Politika Öneri Raporu/3 27.11.2014
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE SİGORTACILIK1
Koray Erdoğan2 ve Ergül Halisçelik3
ÖZET
G20 ülkeleri ile kıyaslandığında Türk sigorta piyasası düşük sigorta penetrasyonu ve yoğunluğu ile öne çıkmaktadır. Primler
GSYH'nın sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Penetrayon oranı Türkiye için% 1.5 iken, G-20 ülkeleri için penetrasyon
ortalaması% 6,3’e yükselmektedir. Dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi olan ve 2023 yılına kadar Dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasında girmeyi hedefleyen Türkiye, 2013 sonu toplam sigorta prim üretimi ile Dünya sıralamasında 38’nci sırada
yer almaktadır. Çalışmada Dünyanın en büyük ekonomilerinin rakamları kullanılarak, Türkiye ekonomisinin büyüklüğü ile
sigorta sektörünün hacmi arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır.
Bu çalışma, Türk Sigorta Sektörünün sorunları ve bu sorunlara ilişkin politika önerilerine dair bir öncü rapordur. Çalışmanın
temel amacı, okuyucuların, Türk sigorta sektörünün ekonomiye katkısının G-20 ülkelerine kıyasla neden daha düşük kaldığı
ve sektörün bu açığı kapatabilmesinin mümkün olup olmadığı ve mümkünse de ne şekilde olacağı sorularını düşünmelerini
sağlamaktır. Takip eden çalışmalar, Türk Sigorta sektörünün ülkemizin 2023 vizyonuna da uygun olarak gerek Türk
ekonomisi gerekse dünya Sigorta pazarı içerisinde hak ettiği yeri alması için gerekli olan politika önerilerini içerecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Türk Sigorta Sektörü, Ekonomik Büyüme ve Sigorta Sektörü
TURKISH ECONMY AND INSURANCE INDUSTRY
ABSTRACT
Turkish insurance market is characterized by low insurance penetration and density when compared to G20 countries.
Premiums constitute only a small fraction of GDP. For G-20 countries the penetration average is 6,3% while it is 1.5% for
Turkey. Aiming among 10 largest economies of the World by the year 2023, Turkey, 17 the largest economy of the world
now, is placed 38 th at the ranking according to the Insurance Business Volume. With the study we make a comparison
between the size of Turkey’s economy and volume of the Insurance industry using the figures of the largest economies of the
World comparatively.
This study is a pioneer report on the problems of Turkish Insurance Industry and policy recommendations. The main goal of
the study is to raise questions for the readers why the industry’s contribution to the economy remains below compare to the
G-20 countries and it is possible for Turkish insurance industry to close the gap and “how”. Our following studies/reports will
address the necessary policy proposals in order to enable Turkish Insurance Industry reaches to the desired level within the
Turkish economy and the World Insurance Market in line with the 2023 Vision of the Country.
Keywords: Turkish economy, Turkish Insurance Industry,,Economic Growth and Insurance Industry
Bu çalışma Türk Sigortacılık Sektöründeki sorunların tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin olarak, birbirini takip edecek şekilde
düzenlenecek politika öneri raporlarının öncü raporudur. Takip eden raporlarımızda Türk Sigortacılık Sektörünün istenilen
düzeye gelmesi, Türk Finans Piyasası içerisinde hak ettiği payı alması ve Türkiye’nin 2023 vizyonuna da uygun olarak
Dünyanın onuncu büyük sigorta sektörüne sahip ülkesi haline gelebilmesi için gerekli politika önerileri ortaya konulacaktır.
2 Genel Müdür Yardımcısı, Ray Sigorta, Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Kıdemli Araştırmacı
3 Hazine Başkontrolörü, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkan
Yardımcısı,
1
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE SİGORTACILIK
I- TEMEL GÖSTERGELER
Dünya Bankası’nın 2013 yılı verilerine göre Türkiye cari fiyatlarla 820 milyar dolarlık GSYH’si ile
dünyanın 17’nci Büyük ekonomisi durumundadır. Söz konusu rakam Dünya GSYH’nin % 1.1’ine
tekabül etmektedir. Tablo 1’de GSYH düzeylerine göre Dünyanın beş büyük ekonomisi ve Türkiye’nin
sıralamasına yer verilmiştir. A.B.D’nin yaklaşık $16.8 trilyon ve karşılığı %22.63’lük payı ile 1’inci olduğu
sıralamada son dönemde yüksek bir büyüme trendi yakalayan Çin yaklaşık $9.2 trilyon ve karşılığı
%12.45’lik payı ile 2’inci sırada yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla Japonya, Almanya ve Fransa takip
etmektedir.
