Evrak Tarih ve Sayısı: 08/05/2014-8444
*BEKV4JJ0*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Sayı :37641051/104.01.07/
Konu :Formasyon Programları
(Öğretmenlik Sertifikası vb.)
BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Rektörlük Makamından alınan 07/05/2014 tarih ve 46148110/104.01.07/8301 sayılı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının pedagojik formasyon eğitimi konulu yazısı ilişikte
sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve Bölümünüzde formasyon programına katılacak öğrenci
kontenjanlarınızın ve önkayıt için başvuran öğrenci sayılarınızın ekteki forma işlenerek 12
Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Dekanlık Makamına gönderilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL
Dekan
DAĞITIM
Arkeoloji Bölüm Başkanlığına
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm
Başkanlığına
Biyoloji Bölüm Başkanlığına
Fizik Bölüm Başkanlığına
Kimya Bölüm Başkanlığına
Matematik Bölüm Başkanlığına
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm
Başkanlığına
Sosyoloji Bölüm Başkanlığına
Tarih Bölüm Başkanlığına
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına
BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, 67100, Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Tekoğlu
Tel: : (0372) 257 40 10
Faks: (0372) 257 41 81
E-Posta: :
Elektronik ağ:http://fenedebiyat.beun.edu.tr/
[email protected]
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BENF4TTY*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
GÜNLÜ EVRAK
Sayı :46148110/104.01.07/
Konu :Pedagojik Formasyon Eğitimi
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 06.05.2014 tarih ve 75850160104.01.07-3111-27446 sayılı pedagojik formasyon eğitimi konulu yazı ilişiktedir.
Bilgilerinizi ve formasyon programına katılacak öğrenci kontenjanlarınızın ve önkayıt
için başvuran öğrenci sayılarınızın ekteki forma işlenerek 12 Mayıs 2014 tarihine kadar
Rektörlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. M.Haluk GÜVEN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EKLER :
1- Yazı örneği (1 adet)
2- Duyuru (3 sayfa)
3- Tablo (10 sayfa)
DAĞITIM
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Demircan
Tel: : (0372) 257 29 78
Faks: (0372) 257 31 76
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
07—HAY—2014 07:16
vrnts’
ZKU.REKTOR YARDINCILIGI4
03722574060
P.01
CONDEHEM: 6312 2664749
86/65/14
17:05
s,:
1/1
YOKSEKÖRETİb{ULU BAŞIANILIĞI
Sayı 75850l6olo4,0ı-o7-?
Konu: Pedagojik Forrnasyorı Eğitimi
.
—
İlgi
i—
——————
——
28.04.2014 tarih 75850160-1 04.O .07-2897-25747, 30O4.26 14 tarih ve 26706 sayılı
yazı larımız.
Lisans öğrencileri için üniverditeniz bünyesinde çıhıası dtişünülen pedagojık
foı-masyoıı programına ilişkin olarak ir duyurunun hanlan4ak- iiniversitenizdeki ilgili
fakültelerin/yüksekokulların ve hö1ürılerin web sayfaında üniversite içi iletişim
imkanlarından yaarlan;arak ilan edilresi, p://yoksisy*LgQ_\İJI adresindaki Duyurular
kısmında yer alan çizelgeye töre bir haa süreyle Önkab’ıt 9apılarak başvuran öğrenci
sayılarıyia birlikte her alana ilişkin niverşitenizee talp eUilen kontenjan miktarları
belirlenerek bilgilerin ilgi yazılarımız şkinde gönderilmiş !an jkdagojik formasyonla ilgili
usul ve esasların ile konuyla ilgili aıklanıa metni dikkate alınarak söz konu çizclgenin
doldurulmuş olarak,
Pedagojik formasyon programı çılnasına izin veriln ütiversitelcrde, mezunlar için
Mayıs 2Ol4fte ÖSYM tarafından hazLranacak Lılavuza daj’alı olarak ikinci bir yrleştirrne
yapılaeağrndan bu programlara b*Iayacak öğrenci konfr.njarunı tespit amacıyla
üniversitenizce 2014-2015 öğretim ılı Yaz Döncminen itibaren iki dönem olarak
düzenlenebilecek olan programlara toiamda kaç kişilik kontekian ayrılabileceğinin tespit
adresine
edilmesi ve en geç 15 Mayıs 2014 tarihine kadar t
gönderilmesini önemle rica ederim.
H. ÇALIŞ
Başkan Vekili
DAĞITIM
Üniversite Listesi (2 Saytiı)
FE
Lt
J1-JHN-4O11 13:31
From:8574[ZIEIEİ
ID: E:EUN DID E:RSKRNLIGI
Parıc : DEli
R: 93Z
‘
Ortaöğretim Alan Oğretmenhiği
Programları Hakkında Duyuru
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programları Hakkında Duyuru
18.04.2014
-
alan öğretmenliği programlarına önümüzdeki öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya
devam edilecektir. 2014-2015 öğretim yılından itibaren alan öğretmenliği bölümlerinin
öğrenim süresinin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesine karar verilmiştir.
Ayrıca 2015-2016 öğretim yılından itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde alan
öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yeniden öğrenci alınacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında
Duyuru
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU
17.04.2014
Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz haftalarda pedagojik formasyon eğitimi
konusunda alınan yeni kararlar, kamuoyuna duyurulmuş; eğitimleğitim bilimleri fakültesi ve
eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde, lisans mezunları için açılan pedagojik
formasyon eğitimi sertifika programları, hayat boyu öğrenme kapsamında bir kişisel gelişim
programı olarak değerlendirilmiştir. Universitelerimizin imkanları ölçüsünde bu programların,
talep edenlere lisans eğitimi sırasında da sunulmasına karar verilmiştir. Kurulumuza konuyla
ilgili olarak yöneltilen bazı sorular nedeniyle söz konusu kararlarda yer alan bazı hususlara
ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.
Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, pedagojik formasyonla ilgili usul ve
esaslar çerçevesinde, lisans eğitiminden ayrı olarak YÖK tarafından izin verilen
üniversitelerde açılmaktadır. Lisans eğitimine devam eden öğrencilerle ilgili olarak
önümüzdeki günlerde eğitim fakültesi bulunan üniversitelere YÖK tarafından gönderilecek
bir forma göre programa katılmak isteyen lisans öğrencileri için ön kayıt yapmaları
istenecektir. Daha sonra doldurulan bu formlar, YÖKte değerlendirilecek ve açılması
kesinleşen alan ve kontenjanlara bağlı olarak üniversiteler kesin kayıt yapacaklardır. Lisans
öğrencilerinden programa başvuruda herhangi bir seçme yöntemi uygulanmamakla birlikte
bazı üniversitelerin kapasitelerinin üstünde başvuru olduğunda belirleyecekleri bazı kriterlere
göre sıralama yapabileceklerdir.
Lisans eğitimine paralel olarak yürütülecek programlar, mezunlar için açılan programlarla
birlikte aynı usul ve esaslara tabidir. İlgili üniversiteler, programların yürütülmesinde kendi
imkanlarına ve öğrenci ihtiyaçlarına göre, gündüz, akşam, hafta sonu gibi farklı alternatifler
sunabilecek; bunların dışında yaz okulu uygulaması (uygulamalı dersler hariç), uzaktan
öğretim (uygulamalı dersler hariç) ve gerek duyulduğunda açık öğretim fakültesinden
yararlanabileceklerdir. Pedagojik formasyon eğitimi programlarıyla ilgili usul ve esaslar
guncelleneıek onumuzdekı gunlerde YOKun Web sayfasından ilan edılecektır Bu konuda
izlenecek süreç, aşağıda kısaca özetlenmiştir.
Hlihazırdaki ilgili Lisans Mezunları
Mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi programı açmalarına izin verilen üniversitelerde,
kontenjanlar dahilinde Mayıs 2014te ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuza dayalı olarak,
Şubat 2014’te yapılan yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen, yerleştiği halde
kayıt yaptıramayanlar, başvurularını ve tercihlerini yenileyeceklerdir. Bu yerleştirmede kayıt
hakkı kazanan öğrenciler, ilgili üniversitelere başvurarak 2014-2015 öğretim yılı yaz
döneminden itibaren iki dönem olarak düzenlenecek bu programlara başlayacaklardır. Yaz
dönemi açılamayan ilgili üniversitelerde programın ilk döneminde yer alan teorik dersler,
ilgili üniversiteler ya da işbirliği yapacakları birimler ve kurumlar tarafından uzaktan ve açık
öğretim yoluyla sunulacaktır.
Hlihazırda Son Sınıfta Olan Lisans Öğrencileri
Halen üniversitelerin son sınıfında, yani sekizinci dönemde bulunan ve ilgili lisans
programlarına devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde
eğitimleğitim bilimleri fakültelerine başvurarak açılacak programlara kayıt yaptıracaklardır.
Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2013-2014 öğretim yılı yaz dönemi ve 2014-2015
öğretim yılı güz dönemi olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecektir.
Halen Üçüncü Sınıf Öğrencileri
Halen üniversitelerin üçüncü sınıfında, yani altıncı dönemde bulunan ve ilgili lisans
programlarına kayıtlı olan öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde
eğitirnleğitim bilimleri fakLiltelerine 2014-2015 öğretim yılı başında kayıt döneminde
başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim
yılı güz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde
düzenlenecektir
Halen İkinci Sınıfta Olan Öğrenciler
Halen ilgili lisans programlarının ikinci sınıfında, yani dördüncü dönemde bulunan öğrenciler,
program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitimleğitim bilimleri fakültelerine 20142015 öğretim yılı başında kayıt döneminde başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler
—
için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere dört dönem
halinde düzenlenecektir.
Halen Birinci Sınıfta Olan Öğrenciler
Halen üniversitelerin birinci sınıfında, yani ikinci dönemde olup ilgili lisans programlarına
devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitimleğitim
bilimleri fakültelerine, 2014-2015 öğretim yılı başında başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu
öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere
altı dönem halinde düzenlenecektir. İzleyen öğretim yıllarında ise ikinci sınıfın üstündeki
lısans oğrencılerınden yeni kayıt alınmayacaktır Bu oğrenciler, istedıklerı takdirde nıezunlar
için açılan programlara başvurabilecektir.
Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarına Kayıtlı Öğrenciler
Öğretmenliğe başvurabilecek lisans alanları içinde yer alıp uzaktan ve açık öğretim
programlarına
(Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Felsefe vb.) devam eden öğrenciler, örgün eğitim
programlarına devam eden öğrencilerle aynı koşullarda kayıtlı bulundukları üniversitelerde
pedagoj ik formasyon programları açılmışsa, bu programlara başvurabilirler.
Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Bulunmayan İllerdeki ve Üniversitelerdeki Öğrenciler
Bünyesinde eğitimleğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı
açılmayan üniversitelerin lisans programlarına devam eden öğrenciler, aynı ildeki ya da başka
bir ildeki program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabileceklerdir.
Özet Tablo
Başlama Programın
Nisan 2014 İtibariyle Programın
Dönemi
Dönemi
Oğrencilerin Durumu
2014-2015
2013-2014
Lisans Mezunları
Güz
Yaz Dönemi
Sonu
2014-2015
2013-2014
4. Sınıf Öğrencileri
Göz
Yaz Dönemi
Sonu
Bitiş Programın
Süresi
İki Yarıyıl
Dönemi
Normal
İki Yarıyıl
Dönemi
--
3. Sınıf Oğrencileri
2014-2015
Güz Dönemi
2014-2015
Iki Yarıyıl
Bahar Dönemi Sonu
2. Sınıf Öğrencileri
2014-2015
Göz Dönemi
2015-2016
Dört Yarıyıl
Bahar Dönemi Sonu
1. Sınıf Öğrencileri
2014-2015
Güz Dönemi
2016-2017
Altı Yariyıl
Bahar Dönemi Sonu
Formasyona ilişkin gLincellenen usul ve esaslar önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Kurulu
web sitesinde yayınlanacaktır.
