; ayrıca Tasarı’nın 41. maddesinin 1. fıkrasında “spor şubeleri” teriminin, olimpik olan
ve olmayan spor dalları şubelerini ifade ettiği” hüküm altın alınmış; spor şubeleri sorumlusunun
görev ve yetkileri de buna uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Tesis ve sosyal tesis faaliyetleri, kurumsal yapı çerçevesinde Yönetim Kurulu kararları ile
yürütüldüğünden, mevcut Tüzüğün “Sosyal İlişkilerden Sorumlu Üye” kenar başlıklı 42.
maddesi kaldırılmıştır.
Devir Teslim İşleri
Madde 42 – Tüzüğün 43. maddesi, metninde bir değişiklik yapılmaksızın Tasarının 42. maddesine
alınmıştır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENETİM KURULU
OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
Oluşumu
Madde 43 – Tüzüğün 44. maddesinde, Denetim Kurulu üyeliğine, Kulüp üyeliğinde on yılını
doldurmuş üyeler yanında, Kulüp üyeliğinde 10 yılını doldurmuş delegelerin de seçilebileceğine dair
değişiklik ile Tasarının 43. maddesine alınmıştır.
Görev Ve Yetkileri
Madde 44 – Tüzüğün 45. maddesi, madde metninde daha açık ve anlaşılır hale getirmeye yönelik
bazı düzeltmeler yapılarak Tasarının 44. maddesine alınmıştır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
YÜKSEK DİVAN KURULU
OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ, BAŞKANLIK DİVANI
Tüzüğün bu Bölümü’nün “Yüksek Divan Genel Kurulu” şeklindeki başlığı, TMK ve Dernekler
Kanunu hükümleri uyarınca “danışma kurulu” niteliğinde olan bir kurulun genel kurulu olamayacağı
“Yüksek Divan Kurulu” olarak değiştirilmiş; ayrıca diğer kurullara ilişkin bölüm başlıkları ile uyum
sağlamak amacıyla başlığa “Oluşumu, Görev Ve Yetkileri, Başkanlık Divanı” ibaresi ilave
edilmiştir.
Oluşumu
Madde 45 – TMK’nun 72. maddesinde “Derneğin zorunlu organlarının, genel kurul, yönetim
kurulu ve denetim kurulu olduğu; derneklerin zorunlu organları dışında başka organlar da
oluşturabileceği ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklarının
devredilemeyeceği” öngörüldüğünden, Tüzüğün 46. maddesinde yer alan “… Kulübün danışma ve
tüzükte kendisine yetki verilen hallerde karar ve iç denetim organı olarak …” ibaresi kaldırılarak
Tasarının 45. maddesinin 1. fıkrasına alınmış; Tasarının 45. maddesinin 2. fıkrasında ise Yüksek
Divan Kurulu üyeliğine hak kazanmanın koşulları, hak kazanabileceklerin tümü için aynı şekilde ve
daha açık bir ifade ile belirlenmiştir.
Görev ve Yetkileri
Madde 46 – Tüzüğün 47. maddesinin 1. fıkrasında TMK m. 72 hükmünün zorunlu kıldığı
değişiklikler yapılarak Tasarının 46. maddesine alınmıştır. Tasarının 2. fıkrasında Yüksek Divan
Kurulu’nun danışma organı olduğu hüküm altına alınarak görev ve yetkileri TMK m. 72 hükmüne
uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Madde 47 – Tüzüğün 48. maddesinin “Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı; Oluşumu,
Görev ve Yetkileri” şeklindeki başlığı, bir dernekte dernek genel kurulu dışında bir genel kurul ve
özellikle bir kurulun genel kurulu olamayacağı için değiştirilmiş; madde metninde içerik açısından
değişiklik yapılmaksızın ifadesi düzeltilerek Tasarının 47. maddesine alınmıştır.
ALTINCI BÖLÜM
DİSİPLİN KURULU
OLUŞUMU, ÇALIŞMA YÖNTEMİ, GÖREV VE YETKİLERİ
Oluşumu
Madde 48 – Tüzüğün 49. maddesi, “üyeler yanında delegelerin de Disiplin Kurulu üyesi
seçilebileceğine” dair değişiklik dışında bir değişiklik yapılmaksızın Tasarının 48. maddesine
alınmıştır.
