T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü(l54566)
Sayı
:86555309.903./ h Oöo >
21/08/2014
Konu :Anket
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20/08/2014 tarih ve 3457900 sayılı
yazıları ekte gönderilmiştir.Konuya gereken hassasiyetin gösterilerek, öğretmen ünvanlı
personel dışında tüm personelin ankete katılımın sağlanması hususunu;
Önemle rica ederim.
ARSLAN
li Eğitim Müdür V.
DAĞITIM: Tüm Okul Müdürlüklerine
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 1500 Reyhanlı/HATAY
Tlf
: 326 413 10 5 6 - 6 5 75
İrtibat
: Ş.AZAR
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
: 1085
h ttp //
reyhanli-meb.gov.tr
e-posta
:reyhanli31(5)meb.gov.tr__________________________
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645/774.01/3457900
Konu: Anket
20/08/2014
......................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:M.E.B. İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün 18/08/2014 tarihli ve 3417672 sayılı
yazısı.
İlgi yazı gereğince; 2015 yılı Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında İnsan Kaynaklan
Genel Müdürlüğüne bağlı personellerin isteklerini belirlemek üzere http://anket.meb.gov.tr
adresinde yer alan anketi öğretmen ünvanlı personel dşında tüm personelin 26/08/2014
tarihine kadar doldurması gerekmektedir.
Anketi dolduranların kendi görev alanına giren konular ile kişisel gelişimlerine destek
olacak konular dikkate alarak en fazla 5 konuyu işaretlemeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konu ile ilgili duyurunun yapılarak anketin doldurulması hususunda
gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe M.E.M)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9f9d-a40b-3035-b09a-b911 kodu ile yapılabilir.
Ayşe Fitnat Cad. 31070 Antakya/HATAY
Elektronik Ağ : hatay.meb.gov.tr - www.hataymeb.gov.tr
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Aysel KARA Şef
Tlf.
:0 326 -2276868- ( 1118)
Faks .0 3 2 6 -2 2 7 6 9 6 9
Download

Anket - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü