Pnömonide Mean Platelet Volume
T AD
ARAŞTIRMA
Pnömoni Hastalığında Bir Tanı İndikatörü
Olarak Ortalama Trombosit Hacmi
Mean Platelet Volume as a Diagnostic Indicator
in Pneumonia Disease
İrfan Eser1 , Şamil Günay2 , Zafer Hasan Ali Sak3 , Funda Yalçın 3 , İbrahim Can Kürkçüoğlu1
1
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2
Özel Ortadoğu OSM Hastanesi, Şanlıurfa
3
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
Özet
Amaç: Pnömoni alt solunum yolu enfeksiyonu olup gelişmiş tanı ve tedavi yöntemleri ve antibiyotiklere rağmen
hala ciddi bir sağlık sorunu olarak devam etmektedir. Ortalama trombosit volümündeki (MPV) değişiklikler
birçok hastalıkta çalışılmıştır. Bizim bu çalışmadaki amacımızda pnömoni hastalıklarındaki MPV
değişikliklerinin tanıda ve tedavinin takibinde diagnostik bir faktör olarak kullanılıp kullanılamayacağıdır.
Materyal ve Metod: Çalışmaya Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
kliniğine başvuran ve pnömoni tanısı almış olan 40 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak sağlıklı 40 hasta
dahil edildi. Hastaların değerlerine arşiv kayıtlarından ulaşıldı. Hasta ve kontrol grubunun MPV ve platelet
sayı (PLT) değerleri ölçülerek SPSS programı T-TEST ile istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hem hasta hem de kontrol grubunun MPV ve PLT değerlerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi
sonucunda hasta grubunun ortalama MPV değeri 6,582 ± 0,978 bulunurken kontrol grubunun MPV değeri 7,548
± 0,991 olarak tespit edildi. Aradaki fark istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. PLT sayıları hasta grubunda
288,577 ± 117,375 kontrol grubunda ise 290,937 ± 84,828 olarak ölçüldü. Aradaki fark istatiksel olarak anlamlı
değildi.
Sonuç: Akut enfeksiyon durumunda immün cevap oluşturan plateletlerin yapısal değişikliği diagnostik bir
faktör olarak kullanılabilir. Ucuz, basit ve hemen her hastadan zaten istenen bir değer olarak MPV değerindeki
düşüklük pnömoni hastalarında diagnostik bir faktör olarak düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ortalama Trombosit Hacmi, Pnömoni, Trombosit Sayısı
Abstract
Aim: Pneumonia is a lower respiratory disease that still continues as a serious health problem despite developed
diagnosis and treatment methods and antibiotics. Platelets basicly play roles in thrombosis and haemostasis.
There are several studies made in disease for the changes in Mean Platelet Volume (MPV). Our aim in this study
is to find out if the changes of MPV in pneumonia diseases can be used as a diagnostic factor in follow up of
diagnosis and treatment.
Yazışma Adresi
Yrd. Doç. Dr. İrfan Eser
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
Tel: 0 414 318 30 00
GSM:0 532 686 27 15
Fax: 0 414 315 11 81
E-mail: [email protected]
Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(1):12-14
Material ve Method: 40 patients who applied to
Harran University Medical Faculty Chest Diseases
and Chest Surgery Clinic with a diagnose of
pneumonia were included in the study. 40 healthy
individuals were also taken as a control group. The
values of patients were reached from archieves The
MPV and platelet number (PLT) values were
evaluated statistically by SPSS programme T_TEST.
Findings: With the results of statistical evaluation of
MPV and PLT values of both patients and control
group, the average MPV value of patient group was
found 6,582 ± 0,978, whereas the MPV value of
12
Eser ve ark.
control group was found 7,548 ± 0,991.
The
difference was statistically significant. The PLT
number was calculated 288,577 ± 117,375 in patient
group whereas it was calculated as 290,937 ± 84,828
oin control group. The difference was not statistically
significant.
Result: The dicrease of MPV values which is cheap,
simple and wanted immediately from every patient
should be thought as diagnostic factor in patients
having pneumonia.
Key Words: Mean Platelet Volume, Pneumonia, Platelet
Count
P
nömoni alt solunum yolu enfeksiyonu olup
gelişmiş tanı ve tedavi yöntemleri ve
antibiyotiklere rağmen hala ciddi bir sağlık
sorunu olarak devam etmektedir. DSÖ tarafından,
çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere her yıl
5 yaş altı çocukların yaklaşık %5-10’unda pnömoni
görüldüğü bildirilmektedir [1]. Plateletler aslında
gerçek bir hücre olmayıp kemik iliğindeki
megakaryositlerin
fragmanlarıdır.