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Coğrafya
8
9
Çınce
.
Biyoloji
7
10
Bilişim Teknolojileri
6
Bahçecilik
Arapça
Almanca
Aile ve Tüketici Hizmetleri
Adalet
1. Çin Dili ve Edebiyatı (Sinoloji)
2.Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü
1. Coğrafya Bölümü
1. Biyomedikal Mühendisliği
1. Biyoloji Bölümü
1. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
1.Bitkisel Üretim
2. Bahçe Bitkileri
3. Bitki Koruma
4.Peyzaj
5.Peyzaj Mimarhğı
6.Biyoloji (Botanik)
7. Süs Bitkileri
1. Bilgisayar Mühendisliği
2. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
3. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
4. Matematik-Bilgisayar Bölümü
5. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
6. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri Bölümü
7. Bilgi Teknolojileri
8. Yazılım Mühendisliği
9.Bilişim Sistemleri Mühendisliği
10. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü
11. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
12. Bilişim Sistemleri ve Teknolojisi
13. Bilgisayar Bilimleri
-
1. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Mütercim Tercümanlık Bölümü (Almanca)
1. Hukuk Fakültesi
2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
3. Kamu Yönetimi
1Ev Ekonomisi Bölümü
2.Ev Ekonomisi Yüksek Okulu
3. Aile ve Tüketici Bilimleri
—
1.Sınıf
2. Sınıf
3.Sınıf
4. Sınıf
ıİııf
2. Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMi SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJ LARI TABLOSU
ÖN KAYIT İÇİN
ALANLARA GÖRE
ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA
ATAMAYA ESAS OLAN
AŞVURAN ÖĞRENCİ
TALEP ETTİĞİNİZ
BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
ÖĞRETMENLİK ALANI
SAYISI
SAYISI
KONTENJAN
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
SAYISI
4.Sınıf
KONTENJAN FAZLASI
BAŞVURAN ÖĞRENCİ
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Denizcilik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğlence Hizmetleri
El Sanatları Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
11
12
13
14
15
16
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
Uluslar arası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
Dini İlimler Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Drama
Turizm Animasyonu
Oyunculuk
Rekreasyon/Rekreasyon Yönetimi
Drama ve Oyunculuk
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
1.
2.
3.
4.
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
1. El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
.
7. Otomotiv Mühendisliği
8. Elektrik- Elektronik Mühendisliği
9. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
10. Elektronik Mühendisliği
11. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
12. Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği
13. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
14. Su Ürünleri Fakültesi;
Su Ürünleri Temel Bilimleri/Temel Bilimler
. Avlama ve İşleme Teknolojisi
. Su Ürünleri Avlama ve işleme Teknolojisi
. Avlama ve İşleme
Yetiştiricilik
. Su Ürünleri Yetiştiriciliği
15. Balıkçılık Teknolojisi
1. İlhiyat Fakültesi
1. Güverte Bölümü
2. Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği
3. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
4. Su Ürünleri Bölümü / Mühendisliği
5. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
6.Gemi inşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
1. Çocuk Gelişimi Bölümü
-
—
-
—
—
-
-
—
—
-
-
—
-
—
—
-
—
—
—
—
—
—
-
—
—
-
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
-
—
-
-
—
—
—
—
—
—
—
-
-
—
-
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
-
-
—
-
—
—
-
—
-
—
—
-
—
—
—
-
-
-
—
-
-
-
—
-
—
—
-
—
-
—
-
—
-
—
—
-
—
-
—
-
—
—
-
—
-
—
-
—
—
—
—
—
—
—
-
-
-
-
-
-
—
-
—
—
—
-
-
—
Fizik
Fransızca
Gazetecilik
Gemi Yapımı
Gıda Teknolojileri
Giyim Üretim Teknolojisi
18
19
20
21
22
23
24
Gorsel Sanatlar
..