Tablo 1: GSYH Düzeylerine Göre Dünyanın Beş Büyük Ekonomisi ve Türkiye
Dünya GSYH
İçindeki Payı (%)
Sıralama
16.780
22,63
1
Çin
9.181
12,45
2
Japonya
4.902
6,6
3
Almanya
3.636
4,9
4
Fransa
2.737
3,68
5
820
1,1
17
Ülke
A.B.D
TÜRKİYE
GSYH (Milyar USD)
Kaynak: World Bank, http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
Buna karşılık Sigma’nın yayınladığı “World Insurance 2013” Raporunda yer alan verilere göre, Türkiye
12.460 milyon USD toplam prim üretim hacmi ile dünya sıralamasında 38 inci sırada yer almaktadır.
Tablo 2’de dünyanın en büyük beş ekonomisinin prim üretimleri ve dünya sigorta piyasası içerisindeki
payı ve sıralaması verilmiştir. Burada temel amaç, ülkelerin dünya sigorta pazarından aldığı payın
ekonomik büyüklükleri ile paralellik gösterip göstermediğini ortaya koymaktadır.
Tablo 2: Toplam Prim Üretimlerine Göre Dünyanın 5 Büyük Ekonomisi ve Türkiye (2013)
Ülke
A.B.D
Prim Hacmi (Milyon USD)
Dünya Prim Hacmi
İçindeki Payı (%)
Sıralama
1.259.255
27,13
1
Çin
277.965
5,99
4
Japonya
531.506
11,45
2
Almanya
247.162
5,33
6
Fransa
254.754
5,49
5
12.460
0,27
38
TÜRKİYE
Kaynak:Sigma
2
Tablo 1 ve 2 karşılaştırıldığında görülmektedir ki dünyanın en büyük 5 ekonomisinin ekonomik büyüklük
sıralaması ile prim üretimlerine göre sıralaması birbirine paralellik göstermektedir. Sadece, Dünyanın en
büyük 4’ücü ekonomisi olan Almanya prim hacmine göre yapılan sıralamada 6’ncı sıraya gerilemekte,
dördüncü sırayı ise İngiltere almaktadır. Diğer dört ülkenin sıralaması, ekonomik büyüklüklerine göre
yapılan sıralamadaki yerleri ile aynıdır. Ancak bu paralellik Türkiye için geçerlilik taşımaktadır. Dünyanın
en büyük 17’nci ekonomisi olan Türkiye, prim üretimlerine göre yapılan sıralamada 38’inci sıraya kadar
gerilemektedir.
Tablo 3’te G20 ülkelerinin GSYH’sı, prim üretimleri, sigorta sektörünün büyüme hızları, dünya
pazarından aldığı pay, prim üretimlerinin GSMH içindeki payı ve kişi başına prim üretimleri verilmiştir.
Tablodan görüleceği üzere Türkiye 2013 yılı için İtalya’dan sonra en büyük prim büyüme hacmine sahip
ikinci G20 ülkesi durumundadır. Buna karşılık, kişi başına düşen prim üretimi bakımında Hindistan ve
Endonezya’nın ardından en düşük kişi başına düşen prim üretimine sahip G20 ülkesi konumundadır.
Penetrasyon bakımından ise durum daha da kötü gözükmektedir. Türkiye penetrasyon bakımından ise
G-20 içinde Suudi Arabistan’ın ardından en düşük penetrasyona sahip ülke konumundadır.
Tablo 3: G20 Ülkelerinin GSYH’sı ile Temel Sigortacılık Göstergeleri
Ülkeler
GSMH
(Milyar $)
Prim Hacmi
(Milyar $)
Prim
Büyüme
Pazar
Payı
Penetrasyon
Kişi Başına Prim
Üretimi
ABD
16.800
1.259
-1,06
27,13
7,5%
3.979
Çin
9.240
278
13,29
5,99
3,0%
201
Japonya
4.902
532
-15,19
11,45
11,1%
4.207
Almanya
3.635
247
6,34
5,33
6,7%
2.977
Fransa
2.735
255
7,22
5,49
9,0%
3.736
İngiltere
2.521
330
2,37
7,1
11,5%
4.561
Brezilya
2.246
89
8,21
1,92
4,0%
443
Rusya
2.097
28
9,2
0,61
1,3%
199
İtalya
2.071
169
17,06
3,63
7,6%
2.645
Hindistan
1.877
66
-0,39
1,41
3,9%
52
Kanada
1.827
125
0,57
2,7
6,9%
3.563
Avustralya
1.561
78
2,99
1,69
5,2%
3.528
İspanya
1.358
73
0,46
1,56
5,3%
1.549
Güney Kore
1.305
145
-4,94
3,13
11,9%
2.895
Meksika
1.261
27
13,92
0,59
2,2%
223
Endonezya
868
18
7,62
0,4
2,1%
77
Türkiye
820
12
14,63
0,27
1,5%
166
Suudi Arabistan
745
6
12,64
0,14
0,9%
221
Arjantin
612
17
11,81
0,37
3,6%
417
Güney Afrika
351
54
-0,45
1,17
15,4%
1.025
Kaynak: The World Bank & Sigma
3
Tablo 3’te yer alan Türkiye dahil 20 ülkenin ortama penetrasyon oranı %6, bu oran Türkiye için %1,5, bu
ortalama Türkiye hariç yapıldığında %6,3’e yükselmektedir. Türkiye 2013 sonu itibariyle bu 19 büyük
ekonominin ortalama penetrasyon oranına sahip olsaydı, toplam prim hacmi 12.4 milyar USD yerine
51.4 milyar USD düzeyinde olması gerekirdi.
Aşağıdaki Tablo 4’te ise prim üretim hacmi bakımından dünyanın en büyük 20 ülkesine yer verilmiştir.
Prim üretimi bakımından dünyanın en büyük 20 ülkesinin penetrasyon ortalaması ise %8,57’dir. Bu
tablo, Türkiye, dünya ekonomisinde yer aldığı ligdeki ülkelerin ortalamasında bir penetrasyona sahip
olsaydı, dünya sıralamasında nasıl bir yere sahip olurdu sorusunun cevabını bulmak için
oluşturulmuştur. Aslında Türkiye ekonomik güç olarak yer aldığı ligdeki ülkelerin ortalamasına yakın bir
penetrasyon oranına sahip olsaydı, 51.4 milyar USD gibi prim büyüklüğüne ulaşacak ve İrlanda’nın
ardından prim üretim hacmi bakımından dünyanın en büyük 18’inci ekonomisi haline gelecek ve
ekonomik büyüklüğüne paralel sigorta hacmine ulaşmış olacaktı.
Tablo 4: Prim Üretim Hacmi Bakımından Dünyanın En Büyük 20 Ülkesi
Ülkeler
Prim Hacmi
(Milyar $)
Prim
Büyüme
Pazar Payı
Penetrasyon
Kişi Başına Prim
Üretimi
Amerika
1.259
-1,06
27,13
7,5
3.979
Japonya
532
-15,19
11,45
11,1
4.207
İngiltere
330
2,37
7,1
11,5
4.561
Çin
278
13,29
5,99
3
201
Fransa
255
7,22
5,49
9
3.736
Almanya
247
6,34
5,33
6,7
2.977
İtalya
169
17,06
3,63
7,6
2.645
Güney Kore
145
-4,94
3,13
11,9
2.895
Kanada
125
0,57
2,7
6,9
3.563
Hollanda
101
5,51
2,18
12,6
6.012
Tayvan
91
3,68
1,96
17,6
3.886
Brezilya
89
8,21
1,92
4
Avustralya
78
2,99
1,69
5,2
3.528
İspanya
73
0,46
1,56
5,3
1.549
Hindistan
66
-0,39
1,41
3,9
52
İsviçre
63
2,93
1,35
9,6
7.701
İrlanda
56
8,62
1,2
8
3.783
Güney Afrika
54
-0,45
1,17
15,4
1.025
İsveç
41
11,87
0,89
7,5
4.320
Belçika
Kaynak: Sigma
39
-8,1
0,84
7,1
3.235
443
4
Benzer bir karşılaştırmayı dünya prim üretim hacmi açısından yaparsak da yine benzer sonuçlara
ulaşılacağız. 2013 sonu itibariyle Dünya toplam prim üretim hacmi 4.641 milyar USD’dir. Eğer Türkiye
ekonomisi Dünya GSYH’sinden aldığı pay oranında bir payı da dünya sigorta prim hacminden alsaydı,
bu durumda ulaşılması gereken prim üretim hacmi de 51.3 milyar USD olması gerekirdi.
Analizi hangi açıdan yaparsak yapalım, özünde Türk sigortacılık sektörünün, Türk ekonomisindeki
gelişmeye ayak uydurmadığı sonucuna ulaşıyoruz.
II- TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜ 2023
Çalışmanın bu bölümünde Türk Sigortacılık sektörünün 2023 yılındaki toplam hacmini görmek için farklı
büyüme senaryolarıyla bir analiz ve değerlendirme yapılmıştır. Yapılan analiz için öncelikle Türkiye
Sigorta Birliği’nin yayınladığı verilerden hayat ve hayat dışı sigorta sektörünün 2009-2013 yılları
arasındaki büyüme oranları alınmıştır. Bu büyüme oranlarının ortalaması alınarak ise aşağıdaki Tablo
5’de 2014 ve 2015 toplam prim hacmi tahmin edilmiştir.
Tablo 5: Türkiye Yıllar İtibariyle Prim Üretim Tutarları (2011-2015)
Yıllar
Prim Üretimi
(Milyon TL)
Büyüme
17.165
5,74%
19.827
15,51%
24.230
22,21%
28.029
15,68%
32.423
15,68%
2011
2012
2013
2014 (Tahmini)
2015 (Tahmini)
Yukarıdaki tabloda tahmin edilen ortalama yıllık bazda prim artış oranı (%15.68) başta olmak üzere,
diğer büyüme senaryoları dikkate alınarak, 2023 yılı pirim üretim tutarı projeksiyonu yapılmıştır.
Aşağıdaki Tablo 6’da görüldüğü üzere, sektörün 2009-2013 yılları arasındaki büyüme ortalamasının
2023 yılına kadar korunması durumunda sektörün toplam prim tutarının 83 milyar TL’ye ulaşması
beklenmektedir.
5
Tablo 6: Yıllar İtibariyle Prim Üretim Tutarları (2016-2023)
Prim
Büyüme
Oranı
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
5,50%
6,00%
6,50%
7,00%
7,50%
8,00%
8,50%
9,00%
29,81%
9,50%
10,00%
10,50%
11,00%
11,50%
12,00%
13,00%
14,00%
15,00%
16,00%
YILLAR İTİBARİYLE PRİM ÜRETİM TUTARLARI (MiLYON TL)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
32.747
32.909
33.071
33.233
33.395
33.557
33.720
33.882
34.044
34.206
34.368
34.530
34.692
34.854
35.016
35.179
35.341
42.087
35.503
35.665
35.827
35.989
36.151
36.313
36.638
36.962
37.286
37.610
33.074
33.403
33.733
34.064
34.397
34.732
35.068
35.406
35.746
36.087
36.430
36.775
37.121
37.468
37.818
38.169
38.521
54.631
38.876
39.231
39.589
39.948
40.309
40.671
41.034
41.397
41.760
42.123
33.405
33.904
34.407
34.916
35.429
35.948
36.471
37.000
37.533
38.072
38.616
39.165
39.719
40.279
40.843
38.741
41.988
70.915
42.569
43.155
43.746
44.342
44.944
45.551
45.958
46.365
46.772
47.178
33.739
34.412
35.095
35.789
36.492
37.206
37.930
38.665
39.410
40.166
40.933
39.752
42.499
43.299
44.111
39.322
45.767
92.052
46.613
47.470
48.339
49.220
50.113
51.018
51.473
51.929
52.384
52.840
34.077
34.928
35.797
36.683
37.587
38.508
39.447
40.405
41.380
42.375
43.389
40.349
45.474
46.547
47.639
39.912
49.886
119.490
51.041
52.217
53.415
54.634
55.876
57.140
57.650
58.160
58.670
59.180
34.417
35.452
36.513
37.600
38.714
39.856
41.025
42.223
43.449
44.706
45.992
40.954
48.658
50.038
51.451
40.511
54.376
155.105
55.890
57.439
59.023
60.644
62.301
63.997
64.568
65.139
65.711
66.282
34.761
35.984
37.243
38.540
39.876
41.251
42.666
44.123
45.622
47.165
48.752
41.568
52.064
53.791
55.567
41.119
59.270
201.337
61.199
63.183
65.221
67.315
69.466
71.676
72.316
72.956
73.596
74.236
35.109
36.524
37.988
39.504
41.072
42.694
44.373
46.108
47.903
49.759
51.677
42.192
55.708
57.825
60.012
41.735
64.604
261.348
67.013
69.501
72.069
74.719
77.455
80.277
80.994
81.711
82.428
83.144
Çalışmamızın temel amacı Türk Sigorta sektörünün penetrasyon oranının G-20 ülkeleri ortalamasına
çıkmasının mümkün olup olmadığını görmek olduğundan, bu bölümde ayrıca GSYH’nın 2023 yılında
ulaşacağı düzeyin de hesaplanması gerekmektedir. Hesaplamaya esas olması bakımından 2011-2013
dönemi için TÜİK tarafından yayınlanan Cari fiyatlarla GSYH rakamları, 2014 ve 2015 rakamları için ise
Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan 2015-2017 Orta Vadeli Programda yer alan cari fiyatlarla
GSYH rakamları alınmıştır.
6
Tablo 7: Türkiye Yıllar İtibariyle Cari Fiyatlarla GSYH Tutarları (2011-2015)
Yıllar
2011
2012
2013
2014 (Tahmini)
2015 (Tahmini)
Cari Fiyatlarla GSYH (Milyar TL)
1.297
1.417
1.565
1.764
1.945
Nominal Büyüme
6%
9%
10%
13%
10%
Yukarıdaki tabloda tahmin edilen 2015 yılı ortalama büyüme hızı (%10) başta olmak üzere, diğer
büyüme senaryoları dikkate alınarak, 2023 yılı cari GSYH tutarı projeksiyonları yapılmıştır. Aşağıdaki
Tablo 7’de görüldüğü üzere, Türk ekonomisinin 2011-2015 ortalama nominal büyüme hızını 2023 yılına
kadar sürdürmesi durumunda 2023 yılında cari fiyatlarla GSYH’sı yaklaşık 4.2 trilyon TL’ye ulaşacaktır.
Tablo 8: Türkiye Yıllar İtibariyle Cari Fiyatlarla GSYH Projeksiyonları (2016-2023)
Büyüme
YILLAR İTİBARİYLE GSYH TUTARLARI (Cari Fiyatlarla, Milyar TL)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,00%
1.964
1.984
2.004
2.024
2.044
2.065
2.085
2.106
1,50%
1.974
2.004
2.034
2.064
2.095
2.127
2.159
2.191
2,00%
1.984
2.024
2.064
2.105
2.147
2.190
2.234
2.279
2,50%
1.994
2.043
2.095
2.147
2.201
2.256
2.312
2.370
3,00%
2.003
2.063
2.125
2.189
2.255
2.322
2.392
2.464
3,50%
2.013
2.084
2.156
2.232
2.310
2.391
2.475
2.561
4,00%
2.023
2.104
2.188
2.275
2.366
2.461
2.559
2.662
4,50%
2.033
2.124
2.220
2.319
2.424
2.533
2.647
2.766
5,00%
2.042
2.144
2.252
2.364
2.482
2.606
2.737
2.874
5,50%
2.052
2.165
2.284
2.410
2.542
2.682
2.829
2.985
6,00%
2.062
2.185
2.317
2.456
2.603
2.759
2.925
3.100
6,50%
2.071
2.206
2.349
2.385
2.420
2.457
2.494
2.531
7,00%
2.081
2.227
2.383
2.549
2.728
2.919
3.123
3.342
7,50%
2.091
2.248
2.416
2.597
2.792
3.002
3.227
3.469
8,00%
2.101
2.269
2.450
2.646
2.858
3.086
3.333
3.600
8,50%
2.110
2.290
2.324
2.359
2.394
2.430
2.467
2.504
9,00%
2.120
2.311
2.519
2.746
2.993
3.262
3.556
3.876
9,50%
2.130
2.332
2.554
2.796
3.062
3.353
3.671
4.020
10,00%
2.140
2.353
2.589
2.848
3.132
3.446
3.790
4.169
10,50%
2.149
2.375
2.624
2.900
3.204
3.541
3.913
4.323
11,00%
2.159
2.396
2.660
2.953
3.277
3.638
4.038
4.482
11,50%
2.169
2.418
2.696
3.006
3.352
3.737
4.167
4.646
12,00%
2.178
2.440
2.733
3.060
3.428
3.839
4.300
4.816
Kaynak: 1-TÜİK 2011-2012-2013 Harcamalar yöntemiyle GSYH (Cari Fiyatlarla),
2-Kalkinma.gov.tr 2014-2015 Orta Vadeli Program 2015-2017 (Milyar TL Cari Fiyatlarla)
7
Bu durumda hem sigortacılık sektörünün hem de ekonominin 2011-2015 dönemi büyüme oranlarını
2023 yılına kadar devam ettirmesi durumunda penetrasyon oranı %1,98’e yükselecek ve halen G-20
ortalaması olan %6,3 oranının çok gerisinde kalacaktır. Yukarıda tabloda ifade edildiği gibi %6’nın
üzerinde bir penetrasyon oranına ulaşılabilmesi için sigortacılık sektörünün 2016-2023 döneminde
%29’un üzerinde bir büyüme hızını yakalaması gerektiği tahmin edilmiştir.
III- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içerisindeki payı ile sigortacılık sektörünün dünya sigortacılık
sektörü içerisindeki payı orantılı değildir. Dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi olan Türkiye, sigortacılık
sektörünün büyüklüğü açısından 38’inci sıraya kadar gerilemektedir. Yapılan çalışma ile sigortacılık
sektörünün mevcut büyüme hızı ile 2023 yılına kadar penetrasyon oranında ciddi bir atış
sağlanamayacağı ve ulaşılacak düzeyin G20 ortalaması olan %6 ların çok altında olan fakat mevcut
penetrasyon oranı olan %1,5’in biraz üzerinde olan %1,99 düzeyine çıkacağı öngörülmüştür.
Türk Sigortacılık sektörünün G-20 ortalamasına yakın bir penetrasyon oranı yakalaması için 2015-2023
döneminde %29,81 oranında bir ortalama büyüme hızına ulaşması gerekecektir. Sigortacılık sektörünün
hem bu büyüme oranlarına ulaşabilmesi hem de dünya sigortacılık piyasasında, Türk ekonomisinin
dünya ekonomisi içerisindeki yerine uygun bir pay alabilmesi için aşağıdaki beş temel sorunun
çözülmesi gerekmektedir;
 Düzenlemeden Kaynaklanan Sorunlar: Yerinde olmayan müdahaleler, geriye dönük mevzuat
düzenlemeleri, piyasa işleyişini ve fiyat mekanizmasını bozucu kamu müdahaleleri.
 Sağlıksız Fiyat Politikaları- Yönetsel Sorunlar,
 Etkin Olmayan Dağıtım Kanalları,
 Nitelikli insan gücü eksikliği
 Yetersiz teknik alt yapı, sermaye düzeyi, organizasyonel eksiklikler
Bu beş temel konunun her biri ilerleyen dönemlerde ele alınacak ve Türk Sigortacılık Sektörünün
istenilen düzeye gelmesi, Türk Finans Piyasası içerisinde hak ettiği payı alması ve Türkiye’nin 2023
vizyonuna da uygun olarak Dünyanın onuncu büyük sigorta sektörüne sahip ülkesi haline gelebilmesi
için gerekli politika önerileri ortaya konulacaktır. Bu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması orta ve
uzun vadede aşağıdaki sorunları beraberinde getirecektir:
Ülke ekonomisine kıyasla cılız ve etkin olmayan bir sigorta pazarı,
Tüketici mağduriyetleri,
Ters seçim,
Zora düşecek şirketler nedeniyle kamu üzerinde oluşacak yükler,
Sağlıksız fiyat yapısı ve piyasa mekanizmasını bozucu müdahaleler nedeniyle hem yerli hem de
yabancı yatırımcılar için sektörün cazibesini tamamen kaybetmesi,
 Sağlıksız fiyat-komisyon-ücret yapısı nedeniyle nitelikli çalışanlar-aracılar için sektörün
cazibesini tamamen kaybetmesi.





8
Download

Politika Öneri Raporunun Tamamını Okumak İçin TIKLAYINIZ