Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde yapılan “anket” çalışması
Bilindiği üzere Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğinin önemine ve başarılı örneklere dikkat
çekmek; araştırma, eğitim ve inovasyon alanlarındaki işbirliğini, geleceğe dönük projelerle
genişletmek için 2014 yılı, Türk-Alman Bilim Yılı olarak ilan edilmiştir.
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yüksek öğretim
işbirliklerinde var olan engelleri saptama ve birlikte çözüm yolları arama amacı ile iki ülkeden
uzmanların katıldığı bir çalışma grubu kurmuştur. Bu amaç çerçevesinde 2014 yılının Eylül
ayında, İstanbul’da, değişik bilim dallarından iki ülkenin de bilim adamlarının bir araya
gelebileceği bir sempozyum düzenlenmesi öngörülmektedir. Sempozyumun ana hedefi, yeni
ikili işbirliği planlarını teşvik etmek ve mevcut işbirliklerini daha da derinleştirmektir.
Sempozyumun bir başka hedefi ise, mevcut işbirliklerinin proje sorumlularının tecrübelerini
paylaşmak, böylece işbirliğindeki sorunları ve denenmiş en iyi çözüm yollarını konuşmak için
bir platform oluşturmaktır.
Söz konusu sempozyumda ele alınacak olan konuların belirlenebilmesi amacıyla iki ülke
arasındaki işbirliklerinin yapısı ve karşılaşılan engellerle ilgili olarak bir anket çalışması
yürütülmektedir. Anket çalışması aynı anda hem Türkiye hem de Almanya’da işbirliği yapılan
yükseköğretim kurumlarında uygulanacak ve sonuçlar, daha iyi işbirliği zemini oluşturmak için
Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde oluşturulan çalışma grubuna gönderilecektir. Bu ankete;
https://ssl.daad.de/limesurvey/index.php?sid=41563&lang=en
adresinden ulaşılabilmekte olup, anketin 9 Haziran 2014 tarihine kadar doldurulması, olumlu
veya olumsuz tecrübelerin aktarılması, üniversitenizce birden fazla işbirliği yapılmış ise
işbirliğini yapan her birimin (fakülte, bölüm, enstitü, merkez vb.) her bir işbirliği için ayrı bir
anket formu doldurması gerekmektedir.
YÖK Başkanlığı
Download

Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde yapılan “anket” çalışması