EK I
Sayı
:
.…/…/20…..
Konu : İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hk.
BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………………………………………………… adresinde bulunan firmamızın
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” alabilmesi için gerekli olan evraklar ekte sunulmaktadır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımızla.
Firma Adı- İmza-Kaşe
EKLER:
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli Dekontu
GSM Beyan Formu
Fabrika Mekanik Yerleşim Planı
İş Akış Şeması, Çalışan Sayısı ve Çalışma Saatleri ile ilgili Bilgi
Kapasite Raporu
Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Asıl), Müdüre Ait Diploma Sureti(Fotokopi)
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri
(İmzalı),
8. İş Güvenliği Hizmeti Alınan firma ile yapılan sözleşme
9. Yangın ve Patlamalar için Önlemler Raporu (Fotokopi)
10. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan firma ile yapılan sözleşme
11. Çevre İzni ve/veya Geçici Faaliyet Belgesi
12. Ruhsat Harcı Dekontu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Download

adresinde bulunan firmamızın “ şyeri Açma ve Çal