Felsefe
7
25
Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileri
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Malzeme Bilimi Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
2. Geleneksel Türk Sanatları
1. Grafik Bölümü! Ana Sanat Dalı
2. Fotoğraf ve Grafik Sanatları
3. Grafik Tasarımı
1.Resim
1. Moda Tasarımı
1. Gıda Mühendisliği
2. Gıda Teknolojisi (Lisans)
3. Gıda Bilimi ve Teknolojisi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
2. Gemi İnşaatı Mühendisliği
1.GemiİnşaMühendisliği
1. Gazetecilik
2. Gazetecilik ve Halkla Ilişkiler
3. Televizyon Gazeteciliği
4. Medya İletişim Sistemleri
5. Medya ve İletişim Sistemleri
6. Basım ve Yayımcılık
7. Basın ve Yayın
8.İletişim
9. İletişim Sanatları
-
2. Fizik Mühendisliği
1. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Mütercim Tercümanlık Bölümü (Fransızca)
1.FizikBölümü
1. Mekatronik Mühendisliği
2. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
3. Kontrol Mühendisliği
4. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji
aldığını belgelendirenler)
2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8
kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
5. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
6. Telekominikasyon Mühendisliği
——
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
-
—
—
—
—
-
-
-
-
-—
—
—
—
—
—
-
-
-
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
—
-
—
ı
—
—
—
-
—
-
—
-
-
—
-
—
—
-
—
-
-
—
-
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
-
—
—
-
-
—
—
—
-
-
-
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
İmam- Hatip Lisesi Meslek
Dersleri
33
Ingılızce
.
Hayvan Yetiştiriciliği
32
.
Hayvan Sağlığı
31
.
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
30
.
Harita-Tapu-Kadastro
29
.
28
34
4. Grafik Tasarımı/Bölümü
5. Görsel iletişim Tasarımı
6.Fotoğraf
7. Fotoğraf ve Grafik Sanatları
8. Fotoğraf ve Video
ieodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Şehir ve Bölge Planlama
Geomatik Mühendisiiği
1.
2.
3.
4.
...
i.İnşaat Mühendisliği
.
1. ilhiyat Fakültesi
2. ilahiyat Bilimleri Fakültesi
3 Uluslar arası Islam ve Din Bılımlerı Fakultesı
4. Dını Bılımler Fakultesı
5. İslami ilimler Fakültesi
1. ingiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
4. ingiliz Dil Rilimi Bölümü
5. Çeviri Bilim Bölümü (ingilizce)
6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
1. Zooteknik
1. Veteriner Fakültesi
8. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
7. Ebelik/Bölümü
6.Hemşirelik/Bölümü
5. Sağlık Memurluğu/Bölümü
2. Fizyoterapi ve Rehabilatasyon Bölümü
3. Ergoterapi Bölümü
4. Hemşirelik Yüksekokulu
5. Hukuk Fakültesi
1. Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon
Halkla ilişkiler
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
Gazetecilik ve Halkla ilişkiler
Halkla ilişkiler ve Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla ilişkiler
1.
2.
3.
4.
5.