Çalışma Yöntemi
Madde 49 – Tüzüğün 50. maddesinin 1. – 3. fıkraları, ifadesi düzeltilmek ve (3. fıkradaki) “üyeler”
ibaresine “ve temsilci üyeler” ibaresi eklenmek suretiyle Tasarı’nın 49. maddesinin 1. – 3.
fıkralarına alınmış; tedbir kararı (Tüzüğün 69. maddesine karşılık gelen) Tasarının 65. maddesinde
düzenlendiğinden, “Gerektiğinde soruşturmanın her safhasında tedbir kararı verebilir.” şeklindeki 4.
fıkrası kaldırılmış; 5. ve 7. fıkra hükümleri, değiştirilmeksizin Tasarının 4. ve 7. fıkralarına alınmış;
6. ve 8. fıkralar, Tasarının 5. fıkrasında birleştirilmiştir.
Karar organı olmayan Disiplin Kurulu’nun uygulanacak disiplin yaptırımı konusunda karar ve icra
organı olan Yönetim Kurulu’na sadece öneride bulunabileceği dikkate alınarak bu fıkralar
kaldırılmıştır.
Görev ve Yetkileri
Madde 50 – Tüzüğün 51. maddesinin (a) bendi, bu bentte yer alan “amatör sporcular” ibaresi
çıkarılarak “Disiplin Kurulu’nun üyeler ve temsilci üyeler hakkındaki şikâyetleri soruşturabileceği
ve bunlar hakkında uygulanması gereken disiplin yaptırımı konusunda Yönetim Kurulu’na öneride
bulunabileceği” şeklinde değiştirilerek; (b) bendi, bu bentte yer alan “disiplin cezası vermek”
şeklindeki ibare “verilmesi gereken disiplin cezası hususunda Yönetim Kurulu’na öneride
bulunmak” şeklinde değiştirilerek Tasarının 50. maddesinin (a) ve (b) bentlerine alınmıştır.
Tüzüğün 51. maddesinin (c) bendi ise, (Tüzüğün disiplin cezaları hakkındaki 65. maddesine karşılık
gelen) Tasarının 61. maddesi hükmü doğrultusunda Disiplin Kurulu’nun sadece “üyelikten çıkarma
cezası verilmesi bir sebeple soruşturma yürüttüğü kişiler hakkında ve soruşturma konusu olayın aynı
zamanda yargıya intikal etmiş bir olay olması halinde Yönetim Kurulu’na tedbir kararı verilmesini
önerebileceği” şeklinde değiştirilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
SİCİL KURULU
OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
Oluşumu
Madde 51 – Tüzüğün 52. maddesi, değişiklik yapılmaksızın Tasarının 51. maddesine alınmıştır.
Görev Ve Yetkileri
Madde 52 – Tüzüğün 53. maddesi, Tasarının diğer maddelerinde öngörülen değişiklikler
doğrultusunda yapılan (“Kulüp üyeleri” yerine “Kulüp üye ve temsilci üyeleri” “amatör sporcular”
yerine “sporcular” ve “Yüksek Divan Genel Kurulu” yerine “Yüksek Divan Kurulu” gibi) bazı ifade
değişiklileri ile Tasarının 52. maddesine alınmış; (g) bendi olarak “Yönetim Kurulu’nca istenen şube
genel kuruluna katılacaklar listesini hazırlayarak Yönetim Kurulu’na verir.” hükmü ilave edilmiştir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
BALOTAJ KURULU
OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
Oluşumu
Madde 53 – Tüzüğün 54. maddesi, değişiklik yapılmaksızın Tasarının 53. maddesine alınmıştır.
