Tarih: …./…./……..
AYDIN TİCARET ODASI
GENEL SEKRETERLİĞİ
………………… başvuru numarasında kayıtlı bulunan ……………………………………….
……………………………… ünvanlı gerçek/tüzel kişi firmamızın bünyesinde Teknik Personel
olarak çalışan ……………………………’ın …./…./…….. tarihi itibariyle işine son verilmiştir.
TOBB Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi başvurumuzda gerekli düzenlemenin yapılmasını arz
ederiz.
Kaşe – İmza
Ek: Teknik Personele ait SSK Çıkış Bildirgesi
Download

Tarih: …./…./…….. AYDIN TİCARET ODASI GENEL SEKRETERLİĞİ