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 1. Saç ve Güzellik Uygulamaları Bölümü
Grafik ve Fotoğraf
Halkla Ilişkiler ve Organızasyon
Hizmetleri
27
26
—
—
—
—
-
—
-
-
—
—
-
—
—
-
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
-
-
—
—
—
-
-
—
-
—
—
—
—
—
-
-
—
—
-
-
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
-
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
-
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
-
-
—
—
-
—
—
-
-
—
—
-
—
—
—
-
—
—
—
-
—
-
-
-
—
—
1. Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü
Japonca
Kimya/Kimya Teknolojisi
38
39
Laboratuvar Hizmetleri
Makine Teknolojisi
Matematik
Metal Teknolojisi
42
43
44
45
Metalurji Teknolojisi
Kuyumculuk Teknolojisi
46
2. Kimya Mühendisliği
-
-
-
-
-
3. Malzeme Bilimi Mühendisliği
4. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
1. Metalurji Mühendisliği
2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
2. Malzeme Bilimi Mühendisliği
3. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
2. Matematik-Bilgisayar Bölümü
1. Matematik Bölümü
3. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
2. Makine Mühendisliği
1. İmalat Mühendisliği
3. Veteriner Fakültesi
-
-
1. Gıda Mühendisliği
2. Ziraat Fakülteleri
-Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Toprak
Bitki Koruma
Gıda Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Hayvansal Üretim
Zootekni
-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
2. Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
1. Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu (Lisaı
1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
2. Turizm İşletmeciliği
41
40
1. Italyan Dili ve Edebiyatı Bölümü
italyanca
37
1. Kimya Bölümü
1. İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü
spanyolca
36
2. ç Mimarlık
3. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
İnşaat Teknolojisi
35
Okul Öncesi
53
Psikoloji
57
.
Plastık Teknolojısı
56
..
Pazarlama ve Perakende
55
.
Ogretmenlık Meslek Bılgısı
Derslerı
54
...
Müzik Aletleri Yapımı
52
.
Müzik
51
.
Muhasebe ve Finansman
50
..,
1. Otomotiv Mühendisliği
Motorlu Araçlar ve Teknolojisi
49
..
.
.
-
-
..
.
1. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
1. Psikoloji Bölümü
...
1. İmalat Mühendisliği
2. Endustrıyel Tasarım Muhendıslıgı
2. Işletme
.
1. İktisat
-
-
3. Sosyoloji (En az 16 kredi Felsefe en az 16 kredi Psikoloji en
az 8 kredi Mantık aldığını belgeleyenler)
.
2. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji En az 16 kredi
Psıkolojı kredısı aldıgını belgeleyenler)
1. Psikoloji Bölümü
2. Çocuk Gelışımı Bolumu
1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
2. Çalgı Yapımı
1. Enstrüman Yapımı Bölümü
1. Müzik bölümü/Ana Bilim Dalları
2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün; -Müzik Toplulukları
Anasanat Dalı- Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı AnabilimDalı 3.
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
ile Devlet Konservaturının; -Temel Bilimler BölümüKompozisyon Bölümü-Ses Eğitimi Bölümü-Müzik Bilimleri
Bölümü-Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı
Çalgılar, Piyona ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) -Bando ŞefliğiFolklor ve Etnomüzikoloji-Müzikoloji--Opera-Şan ve OperaOpera ve Konser Şarkıcılığı- Türk Sanat Müziği- Şan- Türk Halk
Oyunları-Türk Müziği- Türk Musikisi- Koro-Müzik TeknolojisiMüzik Teorisi-Türk Halk Müziği-Türk Halk Müziği ( Ses Eğitimi
Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)
2. İşletme
tısat
1. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
48
1. Meteroloji Mühendisliği
Meteroloji
47
—
—
—
-
-
-
-
—
—
—
-
-
-
-
—
—
—
—
—
62
62
Rusça
61
Sağlık
Saglık
,
Rehberlik
Raylı Sistemler Teknolojisi
Radyo-Televizyon
60
59
58
i.. JdIII\
1 1)1 11L11 ili LJUIUI 1 IU
12. Moleküler Biyoloji ve Genetik
10. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü
İl. Fen Fakültesi/Fen-EdebİfFkültesi
-Biyoloji
-Biyokimya
7. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
8. Cevre Mühendislii
9. Çevre Bilimleri ve Yönetimi
6. Sağlık Memurluğu/Bölümü
3. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
4. Hemşırelık/ Bölumu
5. Ebelik/ Bölümü
1. Tıp Fakültesi
2. Hemşirelik Yüksekokulu
2. Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü
1. Rus Dili ve Edebiyatı
1. Psikoloji Bölümü
7. Raylı Sistemler Mühendisliği
5. Elektronik ve Haberleşme Mühendislik
6. Mekatronik Mühendisliği
4. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
1. Elektrik Mühendisliği
2. Elektronik Mühendisliği
11. İletişim Sanatları
12. Televizyon Haberciliği ve
10. iletişim
9. Medya ve İletişim Sistemleri
8. Medya iletişim Sistemleri
7. Sinema ve Televizyon Bölümü
6. Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar
5. Radyo-TV-Sinema
4. Radyo ve Televizyon Bölümü
3. Radyo, Televizyon ve Sinema
2. Radyo,TV ve Sinema
Sanat ve Tasarım
Seramık ve Cam Teknolojısı
Tarım Teknololileri
...