Görev Ve Yetkileri
Madde 54 – Tüzüğün 55. maddesi, Tasarının diğer maddelerinde öngörülen değişiklikler
doğrultusunda yapılan bazı değişikliklerle Tasarının 54. maddesine alınmıştır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
MÜZE, TARİH VE ARŞİV KURULU
OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
Oluşumu
Madde 55 – Tüzüğün 56. maddesi, değişiklik yapılmaksızın Tasarının 55. maddesine alınmıştır.
Görev Ve Yetkileri
Madde 56 – Tüzüğün 57. maddesinde, değişiklik yapılmaksızın Tasarının 56. maddesine alınmıştır.
Tüzüğün 58. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen hususun, Tasarının 3. maddesinin 2. ve 3.
fıkralarında yer alması; 2. ve 5. fıkrasında belirtilen hususlara “Yüksek Divan Kurulu’nun görüşü
alınarak olimpik olan veya olmayan spor dallarında spor şubelerinin açılması, mevcut şubelerin
faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılmasına karar vermek; her bir spor şubesine ayrılacak
bütçeyi belirlemek; Yüksek Divan Kurulu’nun görüşü alınarak olimpik olan veya olmayan spor
dallarında spor şubelerinin açılması, mevcut şubelerin faaliyetlerinin durdurulması veya
kapatılmasına karar vermek;” şeklinde 37. maddenin (e) bendinde yer verilmiş olması; 3. ve 4.
fıkrasında söz edilen hususların, 41. maddede düzenlenmiş olması sebebiyle Tüzüğün 58. maddesi
kaldırılmıştır.
Tüzüğün 59. maddesi de Profesyonel Futbol Şubesinin, Fenerbahçe Futbol A. Ş.’ne devredilmiş
olması sebebiyle kaldırılmıştır. Bu iki maddeden oluşan “Spor Şubeleri” başlıklı Dördüncü
Kısım da kaldırılmıştır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
TESİSLER VE SOSYAL TESİSLER
Tüzüğün bu kısmında ikinci bir bölüm olmadığı için “Birinci Bölüm – Tesisler – Sosyal Tesisler”
başlığı kaldırılmıştır.
Tesisler
Madde 57 – Tüzüğün 60. maddesi, değişiklik yapılmaksızın Tasarının 57. maddesine alınmıştır.
Sosyal Tesisler
Madde 58 – Tüzüğün 61. maddesi, değişiklik yapılmaksızın Tasarının 58. maddesine alınmıştır.
Tesis ve Sosyal Tesis Yatırımları
Madde 59 – Tüzüğün 62. maddesinin, ilk iki cümlesi ile (a) ve (b) bentleri değişiklik yapılmaksızın
Tasarının 59. maddesinin 1. – 3 fıkralarına alınmış; son cümle “Bu maddenin 2. ve 3. fıkralarında
düzenlenen hususlardan, borçlanmayı gerektirecek yatırımlar ile yatırım finansmanı için ipotek veya
rehin tesis edilmesi hallerde Genel Kurul onayı şarttır. Ancak, borçlanmayı gerektirmeyecek yatırım
ve tesisler için Yüksek Divan Kurulu’nun görüşü alınarak Yönetim Kurulunca karar verilir.”
şeklinde değiştirilip 4. fıkra olarak düzenlenmiştir.
Sosyal Tesis Ve Faaliyetlerden Yararlanma
Madde 60 – Tüzüğün 63. maddesi, değişiklik yapılmaksızın Tasarının 60. maddesine alınmıştır.
BEŞİNCİ KISIM
DİSİPLİN İŞLERİ VE CEZALAR
Bu kısımda ikinci bir bölüm olmaması ve bölüm başlığının bu kısımda yapılan değişikliklerle
uyumsuz olması sebebiyle “Birinci Bölüm – Disiplin Organları – Verilecek Cezalar” başlığı
kaldırılmıştır.
Kulübün disiplin organı olarak “Disiplin Kurulu”, Tasarının 48., 49. ve 50. maddelerinde
düzenlendiğinden Tüzüğün “Disiplin Organları” başlıklı 64. maddesi kaldırılmıştır.