Plateletler
kabaca 1 ml kanda 300000 adettir. Oldukça küçük
boyuta sahip olup boyutları yaklaşık olarak 3
μm’dir. Plateletler temel olarak trombozis ve
hemostaziste rol oynarlar. Ancak son zamanlardaki
çalışmalar
plateletlerin
enfeksiyon
ve
inflamasyonda da büyük bir rol oynadığını ortaya
çıkarmıştır (2). Aktive olmuş trombosit zarlarından
salınan kemokinlerin immün cevapta önemli roller
aldığı gösterilmiştir. Salınan bu kemokinlerin
immün cevapta akut faz reaktanı gibi ilk cevapta
yer aldığı, nötrofil, granülosit, monosit gibi
çalıştığı ve hatta direkt antimikrobial etkisi olduğu
gösterilmiştir (3-4). Trombosit aktive olup kemokin
ve
sitokinler
gibi
inflamatuar
faktörleri
salgıladığında trombosit boyutu artar. Diğer bir
deyişle artmış MPV trombositin aktive olduğunun
göstergesidir (5). MPV’deki değişiklikler birçok
hastalıkta çalışılmıştır. Bizim bu çalışmadaki
amacımızda pnömoni hastalıklarındaki MPV
değişikliklerinin tanıda ve tedavinin takibinde
diagnostik bir faktör olarak kullanılabilirliğidir.
Materyal ve Metod
Çalışmaya Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi kliniğine
başvuran ve pnömoni tanısı almış olan 40 hasta
dahil edildi. Kontrol grubu olarak sağlıklı 40 hasta
dahil
edildi.
Hastaların
değerlerine
arşiv
kayıtlarından ulaşıldı. Hasta grubu 15 kadın, 25
erkek toplam 40 hastadan oluşurken, kontrol grubu
22 kadın 18 erkek olmak üzere toplam 40 hastadan
oluşmaktaydı. Hastalar 14-82 yaş arasındaydı (ort.
53.5) oldu. Kontrol grubu aktif hastalığı olmayan
deneklerden
oluşturulurken
hasta
grubunda
pnömoni dışında hastalığı olanlar çalışmaya
alınmadı. Hasta ve kontrol grubunun MPV ve PLT
değerleri Cobats İntegra 800 cihazı ve Roche kitleri
ile ölçüldü. Değerler SPSS programı T-TEST ile
istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular
Hem hasta hem de kontrol grubunun MPV ve
PLT
değerlerinin
istatistiksel
olarak
değerlendirildi. Hasta grubunun ortalama MPV
değeri 6,582 ± 0,978 bulunurken kontrol grubunun
7,548 ± 0,991 olarak tespit edildi. Her iki grup
arada fark istatiksel olarak anlamlı idi.
PLT
sayıları hasta grubunda 288,577 ± 117,375 kontrol
grubunda ise 290,937 ± 84,828 olarak ölçüldü.
Aradaki fark istatiksel olarak anlamlı değildi
(Tablo 1).
Hasta grubunda MPV değeri kontrol grubuna
göre anlamlı derecede düşük olarak tespit edilirken
her iki grup arasında platelet sayısı açısından
anlamlı bir fark yoktu.
Tartışma
Pnömoni genel olarak akciğer parankiminin
enfeksiyoz hastalığı olarak kabul edildir. Özellikle
kistik fibrozis, Kawasaki hastalığı, akut koroner
sendrom ve FMF hastalığının akut periodu gibi
hastalıklarda MPV değerlerinin düştüğünü gösteren
çalışmalar mevcuttur (6-8). Trombositler güçlü
proinflamatuvar yanıtı oluşturan maddeler içerir.
İnflamasyon hücrelerinin mediyatörü olarak kabul
edilmektedir (9,10). Bizim çalışmamızda da
pnömoni hastalarında kontrol grubuna göre MPV
değerlerinin anlamlı oranda düştüğü tespit edildi.
Trombositlerin
özellikle
enfeksiyon
ve
inflamatuar hastalıklarda akut dönemlerde sayı
olarak
arttığı
bildirilmiştir.