Tasarım Teknolojılerı
Trv
Tarih
65
66
67
68
69
lfl
.
Sanat Tarihi
64
..
Sağlık Bilgisi
63
3dIIl’. LII.II ili DUIUI 1 11.1
1. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
4. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
3. Imalat Mühendisliği
2. Endüstriyel Tasarım Bölümü
1. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
1. Tarih Bölümü
1. Bitkisel Üretim
2. Bahçe Bitkileri
3. Tarla Bitkileri
4. Tarımsal Yapılar ve Sulama
5. Bitki Koruma
6. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
7. Tarım Ekonomisi
8. Tarımsal Biyoteknoloji
9. Peyzaj
10. Peyzaj Mimarlığı
11. Tarım Makineleri
12. Tarımsal Mekanizasyon
13. Kültür Teknik-Makine
.
Seramik
Seramik ve Cam
Seramık ve Cam Tasarımı
Seramik Tasarımı
1.
2.
3.
4.
.
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Heykel
Plastık Sanatlar
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
1. Sanat Tarihi Bölümü
1. Sağlık Eğitimi Bölümü
i.
18. Diş Hekimliği Fakültesi
15. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
16. Sağlık Kurumları Yöneticiliği/İşletmeciliği
17. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
14. Sağlık İdaresi Yüksekokulu
—
—
-
-
-
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
—
—
-
—
—
—
—
—
-
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
76
77
2. Beslenme ve Diyetetik
1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları
2. Enerji Sistemleri Mühendisliği
3. Enerji Teknolojisi
1. Enerji Mühendisliği
6. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
5. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4. Lojistik Yönetimi
3. Ulaştırma ve Lojistik
2. Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık
1. Uluslararası Lojistik
1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği
2. Uçak Elektrik-Elektronik
3. Uçak Mühendisliği
4. Elektronik Mühendisliği
5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
6. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
7. Uçak Gövde Bakımı
8. Uçak Motor Bakımı
9. Uçak Gövde-Motor
10. Otomotiv Mühendisliği
11. Makine Mühendisliği
12. Uçak Gövde Motor Bakım
2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdeL
3. Türk Halkbilimi Bölümü
1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1. Enerji Teknolojisi
2. Enerji Mühendisliği
3. Enerji Sistemleri Mühendisliği
1. Tekstil Mühendisliği
2. Endüstriyel Tasırım Bölümü
3. Yiyecek içecek Işletmeciliği Bölümü
Bu çizeıge MEB TTKBnin 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan Çizelgeye göre hazırlanmıştır.
Ulaştırma Hizmetleri
75
Uçak Bakım
Türk Dili ve Edebiyatı
73
74
Tesisat Teknolojisi ve
iklimlendirme
72
103011111
Tekstil Teknolojisi
V
71
1 Cr.I IIJIIJJI
Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuru kontenjanları tablosunda dikkate alınacak MiIIT Eğiti bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı’nın 20 şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile düzenlenen öğretmenlik alanları ve bunlara kaynaklık eden yü seköğretim programları
Önemli Not: Lütfen bu çizelgeyi sadece kendi üniversitenizdeki ilgili lisans programlarını göz önünde bulundurarak d ldurunuz. Kontenjan taleplerinizde pedagojik
formasyon programına ilişkin usul ve esaslarda yer alan ve dönemlere göre açılacak dersleri dikkate alınız.
*
Download

Formasyon Programları (Öğretmenlik Sertifikası vb.)