Disiplin Cezaları
Madde 61 – Tüzüğün 65. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasını tekrar ettiğinden kaldırılmış; 2. fıkra
hükmü, (“geçici ihraç” yerine “hak mahrumiyeti” öngörülmesi gibi) içeriği ve ifadesi düzeltilerek
Tasarının 61. maddesine alınmıştır.
Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiiller
Madde 62 – Tasarı’nın 61. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda Tüzüğün 66. maddesinin
de değiştirilmesi gerektiğinden, madde metni TMK hükümlerine uygun şekilde yeniden yazılıp
Tasarının 62. maddesine alınmıştır.
Cezanın Sonuçları Ve İtiraz
Madde 63 – Tüzüğün 67. maddesi Tasarı ile öngörülen değişiklikler ve TMK’nun dernekler
hakkındaki hükümlerine uygun şekilde değiştirilerek Tasarının 63. maddesine alınmıştır.
Şikâyet Hakkının Düşmesi
Madde 64 – Tüzüğün 68. maddesi, Tasarının 61. ve 62. maddelerinde öngörülen değişiklikler
doğrultusunda düzeltilerek Tasarının 64. maddesine alınmıştır.
Tedbir Kararı
Madde 65 – Tüzüğün 69. maddesinden farklı olarak Tasarının 65. maddesinin 1. fıkrasında tedbir
kararı verilebilecek haller, “hak mahrumiyeti veya üyelikten çıkarma cezası verilmesi gereken bir
sebeple Disiplin Kurulu’na sevk edilme” ile sınırlandırılmış; ayrıca “Disiplin Kurulu’nun önerisi ile
ya da kendiliğinden Yönetim Kurulu tarafından tedbir kararı alınabileceği” öngörülmüş, 2.
fıkrasında ise, tedbir kararının sonucu düzenlenmiştir.
ALTINCI KISIM
MALİ HÜKÜMLER
Bu kısım altında ikinci bir bölüm olmadığından, “Birinci Bölüm – Bütçe – Kulübün Gelir
Kaynakları” şeklindeki bölüm başlığı kaldırılmıştır.
Bütçe
Madde 66 – Tüzüğün 70. maddesinden farklı olarak Tasarının 66. maddesinin 1. fıkrasında
“Kulübün mali işlerinin, Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe çerçevesinde yönetileceği;
bütçede Kulübün gelir ve giderleri ile sabit kıymet ve yatırım niteliğindeki harcamalarının, borç alacak ve mevcutlarının ayrı ayrı gösterileceği” hükmü getirilmiş;
Tüzüğün 70. maddesinin 1. fıkrası “Ayrıca bütçede öngörülen kur farkları bütçede öngörülenden
fazla gerçekleşmişse fazlalıklar bütçe dışı harcama addolunmaz.” ilavesi ile Tasarının 2. fıkrasına
alınmış; profesyonel futbol şubesi, Fenerbahçe Sportif A. Ş.’ne devredildiğinden, Tüzüğün 70.
maddesinin 3. ve 4. fıkraları kaldırılmıştır.
Tüzüğün 70. maddesinin 2. fıkrası değiştirilerek Tasarının 66. maddesinin 3. fıkrasına alınmıştır.
Tüzüğün 70. maddesinin 5. ve 6. fıkraları birleştirilerek Tasarının 66. maddesinin 4. fıkrasına
alınmış; Fenerbahçe Sportif A. Ş.’ne ait bir işlem olması sebebiyle sporcu transferleri nedeniyle
yapılacak borçlanma hakkındaki cümle kaldırılmıştır.
Tüzüğün 70. maddesinin 7. fıkrası, Tasarının 66. maddesinin 5. fıkrasına, Tüzüğün 70. maddesinin
8. ve 9. fıkraları, Tasarının 66. maddesinin 6. fıkrasına, Tüzüğün 70. maddesinin 7. ve 8. fıkraları,
Tasarının 66. maddesinin 5. ve 6. fıkralarına; Tüzüğün 70. maddesinin 10. – 13. fıkraları, ifadesi
düzeltilerek Tasarının 66. maddesinin 7. – 10. fıkralarına alınmıştır.