Çalışmamızda
trombositlerin
hemostaz
ve
sitotoksisite
özeliklerinden tanı ve takipte yararlanmayı
düşündük. Bu işlem içinde basit bir tetkik ve ucuz
olan, sürekli kullandığımız ve çoğu zaman dikkat
Tablo 1. MPV ve PLT Sayılarının Karşılaştırılması
Hasta Grubu MPV
Kontrol Grubu MPV
Hasta Grubu PLT
Kontrol Grubu PLT
Ortalama Standard sapma
6,582 ± 0,978
7,548 ± 0,991
288,577 ± 117,375
290,937 ± 84,828
Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(1):12-14
Bulunan P değeri
0,000
0,000
0,918
0,918
Beklenen P değeri
P< 0,001
P< 0,001
P< 0,05
P< 0,05
13
Pnömonide Mean Platelet Volume
ARAŞTIRMA
etmediğimiz MPV’den yaralandık. İnflamasyon
patolojik etkenlere karşı canlı dokular tarafından
oluşturulan, patojeni uzaklaştırmaya yarayan ve
iyileşme sürecini başlatan son derece önemli bir
olaydır (11). Ayrıca akut inflamasyon döneminde
platelet membranlarından salınan kemokin ve
sitokinler olduğu bildirilmiştir. Ancak inflmasyon
durumunda tek farklılığın platelet membranında
değil iç yapısındada olduğu; inflamasyona cevap
olarak
plateletlerin
mikrotubuler
yapısında
depolimerizasyon
ve
aktin
polimerizasyon
yapısında değişikliklerin meydana geldiği buda
plateletin şeklini değiştirdiği ve küçülttüğü
bildirilmiştir (12,13). Çalışmamızda platelet
sayılarında herhangi bir artış tespit etmedik. Ancak
MPV değerlerindeki düşüklük bu literatür
bilgisiyle uyumluydu. Bize göre çalışmamızdaki
limitasyon MPV değerlerinde düşme tespit edilen
hastaların takibinde tedavi sonrasında bu
değerlerde artış olup olmayacağının tespitinin
yapılmamasıydı. Daha sonraki çalışmaların bu
yönde genişletilerek yapılmasının faydalı olacağı
kanaatindeyiz.
Sonuç
Akut inflamatuar hastalıklar ve enfeksiyon
durumunda immün cevap oluşturan, hatta anti
mikrobiyal etki gösteren plateletlerin yapısal
değişikliği
diagnostik
bir
faktör
olarak
kullanılabilir. Ucuz, basit ve hemen her hastadan
zaten istenen bir değer olarak MPV değerindeki
düşüklük pnomoni hastalarında diagnostik bir
faktör olarak düşünülmelidir.
Kaynaklar
1.
2.
World Health Organisation. Make every mother
and child count. World Health Report 2005.
Genava 2005.
Elzey BD, Tian J, Jensen RJ et al. Plateletmediated modulation of adaptive immunity: A
Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(1):12-14
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
communication link between innate and adaptive
immune compartments. Immunity; 2003, 19:9–
19.
Hunelshausen PV, Weber C. Platelets as immune
cells. Bridging inflammation and cardiovascular
disease. The review is part of a thematic series on
Mechanisms, Models, and In vivo imaging of
thrombus
formation.
At
http://
cicres.ahajournals.org Circ Res. 2007;100:27-40.
Flad, HD, Brandt E. Platelet-derived chemokines:
Pathophysiology and therapeutic aspects. Cell
Mol Life Sci; 2010, 67:2363-86.
Bath PM, Butterworth RJ: Platelet size:
measurement, physiology and vascular disease.
Blood Coagul Fibrinolysis 1996, 7:157–161.
Uysal P, Tuncel T, Olmez D, Babayigit A,
Karaman O, Uzuner N: The role of mean platelet
volume predicting acute exacerbations of cystic
fibrosis in children. Ann Thorac Med. 2011,
6:227–230.
Liu R, Gao F, Huo J, Yi Q: Study on the
relationship between mean platelet volume and
platelet distribution width with coronary artery
lesion in children with Kawasaki disease.
Platelets 2012, 23:11–16.
Makay B, Türkyilmaz Z, Unsal E: Mean platelet
volume in children with familial Mediterranean
fever. Clin Rheumatol 2009, 28:975–978.
Klinger MH. Platelets and inflammation. Anat
Embryol (Berl). 1997 ;196:1-11.
Bout D, Joseph M, Pontet M, et al. Rat resistance
to schistosomiasis: platelet-mediated cytotoxicity
induced by C-reactive protein. Science 1986;
231: 153-155.
Kadir S, Yalçın Ö, Balcik Ö Ş. İnflamasyonda
Plateletlerin Rolü. Dicle Med J 2012; 39:455457.
Brandt E, Ludwig A, Petersen F, Flad HD.
Platelet derived CXC chemokines: Old players in
new games. Immunol Rev; 2000, 177:204–16.
Mayssa M. Zaki. Parasite Platelet Interactions.
PUJ; 2011, 4:127-136.
14
Download

Pnömoni Hastalığında Bir Tanı İndikatörü Olarak Ortalama