2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema B Salonu: 3. Oturum 14:50 -15:10)
KURŞUN ALKALİ CAMLARDA İYON YER DEĞİŞİM
MEKANİZMASI İLE GÜMÜŞ NANO TANELERİNİN
OLUŞUMUNUN VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ceren İmer1, Dr. Esin Günay2, Prof. Dr. Lütfü Öveçoğlu1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü /İstanbul Teknik Üniversitesi
2
TÜBİTAK-MAM, Malzeme Enstitüsü
[email protected], [email protected], [email protected]
1
1987 Eskişehir doğumlu Yük. Müh. Ceren İmer 2009 yılında Dumlupınar
Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Toz metalurjisi
konusunda gerçekleştirdiği “Mekanik Alaşımlama ve Sinterleme
Süreçleriyle Al12Si-xSiC ve Al12Si-xB4C (x=ağırlıkça %5, %10 ve %15)
Kompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyon Çalışmaları” isimli tezi
ile 2011 yılında Yüksek Mühendis ünvanını almıştır. 2012 yılında
başladığı doktora eğitimine İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği programında devam etmektedir. Bilimsel
çalışmalarında
partikül
esaslı
malzemelerin
üretilmesi
ve
karakterizasyonu, metal matris kompozit malzemeler, nano tane içeren
camlar, iyon yer değişim mekanizmaları bulunmaktadır.
ÖZET
6.-15. yüzyıllar arasında Avrupa katedralleri camlarının renklendirilmesinde rol oynayan,
iyon yer değişimi tekniği ile oluşturulan metal nano tane kümeleri, bu çalışmada yüksek
kuvars esaslı bünye üzerine uygulanan kurşun esaslı cam kaplamanın renklendirilmesinde
kullanılmıştır. Kurşun alkali esaslı cam kaplamalar üzerinde, metalik yansımalar ve
parlaklık gibi eşsiz optik özelliklere sahip, metal-cam nanokompozit kaplama tabakasının
oluşumu ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Kaolen, okr, bakır sülfat ve gümüş
karbonat macun karışımı cam kaplama yüzeyine uygulanmış ardından ısıl işlem
gerçekleştirilmiştir. Isıl işlem sırasında meydana gelen iyon yer değişimi mekanizması ile
metalik gümüş nano kümeleri elde edilmiştir. X-Işını difraksiyonu (XRD) ile amorf
yapıdaki metalik gümüş fazı, X-Işını fotoelektron spektroskopisi (XPS) ile elementel
kompozisyonun tayini, UV-görünür bölge spektrometre ile yapılan analiz sonucunda
yüzey plazmon rezonansı etkisi ile gümüş nano kümeleri ve boyutları belirlenmiştir.
Geçirimli elektron mikroskobu-Enerji Dağılımlı Spektrometre (TEM-EDS) ile nano
tanelerin ortalama boyutları ve yüzeyden uzaklıkları tayin edilmiştir. Metal-cam
nanokompozit kaplama tabakası renginin; uygulanan macun karışımının elementel
kompozisyonu, metalik nano küme boyutları, ısıl işlem koşulları, cam kaplama
kompozisyonu gibi pek çok etkene bağlı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Cam Kaplama, İyon Yer Değişimi, Gümüş Nano Kümeleri
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
Download

kurşun alkali camlarda iyon yer değişim mekanizması ile gümüş