Kulübün Gelir Kaynakları ile Gelir ve Giderlerde Usul
Madde 67 – Tüzüğün 71. maddesi, ifadesi kısmen değiştirilmek ve (Dernekler Yönetmeliği’nin 19.
ve 20. maddesi hükümleri dikkate alınarak) yurt içi ve dışından yapılacak bağışlar hakkında (k)
bendinin ilave edilmek suretiyle Tasarı’nın 67. maddesine alınmıştır.
Defter ve Kayıtlar
Madde 68 – Tüzüğün 72. maddesi, bir değişiklik yapılmaksızın Tasarı’nın 68. maddesine alınmıştır.
Kullanılmayan Eşyanın Satılması
Madde 69 – Tüzüğün 73. maddesi, bir değişiklik yapılmaksızın Tasarı’nın 69. maddesine alınmıştır.
YEDİNCİ KISIM
ŞUBELER
Şubelerin Kuruluşu, Görev ve Faaliyetleri
Madde 70 – Tasarı’nın bu maddesinin 1. ve 2. fıkralarında TMK’nun 94. maddesi ile Dernekler
Yönetmeliği’nin 7. ve 12. maddelerine uygun şekilde şubelerin kuruluşu ile zorunlu organların
seçileceği ilk genel kurul toplantısının yapılacağı zaman düzenlenmiş; 3. fırkasında şubenin Kulübün
amacı ve faaliyetleri doğrultusunda Kulüp Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyette bulunacağı
hüküm altına alınmıştır.
Şube Organları
Madde 71 – Tasarının bu maddesinde, TMK m. 95 hükmüne uygun şekilde şubelerin zorunlu
organları belirlenmiştir.
Şube Genel Kurul Toplantısı ve Şubelerin Kulüp Genel Kurulunda Temsili
Madde 72 – Tasarının bu maddesinin 1. fıkrasında şubelerin olağan genel kurul toplantılarının
yapılacağı zaman Dernekler Yönetmeliği’nin 16. maddesi ve Tasarının 20. maddesi dikkate alınarak
düzenlenmiş; 2. ve 3. fıkralarında şubelerin genel kurullarının olağanüstü toplantıya çağrılması
hakkında düzenleme getirilmiş; 4. fıkrasında şube genel kurullarının yapılacağı yer, gün ve saatin
Kulüp Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı belirleneceği öngörülmüş; 5. fıkrasında “şube genel kurul
sonuç bildiriminin idareye verilmesi” Dernekler Yönetmeliği’nin 16. maddesine uygun şekilde
belirlenmiştir.
Tasarının 72. maddesinin 6. – 8. fıkralarında şubelerin Kulüp Genel Kurul toplantılarında temsil
esasları düzenlenmiştir.
Şubeler Hakkında Kıyasen Uygulanacak Hükümler
Madde 73 – Tasarının bu maddesinde, Tüzük Tasarısı’nın hangi hükümlerinin hangi kayıt ve
şartlarla kıyasen şubeler hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu
Madde 74 – Tasarının bu maddesinde şubelerin yönetim kurullarının oluşumu, Tasarının Kulüp
Yönetim Kurulu’nun oluşumu ve görev bölümü hakkındaki 34. maddesinde belirlenen esaslara
uygun şekilde düzenlenmiştir.
Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi
Madde 75 – Tasarının bu maddesinde şube yönetim kurullarının çalışma yöntemi, Tasarının Kulüp
Yönetim Kurulu’nun çalışma yöntemi hakkındaki 35. maddesine uygun şekilde düzenlenmiştir.
Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 76 – Tasarının bu maddesinde şube yönetim kurullarının görev ve yetkileri, Tasarının Kulüp
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerinin belirlendiği 37. maddesi ve şubelerin kuruluş amacı
dikkate alınarak belirlenmiş; bu kapsamda şube yönetim kurullarının şubelerine yapılan temsilci
üyelik başvurularını gecikmeksizin Kulüp Genel Sekreterliği’ne teslim etmekle görevli olduğu
hüküm altına alınmıştır.
Şube Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 77 – Tasarı’nın bu maddesinde şube yönetim kurulu başkanının görev ve yetkileri, Tasarının
Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev ve yetkileri hakkındaki 38. maddesi ile şubelerin kuruluş
amacı dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri
Madde 78 – Tasarı’nın bu maddesinde şube sekreterinin görev ve yetkileri, Tasarının Kulüp Genel
Sekreteri’nin görev ve yetkileri hakkındaki 39. maddesi ile şubelerin idari iş ve işlemleri dikkate
alınarak belirlenmiştir.
Şube Yönetim Kurulu Muhasip Üyesinin Görev ve Yetkileri
Madde 79 – Tasarının Kulüp Yönetim Kurulu Muhasip Üyesinin görev ve yetkileri hakkındaki 40.
maddesi ile şubelerin mali iş ve işlemleri dikkate alınarak şube yönetim kurulu muhasip üyesinin
görev ve yetkileri hakkında düzenleme getirilmiştir.
Şube Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 80 – Tasarının bu maddesinde şubelerin zorunlu ve iç denetimi organı olarak denetim
kurulunun görev ve yetkileri, Tasarı’nın Kulüp Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri hakkındaki
44. maddesi dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Şube İşlem ve Kararlarına Karşı Başvuru
Madde 81 – Tasarının bu maddesinde temsilci üyelerin mensubu bulunduğu şubelerin yönetim ve
denetim kurulları kararlarına karşı Kulüp Yönetim Kuruluna müracaat esasları belirlenmiştir.
SEKİZİNCİ KISIM
ULUSLARARASI FAALİYET, ANLAŞMALAR,
TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KULÜBÜN FESHİ
Uluslararası Faaliyet
Madde 82 – Tüzüğün 74. maddesi, Tasarının 82. maddesine alınmıştır.
Anlaşmalar
Madde 83 – Tüzüğün 75. maddesi, fıkraların numaralandırılması dışında bir değişiklik yapılmadan
Tasarı’nın 83. maddesine alınmıştır.
Tüzüğün Değiştirilmesi
Madde 84 – Tüzüğün 76. maddesi, fıkraların numaralandırılması dışında bir değişiklik yapılmadan
Tasarı’nın 84. maddesine alınmıştır.
Kulübün Feshi
Madde 85 – Tüzüğün 77. maddesi bir değişiklik yapılmaksızın Tasarı’nın 85. maddesine alınmıştır.
Kulüp Mallarının Tasfiye Şekli
Madde 86 – Tüzüğün 78. maddesi, ifadesi değiştirilerek Tasarı’nın 86. maddesine alınmıştır.
Tebligat Usulü
Madde 87 – Tüzüğün 79. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “her türlü tebligatın, üyenin adresine
yapılacağı” hükmü adrese açıklık getirmek amacıyla “Her türlü tebligat, üyenin, üye kayıt defterinde
kayıtlı adresine yapılır.” şeklinde değiştirilmiş; bunun dışında bir değişiklik yapılmaksızın
Tasarı’nın 85. maddesine alınmıştır.
Tasarı’nın şubeler hakkındaki hükümleri doğrultusunda, Tüzüğün “Kulübün Şubesi” kenar başlıklı
80. maddesi kaldırılmıştır.
Kulübün karar ve icra organı olarak Kulüp Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hususlarda ilgili
mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre düzenleme yapma yetkisine sahip olduğundan, Tüzüğün
“Yönetmelikler” kenar başlıklı 81. maddesi kaldırılmıştır.
Üyelik Kaydının Silinmesi
Madde 88 – Tüzüğün geçici 2. maddesinde yer alan düzenleme, daha açık ve anlaşılır bir ifade ile
Tasarı’nın 88. maddesine alınmıştır.
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 – Tasarı’nın geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında şube veya temsilcilik açılabilecek
yerler belirtilmek suretiyle “Tüzük tadilinin Genel Kurul tarafından kabulü ile Yönetim Kurulu’na
şube ve temsilcilikler açma yetkisi verilmiş olduğu” hüküm altına alınmış; 2. fıkrasında ise Kulüp
Yönetim Kurulu, “şube veya temsilcilik açılabileceği belirtilen yerlerden uygun gördüğü yerlerde,
şubeler ve temsilcilikler açmaya ve bu şube ve temsilciliklerle ilgili her türlü hukuki ve idari
işlemleri yapmaya” yetkili kılınmıştır.
Geçici Madde 2 – Tasarının bu geçici maddesinde üye çocuklarının Tasarı’nın 12. maddesinin 2.
fıkrasının (b) bendinde öngörülen yaş sınırlamasına tâbi olmaksızın Tasarı’nın 13. maddesinin 2.
fıkrası uyarınca giriş ücretinin % 20 oranındaki kısmını ödeyerek üye olabilmelerine imkân tanımak
amacıyla söz konusu maddedeki yaş sınırlamasının Tüzük Tadilinin Genel Kurul tarafından kabul
edildiği tarihten itibaren 180 gün süreyle uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Geçici Madde 3 – Tasarının geçici bu maddesi ile Tüzük tadilinin kabulünden önce vefat etmiş üye
eş ve çocuklarının, Tasarı’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca giriş ücretinin % 20 oranındaki
kısmını ödeyerek üye olabilmelerine imkân tanıyan düzenleme getirilmiş; ancak bu imkan Tüzük
Tadili’nin kabul edildiği tarihten itibaren 180 gün süre ile sınırlandırılmıştır.
Geçici Madde 4 – Tasarı’nın geçici bu maddesinde “vefat etmiş üyelerin Kulüp üyesi olmayan eş ve
çocuklarının, üyeler için belirlenmiş koşullarla Kulüp tesislerinden yararlanabilecekleri”
öngörülmüştür.
Geçici Madde 5 – Tasarının bu geçici 5. maddesinde önceki Tüzük düzenlemeleri uyarınca Kulüp
tesislerinden yararlanma hakkı tanınmış olan ve “sosyal üye” olarak adlandırılan kişilerin, giriş
ücretinin % 50 oranındaki kısmını ödeyerek Kulübe üye olmalarına imkân tanıyan bir düzenleme
getirilmiş; ancak bu imkân Tüzük tadilinin kabul edildiği tarihten itibaren 180 gün süre ile
sınırlandırılmıştır.
Geçici Madde 6 – Tasarının geçici bu maddesinde, Temsilci üyelik başvurusunun (başvuranın
yerleşik bulunduğu il veya ilçelerde bulunan şubelere değil) Kulüp Genel Sekreterliğine
yapılabileceği istisnai haller düzenlenmiştir.
Geçici Madde 7 – Tasarının geçici 7. maddesi ile üyeliğe kabulde sayısal sınırlama hakkındaki 8.
maddesinin yürürlüğü 31.05.2016 tarihine ötelenmiştir.
Geçici Madde 8 – Tasarının geçici 8. maddesi ile Tüzük Tadili’nin kabulünden önce “türü, niteliği
ve faaliyetlerinin kapsamı yönünden, Kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren
rakip bir spor kulübüne veya başka bir spor kulübünün taraftar derneğine üye olanlar” olanlar
hakkında Tasarının 6. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendi hükmünün uygulanmayacağı; ancak bu
kişiler önceki üyeliklerinden istifa etmedikçe seçme ve seçilme haklarını kullanamayacağı
öngörülmüştür.
Geçici Madde 9 – Tasarının bu geçici maddesinde Tüzüğün 12. maddesinin 3. fıkrasının (d)
bendinde öngörülen üç (3) yıllık üyelik başvurusunda bulunma süresi içinde başvuruda bulunmayıp
da bu haklarını yitirmiş olanlar için, Tüzük değişikliğinin Genel Kurul’da kabul edildiği tarihten
itibaren 180 gün süreyle sınırlı olarak üyelik başvurusunda bulunma imkânı tanınmıştır.
Yürürlük
Madde 89 – Tasarı’nın 89. maddesinde, Tasarının Genel Kurul tarafından kabulü halinde yürürlüğe
gireceği zaman belirtilmiştir.
Download

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TADİL